Acht en vijftig menschen kennen het vonnis 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad tSlad en Cimbel* BEDEVAART* VAN MANNEN De Verbondscursus Dr. ven Hiltenfonds Extra-suiker voor de visschen Zondagsrijders De vliegende Hollander Nieuws uit Den Helder HET EEUWIGE MONSTER Marine-officieren ontvangen VIER DOODEN«BIJ AUTO-ONGELUK PRINS BERNHARD TE PARIJS MARKTBERICHTEN Sportpt tevtw In lange rijen trokken Zondag morgen fietsers uit alle windstre ken naar de Kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Het was voor de R.K. Rijwiel- bond ongetwijfeld een aangename tocht in het blijde licht van de vroege ochtendzon. Mede door het stralende weer is deze bedevaart voor de meer dan 400 leden van St. Christophorus, die er aan deelnamen een sehoone dag ge weest. Het was of het natuur schoon van het genadeoord een Zondagsch kleed had aangedaan. Uit alle plaatsen van Noord Hol land verzamelden zich hier man nen, die ernstig willen medebou- wen aan de nieuwe toekomst, van hun Vaderland, dié hier kwamen om den „Grooten Architect en Bouwmeester" te vragen dat Hij meer Apostolische mannen zal werven voor zijn werk. En onder de Plechtige Heilige Mis, die werd opgedragen door den Zeer Eerw. Bondsadviseur Rector Dr Holthuijzen, sprak de Eerw. Heer S. Benistant over het vuur dat Christus op aarde kwam brengen om daarmee de harten te ontste ken, Dit vuur moet eiken Katho lieken man bezielen, maken tot ApostelOnder de middag pauze yokken er velen over het tapijt van herfstbladeren langs de Kruiswegstatie's in het Bosch. Zwijgende groepjes, mannelijk devoot. Na het Plechtig Lof in de namiddag had de processie plaats. De processië schijnt inderdaad het hoogtepunt te zijn van een bedevaart, zij zou er niet gemist kunnen worden. Indrukwekkend was dan ook het oogenblik~dat sl die mannen neerknielden in het frissche gras voor het rustaltaar om de zegen met het Allerhei ligste te ontvangen. Hier werd de fakkel ontstoken, eeniede.r moet het vuur brengen naar zijn eigen woonplaats- om daar het groote vuur te ontsteken ALKMAAR De 3-jarige Ontwikkelingscur sus van de Katholieke Arbeiders beweging begint op 10 October, 's avonds om 8 uur, in de V.G.L.O. school op de Laat 123, die door de Eerw, Zusters ter beschikking is gesteld. Behalve uit Alkmaar hebben zich ook veel deelnemers uit_ de omliggen de plaatsen gemeld. Slechts Schoorl en Akersloot ontbreken. De toeloop was zoo groot, dat parallelklassen moesten geopend worden. Les wordt gegeven in Godsdienst, Ned. Taal, Economie en Maatschappijleer. Aanmelding bij Rector F. Holthuizen, Huize Augustinus, Èmmastraat 12. De inzameling door eenige dames gehouden om te komen tot een blijvende herinnering aan Dr. v. Hilten is een groot succes geworden. Zoodanig, dat in Alk maar al f 4000 werd opgehaald. Ook Den Helder en omgeving Alkmaar meeten de bijdragen nog afleveren De initiatiefneem sters hebben nu plannen in voor bereiding om met dit buiten ver. wachting groote bedrag een Dr. v. Hiltenfonds te stichten. De familieleden van den' overleden kinderarts staan hier zeer wel willend tegenover. Dit initiatief is zeer toe te juichen Zaterdagmiddag kwam een bakfiets met een kostbare- lading van 200 kg' suikerwerken tereeht in het water van hef Luttik Oudorp. De expediteur reed met ziin bakfiets achteruit een pak huis uit, doch door al te krachtig remmen schoot het vrachtje met een dergelijke smak terulg, dat de main de carrier niet meer in be dwang kon houden. De bakfiets en de suikerwerken verdwenen in de golven. Slechts de