r West-Frisia kreeg meer dan haar toekwam Forward had pech Schoaen moet het tegen Alcmaria afleggen VAN DEN HELD JAN TROMPETTER doch gaf den moed niet op Nieuw Noqrdhollqndsfch Dagblad Alkmacrrsche Boys moest in Zeeburgia haar meerdere erkennen MAANDAG 30 FEPTEMBER 1946 OUD.VOORHOEDESPELER STELLING MAAKT BEIDE DOELPUNTEN Ondanks het zware gemis van de WF-miadenvoor Simons is het WF toch mogen gelukken de beide punten thuis te houden. Verdiend was de 2—0 over winning niet, want KCH was sterker en speelde stukken be ter, maar hun voorhoede stuitte herhaaldelijk op de zwaar ver dedigende WF.achterhoede. Voor Simons (die door ziekte verhinderd was) stond de oud- voorhoedespeler C. J. Stelling opgesteld, en al was h(j niet zoo snel meer, hij mocht er toch nog wel zijn, want beide doelpunten nam hij voor zijn rekening. De spilplaats werd bezet door J. Postumius, die als stopperspil goed fungeerde. WF trapt af met den wind tegen en zit meteen voor het R. doelj- een schot van Dangermond wordt aoor den R-re3htsback tot corner gewerkt. De corner, die Muskee den ge- heelen wedstrijd uitstekend nam komt hoog voor doel, maar be landt dan via doelmans vuist bij den R.spil, d'ie hiermede zijn voorhdede aan het werk zet De R.midvoor echter maakt 'hier vervolgens weer een einde aan, door hard over de lat te schie ten. Afwisselend gaat de bal van de eene naar de andere helft en beid'e ploegen krijgen goede kan sen, die oeels door het buiten gewone Keepwerk der beide doelverdedigers en deels door hun eigen gepingel om zeep worden gebracht. Een goede voorzet van C J. Stelling trapt Muskee naast d'oel en aan de andere zijde kopt Roosendaal een hard schot juist voor een R-speler tot corner. De WF-linkshalf Kooiman is de beste man van het veld en vooral zijn zuiver plaatsen trekt de aandacht R komt dan iets in de meer derheid, maar <Je schoten afge vuurd ctoor hun neidvoor en linksbinnen worden door Ubels uitstekend en rustig gestopt Een strafschop even buiten het strafschopgebied wordt door den R-midvoor Hansen rakelings langs, de paal geschoten. R is sterker en er ontstaan ge vaarlijke situaties voor het WF- doel, waar. op gegeven momen ten de achterhoede, beide halfs, spil en zelfs de linksbinnen in betrokken worden. Af en toe belandt de bal eens bij de voor hoede en uit een daarvan weet C. J. Stelling, uit een voorzet van den naar links gezwenkten Dangermond, in den uitersten hoek te schieten, wat den kee per te machtig was (10). Wie meende dat R er zou op zitten als een tijger, had het mis, want het is juist WF dat den toon aangeeft en om beurten probeeren C. J, Stelling en Mus kee met goede schoten te doel punten, maar de R-doelman is goed op dreef. Maar dan neemt R het initia tief over en onderneemt aanval op aanval op het WT-doel en vooral aan net tijdig ingrijpen van doelman Ubels is het te dan ken, dat er niet gedoelpunt wordt. Even voor de rust komt de K- midvoor uit een. duel met Belier tegen den grond te liggen, maar hij komt weer spoedig overeind. Met R in den aanval komt de rust met een benauwde 10 voorsprong voor WF Na de thee gaat R tot den aan val over. Een sghot van links wordt door Belier weggewerkt naar Koeiman, van dezen naar Postumius, die vervolgens van grooten afstand een kogel op doel geeft, wat den R-doelman bijna verrastte en die hij met moéite over de lat weet te wer ken, Maar als S. Stelling het e.ven later ook eens probeeren wil, is de doelman op zijn post. Open spel van R wordt meer malen gevaarlijk voor de WF- achterhoede, maar Langedijk en Belier redden herhaaldelijk; vooral Langedijk, die een bal welke Ubels reeds gepasseerd was uit den hoek wist te halen, verrichtte goed werk. Onophoudelijk zit R voor het WF-doel, maar Ubels weet met fraaie safes zijn doel schoon te houden- vooral het harde schot van Efansen werd met een snoekduik gered1 .Een prachtig opgebouwde aanval van WF wordt door Dangermond, die dezen middag heel slecht speelde verprutst. S .Stelling doet het beter, als hij doorgeeft naar den snel toe loopenden Muskee, van dezen naar C. J. Stelling, die in vrijen stand de bal onhoudbaar langs den R-doelman in het net jaagt (2-0). Verwoede aanvallen van R leveren vervolgens niets op en WF neemt den aanval weder ter hand Linksbuiten Weiland