Nieuuu HET GRIEKSCHE VOLK BEGROET ZIJN KONING Fransche Constituante keurt de Grondwet goed O De oorlogsmisdadigers hebben weinig hoop Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: „IN HET KADER VAN" Brand in de Batafabrieken Schade een millioen Het begin van het einde Referendum op 13 October CRITIEK VAN SPAAK Wat gebeurt er in de Sovjet-Unie? BnTsche versterkingen naar Griekenland Nieuwe Nederlandsche Missie-Bisschop ONDERSCHEIDING H.M. DE KONINGIN Atoombommen naar Europa Als een stok achter de deur Alleen Hess verwacht een wonder Hoofdredacteur: H. N, Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Slgon. Abonnementsprijs 3.46 per kwartaal; t1.20 per maand. Inclusief incasso. Advertentle-prtls: per editie 13 ct. p. m.m., minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; 'minimum 4. Fam. ber 20 ct p. m.m.; èmta ln alle ties 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 30 SEPTEMBER 1946 42e JAARGANG - NUMMER 11041 AAKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 Tadm.): 2047 (redactie) K 2200 fcOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; teL K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank beslaan flinke Holland, an. Br Bureau „Suctes" r Zn., Alleen prima kken en rima be- instaan, tot Zfis de CR IS eenige aandacht gewijd in de pers en i* de Twee de Kamer, aan de rede van minister Jonkman, op den dag van de staking in Amsterdam, welke gericht was tegen de troepenuitzending naar Indo nesië. Ook onzerzijds hadden wii bezwaar tegen het slot van de ministerieele radiorede, die wel al te vriendelijk sprak over den vredeswil van de stakers. In de Kamer is bij de behandeling van de interpel latie-Wagenaar voldoende .ge bleken, hoe de overgroote meerderheid van de Volks vertegenwoordiging over de stakingsactie, en wat daaraan voorafging, dacht. Dit alles kon bezwaarlijk als een uiting van vredeswil worden be schouwd. Hoe zit het nu, vraagt men ons. met de ook door ons .ge signaleerde uitlating van prof. Romme, die als woordvoerder van de K.V.P.-fractie gezegd heeft, dat de rede van minis ter Jonkman terecht in het kader van het standpunt van minister Beel geplaatst was. beteekent dit, dat Romme c.s. het met de rede 'van minister Jonkman geheel eens zijn? Dit kan uit de verklaring van Romme niet gelezen worden. Minister Beel heeft, in zijn eerste antwoord aan den heer Wagenaar, twee alinea's uit de rede van minister Jonk man aangehaald over de nood zaak van uitzending van troe pen naar Nederlandsch Indië. Dat was volkomen ad rem en hier zien wii dan ook „het kader", dat de minister-pre sident trok om het regeerings- standpunt. zooals hij dat uit eenzette. „In dit kader van" dat regeeringsstandpwnt was uiteraard voor de- minder-ge- lukkige slotpassage van minis ter Jonkman geen plaats. Er is dan ook verder door nie mand in de Kamer waardee ring over geuit. Wij van onzen kant willen echter niet alleen op die min der geslaagde passage het licht laten vallen. Waar feitelijk negentig procent van de Ka mer het met het overgroote deel van de rede van minister Jonkman eens was en zijn woorden met betrekking tot de noodzaak van uitzending van troepen naar Nederl. In dië vèr buiten de Kamer op dit oogenblik van brandende actualiteit zijn, willen wii ze nog even uit de Handelingen citeeren: „Meer Nederlandsche troe pen zijn in Indonesië dan ook noodig: omdat elke Regeering over een weermacht moet be schikken om het gezag der Overheid te schragen en die weermacht in Indonesië na vertrek binnenkort van de Britsche en Britsch-Indische troepen ook al komt er een volledige samenwerking tot stand tusschen de Nederland sche en de Nederlandsch.Indi- sche weermacht en de geregel de troepen aan Indonesische zijde, nog onvoldoende is, om veiligheid en recht te waarbor gen in dat groote, uitgestrekte eilandenrijk met 70 millioen inwoners van zoo verschillende samenstelling, die de gevolgen van de Japansche bezetting, wanbeleid, ophitsing en onder drukking nog maar zeer ten deele zijn te boven gekomen. Tienduizenden Nederlanders honderdduizenden Chineezen en millioenën Indonesiërs ver- Begroet door 101 kanon schoten heeft Koning George van Griekenland Zaterdag morgen zijn intocht in de hoofdstad van zijn koninkrijk gehouden. Na afwezigheid van vijf en een half jaar zette hy onder luid gejuicn van een groote menigte voet aan. wal. Reeds vroeg luidden de kerk klokken in de Grieksche hoofd stad. De stad vlagde en de straten waren versierd. In de kathedraal van Athene woonde