schuldige wist te ontkomen Bil een Zondagmorgen gehou den controle van de Verkeers politie werd tegen verscheidene vrachtrijders proces-verbaal op gemaakt wegens ongeoorloofd personenvervoer. Ook zullen zij beboet worden omdat zij zonder vergunning op Zondag reden. BURGEMEESTER ONGESTELD Burgemeester Koelma is door ongesteldheid voorloopig* ver hinderd ziin ambtelijke bezig heden waar te nemen. AFC-NIEUWS SVW I—AFC I 1—5 AFC II—Zeevogels II afgel. Alkm. Beys IV—AFC III 5—2. Het eerste nam de punten uit de Heerhugowaard mee en dat was niet alleen het beste, maar 't vertoonde spel was een kleine openbaring. Pittig, vlug en spor tief. Wij zullen zeggen: dit is „ons" begin Het tweede werd weer afge last. Waarom? En dat voor de tweede maal! Het derde moest in de Boys IV zijn meerdere erkennen. Maar het was eervol. Alzoo, AFC-'ers, traint inten sief en dan goede moed en be houden vaart. Tot de volgende maal. De PPC-er Het publiek van Alkmaar en omgeving is er op gesteld af en toe eens een flinken bonten avond te kunnen meemaken, waarin de spieren van lach en vroolijkheid wat los komen Er zijn al ernstige gezichten fenoeg! De lach en de vroollijk- eid zijn bij Kees Manders en de zijnen in goede handen. Hijzelf is een type, dat vol is van humor eer worden gezegd, dat hij de en zottigheid en het moet tot zijn grens van de juiste maat toch weet te bewaren. Om hem heen groepeeren zich 'de leden van zijn „Radio Rariteiten Revue", met zang (Truus Wouters, Mary Gabriël, koor)" en sketches (Han Verne, een komische verschij ning, e.a,). Het gezelschap is niet grootsch en heeft daar ook geen pretenties naar, anders zou'het geen „Rariteiteq".revue. heeten, maar de bedoeling is, {beschou wers en luisteraars een paar zor- gelooze ifurtjes te bezorgen En daar slaagt men uitstekend in. De sketches hebben weinig om het lijf, het komt er op aan, de humor rond te strooien over een zaal vol menschen en als dit ge zelschap komt, zijn de zalen vol, waaruit geconcludeerd kan wor den, dat veel mensehen zoo'n uit- bundigen avond noodig hebben. We zouden den leider alleen den raad willen geven zuinig met de verschillende stemmen te zijn, ze zijn er te aardig voor, de techniek kan niet tot het uiter ste worden uitgebuit. Er zijn verschillende instan ties die zich belastetn met de taak, onze soldaten en matro zen na den dagelijkschen dienst goede ontspanning te ver schaffen en hen gelegenheid te geven den vrijen tijd zoo nuttig mogelijk te besteden. De R.A.O. fïtecreatie en Alg. Ontwikkeling) staat onder lei ding van Mai ir. W. J. v. d. Meulen, die reeds in de vori ge mobilisatie op dit gebied werkzaam was en in vele ste den de ontspanning voor de soldaten heeft mogelijk ge maakt. Luit. ter zee 2e kl. F. Wempe is de O.E.&O.-officier die de leiding heeft bij de or ganisatie voor de ontwikke ling. sport en ontspanning voor de marinemannen. Voorts is er een burgercomité onder leiding van den heer Bouw man, dat zich beijvert aan de manschappen van leger en vloot goede recreatie te ge ven. Tusschen de drie genoem de comité's wordt nauw sa mengewerkt. Uit haar midden heeft zich weer een commissie gevormd, die een overkoepe ling genoemd kan worden en waardoor de ontspanning voor onze strijdkrachten als het ware wordt gecoördineerd. Van invloed op de goede sa menwerking is ook, dat maj. v. d. Meulen de functies van chef der electrische afdeeling van, de Rijkswerf en die van majoor der genie vervult, zoo dat hij dus dagelijks zoowel met de marine als de land macht contact onderhoudt. Vrijdagavond