HOLLANDIA ZEGEVIERT p/?AÖ/0 UITDEAFD. NRD.-HOLLAND Op den hoek van den Dijk Nieuw NoordhoHandsch Dagblad over een technisch beter spelend W.M.S. K.G.B. en Valken winnen R.E.G. klopt W.B.S.V.* ST. VICTOR VERPLETTERD R.K.A.F.C. slaaf S.V.W., Overwinningen van V.Z.V. en Z.A.P. De 52 zege voor de reöd- witten lag zeker niet in de lijn van de verwachtingen en met de rust zal de meest optimistische Hollandiaan aan een zoo mooie zege niet gedacht hebben, temeer daar de gasten tot dan toe een zoo subliem spelletje lieten zien, dat Hollandia tiaar niet aan kon tippen. Ongetwijfeld hebben de Hol- landianen dit ingezien, want wilden zij winnen, dan moest hiertegenover staan stug hard werken en snelle open aanval len. Met dit wapen en een beetje geluk bij het scoren, want bij een paar doelpunten ging de WMS-achterhoede niet vrij uit, heeft Hollandia dezen strijd met succes gestreden en verdiend1 gewonnen Het gaat alzoo met de rood- witten heel wat beter dan in het vorig seizoen en de verwachtin gen' zijn na deze eerste wed strijden "een stuk gestegen. De wedstrijd Aanvankelijk ging het vrij kalm. 't Was alsof beide elkan ders krachten wilden verkennen. Toen kwam WMS plotseling los, maneuovreerde handig door de Hollandia-verdediging en 't was 0—1. De vreugde in het WMS-kamp wasf echter van korten duur, want binnen vijf minuten had den de rood'-witten den gelijk maker in het net. 't Was,uit een scrimage voor doel, waaruit Groot een gemakkelijke kans kreeg, welke hij dankbaar be. nutte (11) Doch ook Hollandia moest toe zien. dat al heel spoedig hierna uit een penalty opnieuw een achterstand ontstond (12) We dachten dat de gasten hun technische meerderheid nu zou den uitbuiten, doch Hollandia gaf hen hier geen kans toe' en vocht dapper voor den gelijk maker. En inderdaad, ze slaagde daarin, want toen bij een der Hollandia-aan vallen de uitloo- peude doelman miste, plaatste Westhoven keurig over hem heen hoog in doel (22). De strijd wordt zenuwachtig, vooral in het WMS-kamp. Hol landia krijgt hierdoor even een veldmeerderheid, Doch spoedig gaat de strijd weer gelijk op. Rust komt met 22. Na de rust had Hollandia den ietwat schuin over het veld staanden wind te-' gen. Toch belette dit de rood- witten niet het spel in handen te nemen. Lang duurde dit over wicht echter niet, want uitste kend samenspelend komt WMS nu opzetten. Toch zou het Hollandia zijn, die het eerst.zou scoren, 't Was uit een snelle aanval, waarbij de WMS-doelman opnieuw uit zijn doel werd gelokt Nu was het Groot, die in het verlaten doel kopte (32). Ofschoon WMS hierop met eenige snelle aanvallen.reageerde vermocht ze toch niet een andere wending te geven aan het spel. beeld, dat gelijk voor rust vrij wel gelijk opgaand was. Het geVolg was dan bok, dat Hollandia al spoedig zeker zoo veel scoringskansen kreeg als WMS. Het was dan ook geens zins een verrassing, dat uit een van de Hollandia-aanvallen een doelpunt kwam. 