Agrarische productiekosten moeten omlaag Vertalingen en spraakverwarring De achtergrond van de moeilijkheden in Indonesië Nieuw Noordhollqndsch Dagblad Dertig nieuwe lagere land- en tuinbouwscholen Michael „Wie Is Als God? Rijnaak op IJselmeer gezonken Mej. Dr. j. W. Hillen overleden. Nederlandseh—Belgisch grensverkeer De roadszetels te Nijmegen Verhooging post- tarieven Conferenties konden viermaal zoo kort zijn Interessante opmerkingen van prof. Berg Het is noodzakelijk dat er met. al'e kracht naar wordt gestreefd de pro ductiekosten in land- en tuin bouw te verlagen. Het Mi nisterie van Landbouw zal hier ten volle zijn steun moe ten verleenen en door een in- terne reorganisatie is de voor waarde geschapen voor een grootere coördinatie van de verschillende afdeelingen en diensten, waardoor een meer efficiente werkwijze mogelijk is gemaakt, aldus schrijft de Minister van Landbouw in de toelichting op zijn begrooiing. De ontwikkeling van land- en tuinbouw in het buitenland wet tigt de conclusie, dat, wil de Ne- derlandsche landbouw zich in de toekomst vereekeren van de voor aanstaande plaats, welke deze tov dusver heeft ingfenomen, allé kt achten zullen moeten woraen in gespannen het ontwikkelingspeil zooveel mogelijk te verhoogen, zoowel ten aanzien van de pro ductiviteit als ten aanzten van de kwaliteit van de voortgebrachte' producten. Hoewel nog niet nauw keurig valt te overzien, welke de ontwikkeling van het wereldprijs-_ peil der .agrarische producten zal zijn, mag worden aangenomen, dat na de periode van hooge prij zen als gevolg van de groote schaarschte aan voedingsmiddelen een grooter aanbod de prijzen zal doen dalen, terwijl over enkele jaren een overvoerde markt niet uitgesloten is. Dan zal de Neder- landsche landbouw voor de moei lijke opgave komen te staan, een gedeelte van zijn voortbrengselen op de wereldmarkt te plaatsen tegen prijzen, die lager zijn dan die, welke hier een loonende pro ductie waarborgen. Dit is temeer waarschijnlijk, waar in de groote graan-exporteerende landen een sterk verhoogde produptie-capaci- tei( van den landbouw valt waar te nemen terwijl tevens de vee stapel aldaar ©en groote uitbrei ding heeft ondergaan, terwijl de kostprijs van de agrarische pro ducten in die landen lager is dan die van den Nederlandschen land bouw. De verhoogde activiteit zal zich vooral doen gelden op het gebied van de voorlichting en het land en tuinbouwonderwijs. Een van de voorwaarden voor een rati'oneele exploitatie in den landbouw is een goede verkaveling van den grond. Plannen zijjn in voorbereiding om hiertoe op be langrijk grootere schaal dan voor heen geschiedde, over te gaan. Hieraan dienen vooraf te §aan nieuwe regelen op het gebied van het grondgebruik, welke in voor bereiding zijn. d.i. IJ ET Zondagsevangelie van gisteren, sluitend met de geweldige woorden „Wie zich verheft, zal vernederd worden en wie zich vernedert, zal ver heven worden", kwam in felle belichting te staan, doordat dit jaar de 16e Zondag na Pinksteren met het feest van Sint Michaël samenviel. De verplettering van Lucifer, die zich op Gods Troon wilde •plaatsen de vernedering van den engel des lichts tot vorst der duisternis is dat geen verschikkelijke illustra tie van de vernedering der hoogmoedigen? Het drama van Lucifer herhaalt zich echter in ieder (enkeling of volk of staat), die zegt: '„Mij is de wrake! Mij is de vergelding of „Mij is de Zondag!" of „Goed is ,wat ik aangenaam vind" (of „wat mijn volk voor- deelig is") of „Ik beslis over de bevruchting van het zaad". Ook al dragen dezen den naam „katholiek", zij behooren niet tot het Miehaëlsleger, doch tot de hoovaardige Luci fersbende. MARCUS Op het gebied van de landbouw wetenschap zal men moeten trach ten den achterstand in te halen, ja zelfs verder te komen dan con- curreerende landen om een basis te leggen voor gezonde export mogelijkheden. In nauw verband hiermede staan de onderzoekingen betreffende de bestrijding van schadelijke gewassen en gedier ten, terwijl daarnevens de bestrij ding van besmettelijke veeziekten en plantenziekten op meer uitge breide schaal ter hand genomen zal worden. Zorgen baart nog het tekort aan arbeidskrachten in den landbouw. Ondanks de uitbreiding van het aantal lagere land- en tuinbouwscholen in de laatste jaren blijkt nog steeds een te kort aan deze scholen te be staan. De belangstelling ook voor dezen vorm van land bouwonderwijs is nog steeds toenemend. Ten einde daar aan tegemoet te komen zün gelden aangevraagd voor de stichting van nog een 30-tal nieuwe scholen. De steunverleening aan kleine boerenbedrijven zal op een nieuwe basis plaats vinden. Waar het aan vankelijk een individueelen steun betrof is nu de coöperatieve ge dachte in de plannen voor steun verleening verder uitgewerkt Evenals het in andere, op het gebied van veeteelt, vooraanstaan de landen het geval is, zal ook in Nederland een aanvang gemaakt worden met de kunstmatige ense- minatie van den veestapel. In ver band hiermede worden de uit gaven op 'n bedrag van 2350.000 begroot. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is op het IJselmeer ge zonken de Rijnaak Petrus Anto- nius, schipper Zwaans. Hei schip voer in die richting Lemmer, toen het op een wrak liep, dat geen kenteakenen droeg en is daarna gezonken. De aak was Zaterdag is in het O. L. Vrou wegasthuis te Amsterdam overle den dr Hillen, apothekeres van genoemd ziekenhuis te Amster dam. Dr Hillen was het eerste vrouwelijke bestuurslid van de R.K. Studentenvereeniging St I Thomas. Op wetenschappelijk, geladen rnet 10CK) to^bS I* In tegenwoordigheid van den commissaris der Koningin in" Gelderland, jhr. mr. Quarles van Ufford en den dir.-gen. van het departement van eco nomische zaken had de offi- cieele opening plaats van de rayon-ce?lvezelfabriek der AKU te Arnhem. Tijdens de bezich tiging van een der spinmachi nes. (Oost-Nederland P.) In strijd met geruchten wordt er door het ministerie van bui- tenlanösche zaken aan herinnerd, dat de reglementeering van het grensverkeer tusschen België en Nederland niet is gewijzigd. Zoo als voorheen dienen Nederlan ders en Belgen, die de grens wil len overschrijden in bezit te zijn van een nationaal paspoort. Al leen hel Belgisch of Neder landseh visum is niet meer ver- eischt. inboedel is gedeeltelijk gered en overgenomen door de sleepboot Waddenzee, kapitein de heer At- tena De opvarenden zijn allen gered. De zetelverdeeling van de te Nijmegen gehouden gemeente raadsverkiezing is als volgt: KVP 25 zetels; Partij van den Arbeid 8; Combinatie CHU en AR 2; Partij van de Vrijheid 1; CPN De Waarheid 3. zij zich actief bewogen Als voor zitster varj den R.K. Vrouwen bond werden op haar initiatief o.a. vele moedercursussen gege ven, de R.K. Handelsschool voor Meisjes en het Kath. Bakerbu reau opgericht. Voor den oorlog was zij lid van de prov. staten van Noord-Holland Naar wordt vernomen is bij de regeerinig ernstig in overweging, t>ver te gaan tot verhooging van een aantal posttarieven Er zullen in de anti-chambres van den Veiligheidsraad en de Vredesconferentie nogal wal booze woorden gezegd werden over de lieden die in een verre oudheid hun hoo- vaardigheid lieten culminee- ren in het bouwen, van een foren tot aan den hemel en prompt gestraft werden met spraakverwarring. Er is bij deze conferenties een systeem PROF. DR. C. C. BERG. de bekende Leidsche hoogleeraar, schreef in 1937 in het speciale Coen- nummer van ons toenma lige Westfriesch Dagblad een interessant artikel over Nederlandsch-Indië, waarin deze kenner van Indische toestanden blijk gaf van een origineele kijk op de" problemen, die toen aan de orde waren. Kort daarop is prof. Berg naar Indië vertrokken. Hij is daar onlangs, na een verblijf van acht iaar. uit teruggekeerd. Voor de Leidsche afdeeiirig van de Katholieke Volkspartij heeft de hoogleeraar deze week een voordracht gehouden, waarin hij zich wilde bepalen tot eenige opmerkingen over den achter grond! van de huidige moeilijk heden, waarbij wij ons moeten indenken, dat in Indië menschen leven als 'wij hier, over het alge meen best in staat hun eigen zaken te regele® en die het niet prettig vinden als anderen zich daarmede bemoeien. Vooral op Java, met zijn eeuwenoude cul tuur Java was al een ontwik keld en rijk land toen Nederland nog niet meetelde in de wereld historie vooral op Java vraagt men zich af: waarom is het vroe ger, gelijk de oude en gewijde geschiedboeken leeren, zoo mooi geweest en waarom worden ,wij -nu bestuurd door vreemdelingen. Java, dat in de 8ste en de 13e eeuw een groot bloei-tijdperk had doorleefd, was in een periode van verval, toen de Hollanders daar kwamen. De Nederlaridsche overheersching heeft er eeuwen lang een stil verzet gevonden, gevoed door de oude geschied boeken, welke profeteerden, dat er een figuur zou komen, die het land zou bevrijden een profe tie, waarvan de Japanners op hun wijze een gretig gebruik hebben gemaakt. Behalve dit religieus nationa lisme is er de Islam, die een scherpe scheidingslijn trekt tus schen geloov'igen en ongeloovi- gen. Vervolgens ontstond in deze eeuw op de Nederlandsche scho len, in Indië, door het Westersch onderwijs düs waardoor jongelui