presenteerde" de RAO in de Marinecantine een opvoering' van ''Het Eeuwige Monster*', ten foo_ neele gebracht door fret Amster- damsch Tooneel, dat enkele dagen tevoren hetzelfde stuk in de Cadiclulb had gespeeld. De cantine was geheel gevuld met officieren, onderomcieren en man schappen, toen de O. S. en O—offi cier luit. ter zee 2e kl. v. Meéren alle aanwezigen welkom heette, in het bijzonder den marinecommandant overste J. G. cTEngelbronner. Het Amsterdamsch Tooneel onder directie van Kees van Dam was voor velen geen onbekend gezelschap Vorig jaar trad het tweemaal in Casino op met het successtuk "Een Moeder" en de verwachting' wa6 dan ook dat ditmaal eveneens iets goeds zou worden 'geboden. De verwachtin gen zijn niet teleurgesteld. Met er- Varen krachten als Julius Brongers; Julie MeyeT, Pierre Myin, J'ohn de Freese en Rita Vetb, werd een uit stekende opvoering gegeven .van een wel zeer mysterieus tooneelspel datt vtfwd geschreven door Jan van,. Dam. Het was een. fantastisch gegeven: een eeuwenoud monster" zou terugkomen om wraak te nemen, zooals in de oude kronieken was voorspeld. Op het kasteel waar dit moest gebeuren wordt dit met spanning tegemoet gezien. Het monster kwam inderdaad doodde een der vrouwelijke familie_ leden waarna een journalist zich be lastte met de ontmaskering van den dader. Het slot was verrassend. Want als blijkt dat' de baron de schuldige is ontwaakt de tooneelschrijver die dit alles freeft gedroomd. Het Am. sterdamsch Tooneel heeft de span ning er den geheelen avond in weten te houden. We noemden reeds enkele namen van spelers. Hert gezelschap heeft ook met zijn nieuwe krachten een goed^ keus gedaan. We zijn er van overtuigd dat overal waar wordt opgetreden het succes even groot, zal zijn als Vrijdagavond in de Marine cantine Een zestal vlag- en hoofdoffi cieren van de Kon. Marine is onderscheiden met de orde van The British Empire. Benoemd werden tot commander: Vice- Admiraal S-teuve, Vice-Admiraal Doorman en Kapitein ter Zee Logger. Het omderscheidingstee- ken voor officier in deze orde werd toegekend aan den kapi tein ter Zee Van. Waning, Kapi tein ter Zee Tissot van Palot en Kapitein-Luiten ter Zee de Booy. SLUITING ZEILSEIZOEN Zaterdag hield de HWN tot besluit van het" seizoen zeilwed strijden op het Kuitje Er was een baan uitgezet van het eind van de haven naar de spuislui- zen bij het Balgkanaal. De baan moest tweemaal gezeild worden. Stond er 's morgens weinig windj na den middag kwam er een lichte bries doorzetten, die het zeilen tot een Ideaal maakte. Om half 3 werd gestart en- om kwart voor 3 waren de laatste deelnemers door de startlijn. Voor (Je wind'ging het vrijwel gelijk op, maar in het kruisrak kwamen de goede zeilers voor ,den das Vooral de strijd in de 16 M2 B.M.-klasse was, hoewel het niet hard ging, spannend. Om half 5 waren de laatste booten door de finish en behoorden deze wedstrijden,-die door prachtig weer begunstigd werden tot Wet verleden. De uitslagen waren als volgt: Kajuitjachten: 1. H. Roovers met Onrust. 2" A, de Broeder met Lieuw 12 M2 BMB: 1. A. Roos met Puit- 2. D Roovers met Storm vogel; 3 H Geuzebroek met Joke 16 M2 BM:' 1. F. Trap met Bo reas; 2 J, Jacobs met Verona; 3. J. Noot met Skua. 