VTTAH IN F. M E L K LANDBOUWERS1 A. Klaver Zonen N.V. MÏDbENSTANDSDIPLÖMA 'n Ieder onder eigen dak KINDERSCHOENEN (jMrd&uèu/skê Ua/oeda£s Kermis te Burgerbrug DANSEN 6 Nieuw JMoordhoUandsch Dagblad Wij verwachten binnen enkele dagen onze uitgebreide collectie Bewaart Uw schoenenbon Uw kind. voor MEBEWFMEBS GEVRAAGD! Handelsonderneming „VEDELA" prima ingevoerde vertegenwoordigers Speciale aanbieding BLOEMBOLLEN voor den tuin HAAR LAATSTE WIL" HARDDRAVER IJ BRANDSTOFFEN Bon 62 en" 63 kunt ook inleveren BIJKANTOOR LAAT 211 DISTRIBUTIEKRING ALKMAAR AARDAPPELSORTEEfiMAGHiNES demonstratie houden in Schagen JAN BAKKER Pz„ WAARLAND i VITAMINEMELK! GULDEN V LI El Telefoon 2451 PIANO -RECITAL Begin October verschijnt: ESPERANTO-CURSUS DISTRIBUTIEDIENST LANGEDIIK te §Ie@rhti§ow»-2d. op Zondag 29 Sept. ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1946 ZATE Drop, Chocolade, Suikerwerken, Levens middelen, Rookart. Jac. v. d, Laarschot C.V. vraagt voor enkele rayons (wegens dienst plicht) Alleen zij die in staat zijn zelfstandig ie werken en hun krachten voor de volle 100 pet aan onze zakaen willen geven gelieven schriftelijk te solliciteeren aan ons kantoor: KANAALKADE 44, ALKMAAR Postbus 43 TALEN - VLiEGTUIGTECHNIEK - AUTOTECHNIEK - THEORIE AUTORIJDEN - ANKERWIKKELEN - RADIO MONTEUR - ALG. ONTWIKKELING - BOEKHOUDEN - VOLLEDIGE OF GED. M.U.L.O. OPLEIDING A B. e 3 Studeer nu door middel van onze schriftelijke privaatlessen 8 Middenstandsdiploma: 52 lessen f. 80.-, in 2 torm. f. 42.-, In a. g 4 term. A f. 22.-. Boeken in prijs begrepen. «g -g Beginners: Engels, Malais, Duits, Frans, Deens, Noors, Zweeds, 0 Italiaans, Spaans elk 25 lessen f. 50.-, Russisch f. 70.-. Boeken "2. in prijs begrepen, uitgezonderd Malais, Deens, Noors. GevorderdenEngels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Zweeds s 5* Deens en Noors elk 52 lessen f. 60.-. 550 S Verder ^gevorderden: Engels, Noors en Spaans elk52 lessen f. 70.- Handelscorresp.: Opl. pract.ex.: Nederlands, Engels, Frans, Duits, •o'5 Italiaans, Zweeds, elk 52 lessen f. 70.-. Spaans 104 lessen f. 140.- 3 3 zm Opl. L.O.: Frans, Duits, Engels en Handelskennis alle f. 80.- Nederi. taal t/m M.U.L.O. f. 50.-, Nederl. Letterkunde f. 120.- 2-g "g Alg. Ontwikk. aansl. 1.0. f. 50.- Alg. Ontwikk. aansl. M.U.L.O. f. 70.- 55. o co Ankerwikkelen 52 lessen f. 55.-. Theor. Autorijden 10 lessen f.' 15.- sr 2 ■S Autotechniek 52lessen f. 55.-. Radiomonteur 84 lessen f. 1254- ?7 VLIEGTUIGTECHNIEK: 52 lessen f. 70.-. a' Algebra en Meetkunde: leerstof t/m M.U.L.O. eik 52 lessen f. 75.- x* g> Algebra en Meetk.leerstof 4 5de kl. H.8.S. elk 52 lessen f. 75.- 5- -1 Landmeten en waterpassenopl.theor.ged.ex. Landm.Feder. f. 100.- 3 «o Goniometrie: zo nodig ter voorber. bovenstaande cursus f25.- «51. tS-S Handschriftver beteren: 12 lessen f. 20.