krijgt prachtige kansen alleen voor doel, maar zijn schoten zijn te zacht. Onder geweldig gejuich der WF.aanhang fluit de prima leidende scheidsrechter T. v. d. Kooi vervolgens het einde en is er een einde,, gekomen aan een uiterst spannenaen wedstrijd, die door WF met moeite, maar door hard werken werd gewonnen. De dossiers betreffende het proces tegen de Duitsche oor logsmisdadigers te Neurenberg hebben een respectabele af meting aangenomen. Deze sta pel vertegenwoordigt een vijf de gedeelte. (Ass Press P.) In den eersten thuiswed strijd hebben de Boys de bei de punten aan de gasten moe ten laten en we kunnen niet zeggen, dat de kleine over winning, welke Zeeburgia uit 't vuur wist te sleepen, on verdiend was. Het combinee ren ging bij de Amsterdam mers wat vlotter en ook het positiespel was beter ver zorgd. Voor de rust was 't vooral een aantrekkelijk^ strijd en was er van eenig overwicht geen sprake en de stand met de rust 11 gaf de verhou ding goed weer. De Boys na men het eerst de leiding, toen een der Z-achterspelers den bal nief ver genoeg wegwerk te. waardoor de B-middenvoor een mooie kans kreeg en die ook benutte. 10. Uit 'n goed genomen vrijen schop maakte Z. gelijk 11. Kort voor de rust kreeg Goudsblom nog prachtkans om zijn club leiding te hergeven, maar hoe 't mogelijk was begrijpt men haast niet de bal ging nog over de lat. Na, de rust waren de Am sterdammers overhet geheel genomen meerendeels in den aanval. Betrekkelijk gemak kelijk kwamen zij aan de lei ding, toen de B-achterhoede voor vermeend buitenspel bleef staan en de Z-midden- voor van deze kans profi teerde. 12. Hoe de Boys zich ook inspanden, zij konden er niet in slagen een doelpunt te forceeren. Tegen het einde ontkwam het Boysdoel op ge- lukkige wijze aan een her nieuwde doorboring. Bij de Boys heeft Kramer zijn doel weer uitstekend ver dedigd. Van de beide achter- spelers kon ons Slikker het vbest voldoen. De middenlinie moest zich te veel tot verde digen bepalen, waardoor haat steunende taak in het gedrang kwam. In de voorhoede tra den de beide buitenspelers 't meest op den voorgrond. HSV—ZEEVOGELS 4—3 Z. speler breekt een been In het begin van dezen ove rigens aardigen wedstrijd' deed zich een ongeval voor. Een der Zeevogelsspelers had het ongeluk door een noodlottigen samenloop van omstandigheden zijn been te breken. HSV heeft een kleine overwinning op de Zeevogels we ten te behalen. Waren voor de fust de doelpunten duurt HSV wist toen de leiding te nemen met 10, na de hervatting scoorden beide partijen driemaal HSV II—Vitesse II. 4—3. ENGELSCHE VOETBAL De uitslagen der Leaguewed strijden luiden: Eerste divisie Asten Villa-Brentford 52 Bolton Wand.-Grimsby T. 12 Chelsea-Charlton Athl. 22 Derby County-Blackpool I2 Huddersf. Town-Everton 10 Liverpool-Leeds United 20 Manchester U.-Arsenal 52 Preston North End- Stoke City 1—3 Sheffield U.-Middlesbor. 21 Sunderl.-Blackburn Rov. 10 Wolverhampton Wand.- Portsmouth 31 Met weinig illusies doch wel met het vaste voornemen om de huid zoo duur mogelijk te verkoopen, trok Forward gis teren naar de Aardbeienstad, om Kinheim, dat vorige week van N.E.A. had gewonnen, pantij te geven. Even liet For ward zich overbluffen, doch Brandt inspireerde door zijn uitstekend spel de overigen zoodanig, dat Forward zich geheel gaf en wel zoodanig, dat niet minder dan vier maal het vijandelijk doel werd ge vonden. Jammer dat alleen de laatste goal telde. Voor deze ontmoeting kwam Forward met de volgende sa menstelling: doel Brandt: ach ter: Freesen en Loos; midden: C. Groot, J. Groot en Nieuw- boer; voor: Verkroost, W. Pie- terse, B. Hart, H. Pieterse en v. d. Pol Forward speelde eerst te gen den schuin over het veld staanden wind in. De zwast- witten trappen af, doch Kin heim neemt den aanval over. Regelmatig zijn de gastheeren in den aanval. Een vrije schop werd door den K.