'Kajuitsloepen: 1. F. Verhage, Zondagmiddag omstreeks drie uur had op den grooten weg MeppelHoogeveen een ernstig auto-ongeluk plaats, waarbij vier personen het leven lieten. Vier jonge mannen, de Gebr. W., G D. en E B., allen afkomstig uit Ter Apel waren dien dag gaan visschen. Op den terugweg kwa men zij in het dorpje Wijk met hun vrachtwagen in botsing met eén van dë tegenovergestelde richting komende bus van de Eerste Drentsche Tramweg .Mij. De vier inzittenden uit de vracht wagen werden op slag gedood- De passagiers ui+ de autobus kwamen er met verwondingen elf. ZKH Prins Bernhard, die Zon dagmorgen te kwart over elf op het vliegveld Le Bourget aan kwam, werd-, toen hij het vlieg tuig verliet ontvangen door den heer Dumaine, chef- van het pro tocol, die hem namens de Fran- sche regeering welkom heette. Op het vliegveld waren verder o.m aanwezig de Nederlandsche ambassadeur Jhr. Mr. Tjarda v'ain Starkenborg Stachouwer en hooge ambtenaren van dë am bassade 0 Na de verwelkoming groette Prins Bernhard de Fransche vlag, terwijl het Nederlandsche en het Fransche volkslied weer klonken. Vervolgens inspecteer de ZKH de eerewacht van de republikeiiusche garde, die de eer bewijzen bracht. Op de Nederlandsche ambassa de gebruikte Prins Bernhard bet noenmaal en het verdere deel van den middag heeft hij even eens op de ambassade doorge bracht. NKD. SCHAJtWOtüDE 30 Sepfc Aangevoerd 10.000 kg. aardappelen: Voran 6.20; Bevelanders 6.908.50; gTove idem 8.40; grove eerstelingen 8 708.80; 3800 kg. uien 6.308; grove idem 66.50; 800 kg', slaboonen 17 Wanneer Dinsdagmiddag aan het einde van het vonnis de straffen aan de individueele beschuldigden zullen worden opgelegd, zullen zij niet zoo als tijdens het geheele pro ces, tesamen in de beklaag denbank zitten. Zij zulle in volgorde van de acte van beschuldiging worden bin nengebracht, om op dezelf de plaats, die zij steeds heb ben ingenomen, hun vonnis te hooren vellen. Onmiddel lijk daarna zullen zij weer worden weggeleid. Eén voor één zullen zij zoo hun straf vernemen. Er zijn op dezen vooravond van de oordeelsdagen 58 men schen in Neurenberg, die den inhoud van, het tweehonderd- vijftig pagina's bevattende vonnis kennen. Acht hunner zijn.de rechters en hun plaats vervangers. De vijftig ande ren zijn vertalers, stenografen en typisten, die de tekst heb ben opgenomen, vertaald en vermenigvuldigd. Voordat zij hun vertrouwenswerk begon nen, zijn zij door president Lawrence beëedigd en hebben "zri een verklaring geteekend, .waarin zij erin toestemden, vanaf 1.1. Donderdag 26 Sept. tot na het vonnis onder stren ge bewaking afgezonderd van de buitenwereld té leven. Zij zijn ondergebracht in 'n streng bewaakt huis, dat geheel is, ingericht om hen in staat te stellen hun werk te verrich ten. Zij hebben slechts vier dagen gehad om hun taak te volbrengen. Om hun zeer lan ge dagtaak.niet al te zwaar te maken, ziin zii in de gelegen heid gesteld hun werk ten deele in de open lucht te doen. De viif tig menschen, die de ze vertrouwenstaak verrich ten, zijn allen vrijwilligers, zoodat niemand gedwongen'is deze zesdaagsche gevangen schap te ondergaan. In de gevangenis is de be waking van de beschuldigden nog uitgebreid en het oor- dat met deze taak is belast. telt thans ongeveer duizend man. Naar wii vernemen is het nog niet zeker, of in het von- .nis ook de wiize. waarop even- tueele doodvonnissen zullen worden voltrokken, zal wor den aangegeven. De laatste beslissing hierover berust bij ■den geallieerden bestuursraad. VERVOLG VAN PAG. 1 wachten, dat Nederland zijn taak' in. Indonesië zal blijven vervullen, zijn medeverant woordelijkheid1, welke ook in ternationaal is vastgelegd, zal blijven dragen; daarvoor is op het oogenblik de hulp van Ne derlandsche troepen onmis baar, ook al mochten de in gang zijnde onderhandelingen er toe leiden het vuren te sta ken Voordat in een nieuwe rechtsorde de Indonesiërs, zoo. wel die staan aan de zijde van de republiek als die Malino huldigen, alsmede alle andere bevolkingsgroepen veiligheid en recht hebben herwonnen, hebben IJederlandsche troepen mede tot de schepping dier nieuwe rechtsorde bij te dra gen, wellicht alleen al door het eenvoudige feit van hun aan wezigheid." 