Doodstraf geëischt tegen landwachter Voorloopig geen verdere inpoldering VAN DEN HELD JAN TROMPETTER Nieuw Noordhollgndsch Dagblad Hij maakte Alkmaar en Hoorn en omgeving onveilig „GEPIEPTE KASTANJES" Buitenlandsch nieuws Jonge boeren naar den N.O.-polder WEERBERICHT MARKTBERICHTEN ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1946 Men zou het hem niet hebben aangezien deze Cornells Hellema, zooals hij gisteren voer het Bij zonder Gerechtshof te Amsterdam in de beklaagdenbank zat. Tenger en bleek, eenigszins verlegen luisterend naar de felle woorden van den procureur-fiscaal Mr. Stikkel en de beschuldigingen die bij monde van de getuigen naar voren kwamen en werden bevestigd. En toch had deze ten gere en zoo op het gezicht gemoe delijke jonge man volgens eigen schatting een honderdtal onder duikers en illegale werkers (ter roristen heetten die) aangehouden, gearresteerd en aan de Duitschers overgeleverd. Van September 1944 tot Mei 1945 had hij deze duistere practij- ken uitgevoerd, eerst in Alkmaar en omgeving, later in Westiries- land met als centrum Hoorn. De tenlastelegging was' een klein ver haal, waarachter een lang drama verscholen lag van opgejaagde en mishandelde jongens en van \eel ellende voor velen. Hellema had al voor Mei 1945 m Duitschland ge werkt, vond het daar blijkbaar zoo goed, dat hij zich na den in val aansloot bij de „Germamsche Sturmbanne im Reich", om daar wat opgevoed te worden in Nazi- politiek en wat dies meer zij. Te ruggekomen in Nederland heeft hij net geleerde op weerzinwek kende manier in praktijk ge bracht. Daar wist get. W. S. Groot uit Berkhout en later get J. Boom uit Alkmaar over mee te praten. Dé eerste was bij een raz zia door ver<& gegrepen, nadai hij en zijn patrouille op hem hadden geschoten, zoo erg dat „de kogels hem om de ooren vlogen". Verd. noemde dit waarschuwingsscho ten. De getuige wist later op een handige manier te ontsnappen. Hij verborg zich bij de Duitschers in een kast en toen deze weg waren nam ook hij de beenen. Voor dit flinke staaltje kreeg hij 'nu een complimentje van den President Mr. Lamers. J. Boom was in Alk maar me( zijn broer gearresteerd. In de Strafgevangenis had ver dachte hem laten uitkleeden en daarna moest hij over een ruwe cocosmat heenkruipen, zoo da' zijn heele lichaam gewond werd. Dat noemde men gymnastiek en vol gens verd. hoorde dat Voor een landwachter bij zijn opleiding Twee ex-collega-landwacbters waren eveneens als getuigen op geroepen en een ervan, P. J. d. Meer. bestond het om te beweren, Vroeger een bekende figuur in de straten onzer groote steden. De venter met zijn galmenden roep: „Gepiepte kastanjes" Tegen het vallen van den avond zag men den rossigen gloed van het ka cheltje, waarop de kastanjes ge piept werden. En voor enkele centen kon men genieten' van heete, gepofte kastanjes. Een kastanje is geen koffieboon, maar in de zeventiende eeuw roosterde men in Amsterdam de koffieboonen op een dergelijke manier. Een ijzeren cylinder met handvaten werd boven een open vuur gedraaid en zoo werden de kostbare boonen „gebrand" Later heeft men geleerd dat het branden van deze edele boonen meer zorg vereischte. De kwaliteit van een kop koffie is grootendeels afhan kelijk van de ervaring en kennis van den koffiebrander en van de moderne installaties. De vak- menschen van de Gruyter hebben die onmisbare kennis en de'jaren lange