Vlootplan nog niet mogelijk WAAR JONGENS RUSTEN UIT VERRE LANDEN Nieuw Noordhollandscfe Dagblad Het filmfestival te Cannes Een wereld-organisatie van artsen Internationaal Kath. Vrouwencongres DE SINT LIDUINA BOND CAESARIUS VAN HEISTERBACH Een verteller van groot formaat Unilever liquideert grootwinkelbedrijven Wol voor Nederland Congres van Stucadoars Post voor varende militairen „Organisatoren" voor den krijgsraad De zwarte kippenboer „MOLENHOEK" Ret feit dat ter geJegeniheicï van het internationaal filmfestival te Ca*©es grootscheepsere door offi_ cieële persoonlijkheden bijgewoonde feesftelijiMieden hebben plaats gehad o.a. een bloemencorso waarbij Ne_ deriand schitterde door afwezigheid, heeït in fflmfcringen de gedachte doen opteomen dat mengier meer0 met een festival dan met film ten doen heeft gehad. De artistieke zijde van de film is te Cannes niet bijzonder in het dag licht geplaatst. Ér is veel reclame en propaganda gemaakt, er hebben druk bezochte recepties plaats g'e- had en er werd natuurlijk kostelijk gedineerd. Dat alles heefteden scher_ pen opmerker niet van zijn overtui ging af kunnen brengen dat het met de artisticiteit van de film nu niet bijster rooskleurig gesteld is. Dit neemt, echter niet weg dat er goede ja zelfs zeer goede vertooning'en hebben plaiats gevonden en met ge noegen kunnen wij constateer en dat Nederland te Cannes heel geen slecht figuur heeft geslagen. De Amerikanen echter hebben van het festival een "business"-kwestie gemaakt. Men heeft met allerlei mid delen getracht het zakelijk gedeelte van de film op den voorgrond te snellen' en zelfs een vliegtuigmoeder_ schip gecharterd om indruk te maken op de bezoekers. Als wij voorts nog vernemen dat Grace Moore uit Rose Marie de "Chiribiribin" fcwam zingen en eindigde met de "Marseillaise* dan weten wij zoo ongeveer wel hoe het mat de algemeene opvattingen betreffende de filmkunst staat. En 't fÜmgébeuren te Venétië dat on_ gëveer gelijktijdig plaats vond is dan ook hoewel er -bijna geen woord over is gerept van veel meer beteeke_ nis geweest voor de ware filmkunst dan heel het protserige gedoe in Cannes. Deze week is te Londen een internationaal congres van artsen gehouden. Men is tot de oprichting gekomen van een wereldorganisatie die den naam zal dragen van World Medical Association en waar- bii alle landelijke organisaties zullen zijn aangesloten. Het doel der W.M.A. is nauwe sa menwerking tusschen de lan den onderling en uitwisseling van informaties. De internationale vereeniging van katholieke vrouwen, welke 55 afdeelingen uit 39 verschillen de landen omvat, is te Freiburg bijeengekomen. Er waren afge vaardigden o.a. uit Frankrijk, België. Nederland, Engeland, de V.S., Oostenrijk. Italië en Zwit serland. De toestand in de wereld vormde het voornaamste onder werp der besprekingen, alsmede het aandeel, dat de katholieke vrouw in den geestelijken weder opbouw heeft De Bisschop van Haarlem, Mgr J. P, Huibers, heeft zijn goed keuring geschonken aan de sta tuten en het huishoudelijk re glement van den R K. Bond van Lichamelijk Gebrekkigen „Sint Liduina" Katholieke invaliden worden aangespoord lid van dezen bond te worden, die als geen anderé hun belangen kan behartigen. Zij, die steun aan dezen sympathieken bond willen verleenen, kunnen zich, evenals de adspirantleden, melden bij den heer L J. Cirk, Coolsche. straat 83a, Botterdam. Zuster Huidekoper, die H.K.H. Prinses Juliana in verband met de eerlang in hpt Prinselijk gezin te verwachten blijde