't Zou dan al leen zijn, dat Swinkels dit doel punt maakte (42). Naarmate de strijd verliep, zakte het spel van WMS af. Wel waren de gasten meer in. den aanval, doch dit kwam doordat PROGRAMMA T DINSDAG 1 OCTOBER HILVERSUM I (301 M.) AVRO: 7 en 8 uur Nieuws; 8.15 Gram. muziek 9.30 Arbeidsvitaminen1200 Papa vers en „Trio Melocfia; 13.00 Nieuws; 13.15 Bandi B'alogh; 15.15 Vroolijke platen; 1530 Radio_P!hilharmonisc'h orkest; 17.30" Gerard van Krevelen piano;; 18.30 Ned. Strijdkr.; 2015 Bonte Dinsdagavon-cftrein23.15 Sky_ masters. HILVERSUM n (415 M) KRO: 7.00 en 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.50 Licirtbaken; 11,45 Keinridh Selilusnus; 12.30 Metropole_orkest; 13.00-^Nieuws; 14.45 Klankbeeld Rot terdam; 1600 Radioziefeenibeizoeik; 17.45, Vibrafoonsextet; 19.00 Nieuws; 19.30 Lof in de St. Jan's Kathedraal; 21*15 Omroepkamerorkest; 22.20 KR O-correspondenten spreken; 22.50 Russische orkestmuziek. de Hollandia-middenlinie zich terug trok; haar voorhoede bleef echter paraat en toen bij een Hollaiköa-aanval de WMS-ach terhoede niet ver genoeg weg werkte, zag Westhoven kans den doelman van dichtbij met een hard schot te passeeren (52). Hiermedewas het pleit bel slecht en kwam na een minuut of tien zonder .verdere vermel denswaardigheden het einde, HELDER WON ONBEDREIGD Onder gunstige weersomstan digheden heeft Helder gisteren zijn,eersten competitiewedstrijd tot een goed einde gebracht Het spel was aanzienlijk beter dan in het vorige seizoen, zoodat wij nog veel van deze club kunnen .verwachten. De voorhoede wist door haar" doortastend optreden gevaarlijke situaties voor het KV V-doel te scheppen. Ook de middenlinie deed veel en goed werk. Vooral de "rechtshalf Krab was' uitste kend in vorm. Hij was zeker, met mid'voor Dorlijn en keeper Boo gaard, de beste van het team. Aan de beide eerste doelpunten had Boogaard in het geheel geen schuld De bezoekers maakten, vooral in Öe eerste helft,, de groote fout, zich geheel in de verdediging terug te trekken. Hierdoor kreeg de halflinie van'Helder dé han den vrij, zoodat de voorhoede hiervan een geweldigen steun kon krijgen. Wedstrijdverloop Reeds dadelijk na den aftrap toog Helder ih het offensief. De voorhoede kreeg kans op kans en na ongeveer een klein half uur zagen zij hun werken be loond met een keurig doelpunt van Dorlijn. Geen halve minuut later vergrootte Gast den voor sprong tot 2—0. KW zette hier na alles op' alles, doch hun door braken strandden telkens op de hechte Helder-verdediging Een minuut of tien voor de rust kopte Himpers uit een cor ner over naar. de Leur, die door een prachtig boogschot den stand tot 30 opvoerde. KVV werd blijkbaar wakkergeschud en wist zich keer op keer aardig los te maken. Boogaard werd echter op zijn post gevonden en hij liet zich niet verrassen. Met' een 30 voorsprong voor Helder ging de rust in. Na het theedrinken wisten de bezoekers het spel eenigszins, te verplaatsen. Boogaard kreeg eenige goedgeplaatste schoten te verwerken, waarbij ook de paal redding bracht Het was jam mer, dat Gast in deze periode een blessure opliep, waardoor hij niet meer aan het spel kon deelnemen. Zijn vervanging he. teekende een merkbare ver zwakking Onmiddellijk hierna wist Hei der door tactisch samenspel d'en voorsprong te vergrooten (40), KW Jiet het er echter niet bij zitten en na een tijdelifke op leving in de KW-geïederen ver kleinde zij den acherstand tot 4—1. In het laatste kwartier zakte Helder zichtbaar af en KW zag kans van de geboden gelegen heid gebruik te maken en nog een puntje te scoren. SVW I—AFC I 1—5 S start met tien spelers en al heel spoedig belaagt de A-voor hoede de S-veste; deze weef met kunst en vliegwerk stand te houden. Bij een der aanvallen wordt de S-doelman geblesseerd door den A.micEdenvoor. Opont houd, daar de verband'trommel niet aanwezig