ervaring. Daarom is de Gruyter's koffie zoo opvallend geurig en lijn van smaak. Alle goede eigenschappen van versch gebrande koffie blijven voor U behouden door de speciale aroma beschermende koffiesilo's. Trac. teert U zelf en Uw gasten. Er is weer de Gruyter's koffie. U ge niet als vroeger en U spaart nog door de Gruyter's 10 pCt. korting. (Advertentie) dat de landwacht in Alkmaar het niet zoo erg maakte, er werden zelfs onderduikers geholpen. De President kon zich dan ook zeer goed voorstellen, dat de illegali teit veel nut van de landwacht had gehad. In zijn requisitoir hekelde de procureur-fiscaal heftig de gedra gingen van vele landwachters, die miets ontzagen om hun broodhee- ren te helpen en zoo de ergste vormen van verraad te plegen. Onder dezen behoorde ook verd Hellema. Spr. vermoedde zelfs, dat hij een rol heeft gespeeld bij den Duitschen inval, maar dat was niet met bewijzen te staven. Tot slot eischte hij dan ook de doodsraf tegen dezen menschen- jager op eigen volk. .De verdediger Mr. v. d. Oever hield een uitvoerig pleidooi om al de gedragingen van zijn cliënt in een begrijpelijk daglicht te stel len. Hij teekende hem als een slap mensch, die alles had gedaan om materieel gewin en vroeg daarom 'hem nog een kans te wil len geven. Tenslotte verzocht ook verd. zelf nog een kans te krijgen, om iets goed te maken, want hij be greep wel, dat 'hij ons volk zeer vee leed had veroorzaakt. „Niet met woorden goed te maken maar met heel hard werken". De uitspraak, hiervan is bepaald over veertien dagen. DE JOEGOSLAVISCHE regee ring heeft Griekenland voorge steld door een commissie de kwestie van het op 6 September neergeschoten Grieksche vlieg tuig te laten onderzoeken DE RANTSOENEERING van auto- en fietsbanden zal binnen kort in Frankrijk worden afge schaft. DE VERKIEZINGEN voor het nieuwe parlement dér Far Oer zullen op 8 November a s wor den gehouden. TE CAMPIAS (Brazilië) zou een oliebron, met een capaciteit van naar schatting 20.000 barrels dagelijks, ontdekt zijri TEN NOORDEN van Glas gow stortte een vliegtuig^neer. De bemanning van 2 personen, en 5 passagiers werden ge dood. IN OOSTENRIJK zijn Brit- sche militairen verdwenen. Het sfaat vast dat zij bij een patrouilletocht langs den Yoegoslavische grens door troepen van Tito zijn gearres teerd. HET AMERIKAAN S CHE LEGER wordt gezuiverd- van officieren die teveel linksche relaties hebben en verdacht worden van revolutionnaire activiteit. TE LONDEN is een congres voor moreele herbewapening begonnen waaraan 800 afge vaardigden van 27 landen deelnemen. Bij het transport der overlevenden van de ramp met het Bel gische Sebena-vliegtuig in de bosschen van Newfoundland maakt men gebruik van helicoptères. Een der gewonden wordt na aankomst op het vliegveld uit het toestel getild. HET IS JAMMER genoeg, maar uit d'e toelichting op de be groeting van het ZunJer zeefonds blijkt, dat er van verdere inpol dering voorloopig niets kan ko. men; de werkzaamheden voor de uitvoering van de Zuiderzeewer ken moeten voorloopig beperkt worden tot herstel van in den oorlog aangerichte schade, tot het verrichten van in den oorlog achterwege gebleven onderhoud, tot het voltooien van den Noord- oostpolder en tot het verrichten van eenige studie ter zake van verdere inpolderingen. De groote kapitalen," welke in de komende jaren aangewend zullen moeten worden voor her stel van oorlogsschade in den lande, doen verwachten, dat groote soberheid betracht zal moeten worden ten aanzien van al datgene, waf nog uitstel kan gedoogen. Het zal ongetwijfeld nog vele jaren duren voor het land zoover van zijn wonden is hersteld, d'at een begin kan wor den gemaakt met verdere inpol deringen N.O.