ge beurtenis zal verplegen. DE BLADEREN vallen weer. van de boomen en de zon die nog maar een enkelen keer haar stralen over het dorrende groen werpt, keert iederen morgen steeds later tefug om al vroeger en vroeger onder te gaan. Het jaar loopt zoo zoetjesaan ten ein de en de lange winteravonden zijn weer op komst waarin een goed boek of een spannende ver telling dubbel welkom zijn. Sinds menscbenbeugenis is de winter avond de gelegenheid waarvan de verteller gebruik maakt anderen van zijn talenten te laten genieten. Vertelkunst is een aparte kunsj en zij die daarin thuis zijn kunnen altijd rekenen op een goed ont haal. Zbo is het dan ook te ver klaren dat vooral in de middel eeuwen, toen het lezen van een boek tot de zeldzaamheden be hoorde,» de vertellers en de zan gers, de minnestreelen overal, let terlijk en figuurlijk de eerste viool speelden. Een der meest geliefde onderwerpen in een diep gods- dienstigen tijd waren de Maria legenden.1 Er zijn er vele van be kend, maar de auteurs eryan zijn meestal in het vergeetboek ge raakt. Anders is het met Caesa- rius van Heiserbacü, een monnik van de Orde van Cistercië. Een monnik-reiziger Caesarius werd in de streek t.us- schen Bonn en Keulen gebofen omstreeks jl70. Zijn levensgeschie denis is slechts bekend vanaf den tijd toen hij in aanraking kwam 'me, abt Gevardus van Heister- bach. In de oude'"Domstad Keulen heeft hij school gegaan en in te genstelling tof vele knapen moet hij er een zeer prettigen tijd heb ben gehad, want ih zijn latere le ven gewaagt hij steeds met liefde en eerbied van den Deken van ,St. Andries. Reeds vroeg toonde 'hij een neiging tot devotie, ge paard met èen groote belangstel ling voor het kerkelijk leven dier dagen. In 1188 vinden wij hem onder de toeschouwers van Kar dinaal Hendricus van Albano, die op last van Paus Clemens III den kruistocht predikte. Tien jaar later ontmoette hj op den weg naar Keuen den Cister- ciënser-abt Gevardus, waarmede hij een gesprek van eenige uren lang schijnt gehad te hebben. De ze voelde zich zeer tot den intelli- genten. vromen jongeling aange trokken en trachtte hem oyer te halen in zijn klooster te treden. Doch Caesarius had eerst nog een pelgrimsreis te ondernemen. Hej was reeds 1199 toen hij zich ein delijk aan den kloosterpoort van Heisterbach aanmeldde. Zijn no- vicentijd bracht iuj zeer gelukkig door en spoedig werd hij voorgoed in de schare der m'onnïken Opge nomen, Hij werd de vraagbaak van ieder in en buiten het kloos ter en werd in 1223 tot de waar digheid van prior verheven. De abt, met wien hij op zeer goeden voet verkeerde, nam Item vaak mee op zijn visitatie-reizen en als zich maar even de gelegenheid voordeed was Caesarius, die een uitstekend ruiter was, op pad. Van de zijde van Lever Bros en Unilever wordt medege deeld. dat de directie van het concern besloten heeft haar beide grootwinkelbedrijven, de „Unie" en de „Albino" te liguideeren. Men heeft in middenstandskringen de 70 filialen van de „Albino" en de 130 Uniewinkels steeds als een ongeoorloofd concurrentiemid del beschouwd en aan dit be zwaar komt de Unilever thans tegemoet. De filialen zullen overgaan aan particuliere on dernemers, waarbij de huidi ge exploitanten voorkeurzul len hebben. Mevrouw Edgar Leonard, eere presidente van den vrijwillige Am er-ik aansefhe vrouwendienst en presidente van het hulpcomi té voor Nederland is per vlieg tuig naar ons land vertrokken teneinde dè Amerikaansche hulp verleening hier te lande te or- ganiseeren. Zij