de Koninklijke familie een Te Deum bij. De drie vroe gere Grieksche minister-presi denten Papandreou, Sophocles Venizelos en Canellopoelos waren aanwezig. lie sowjet-zaaKgeiastigae te Athene was niet aanwezig en eok niet vertegenwoor digd. Er was ook geen Joego slavische vertegenwoordiger. De Griekscne HDeraai-repu- Dlikeinscne leider inemisto- cles was eveneens afwezig. Na het Te Deum begaf de Ko ning zich naar het Grondwetplein waar hij aan den voef van het monumen, voor den onbekenden soldaat een lauwerkrans neer legde. Zondagavond omstreeks half acht had in de Batafabrieken Je Best een geweldige ontploffing plaats, waarschijnlijk ontstaan in een chemisch magazijn Een steekvlam kwam boven het dak uit met het gevorg dat een flinke brand onstond in enkele opslag plaatsen. De eigenlijke fabriek bleef bespaard. De brandweer was met groot materieel aanwe zig, zoowel van de Batafabriek zelf als de Eindhovensche en Philips brandweer Verhindert kon echter niet worden, dat voorraden zooileder, textiel en chemicaliën geheel verloren gin gen. Een gevolg van deze branö zal een ernstige terugslag zijn op de schoen- en rubberfabrieken, die door het verloren gaan dei; grondstoffen korten of langeren tijd zullen moeten worden stil gelegd. De totale schade, die door verzekering is gedekt, wordt ge schat op ongeveer een millioen gulden. In een radio-rede heeft Koning George van Griekenland ver klaard: „Ik verzeker u van mijn verlangen, het volk vereenigd te zien en aldus in staat om de moeilijke omstandigheden te trotseeren. In vereeniging zullen wij allen met dezelfde beslist heid, welke wij toonden bij on zen strijd, de nieuwe moeilijke problemen trotseeren, welke ons door de internationale werkelijk heid worden opgelegd. Ik zal al mijn krachten tot dit doel aan wenden, binnen de grenzen van de democratische en parlemen taire werkwijze." Tsaldaris formateur. Koning George van Grieken land heeft Tsaldaris, die het ont slag van zijn kabinet heeft aan geboden, met de vorming van een nieuwe regeering belast. Tsaldaris heeft verklaard, del hij pogingen zou ondernemen lot het vormen van een coalitie- regeering. Rechter Lawrence, de Brit sche president van het tri bunaal te Neurenberg, is hedenmorgen te 10.04 uur plaatselijken tijd (9.04 Ne derlandsche zomertijd) be gonnen met de voorlezing van de acte van beschul diging tegen de 21 van oorlogsmisdaden beschul digde nazi's. Als eersten van de beschul digden waren de admiraals Doenitz en Raeder de zaal binnengeleid. Daarna kwa men Baldur von .Schirach, Hitiers jeugdleider, Julius Streicher, de jodenvervolger, die, als gedurende het geheeie prooes, alsmaar aan het kau wen was, Walter Funk en Hjalmar Schacht, Hitler's fi- nancieele leiders. Be constituante heét't het ontwerp van de Fransche Grondwet met 440 tegen "106 stemmen aangenomen. Er waren geen onthoudingen. Toen het resultaat van de stemming bekend gemaakt werd, stonden alle afgevaar digden op en hieven de Mar seillaise aan. Nadat he+ resultaat van de stemming was bekendgemaakt, nam Bidault, het hoofd van ue voorloopige Fransche regeering, het woord. Hij verklaarde, da, de regeering zich verheugde over de beslissing der Constituante. Des gevraagd bevestigde Bidault, dat het referendum over de nieuwe. Grondwet op 13 October zal plaats vinden. De Gaulle is ontevreden. Generaal De Gaulle heeft Zon dag tijdens een rede te Epinal in Frankrijk verklaard, dat de nieuwe door de Nationale Verga dering ^angenomen Grondwet onbevredigend is." Hij sprak be schuldigingen, als zou hij per soonlijke macht nastreven, tegen. Sprekend over den internati onalen toestand zeide de Gaulle, da, er in de hedendaagsche we reld een groepeering der Slavi- VERVOLG PAGINA Spaak, de Belgiscjie minister van Buiteniandsche Zaken en voorzitter van de algemee- ne vergadering der V. N, heeft te Brussel op een con-' gres van de Belgische Socia- listische Party verklaard, dat in de internationale organisa ties niet voldoende aandacht wordt besteed aan de kleine mogendheden. Volgens Spaak staat het veto recht der groote mogendheden de normale werkwijze van het nieu we internationale lichaam in den weg. Hij Is er van overtuigd, da,t „het plan van een preventieven oorlog geen puint op hét pro gramma van eenige in de V.N vertegenwoordigde regeering vormt". Het ailesoverheerschen- <ïe feit is volgensSpaak, dat niemand' weet, wat er eigenlijk in de Sovjet-Unie gebeurt „Zoo lang de Russen hun landgenoo- ten niet toestaan op delhoogte te komen van