-polder Het onderzoek naar ae meest gewenschte gewassen en rassen, alsmede naar de bemesting in den N.O.-polder zal voortgezet moeten., worden. Het ligt in he'f voornemen óm in het midden van den polder eenige boerderijen te bouwen tusschen de reeds bestaande. Voorts zullen in het gebied, dat in 1947 in ontginning zal worden genomen, eenige boerderijen moeten worden gesticht, zoodat in totaal de bouw van een twin tigtal boerderijen noodzakelijk moet worden geacht, waarvan' de bouwkosten worden geraamd op f 1.600.000. Öaar het in de bedoeling ligt t.z.t. in, den polder een toelaat bare oppervlakte als fuinbouw- grond uit te geven, is in overleg met de directie van den land bouw het plan opgevat reeds thans een viertal proeftuinbouw bedrijven en een fruitteeltbe- drijf in exploitatie te nemen. Nu de omstandigheden zich, wat het bouwen betreft, gunstiger laten aanzien, dfent zoo spoedig mogelijk aan jonge boeren gelegenheid te worden geboden zich in den polder te vestigen. Boven dien zal dit een stimulans voor vele boerenzoons zijn om hun diensten bij de ont- ginnings- en exploitatiewer- ken aan te bieden, zoodat zij met meer kans van slagen naar een bedrijf kunnen dingen In 1947 zal een oogst verkregen worden van 20.000 ha, waarvan de opbrengst bij de thans gel dende prijzen geraamd mag wor den op f 550 per ha, of in totaal op f 11.000.000. ARTSENDIENST NOORDER KWARTIER Dezen Zondag zijn aanwezig de artsen Veenis. Beelcer, Spits, Hoogkamer, Koning, Brand, Schroder, Boerma en waar nemer Broekens. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond GEEN VERANDERING! In den nacht en ochtend op vele plaatsen mist. Overdag warm nazomerweer met wei nig wind, ZON opk. 6.36; ond. 18.24 MAAN opk. 11.02; ond. 20.09 WARMENHUIZEN 28 Sept. Aan_ gevoerd: 3800 kg uien 7.208; grove 78; afw. 5-70; 2400 kg. groene kool 8.108.60; 10.500 kg. roode kool 8.10 —13; 18000 witte kool 5; 1600 kg. slaboonen 37-1050; afw. 20 7031. WOGNUM 27 Sept. Aardappelen 6-90—3.20; slaboonen 17—65; augur ken I 78—102; II 63—68; III 39—46"; IV 11—23; stek 9—14; waschpeen 4.60 8.80; druiven Alicante 107126; to maten 1743; meloenen 1438; an_ dij vie 3.507; bieten 3.305.40; uien 3.50—6.50; gele kool 7.50; spruitkool 3645; sla 1.502.20; prei 18; kom kommers 312; roode kool 6.306 90 ZWAAG 27 Sept. Aardappelen 5-208.30; uien 2.506.60; bieten 4.80 5.50; sav. kool 6.409.30; witte kool 2.803.30; gele bewaarkool 77.20; roode kool 5.809.80; spruitkool 15 61; slaboonen 35—68; snijboonen 44 125; tomaten 3857; augurken 168 wascHipeen 4.2011; bospeen 721; andijvie 3.509; sla 1.704; bloem_ kool 644; - komkommers 19; knol- selderie A 6.1011; bosselderie 4.40; perziken 841; witte druiven 901.58 Alicahte 301.31; Frankenthaler 103 1.40; Westfrisia 411.03; meloenen 358; noten 1.85. HT2M 27 Sept. "Zuiderkogge" Bloemkool 2—40; andijvie 5—7; gele kool 67; slaboonen 3155; groene kool 5.808; druiven 931 35. LANGENDIJKER GROENTENC. 37.500 kg roode kool 613; 10.100 kg gele kool 5.5012.50; 17.700 kg groene kool 5.5010.30; 76Q0 kg bi men I 5.906.10; idem II 4.