was. Gelukkig dat een uit het publiek iets bij zich had Hierna wordt vervolgd en de S.ers, die intusschen volledig zijn, moesten na plm 15 min. spelen den eersten bal uit het liet visschen. De bal wordt uit genomen, doch wat S ook doet, een enkelen aanval brengen zij 'tot stand, maar de afwerking blijft weg. En wederom is het de A-voofhoède, die na keurig sa menspel weet 'te doelpunten- Toch houdt S stand en na een weifeling in de A-achterhoede moet Kwant handelend optre den, doch de scheidsrechter wijst naar de middenstip (2;1). Dit is een aanmoediging voor de S-ers, die dan het spel in handen nemen, wat hun evenwel geen doelpunt bezorgt. Juist aan de andere zijde besluit Heijnis een soloren aoor den bal onbe rispelijk in het net te plaatsen. (3—1.) Rust. Na de thee heeft A den wind mee en wil het van meet af pro. beeren, maar de S-achterhoède en in laatste instantie de doel man, die eenige prachtige safes verrichtte, voorkwamen erger. En de spanning neemt- toe. Dan is het Termaat, die aan deze spanning een einde maakt door onhoudbaar te' doelpunten, 41. Dit is het sein voor A om geen krimp meer te geven En de beide backs Schoen en Stam ruimen alles resoluut op. Nog eenmaal doelpunt APC. (51.) Hiermede komt het einde van dezen wedstrijd, die aan AFC de eerste verdiende winstpunten gaf. Hierbij moge vermeld wor- deri het keurige werk van den 17-jarigen SVW.doelman, die veel applaus oogstte. VITESSE ONTNEEMT HANIMÏRS IN DE LAATSTE MINUUT DE OVERWINNING Randers- wint den toss en alfcdade lijk bemerkt men dat beide ploegen elkander niets toegeven. Het spel golft op en neer en zoowel doelman Blom als; de keeper van V. moeten al dadelijk hun kunnen la ten zien. Het backspel der ït. ->3^ zeer goed spel zien en vele mooie aanvallen in de eerste helft van V. stranden daar op. Vele corners van weerszijden brengen geen verande ring in den stand De rust gaarf, in met 10 in het voordeel voor de R. Na d^n thee zijn de R. ver in de meerderheid en beheerschen zij ve_ fle malen het veld. De spil van V. is zijn plaats ten volle waard doch? Schot der R. overtrof hem in spel peil en techniek. Duidelijk komt hier naar voren de training van de R. Haar spel en techniek staan bof? ven het spel van V Het einde der tweede helft is in zicht en R. van meening de puntjes der overwin. nin<6' naar Oudorp te mogen mede nemen; doch dit is een misrekening. Twee minuten voor het einde weet Tromp te doelpunten en maakt den^ stand gelijk. Als de scheidsrechter het eindsinigaal aankondigt, heefL R>. Bakker voor de R. en Tromp voor V. gezorgd voor een gelijk spel. De leiding was in uitmuntende handen. DINDUA I STRANDVOGELS 1 2—0 In een forsche doch sportief ge_ speelde wede'rijd wist Dindua op eigen terrein een moeilijk bevoch ten zege tegen Strandvogels in de wacht te sleepen. Met een beetje meer geluk voor Strandvogels zou de uitslag' 22 lang niet gek en te vens verdiend zijn geweestt. Maar het zat Strandv. niet mee, want di rect na de aftrap ging een vliegend schot van den S.-linksbuiten net over de lat. Dindua daarentegen was beier wat zijn schotvaardigiheid betreft en de S.-doelman moest herhaaldelijk handelend optreden; wat hem goed afging. De wedstrijd gaat gelijk op en even dachten we nog een goal voor S. ,te moeten in_ casseeren als hun midvoor over den uitgeloop en D.