f, I H.M. de Koningin doet no haar jubileum afstand van de troon REGENTSCHAP DUURT TOT 30 AUGUSTUS „lk zal regeren, zoals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht" Vijf mannen vonden door verraad de dood Voor Alkmaar en omgeving DONDERDAG 13 MEI 1948 44e JAARGANG - NUMMER 11259 BUREAUX: „Aan de Grond- wet getrouw" Overval te Bangkok op goudtransport Werd vervoerd per K.L.M.-vliegtuig „Sluit U nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht God zegene U en mijn geliefd kind H. K. H. PRINSES JULIANA die in September de Nederlandse troon zal bestijgen Lid van Politburo te Berlijn Een interne kwestie Republikeins commentaor Post' voor militairen. op weg naar Indie Amerikaanse reactie op aftreden van de Koningin Nederlandse bloemen naar Kevelaer Vijftig jaar geleden werd H.M. tot Koningin' gekroond. De beediging van H.M. in 1898. Wat Koningin Wilhelmina vijftig jaar geleden in de Nieuwe Kerk beloofde „Nenni-incident" in Labour-partij gesloten. Duitse generaals uit Britse krijgsgevangenschap Heintje Davids in Amerika RODE KRUIS-TEAM BIJ TJILATJAP BESCHOTEN Verpleegster dodelijk getroffen EINAUDI ALS PRESIDENT BE-EDICD Kabinet-de Casperi biedt ontslag aan lllegajiteit was in Wervershoof geen geheim Vijftien en twaalf jaar geeist Handelsverdrag met Rusland in zicht 10 maanden voor zoon van „Prof. Pootjes" Nieuuu HoofdredacteurH. N. Smits, rayc«iredacteur: Fr. Otten. Directeur E. J. M. Stumpel Abonnementsprijs 3.75 per kwartaal; 1.30 per maand. Advertentie-prijs per editie 13 c. p. mm.; minimum J 2.50; in alle edities 26 ct. per mm.; minimufn 4.-; Fam.ber. 20 c. p. mm.; in alle edities 30 ct No ordhollands Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ALKMAAR: Langestraat 42 A, Tel. 2046 (adm.), 2047 (red.) K 2200. HOORN; Draalsingei 59, Tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen. DEN HELDER: Keizerstraat 89 Tel. 2800 (K 2230). SCHAGEN Molenstraat 52, Tel. 459 (K 2240). Bank: Noorderbank „AAN DE GRONDWET GETROUW wens ik de eerbied voor de Neder- landse naam en de Nederlandse vlag te bevestigen". Deze woorden kwamen o.a. voor in de proclamatie, waarmee H.M. de Koningin Wilhelmina vijftig jaar geleden de regering aanvaard- de. De regeming, welke zij nu plot- seling heeft aangekondigd, na de gouden regeringsfeesten te zulien neerleggen, ten behoeve van haar koninklijke dochter Prinses Juliana. De slag is gevallen. En eigenlijk nog geheel onverwacht. Men kon ai wel eens mensen ontmoeten, dit dachten, dat de Koningin afstand van de troon zou doen, als zij haar vijftigjarige regeringsperiode achter de rug had, maar slechts bij een zeer beperkte kring van, laat ons zeggen constitutioneel ingewijden was het tijdstip bekend, waarop H.M. deze aankondiging zou doen. Zelfs vele vertrouwden uit haar naaste omgeving waren door de mededeling, die de Koningin giste- ren in haar radiorede deed, verrast. Zo valt dan een schaduw over de komende gouden kroningsfeesten, zo is dan officieel in uitzicht ge- steld, dat het zegenrijke bewind van de Koningin straks een einde zal nemen. Het Nederlandse volk is door dit bericht sterk en diep getroffen. Het volk kent zijn Vorstin, was ten zeerste met haar persoon en haar regeringsbeleid vertrouwd en zag hoog tegen haar op. Een lange regeringsperiode van een constitutionele vorstin in een parlementaire monarchie, in een democratisch geregeerd land, is geen zeldzaamheid. In verschillen- de Westerse landen, die staatsrech- telijk op dit fundament staan, zijn vorsten evenzeer lange jaren aan het bewind geweest. Dankzij de de- mocratische constitutie, die een sterk bindend element vormt, die tegensteilingen verzoent, die de eenheid van het volk schraagt, die het plechtanker van de vrijheid is. Het is nu