- ■5 Boekhouden: opleiding Practijk examens, 100 lessen t. 120.- |a LAND- en TUiNBOUWCURSUSSEN: Bedrijfsleer en Landhuishoud- kunde, Landbouwboekbouden, Grondkennis, Bemestingsleer, Plan- oc tenteelt, Plantenveredeling, Zuivelbereiding, Bosbouw, Aard. en Groententeelt Bloemen en Kruiden, Kamer- en Potplanten, Tuin- E aanleg en onderhoud, Fruitteelt, Pluimvee- en Konijnenteelt, Bijen S en Zijderupsen, Alg. Plantkunde, Alg. Dierkunde, Tuinbouwbe- mestingsieer, Tuinbouwboekhouden, alle - 30 lessen .- f. 36.- «T j= Vee-kennis, Paardenkennis, elk 30 lessen f. 40.- Veeteelt 35 les- 8 2 sen f. 40.- Veeverioskunde 52 lessen f. 70.-. Jacht, Visserij 25 3 3 (essen elk f. 70.-. Kadaster en Hypotheken f. 60.-. Indien beslis* s» o noodzakelijk betaling in termijnen mogelijk. E.N.I. Burgemeester Reigerstraat 63bfs, Utrecht. - Schrijf mij in voor de ge hele cursus Zendt mi|lessen per week. Ik betaal ineens/gaarne in termijnen, volgens door U te bepalen regeling (doorhalen wat niet verlangd wordt). Ik benJaren oud. Naam (In Stokletters) AU 111 50 Narcissen in kleuren 50 Darwin Tulpen in kl. 50 Irissen in kleuren 50 Anemonen gemengd 50 Allium Lutea 50 vroege tulpen in kl. 50 Scilla Sneeuwroem 100 Crocussen in kl. 50 Blauwe Druifjes 50 Sneeuwklokjes 550 stuks met Plantwijzer. Beste kwaliteit Heel pakket f 15,—; Half pakket f 8,—; Vierde f 5,—. Vracht en Emballage vrij. Levering onder rembours Handeiskw.: v. Esmond, Kanaalstr. 10, Rijnsburg ALKMAAR - LAAT 15-17 - TELEF. 3464 Wijkoopen: GROENE ERWTEN GRAUWE ERWTEN CAPUCIJNERS BRUINE BOONEN WITTE BOONEN Zendt ons bericht oi belt ons even op en wij komen bij U Zakken hebben wij voor U ter beschikking. Uw producten ha len wij gaarne m. onze auto's at OPMEER Tel. Spanbroek K 2263/213 op 29 en 30 SEPTEMBER en 1 OCTOBER ZONDAG: OPENING half drie in de zaal van den heer S. DELVER MAANDAG: 10.30 uur: VOETBALWEDSTRIJD tusschen dé VETERANEN van Bur gerbrug en Burgervlotbrug 1 uur: KINDERSPELEN 2 uur: VOLKSSPELEN, waarna prijs- prijsuitreiking 7.30 u. precies TOONEELUITV OERING „T.A.V.E.N.U." brengt U: DINSDAG: voor paarden uit de omgeving Bur gerbrug. 1 uur loting. Aangifte tot en met 29 September, 5 uur, bij den heer P. BREGMAN Zie raambiljetten HOE KAN DAT? Naam Straat Plaats In couvert zenden aan: Uitknippen HYPOTHEEKFONDS HYPO ZEIST aan ons Wij zorgen voor spoedige levering VER. BRANDSTOFFENHANDEL N.V. Noorderkade 2, Telefoon 4141—4142. Brandstoffen voor kamerhuurders Afhalen bonnen: Kamerverhuurders, die voor hun kamerhuurders en- of pensiongasten een aanvraagformulier voor brand stoffen hebben ingeleverd, dienen de bonnen voor de eerste helft van het winterseizoen uitsluitend af te halen op die volgende dagen: Kantoor Oudegracht, voor hen wier geslaabtsnaam begint met dè letter: A t/m L op Woensdag 2 October 