brengt eenige honderden enveloppen met brei- voorbeedén mee om aan Neder lands c+ie kinderen uil te reiken, die volgens de Amerikanen brei les moeten hebben. De wol daar voor zal gratis beschikbaar wor den gesteld Marialegenden Tijdens zijn reizen verzamelde hij gegevens over de geschiedenis der kloosters en hunne bewo ners. Wij kennen van hem een menólogium, een korte levens beschrijving van heiligen en za ligen der Cist. Orde, voorts een leven van St Engelbertus en de „Dialogus miraeulorum". Dit laatste werk is het meest bekend.. Het bestaat uit twaalf boeken, waarvan zeven uitsluitend Ma rialegenden bevatten. Het is in dialoogtrant geschreven en Cae sarius vertelt er vele wondere gebeurtenissen in. Zijn verhalen zijn later veelaldoor anderen overgenomen en ook in onze hedendaagsche bloemlezingen treffen wij ze wel aan.. Alge. meen bekend is b.v. het verhaal van den monnik, die.Maria wilde zien en eerst aan 't eerte, vervol gens aan beide oogen blind werd doch door de Moeder Gods be loond wordt en het gezicht weer terug krijgt. Caesarius schijnt tot 't schrij ven van deze leger n gekomen te zijn door He verh en van zijn eersten abt Gevardus, die een visioen van Maria moet hebben gehad. Al zijn verhalen zijn in bevat, telijken vorm geschreveh, zij zijn zeer onderhoudend en doorwe ven met geestigheden Wat Cae sarius' werken voor den heden- daagschen lezer zoo belangrijk maakt is, dat er vele kostbare gegevens in te vinden zijn over de geschiedenis der kloosters in onze gewesten, die meermalen door den monnik-reiziger zijn bezocht. LOU STEIJGER De Marinebegrooting voor het jaar 1947 van het depar tement van Marine is aan geboden met een eindcijfer van f 375.007.220,-, waarvan f 302.807.220,- op den gewo nen en f 72.200.000,- op den buitengewonen dienst. Het eindcijfer van de begroeting 1946 bedraagt, na bij nota van wijziging aangebrachte rectificaties f 448.012 646,-. •Voor het jaar 1947 vergele ken met 1946 is dus een ver mindering der uitgaven met f "3 005.426.- verkregen In aansluiting aan het opge merkte bij de begrooting voor W46, wordt vermeld, dat de toe stand van 's rijks financiën in het algemeen en de deviezen- positie in het bijzonder ook nu nog niet toelaat een in een vast staand aantal jaren te voltooien vlootplan ter goedkeuring aan de Staiten^Generaal voor te leggen. Bij deze begrooting worden daarom in hoofdzaak aange vraagd gelden, noodig voor uit breiding en instandhouding van de Koninklijke Marine voor zoo ver de huidige situatie in het .Verre Oosten dit noodzakelijk maakt. Daarbij is gewaakt, dat ook bij deze begrooting slechts datgene wordt aangevraagd, wat te allen tijde noodig is en wat in elk vlootplan past Van het plan van aanbouw 1947 noemt de toelichtende staat aanbouw van een kruiser, 1ste termijn, aanbouw van een light- fleetcarrier, 1ste termijn, aan schaffing van 2 torpedobeotja. gers 9 en 10, aanbouw van 2 tor- pedobootjagers 11 en 12, 1ste termijn, aanschaffing, c.q. aan bouw van een moederschip a, aanbouw van een moederschip b, lste termijn, aanbouw van een onderzeeboot, lste termijn, aan schaffing en inrichting van een torpedo-werksehip, voorberei dende maatregelen voor den aankoop in 1948 van een light. fleetcarrier, aanschaffing van 8 mijnenvegers, aanbouw van een opleidingsvaartuig voor de on- dereeebootbestrijding Aangevraagd worden de 2de termijnen voor den afbouw van de kruisers der begrootingen 1838 en 1939: Zeven Provinciën en Eendracht, In 1946 zal het hoofdgebouw van de Marinierskazerne