-doelman net tegen delat schiet. De eerste goal kwam na een half, uur spelen als de S._ baok een schot van G. de Jong wil wegwerken maar de bal per onge luk in zijn ei-gen doèl trapt 10. Verwoed komt S. dan opzetten maar het D._achtertrio met Ruiter aan het hoofd was goed op<idreef, zoodat de rust aanbrak met een 10 voorsprong voor Dindua. Na de rust is het tempo aanzien lijk gezakt maar toch wordt er nog fors gespeeld en de strafschoppen zijn talrijk. Eén daarvan door S. genomen even buiten het straf schopgebied wist Ruiter op het nip pertje uit doel te trappen. Uit een scrimage voor het S._doel belandt de bal bij den D.-rechtsbuiten Pe_ Iers en zijn schot trof doel 20. Met dezen stand kwam na eeni_ gen tijd het einde. De moeilijk te leiden wedstrijd wend dbor den heer Jeltes uitstekend gefloten. Dindua 2 moest uit tegen WW 2 en verloor in de laatste minuut met 6—5 De Dindua- junioren voetbalden vriendschappelijk tegen VW uit Urk en wonnen met 40. VALKEN GEEFT ED.O. GEEN KANS Eerst scoorde EDO doch Boots wist met een mooietn kopbal ge lijk te maken, terwijl Bot met. een scherp schot er 21 van maakte. Na riist speelde EDO met man w.o. één invaller. Valken overspeelde nu de te genpartij volkomen. Midvoor Mes bracht met een mooien kop bal de stand op 31 terwijl de zelfde speler even later na goed werk van Kaag er 41 van maakte. Sjerps kogelde even later nummer vijf in het net. Valken speelde subliem, vooral aanvoerder Kaag viel op. Spelend CR STONDEN er vijl, op den hoek van den Dijk. Vijf oric/ineele zwarte pieten. Of eigenlijk waren het nog maar zwarte piet j e s. want bij el kaar telden zij. misschien, vijf en zeventig lentes. Amerikaane... chocolaa... „Jaap, gaan we vanmiddag nog' naar het matinee?" vroeg de een den ander. „Nou, ik denk het niet; ik heb vandaag pas een „joet" tientjeverdiend". Pas een tientje. Dat wil zeggen zeven tientjes in de week voor een snotaap van vijftien jaar. Even later moet er gewis seld werden, maar Jaap weet niet bij benadering hoeveel briefjes hij in elkaar, gefrom meld in zijn binnenzak heeft zitten. Het interesseert hem misschien ook niet zooveel, want hij kauwt chocola van de overwinst. Ik dacht erover na, waar om zij niet gaan werken op de fabriek, die om krachten schreeuwt. Overbodig, want welke fa brikant kan zeven tientjes per ,week betalen voor een school jongen? Politieagenten surveïlleeren ov den hoek van denzelfden dijk en... zeggen niets. Waar moet dat heen met spes patriae? Zij groeien op Voor galg en rad en zullen straks, als vraag en aanbod in evenwicht zijn, de handen niet meer thuis kunnen houden en de gevangenisplunje aange meten krijgen, waarvoor zij nu. op den hoek van den dijk, de garens spinnen. Misschien is het een ^puzzle den zwarten handel uit te roeien, een heel groote puzzle. Maar de overheid, die hier lijdelijk toeziet, die niet radi caal ingrijpt in deze volks- pest. begaat een misdaad. P. S. als. dezen middgg kan de Valken mej een gerust hart de verdere competitiewedstrijden tegemoet REG—WBSV 5—3 REG belegert al direct '1 W- doel en al spoedig weet de rechts buiten 't eerste doelpunt te ma ken. De linksbuiten zorgt voor 't tweede doelpunt en nog voor de rust brengt de linksbuiten den standop 30. Na de rust taPt W. uit een ander vaatje. Uit een strafschop wordt 't 31 en kort daarop zelfs 32. R. zet nu alle zeilen bij en de linksbuiten brengt den stand op 42. W geeft zich nog niet gewon nen en weet. er 43 van