Bij ROOS Nog slechts 2 dagen LANDBOUWWEEK-ACTIE LANDBOUWERS A. Klaver Zonen N.V. Nette jongen gevraagd r NATIONALE PAASCHL0TERU 1948 ROOS in de Langestraat 8 Nieuw Noordhollandscjfr Dogblad Inwoners van Alkmaar en omgeving R.K. 2de meisje Vertegenwoordiger Oliën en Vetten Academie voor Lichaamscultuur Gevraagd KANTOORBEDIENDE m. of vr. EEN DIPLOMA IN UW HAND is een sterke troef VROOM &DREESMANN Gevraagd: Ervaren STENO - TYPISTE H. Eckmann, CorseHenfabriek, Alkmaar Zevende Irekking De Hoofdprijzen Blijft U achteraf staan als er gedanst wordt? GEÖRGE DL' I AMI'S Prov. Waterleidingbedrijf v. Noord-Heli. Wijziging in leveringsvoorwaarden. *\W,; MAANDAG 30 SEPTEMBER M46 Met groote vreugde geven Wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje YDA JUDITH MARIA G. van Hulst Y van HulstHuiberts Yvonne Alkmaar Zondag 29 Sept. *46 Payglop 23. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon HANS die bij het H Doopsel de namen ontving HENDRIKUS GERARDUS K. Brüggemann G. BrüggemannPhilips Alkmaar '29 Sept. 1946. Tijd. St. Elizabethziekenhuis duurt onze Reeds het kleinste bedrag bij ons besteed geelt U een kans Heden overleed tot ohze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, onze lieve en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, den heer PIETER KONIJN Cornzn. Echtgenoot van Grietje van der Velden voorzien van het H. Olie sel in den ouderdom van bijna 68 jaar. De H. Uitvaartmis wordt gehouden op Dinsdag 1 October 's morgens 9 uur in de parochiekerk van den H Dionysius, waar na de Christelijke begra fenis. Wij bevelen de ziel van den overledene in Uw gebeden aan. Zijn diepbedroefde eChtgenoote, kin deren en klein- deren. H. Hugowaard 28 Sept. 1946. WAAR STAD EN LAND Alkmiaar ELKAAR ONTMOETEN Gevraagd flink net R.K. Pastorie, Vechtstr. 86, Amsterdam-Zuid. Te koop: Prima heerenfiets met banden; 2 damesfietsen 1 kinderledikantje nw. Adres Heerenweg F 105 te Heiloo. gevraagd, goed ingevoerd bij garagehouders en che mische fabrieken in deze streek. Uilsl. op provisie basis. Brieven met voll. inl. onder no. 2269 Ad vertentiebureau HUND Co, Groenmarkt 36. Den Haag# Gevr.: NET JONG MEISJE voor halve of heele dagen of dag en nacht. Adres: Corfstraat 24 te Alkmaar Te koop: KINDERWAGEN z.g.a n. Te bevr. C. P. Trom_ pet Baansingel 38a Alkmaar Moeder en dochter zoeken 3 kamers en gebr. v. keuken, f 30 f 40 p. m. Br. onder nr. 14160 bur. v. d. blad. OPLEIDING schoonheids specialiste, manicure, haarverzorging, el. ont haren, chemie, voetver zorging, sportmassage. Tevens schriftelijke op leiding met nader te be palen praktijk te Amster dam. Keizersgr. 556, A'fïam C Salarieering volgens Rijksregeling. Schriftelij ke of mondelinge sollicitaties aan de Plaat selijke Toewijzinigs Commissie voor Vee en Vleesch, Paternosterstraat 5a, Alkmaar. V Onze mooie practische cursussen brengen U veilig en zeker naar het doel: DIPL. LAND- en TUIN- BOUWBOEKHOUDEN of Land- en Tuinbouwadmi- nistratie, MIDDENSTANDSDIPLOMA, Praktijkdipl. Ned. Handelscorrespondentie, Adm. Diploma Land- Prcttige brieflessen BOVENKARSPEL (N.H.) Veel geslaagden en Tuinbouw, Rekenen, Taal Brieven schrijven, Algemene Ontwikkeling, Boekhouden en Nea. Taal voor den zaken man, Wetten en Voor schriften voor iedereen. ENGELS voor begin ners en voor gevorder den. Vraagt gTatis pros pectus en proefles. Wijkoopen: GROENE ERWTEN GRAUWE ERWTEN CAPUCIJNERS BRUINE BOONEN WITTE BOONEN Zendt ons bericht ol belt ons even op en wiï komen bij U Zakken hebben wij voor U ter beschikking. Uw producten ha len wij gaarne m. onze auto's al OPMEER Tel. Spanbroek K 2263/213 voor opleiding ETALEUR DEN HELDER voor Holi., Engelsch en Fransch, vlot in deze talen kunnende opnemen en uitwerken. Alleen zelfstandige, vooruitstrevende krachlen gelieven eigenhandig geschr. sollicitaties le richten aan: Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 5 Juni 1946, 2de Afdeeling A. No. 1571 gehouden 25 Sept. j. 1. Met deze trekking hebben mede geloot de lotnummers welke door het Secretariaat werden ontvancjen na 19 April 12 uur en voor 3 Mei 16 uur vielen op: 1. Serie 1 L. No. 5325: Een zeiljacht; 2. Se rie 1 J. No. 45721: Een „Anglia" 4 cyl. Ford-auto; 3. Serie 4 L. No. 76255: Een baby vleugelpiano; 4. Serie 3 M. No. 22764 Een Wilhelmina tafelbiljart; 5. Serie 5 G. No. 56850: Kippenhok met 10 kippen en een haan; 6. Serie 5 M. No. 8047: Een Velo Waschmachine; 7. Serie 1 K. No. 75960: Een haard; 8. Serie 2 A. No. 58000: Een Philips Radiotoestel; 9. Serie 2 H. No. 2704: Drie biggen of