uit alle deelen van de archipel bij elkaar kwamen een ander nationalisme, het bewustzijn, dat alle Indonesiërs tot één grootè natie behooren. Zij hadden het gevoel als niet geheel volwaar dig te worden beschouwd. Over en weer zijn toen fouten ge maakt. Toeri zijn de Japanners geko men, met enorm enthousiasme begroet. De Indonesische bevol king heeft echter van hen nog meer te lijden gehad dan de Europeesche. Men spreekt van 4 millioen Javaansche dwangarbei. ders, die zijn omgekomen. An. derzijds hebben de Japanners vele desiderata van de bevolking vervuld, en gingen zij op volko men voet van gelijkheid met de bevolking om. Daardoor is het zelfbewustzijn van het volk om. hooggebracht. De onafhankelijk heidsverklaring op 17 Augustus van het vorig jaar was door de Japanners voorbereid Er waren reeds sterke tendenties in die richting; de ontwikkeling ervan is door den oorlog versneld. Of schoon er vele moeilijkheden en strubbelingen zijn geweest en nog zijn, heeft de vrijheidsbe weging afgezien van plaatse lijke excessen over het alge meen een rustig verloop gehad. De gematigde elementen, verte genwoordigd door den geheel Westersch opgevoeden, doch re. volutionnair-soeialistischen mi nister-president Sjahrir, hebben de overhand. Er was gelegenheid tof vragen stellen bij welker beantwoording prof. Berg gelegenheid kreeg enkele gedachten nog nader uit te werken, o.m te constatèeren, dat de Indonesiërs zelf er van overtuigd zijn een gebrek te heb ben aan leidende figuren zoodat zij anderer hulp noodig nebben. De repubiikeinsche delegatie, die te Batavia besprekingen zül voeren over het staken der vijandelijkheden,. V.l.n.r.: Pringadi (marine), gen.-maj. Soedibijo (luchtstrijdkrachten); Soeriadar- ma, Simatoepang, kolonel Soehardjo (vertegenwoordiger Su matra), een stafofficier van de T.R.I. en kolonel (vertegenwoordiger Sumatra). elon fA.N.P. P.) van vertaling dat Is waar maar aan het systeem blij ken zooveel fouten te kleven, dat meermalen hevige on een igheid tusschen de afge vaardigden het gevolg is. De Internacia Katolika Ufliego Esperantista, de internationale Vereeniging van Kaholieke Espe- Jc ons een beschrij ving van de achteraf toch wel hu moristische soènes, die de onvol komenheid der vertalingen soms veroorzaakt. Zij knoopt daa.aan een pleidooi vast voor de wereld taal, het Esperanto. Voor een goed inzicht in de beteekenis van deze internationale taal diene een vergelijking met het talen leerplan aan onze gymnasia. In zes iaar worden daar 2460 uur aan Latijn, 600 uur aan Fransch, 450 uur aan Duitsch en 360 uur aan Engelsch besteed, waarna de leerling, die het onderwijs „met vrucht" heeft gevolgd, nog maar zeer bezwaarlijk deze talen vlot weet te gebruiken. Esperanto daarentegen kan men na 50 a 60 uren les zonder bezwaar lezen, spreken en schrijven! Terug naar de school banken? Moeten de diplomaten weer te rug naar de schoolbanken? Het zou in een of anderen vorm nog zoo'ti vreemd Wee niet zijn. In Parijs' vergadert men nu 8 we ken, hetgeen ongeveer neerkomt op 300 uren. Een kwart hiervan is gewijd aan redevoeringen en drie-kwart aan vertalingen. Tot welke tafereelen het gedreun van al die vertalingen leidt, teekendë de correspondent van United Press op den zesden dag: Om 4.32 uur is „Attlee verdiept in een kruiswoordpuzzle, vier minuten later verlaat Evat+ de zaal; mid delerwijl lezen alle afgevaardig den de krant, behalve die van Ethiopië, want die slaapt. Om kwart voor vijf zit de Amerikaan- sche afgevaardigde zich te verdie pen in een sportpagina, de Nieuw-Zeelander begint een brief te schrijven en Peruses uit Br.- Indië bladèrt zorgvuldig in eèn brochure: „Wat Parijs U biedt". Wanneer na tien minuten een nieuwe spreker opkomt klinkt applaus. De Ethiopiër ontwaakt en Spaak haalt een ..roman im geelen omslag uit zijn zak. De Groote Vier spreken ieder hun eigen taal. Men herinnert zich nog de deining, die ontstond toen Wishinsky zou gezegd heb ben, dat de Italianen op het oor- logstooneel alleen maar goed wa rén om hard weg te loopen. Wi shinsky toonde zich uiterst ver baasd toen hem ter oore kwam wat de vertaler hem im den mond gelegd had. De kleine naties spreken de ta len van hun grootere broers. Met het gevolg, dat de Mexicaansche afgevaardigde onverstaanbaar is, wanneer hij Fransch tracht te spreken. De Australiër probeert zich uit te drukken in Oxford- Engelscta en de tolken komen tijd te kort met het gissen naar hun woorden. De Esperantisten konden het toch wel eens aan hei goede eind hébben met huil wereldtaal in SO uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 3