te ma ken. Zij probeeren dan den ge lijkmaker te forceeren, maar wanneer de invaller linksbinnen van REG er 53 van maakt, geeft W. zich gewonnen. LIMMEN VERRAST BERDOS Limmen ging onmiddellijk tot den aanval over en 't Bèrdos- doel ontsnapte ternauwernood aan een doorboring. Berdos kwam meer en meer in den aan val, maar vrouwe Fortuna was niet met haar. Door een missen van Berdos kon Limmen den bal bemachtigen en met een vlijm scherp sehot te scoren 01. Na d!e rust heeft Berdos alles op alles gezet om een doelpunt te maken, maar dit mocht haar niet gelukken Eirtde 01. Jammer was 't lat een der L- spelers zeer ongelukkig terecht kwam op den schouder van zijn eigen- doelverdediger. waarbij hij een hersenschudding' opliep. Over 't geheel genomen werd er tamelijk forsch gespeeld. Ie klasse Afd A REG 1WBSV 1 53 Afd; B Twisk 1HEO 1 7—0 RKDVO 1—HCSV 1 af gel. Dindua 1Strand'v 1 20 Valken 1—RKEDO 1 5—1 Hem 1—KGB 1 2—3 Afd C St Bavo 1—Egm 1 34 Berdos 1-Limmen 1 01 Meerv a 1-Berkh 1 n. gesp. Vios 1Bergen 1 01 Sporters 1-St Vic 1 61 Afd D SVW 1—RKAFC 1 1—5 ZAP 1—Petten 1 3—1 VZV 1—Winkel 1 5—2 Res le lil afd C A Boys 3-A V 3 1—8 DTS 2—Hoü 3 7—0 Afd D: HSV 2—Viltsse 2 4—3 Afd E: SEW 2—Schel.h 1 1—2 Spart 1-Zwaagd 1 32 W.Fr 1—Grash 2 2—1 St Victor 2-MOC 1 1—2 HOSV 1-A Forw 2 6—1 Afd F: KGB 2-De Blokk 1 1—5 MFC 2—Zouaven 2 n. gesp. WW 2^-Dindua 6—5 Wit Rood 1-Woudia 1 w.n.o. Andijk 3—Andijk 2 13 Afd G Bergen 2-Randers 2 27 RKAFC 2-Zeev 2 afgel. J Holl 1-A Victr 4 2—3 A Boys 4-RKAFC 3 5—2 Kolp Boys 1-Berd 2 31 Afd H: DTS'3-LSVV 2 1—8 N Nied 2-Vrone 2 1—2 Winkel 2-Con Z 1 53 Dirksh 1—Holl T 1 5—2 Hugo Boysl-Vios 2 100 Afd I: Tex. Boys 1SRC 1 42 HRC 5-Succes 2 0—6 OVERZICHT Op enkele uitzonderingen nia zijn alle vastgestelde wedstrijden gespeeld. In de j le klasse werd in afd. A de derby REG—WBSV na spannenaen slriid een kleine REG-zege. in aideeling B zag KGB kans een kleine zege in Hem te boe ken. Strandvogels stelde teleur met ce punten in Enkhuizen bij Dindua achter te laten. Verrassend was de stevige Valken-zege op de kampioenen van het vo rige seizoen uit de Goorn. In aideeling C boekte Sporters een stevige zege op St. Victor. Limmen verraste Berdos, terwijl Bergen kans zag bij VIOS te winnen. St Bavo liet Egmondia met de punten gaan. In afdeeling D werd SVWRKAFC een stevige' zege voor de Alk- maarders. ZAP en VZV deden beiden uitstekend, werk en klopten oude rivalen Petten en Winkel uit het vorig seizoen. 2e klasse In afdeeling E zag Schellinkhout kans opnieuw te winnen. Al was het dan ook ditmaal net met de hakken over de sloot. Spartanen deden hét beter dan vorige week al was de zege op het kantje af. Forward 2, voor de helft uit juniorenspelers bestaande, kon het natuurlijk bij HOSV niet bolwerken In afdeeling F kwam Blokkers met een flinke zege uit Boven. karspel. In afdeeling G zag Kolping Boys kans de reserves van Ber dos te kroppen. De eerste punten zijn dus binnen. In afdeeling H stelde Con Zelo te leur met beide punten in Winkel achter te- laten, DirkshoriiHollandia werd ook al een thuisclub over winning. Tot dubbele cijfers bracht Hugo Boys het, nl, thuis tegen Vios 2 In afdeeling I werd de Belang rijke ontmoeting SRCTex. B. omgezet in Tex BoysSRC De Boys hielden de punten thuis Volgende week hopen wij ook voor deze afdeelingen de standen te kunnen geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 7