351000 kg. groene kool 6:308.60; 14000 kg. rootte kool 6.70—11.20; 40.000 witte kool 5; 1000 kg. gele kool 10; 1800 kroten I 6.10; H 3.40. LANGEDIJK 30 Sept.. Aange_ voerd 10 600 kg. rode kool 6—12.90; 9400 kg. geel 7.50—7.70; 67400 kg. wit 2—5.20; 13000 kg', groen 7.401070; 3800 kg. bieten 1 5—6.10; idem 2 4; 5300 kg. uien 5.10—7 20; 6000 kg. bloemkool 15.20—20; 11700 kg. aard. eigenih. 6.30; bevelanders 920—7.90. BEVERWIJK 27 Sept. Bloemkool 1 A 30G5; andijvie 38; sla 26; postelein 2030; spinazie 418; dikke boonen 40—80; snijboonen kas 1.20— 1.30; pronkboonen 928; meloenen 15—50; tomaten 1 35—54; komkom mers 1 en 1 a 1521; bospeen 715; wasdhpeen 812; druiven 95-^-1.35; aardbeien 701; 'bramen 2.20310; groene kool 613; roode kool 4.20 7; prei 310; spruiten 5075; knol_ len 1 6—14; kronen 1 3—6; uien 6—8 aard appelen 811 WARMENHUIZEN 30 Sep;. Aan_ gevoerd 3300 leg. uien 6707.70; nep 5.580 700 slaboonen afw. 15.1035-50; 5000 roode kool 10.10—13; 3000 gele kool 7.80; 78000 kg' witte "kool 55.10 33.000 kg. aardapp. witte eigenfo. 7.707.90; blauwe eigenh 7.808.80; bevelanders 5.307.80: bintjes 6-20; IJsselstein 7.80. TEX. BOYS I—SRC I 4—2 Van Bovs-zijde was met het oog op kerkelijke feestelijkheden bij het sluiten van de H. Missie- week om een thuiswedstrijd' ver zocht. Hierdoor werd in plaats van uit op eigen terrein tegen SRC gespeeld. Voor de rust speelden de Boys met wind in den rug en wisten zij dan ook een 20 voorsprong te verove ren, welke stand nog voor de rust tot 21 werd teruggebracht Na del-ust wisten de Boys nog 2 maal en SRC nog 1 maal te doelpunten. Er werd aanmerke lijk beter 'gespeeld dan vorige week, maar ze zijn nog lang niet in düen vorm zooals zij de vorige competitie speelden. VZV—WINKEL 5—2 VZV heeft in een sportief ge speelden wedstrijd de overwin ning kunnen binnenhalen met 5—2. Voor de rust kwam de stand op 11, doch daarna kreeg VZV steeds meer veldoverwicht en wist geleidelijk aan de score tot 41 op te voeren. Een penalty werd gemist oti daarop kreeg Winkel I wa+ moed en wist het 42 te maken. Tenslotte Blies de heer Koning, die uitstekend leidde, het einde met een stand van 52 voor V.Z.V 1' GRASHOPPERS HAD EEN GELIJK SPEL VERDIEND LSVV hebft beide punten thuis weten te houden, al ging het niet gemakkelijk' tegen een hardwer kende ploegi als de Grasnoppers. Voor de rust ging het spel vlug op en neer, beide achter- hoedein kregen druk werk. Na 10 min. spelens weet P. Mettes LSW uit een vrije schop de leiding te geven, 10. Lang pleizier heeft zij niet van dezen voorsprong, want vijf miin. later kopt de Gr. linksbin nen den gelijkmaker in 't net 11. Als LSVV een vrije schop krijgt te nemen plaatst Beers den bal mooi voor dë voeten van Mettes, die er 2I van maakt. Na dë rust met den. wiind mee is Grashoppers sterk in den aan val en de LSW achterhoede heeft groote moeite het doel schoon te houden, waarin zij met eenig geluk slaaigit. Tegen het einde krijgt Gr. nog een vrije schop te nemen, maar de L. doelman weet den bal over dë lat te werken. Onder span ning en met Grashoppers in den aanval kwam he+ einde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 2