-midhalf keihard tegen de paal ge schoten. Brandt weerde zich geducht. Forward zag dat het zoo niet gaan kon en wist het spel tot het middenveld te verplaatsen. Na deze periode maakte Hart bij een Forward- aanvah na goed voorhoede- werk, zijn eerste goal. We gens buitenspel werd deze ge annuleerd. De partijen bleven gelijk tegen elkaar opgaan. Kort voor rust weer een goe de aanval van Forward. W. Pieterse plaatste den bal netjes over de Kinheim-backs heen, snel liep Hart toe, pikte den bal op en plaatste dezen langs den uitloopenden doelman. Tot ieders verbazing kende de scheidsrechter 'n vrijen schop wegens buitenspel toe aan Kinheim. Kort hierop kwam de rust. Na de thee hadden we aanvankelijk het zelfde spel als voor de rust. Na ongeveer tien minuten een Kinheim-aanval, waarbij J. Groot op zijn doelman wilde terugspelen, doch daarbij door een yan de K-spelers werd ge hinderd. Dezelfde speler pikte den bal weg en stond meteen vrij voor Brandt, die met een schitterenden sprong den in geschoten bal trachtte te kee- ren Via zijn vingertoppen be landde het leer echter juist achter den staanpaal. (10). Jammer voor Brandt, want hij had juist in vele lastige ge tallen uitstekend werk ver richt. Maar nu was Forward niet meer te houden en speel de de strijd zich verder af tus- schen de Forward voorhoede en de Kinheim achterhoede. Een vrije schop, door Hart genomen, keerde een der backs met beide handen. Doorspe len. Kort daarop rent v. d. Pol door de Kinheim verdediging, zet keurig voor, de toesnellen de Hart vangt den bal op en kaniert meteen in., doch op nieuw buitenspel. Ieder dacht aan de tweede Forward-ne- derlaag. toen v. d. Pol op nieuw keurig afgaf aan Hart, die zich ook nu niet bedacht ipn keihard inschoot. Nu wees de scheidsrechter echter on- verbiddeliik naar het midden (11). Even later, met For ward sterk in den aanval, kwam het einde. Voor een duizendkopppig pu bliek werd op het „Schagenj'- terrein de eerste competitie wedstrijd tegen Alcmaria Vic- 'trix gespeeld. Reeds direct na den aftrap was 't geluk tegen Schagen, want toen een der backs den bal naar keeper Slikker teruggaf, miste deze door een tot dusver onbegrij pelijke oorzaak, waardoor het leder in het net verdween. 01. Schagen, dat voor de rust den wind in het voordeel had, doch de zon tegen, pro beerde dan revanche te nemen en ondernam enkele aanvallen, welke echter afgeslagen wer den door den keurig werk le- 56. Binnen een vaar tellen laq Dubbelbroekerdam ach ter hen. Alle passagiers schommeldentevreden in hun koets, maar plotseling werden ze door elkaar ge slingerd, doordat de koet siers uit alle macht de paarden inhielden. Wat is er aan de hand?" vroeg Jan Trompetter. De koetsier wees voor zich uit endaar zat warempel Tobias op den weg In het maanlicht kon den ze zien hoe hij z'n poot had Opgestoken om te lif ten. Marjoïeintje pakte To bias bij zijn nekvel en zet te hem op Jan z'n knie. „Een oude bekende", zei ze. „Maar pas op als je er weer met mijn schoentje vandoor gaat!" Maar Tobias was allang blij dat hij mee mocht en hij hield zich koest. Spoedig waren de mannen, de vrouwen en de hond in diepen slaap ver zonken. verende back en keeper van de gasten. Tijdens een scri- mage voor het S-doel wordt de bal corner getrapt. Uit de ze corner werd het leder door den kleinen A-voorman kei hard ingeschoten. 02. De techniek der gasten bleek over het algemeen beduidend beter. De scheidsrechter, dte uitste kend leidde, had handen vol werk met het toekennen van 'strafschoppen, voor het mee- rendeel tegen de gastheeren, alhoewel ook de gasten in de ze hun portie ontvingen. Doel man Slikker kwam goed op dreef en wist alle verdere aanvallen, w.o. een goed ge plaatste penalty, keurig weg te werken. Ook na de rust ging de strijd op en neer, waarbij af wisselend zoowel het eene als het andere doel bedreigd werd, waarbij Schagen het 'f zwaarst te verantwoorden had. Wel was het spelpeil na de rust niet zoo hoog, om niet te zeg gen matig. Een der Schage- naars, die behoorlijk werk le verde, was Kater, de meeste anderen kwamen ditmaal niet boven het middelmatige uit. Toen ook de gasten enkele blunders maakten, zakte het peil nog meer af, al bleef de aanvalsgeest tot het einde over beide partijen vaardig. Een maal was het doelpunt haast grijpbaar, toen na een corner de bal gevaarlijk bij de doel lijn begon te zweven. Accu raat ingrijpen verijdelde ook dit gevaar. Bij een poging om den bal weg te koppen, botste Joop Mos evenwel tegen het doel en liep een lichte hersen schudding en een gapende hoofdwonde op. Kort daarop kwam het einde van den wedstrijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 5