1946 M t/m Z op Donderdag 3 Ocober 1946 Ben persoonlijke oproep zal aan de inwoners der ge meente Alkmaar niet worden gezonden. Binnenkort zullen wij een met een sortetrmachin'e welke is gemaakt op aanwijzingen en ervaringen van een 10- lal gebruikers van sorteermachines in den A-F-polder, deze machine zal worden uit gevoerd' met 4 platen, dus 5 sorteeringen, platen naast elkander, aanvoer-elevator en leesband, beiden los van' de machine; zij werkt volgens de schokmethodie en zal ge schikt zijn voor bedrijven van 820 H.£.. Ook voor de tuindersbed'rijven zal een machine op stapel worden gezet, deze zal ook met 4 sorteeringen worden uitgevoerd', zal gemakkeljk oak per schuit zijn te verplaatsen. Wordt naar vefkiezing voor handkracht, motor of beiden afgeleverd en kan d'es- gewenscht ook me» losse leesband worden uitgevoerd Indien gij zelf een idee heeft inzake een machine willen wij dit gaarne voor Ujp robeeren, om te zorgen dat de machine zoo economisch mcgelijk zal worden uitgevoerd. Orders worden nu reeds Vrijblijvend op genomen, levering geschiedt na prijsopgave, in vcflgorde van binnenkomst ■VoOr nadere inlichtingen: lederen Donderdag Igez 1012 uur De kalk en pKosphaten van de melk, Bi/ samen met het Vitamine D, bestrijden ]t f krachtig de Engelsche ziekte, en ge- f ven sterke tanden en beenderen. Het vitamine A verhoogt het weerstands-, vermogen. Vraagt uw leverancier: fcevaf 800 I.E. vitamine D3 en (enijii'nsfe 3000 I.E. vitamine A per liter. WOENSDAG 2 OCT., 8 uur: door HENRIETTE BQSMANS Programm: Handel, Scarlatti, Beethoven (Mond- scheinsonate), Schumann (Kinderscène's), Debussy, Chopin, Liszt. ENTRéE f 2,— en f 3,—. Plaatsbespreking Maandag 30 September 11 uur. Bechstein-vleugel van Fa. Ypma Uitg. v. d. Ned. Bond van Kath Esperantisten Gecombineerde schriftelijke en mondelinge opleiding voor de examens voorjaar 1947. KOSTEN f 10yVraagt Proefles bij: ADMINISTRATIE: ESPERANTO-CURSjUS, Venkelstraat 15 Eindhoven Op de ondervermelde data en plaatsen heeft uitrei king plaats van toeslag voor bijzonderen arbeid en zeep voor vuilen arbeid. Van degenen, die hiervoor voor hel eerst in aanmerking komen, moeten de stamkaarten worden overgelegd Data van uitreiking: Voor SINT PANCRAS in het gebouw naast de N.H. Kerk op Maandag 30 Sepk Voor NÖORD-SCHAR- WOUDE in Hotel De Burg op Dinsdag 1 Oct. Voor OUDKARSPEL in café Van Liempt op Woensdag 2 Oct. Voor ZUID-SCHARWOUDE in d'e voorm. O. L School op Dinsdag 3 Oct. Voor BROEK OP LANGENDIJK in het lokaal achter het betaalkantoor op Vrijdag 4 October. Tfjden van uitreiking: Van 9,3012 en van 24 uur. in zaal Van den Heiligenberg, Dansmuziek zal verzorgd worden door Dansorkest The Musical Players De bekende dans- en stemmingsband. Afgewisseld' met Hawaiïangïtaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6