te Rot terdam worden afgebouwd. De stijging van de personeels uitgaven en .wel met een bedrag van rond f 15.000.000, komt op pervlakkig beschouwd minder verklaarbaar voor. Niettemin zijn er zeer aanwijsbare redenen, welke tot verhooging van dezen post hebben geleid. Als eerste De Ned. R.K. Stucadoarsbond „St. Anthonius" hie'ld te Maas tricht he, najaarsfongres, dat ter gelegenheid van het 25-jarig be staan der organisatie, een feeste lijke entourage had. Op de con'gresbijeenkoms^ van Woensdag wérden als nieuwe hoofdbestuursleden gekozen de heeren H. van Lier, Rogge!; P. de Leeuw, Vught en J. Zandber gen te Tilburg. Dp bond zal met een landelijk comité van actie en mef propa ganda in de afdeelingen krachtig deelnemen aan dé November- actie van den Nederlandschen R.ït. Middenstandsbond. daarvan geldt een uitbreiding van het oeroepspersoneel, dat opgeleid wordt ter vervanging van oorlogsvrijwilligers. Het aantal beroepsofficieren, zoomede officieren van de Koninklijke Marine Reserve zal met ongeveer 300 man worden uitgebreid, waardoor een totale sterkte ontstaat van rond 2100 officieren. Dit groote aantal in vergelij king tot vroeger is_ voornamelijk een gevolg van de verzevenvou. diging in vergelijking tot 1938 van het corps mariniers, terwijl ook een groot aantal officieren benoodigd is ter bezettmg van allerlei bijzondere posten, v. aar bij tevens niet vergeten dient te worden, dat ook het ministerie, zij het tijdelijk, met veel meer officieren is bezet, dan vroeger het geval was Het aantal be roepsonderofficieren en onder officieren bij de Kon, Marine Reserve zalmet ongeveer 2200 worden uitgebreid. Daartegen, over staat vermindering in aan tal oorlogsvrijwilligers en zee miliciens met minstens 2200 man, Hat ligt in het voornemen om zoo spoedig als eenigszins mo gelijk alle nog in Engeland! ge vestigde opleidingen met inbe grip van de technische, van daar uit naar Nederland over te bren gen. Behalve dat daarvoor ge bouwen c.q, barakken noodig zijn, zal bo'venHien een uitge breid en zeer kostbaar instru mentarium moeten worden aan geschaft. Alle correspondentie bestemd voor militairen aan boord van troepenschepen varende naar Indië wordt hier te lande ver. zameld en op een zoodanig tijd stip per vliegtuig verzonden, aat de betrokken post tijdig in Port Said is en op het schip-kan wor den uitgereikt. De later binnen komende post gaat rechtstreeks per vliegtuig naar Batavia en wordt bij aankomst der schepen aldaar aan He militairen bezorgd. Als adresseering is te vermelden: rang, naam, voorletters, leger- nummer, onderdeel, veldpostkan toor Batavia. Met dit adres wordt ook te Port Said afgeleverd Het gebruik van den naam van het schip, waar dé geadresseerde zich op bevindt, is dus niet noo. dig. Men lette er vooral op den naam van het onderdeel juist te vermelden Gisterenmorgen stonden voor den Krijgsraad te Amsterdam terécht een drietal oud-BS-ers, die vrijwillig dienden. Zij waren belast geweest met de „organi satie" van een autopark. Zij or ganiseerden" zoo ijverig da, er voor hen zelf ook wel een auto'tje overschoot, die zij tegen een flin- ken prijs verkochten. Zij werkten in opdracht van een zekeren luitenant P. en „organiseerden" in totaal 78 wagens bij elkaar, waarónder zich ook de bewuste auto, een prachtige Mercedes Benz, bevond. Van deze 78 wa gens zijn er geen 40 terech' ge komen. He, bleek dat luitenant P. in alles de geestelijke vader der „organisatie" was en voorts dat hij ook nog een soort SD-agent moet zijn