—; 10.300 kg uien 6.107.80; 400 kg slaboonen 1836; //l ^geheel nieuwe cursus,'f [samengesteld door een| E'ïrw. Pater Dominicaan I Bijzonder geschikt voor I 1 koorzangers, onderwij- Izers (essen) en pellen die dieper willen aoordrin- j gen in de rijke liturgie van de Katholieke Kerk. j Vraag! ons'geiiltz- j streerd prospectus. lekende Schriftelijke Cursus (Advertentie) 600 kg peen H 5.50; 600 stuks bloem kool 2134; 400 kg rammenas 5.20; 140 kg tomaten 32; 80 kg Frankentih. 78 113; 12.300 kg aardappelen: Af- 6.50; Eerstelingen 6.10; Eigenh. 7 20—8.80; Bevelanders 78.10. VERVOLG VAN PAG. 1 VLAMMEN AAN LOOliD VAN DE BOSCHFONTEIN Bij het licht worden en optrekken van de nevel omstreeks 6 uur was het mogelijk een beter overzicht te krijgen. Toen werd het ook duide lijk dat het nog wel even zou duren voor men de brand meester zou zijn. De dikke zwarte rook welke uit de pijp. opsteeg; deed vermoeden; dat er reeds olie had vlam gevat. Waar schijnlijk was een olieleiding door de groote hitte gesprongen. De brand! krijgt hierdoor een zeer ernstig ka rakter vooral doordat de brandende olie met water moeilijk gebluscbt kan worden. De brand is omstreeks kwart over 2 ontstaan. Nadat om half 7 vanmor_ gen de rookontwikkeling aanmerke lijk verminderde; zijn kort daarna opnieuw dikke rookkolommen waar genomen; zoodat het vermoeden be staat dat ook andere olieleidingen gesprongen zijn. De hitte rond de machinekamer is zoo groot dat de verf aan de bui_ tenkant bladert en de wanden uit zetten. Het is nog onmogelijk te overzien wanneeT de brandweer tot de eigen lijke brandhaard zal kunnen door dringen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan en het is den menschen die aan boord waren gelukt hun eigendommen te redden. In een kort gesprek; dat wij had_ den met den hoofdinspecteur T. P. Gaaikema; chef van d'e politie aan de overkant van het IJ; deelde deze ons mede dat er omtrent de oorzaak van den brand nog niets gezegd kan worden. Een veronderstelling is broeiing. Omstreeks half acht vanmor gen was de brandweer de situatie meester en daarna nam de rookontwikkeling snel af. De bemanning en werklieden konden weer aan boord gaan en men kon beginnen met het eer ste opruimingswerk Voorloopig is er echter geen sprake van, dat men de machinekamer kan be treden De hitte is nog steeds,te groot. Daarom is het ook niet mogelijk zeïfs bij schatting de schade te bepalen. Het herstel van het schip zal voorloopig nog wel maanden op zich laten wachten. J5 Len luid gejuich steeg op bij het vernemen van dit schitterende voorstel. Allen stormden naar bin nen om het noodige voor de reis bij elkaar te vak ken, want ze konden toch niet zonder bagage vertrek ken. Maaike vakte haar eiermandje, de muzikanten hun instrumenten, en Jan en Isabel hun beste kleeren. John en Jimmy hadden druk werk met alles boven ov de koets in de bagage- bak te devoneeren. Opeens begon Marjolein hartstoch telijk te snikken. Jan Trom petter bgereep direct waar om en hij zei troostend: „We gaan natuurlijk even langs je vader en moeder om te vragen of het goed is; wees maar niet onge rust." Toen stapte het heele ge zelschap in, om eerst naar de woning van Marjolein te rijden. De ouders vroe gen heel bezorgd of Jan en zijn makkers wel goed op hun dochtertje zouden pas sen. Ze beloofden het alle maal en toen reed de koets len donkeren nacht in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7