een postzegelcollectie; 10. Serie 4 M. No. 2794: Een Philips Radio toestel; 11. Serie 3 K. No. 23544: Groote kano; 12. Serie 5 B. No. 59839: 3-daagsche vacantiereis; 13. Serie 4 L. No. 3783: Een set tafelkristal; 14. Serie 1 E. No. 68858: Koffergramofoon; 15. Serie 5 G. No. 49822 Een Philips Radiotoestel; 16. Serie 5 E. No, 13388: Een Philips Radiotoestel; 17. Serie 1 L. No. 4564: Een Philips Radiotoestel; 18. Serie 1 M. No. 58637: Electr. stofzuiger Alle 1218 prijzen wor den ten spoedigste aan de winnaars afgeleverd 8ste TREKKING 15 OCT. Voor deelname aan de negende en laatste trekking op 6 November a.s. kunnen nog lotka&rten ingezonden worden vóór of op 12 October a.s., op welke datum de loterij definitief gesloten wordt. Lotkaarten welke na 12 October op het Secretariaat Postbus 2 Heemstede binnenkomen, looten niet meer mede U hebt wellicht door omstandigheden niet kunnen leren dansen. Nu voelt U het als een gemis, aat U nooit echt van de prettige dansavonden kunt genieten. Welnu, onze schriftelijke clanscursus, toegelicht met duidelijke tekeningen, stelt U in staat om de moderne dansen correct te leren dansen cb Uw achterstand binnen vier weken in te halen! Zendt postwissel ad r. 15.— of vraagt om toezending onder rembours en de cursus wordt U omgaand toegezonden. Prospectus gratis op aanvrage. U ontvangt het cursusgeld terug indien na één maand geen goed resultaat! Ter kennis van geabonneerden wordt gebracht, dat met INGANG VAN 1 JANUARI 1947 in de leverings voorwaarden verschillende wijzigingen zijn aan gebracht. De tarieven hebben geen wijziging on dergaan. Behoudens tijdige opzegging, zullen de nieuw vastgestelde leveringsvoorwaarden op ge noemd tijdstip bindend zijn. Zij liggen op de dis trictskantoren van het P W. N. ter inzage en wor den op aanvrage gratis toegezonden, terwijl aan de besturen der gemeenten, jvaar geen districtskan toor is gevestigd, zal worden -gevraagd een exem plaar ten gemeentehuize ter inzage te leggen. De Directie van het P. W. N Ir. W Mensert c.i.. wordt U altijd eerlijk ge adviseerd DAAROM NAAR Er moet regelmatig en met toe wijding voor onze laiulgenooten in Indië gezorgd worden. Laat ons beginnen met het Kerstpakket. „Geen liefdadigheid, maar een handdruk, die zal beleekenen: Wij hier in Nederland zijn trotsch op hen en we zullen, ondanks den afstand, het Kerstfeest samen vieren (Z. Exc. de Al in. Pres. Dr. Beel) 150.00C Kerstpakketten worden gereed gemaakt. Terwille van den spoed, die betracht moet worden, stelt het Nederlandscne Roode Kruis eenheidspakketten samen met een verzorgden inhoud. In October vertrekt de boot, die jse mee moet nemen - het wordt dus kort dag. Verwacnt wordt, dat iedereen in Nederland een bijdrage voor deze ^Kerst pakketten geeft, want pas aan zullen deze pakketten ook een moreelemsteun voor onze landgenooten in Indië zijn. In Nederland denken ze aan ons.... dat moet iedere Nederlandsche man of vrouw in Indië voelen. Dat z&llen ze voelen, wanneer wij hun binnen kort kunnen vertellen, hoeveel duizenden daadwerkelijk achter d(^ NI WIN staan. Stel hen niet teleur hel|> de NIWIN actie naar vermogen -liet is een nationale daad. Het.gaat goed met de NIWIN. Tezamen met de op dit gebied reeds werkzame orga nisaties worden thans plannen uitgewerkt om zoo snel mogelijk méér lectuur, méér artisten, méér films, méér - muziek, méér sportartikelen naar onze militairen en burgers in Indië te zenden. Er zijn bergen werk te verzetten, maar met het groote doel voor oogen zal dat best lukken. Van U wordt gevraagd te töonen, dat U° instemt met het werk van de NIWIN, de organisatie, die aan onze landgenooten in Indië daadwerkelijk zal bewijzen, dat héél Neder land met hun zorgen en moeilijkheden meeleeft. Vormt „NIWIN. kernen" Schaar U met Uw gezin, Uw collega's, Uw medewer kers, Uw vereeniging achter het streven van de NIWIN. Praat met hen over onze landgenooten in Indië, ver diep U met hen in de zorgen en moeilijkheden, die zij - mede ter wille van ons allen daar te verwerken hebben. Doe dat niet één keer, maar regelmatig, dan wordt de band, die ons allen bindt sterker en. meer zichtbaar. Zamel in 4Jw „kern" bijdragen in, stel het uitgangetje van de kaartpot, van de kegelclub of wat dan ook, uit tot betere lijden en geef nu de inhoud voor de welzijnsverzorging van onze menschen in Indië, Alle correspondentie uitsluitend aan: Centraal bureau Rijnstraat 10, Den Haag GIRO 5HOOO ^Nationale Inspanning Welzijnsvenorging IndiëM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 8