hetgeen aan onze kant gebeurt en aan de Wester lingen den vrijen toegang tot Sovjet-Rusland ontzeggen", al dus verklaarde Spaak, „zullen wij vergeefs wachten op die sfeer van vertrouwen, die voor het verkrijgen van een waren vrede absoluut vereischt is." Naar aanleiding van ongere geldheden in hei gebied van. d'e Vardar (rivier in Macedonië) zouden nieuwe Britsche verster kingen naar Griekenland gezon den worden. Verschillende een heden zouden te Saloniki aan land gezet worden, teneinde de mogelijkheid van afsnijding der Britsche troepen van Noord Grie kenland door een operatie van de streek van den berg Olympus uit, te verhinderen. Het zenden van deze versterkingen zou in het Britsche kabinet heftigen tegen stand' van zekere zijden hebben ontmoet sche landen is onder leiding van een sterke en centrale mogend heid. Hiertegenover staat het jonge Amerika, dat zich bewust opvattingen over oorlog, begint te worden van Se nieuwe Frankrijk, aldus De Gaulle, kan zijn onafhankelijkheid niet ver dedigen, tenzij de staat sterk en rechtvaardig is. Z.H. de Paus heeft een Neder- landschen missionaris verheven tot het bisschopsambt. Pater André van den Bronk, van de Afrikaansche missiën, werkzaam tot 4932 als missiona ris aan de Goudkust in Afrika, is benoemd tot bisschop van de Nijldelta en titulair bisschop van Ten'iri. Het missiegebied omvat 5 millioen inwoners H.M. de Koningin heeft Za terdagmiddag een bezoek aan de hoofdstad gebracht teneinde in haar paleis op aen Dam den ge zant van Nepal van het Engel- sche hof, generaal Sjinghasjoem- sjere Jong Bahadoer Rana te ontvangen, die naar ons land was gekomen om H.M. de versierse len der orde van de hoogsle on derscheiding van zijn land te overhandigen. Vele troepen van het koninrijk Nepal hebben deel genomen aan het optreden der geallieerden op Java Volgens een bericht in de „New York Post" heelt Byrnes, de Amerikaan- sche minister van buiten iandsche zaken, op het laatste moment zich ver zet tegen een plan, om tijdens de diplomatieke crisis tusschen Amerika en Joego-Slavië vier groe pen bommenwerpers, be laden met atoombommen, naar Euorpa te zenden. Het Amerikaansche ministe rie van buiteniandsche zaken weigerde commentaar te leve ren qp het bericht, dat af komstig is van een correspon dent, die eerder in deze week had verklaard, dat Superfor ten, bemand met personeël, geoefend in het bombar- deeren met atoombommen binnenkort naar bases in Alas ka en op de Aleoeten zullen worden gezonden. Het be richt in de „New York Post" beschrijft het plan om atoom bommen naar Europa te zen den als een „stok achter de deur" en de correspondent zegt dat het „juist aan het licht gekomen is, en zeker ook thans niet officieel beves tigd zal worden". Rudolf Hess, Hittler's voor malige afgevaardigde, heeft Zondag op grond van astro logische gegevens, die hij in zijn cel heeft bestudeerd, voorspeld, dat er „een won der ot iets dergeiyks" zal ge- neuren, wanneer het vonnis door het Tribunaal zal wor den uitgesproKen. Hess is in den loop van het proces optimistischer geworden, want in de eerste week vertelde hij een psychiater, die hem on derzocht, dat hij het doodvonnis verwachtte. Niet alle 21 Nazileiders deelen Hess' optimisme. De jodenvervol ger Julius Streicher vertélde een gevangenisbeambte: „Ik verkies den dood. Ik zal dsn eindelijk kunnen slapen en alle slaap in halen, die ik door het lawaai van mijn wachten buiten mijn cel eiken nacht heb verloren." Walter Funk, Hitler's economi sche raadgever, verklaarde: „De dood zal^oeter voor mij zijn dan het leven van kwelling en schan de, dat ik thans moet verduren, een leven van beschuldigingen en lasteringen." Goering, Keitel, Doenitz en Raeder hebben als militairen hun advocaat opdracht gege ven om, ingeval van dood vonnis, een beroep te doen op den Geallieerden Bestuurs raad te Berlijn de voltrek king van het vonnis door eén vuurpeloton te doen geschie den. Goering en Frank, de voorma lige Gouverneur van Polen, ver wachten beiden het doodvonnis, maar Schacht verklaarde: ,.Het Tribunaal heeft niet het recht mij te veroordeelen." Von Neurath, Hitler's Minister van Buiteniandsche Zaken in de eerste dagen van het Nazi-regime en later „protector" van Bohe- men en Moravië, meende er met gevangenisstraf af te zullen ko men. Hij verklaarde echter: „De Tsjechen zullen mij op hun beurt wiïlén oordeelen .en zij staan^cn- der den invloed der Sowjets. Moskou zal mijn hoofd willen hebben."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1