geweest. Het fraaie heer zit achter slo, en grendel en de drie oud-BS-ers kwamen, er met een muand of vier vanaf! Voor den eeonomischen reenter te Amsterdam stond een pltiim- veehanjielaar terecht, die er eigenaardige praktijken op na hield. Zoo werd de kippenonas betrapt toen hij bezig was 56000 cigaretien uit een Amerikaarisch schip over te laden. Deze waren niet voor de kippen doch voor den zwarten handel bestemd Voorts bleek de kippenherder voorzorgsmaatregelen tegen den winter te hebben genomen, hij had namelijk een groote partij textielgoederen opgeslagen die hij zwart kocht en waarschijnlijk nog wel zwarter zou verkoopen. Hij kwam er me, 9 maanden rijks werkinrichting maar. weer goed af! Alleen zit hij er óver te pieke ren, wie zijn kippen zal voeren. Ergens in de stille velden van> Groesbeek vlak bij de grens ligt de „Molenhoek" een groote vlak te De vlag waait er hoog over het kruis, want hier is een be. graafplaats van militairen, die vielen bij de groote slag om Arnhem.'In de verte teeltenen zich wazig de „zeven heuvelen" af en daarachter ligt het zoo be kende Reichswafd. Maar hier is het stil en een echt.Hollandsche regen sijpelt zachtjes over de graven. Daar staat een Canadeescïie legerwa gen, waar een paar menschen zijn uitgestapt, een dame en een heer met een paar meisjes en heel voorzichtig trippelt ook een' klein hondje op eft neer. Als ik mijn fiets tegen het schuurtje zet, mijn regenjas wat dichter om me sla en er naar toe wandel heb ik weldra vernomen wat er te doen is. De Groesbeeksche bewaker kent wat Ehgèiseh vooral het „yes" en ,,no" en het zoo hatelijke „smoke", maar Fransch ligt hem niet en de dame en heer kijken hulpeloos om zich heen Zij klampen me aan, laten een kaart van het Roode Kruis zien en dan begrijp ik deze kleine tragedie. De neer vertelt lang zaam en sober zijn verhaal, zoo. als er zoovelen zijn, die door va. deus en moeders worden verteld in de landen, die een oorlog ge. ker^l hébben en die zonen nad- den in dien oorlog Hier in Groesbeek rust Martin, student in de medicijnen, sinds 1941 van „White horse" Canada vertrokken, om met de geallieer den óp te trekken tegen Duitsch. land Alaska is zoo ver van Europa, vooral als men hier sneuvelen moet. Nu staat zijn vader, Fransch.Canadeesch ingenieur hier in dit kleine Geldersche dorpje en zijn moeder ziet de vele kruizen op de „Molenhoek". Martin 'was bij de luchtlandings troepen en viel in 1944 aan dë Duitsche grens Samen hebben we gezocht naar deze jongen tusschen al die krui zen in, totdat we hem vonden. Een klein eikenhouten'kruis, nog met de Duitsche letters er op „Hier ruht ein Kanadier", en daaronder de naam. Toen hebben we samen gebeden, totdat de moeder Zich wanhopig op dén grond wierp en de aarde kuste: „Martin oü allezvous? mon gar- con.7 De rest van har woor den gingen het snikken ver loren. Het kleine hondje trip pelde nerveus over het graf heen en weer, misschien op zoek naar zijn jonge baas. De avond trok op over de vel den, terwijl de oudèrs zorgvuldig een beetje aarde en wat kiezel steentjes opnamen. Dan nam de ingenieur nog een foto van het eraf en toen wij wegliepen net ging moeilijk Voor deze vrouw vertelde de vader, dat het graf van zijn zoon in Canada zou komen te liggen Wij hebben stil en ernstig af scheid genomen, na ons nog even te hebben omgekeerd naar die tweeduizend graven en wij zijn ieder een kant gegaan met enne gedachten, die onuitgespro ken hieven JOS. v. GEMBRT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6