niet de tijd nu het komende gouden feest daar meer de geeigende gelegenheid toe bie- den zal uitvoerig te treden in feiten en daden uit het roemrijke bewind van deze befaamde Vorstin van Oranje. Aan de vooravond a.h.w. van haar aftreden, bij de aankondiging, die de Koningin langs de weg van het moderne verkeersmiddel, de radio, aan het volk heeft gedaan, mogen wij echter met diepe dankbaarheid aan God constateren, dat Koningin Wilhelmina vijftig jarenlang haar eed op de Grondwet getrouw is ge weest. Zij was een sterke vrouw, in zoverre een zeldzaam voorbeeld in de sterke dynastieen, slechts in de meer moderne tijd geevenaard door Koningin Victoria van Engeland. Een sterke vrouw, een beminde vorstin, die Christelijk Nederland voorging op de weg van de erken- ning van Gods souvereiniteit, die ze in haar daden van beleid en be- stuur spreken liet. Een vorstin voor heel haar volk, die meeleefde met al zijn noden en behoeften en die met haar volk de sterke beproeving van het oorlogs- leed en de vele ellenden daarvan kloekmoedig en voorbeeldig heeft gedragen. „Aan de Grondwet getrouw ook in een tijd, die nieuwe vormen eist en nieuwe toepassingen vraagt, omdat het onmogelijk is, de rader- werken van de tijd terug te zetten, zonder schade te doen aan het al- gemeen welzijn van het Rijk. Dat algemeen welzijn heeft de Koningin altijd voor ogen gehad en trouw gedieid. Dat algemeen welzijn zal, op haar lichtend voorbeeld, ook gediend worden door de beminde Kroon- prinses, die straks als Koningin Juliana de Troon van Nederland zal bestijgen en de Kroon van het Koninkrijk zal dragen. Met dankbaarheid in het hart zal ons volk in deze dagen de feeste- lijke herdenking van de halve- eeuw-regering tegemoet gaan, zij het dan, dat er de schaduw over valt van het te verwachten af- scheid. Uit de koninklijke rede van gisteren moge ons volk de kracht putten, in eendracht voor te „schouder aan schouder met ses Juliana". BANGKOK, 12 Mei (AP) De re cherche in Bangkok heeft bekend gemaakt, dat gewapende bandie- ten ene overval gedaan hebben op een internationaal goudtrans port ter waarde van 500.000 pond sterling, dat op weg was van In dia naar Macao, een Portugese kolonie in China en zich bevond in een vliegtuig van de KLM, dat zich die nacht te Bangkok bevond. De bandieten, die vermomd wa ren als Siamese politie-agenten en soldaten, hielden een vrachtauto aan, die 120.000 gram goud naar de douanepost vervoerde om daar be- waard te worden. Zij boeiden de negen bewakers. stalen het goud en maakten zich uit de voeten. Het internationale luchtverkeer werd tot de middag stopgezet, ter- wijl de politie de vlieguigen na- zocht om te voorkomen, dat het goud naar het buitenland gebracht zou worden. Later op de dag wist de politie 50.000 pond aan goud te achterha- len van het totaal van 500.000 pond, dat gestolen werd. Een sergeant van de politie, die in een auto reed, passeerde een groep mannen in een vrachtauto, die de kistjes met goud verdeel- den. De mannen vluchtten in een gereedstaande auto met achterla- ting van drie kistjes, ieder 105 ki logram goud inhoudend. Er worden nog 35 kistjes vermist. De chauffeur van de auto, die het goud naar de douaneloods ver voerde, werd gearresteerd. omdat hij er van verdacht werd, de rovers van een en ander op de hoogte te hebben gesteld. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn den 30sten Augustus de teugels van het bewind over te nemen tot na de feesten, om daarna afstand te haren behoeve te doen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik eerst na rijpe overweging tot dit besluit gekomen ben en dat alleen uw belang en mijn plichtsbesef den doorslag hebben gegeven. Vooraf heb ik het ingewikkelde samenstel van han- gende vraagstukken aan mijn geest doen voorbij trekken en zoowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandig- heden trachten te peilen, ja ik heb alle gezichtspunten in beschouwing genomen, die daaruit kunnen voort- vloeien. Al deze problemen hebben dit eene gemeen, dat zij nog langen tijd onze aandacht znllen vragen. Dus ben ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jonge kracht op mijn plaats moet medewerken om het zeldzame samenstel van problemen, die ons en de gehele menschheid/in hun greep houden, tot een goede oplossing te brengen. Hoeveel zoude ik tot u kunnen zeggen .lop een dag als deze, na al wat in den laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude ik veel te veel geduld van u moeten vragen. Slechts wil ik u zeggen, dat mijn gedachten steeds zulien blijven uitgaan naar hen, die hun leven gaven in den strijd tegen den overweldiger en naar a! degenen die nog lijden, door wat zij verloren hebben. Wij moeten tezamen den geest overwinnen. die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd en zelfs vele goede Nederlanders het leven hebben gekost, en die ook thans nog in ons volk rond- waart. Doch op dit oogenblik roep ik u met den meesten ernst toe: in dezen tijd van geweld en gevaar. sluit u nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht. De goede eigenschappen, die wij in en na den oorlog konden ontplooien, hebben buiten onze grenzen bij alien, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld, ver'trouwen en waardeering gewekt. Dit vertrouwen en deze waardeering zijn een kost. baar bezit, dat wij niet verloren mogen laten gaan door verdeeldheid of het vooropstellen van ons persoonlijk belang. Toont opgewassen te zijn tegen den grooten tijd, waarin wij leven, met een wijden blik voor 't wereld- gebeuren en met begrip voor het wezenlijke, waar het voor ons alien om gaat. En vervult zoodoende uw plicht tegenover uzelf en tegenover het vaderland, tegenover onze bondgenooten en de groote gemeenschap der volkeren. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schouder met Juliana. God zegene u en mijn geliefd kind." i HARE MAJESTEIT DE KONINGIN heeft gisteravond over beide zenders de volgende rede uitgesproken voor Nederland en de Overzeesche Gebiedsdeelen: „Land- en Rijksgenooten, Als den dag van gisteren herinner ik mij nog- den 12den Mei 1889, toen het veertig Jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke vader in Amsterdam werd beeedigd en ingehuldigd. Waar ik u over het wederom instellen van het regent- schap van mijn dochter en daarmede verband hou- dende plannen voor de toekomst wil spreken, meen ik daarvoor geen beteren dag te kunnen uitkiezen dan dezen op 44n jaar na honderdjarigen herinneringsdag. Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn gezondheid ten goede komt en die oijder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans krijgt over te gaan, noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een regentschap. Maar er is meer. Er is de last van het klimmen der jaren, een achter. uitgaan van veerkracht, weerstands- en arbeidsver- mogen, van de krachten welke den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verantwoorde beslissingen in de diepgaande en ingewikkelde vraagstukken, die er in den tegenwoordigen tijd maar al te vele zijn. Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten voile bewust ben, dat de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in hel welbegrepen belang van u alien en. van het rijk te handelen door het regeeringsbeleid toe te vertrou wen aan Juliana, die naasi wijs Inzicht ook haar leef- tijd voor heeft en over jonge, frissche krachten beschikt. Het is op haar dringend verzoek, dat ik de troons- wisseling uitstel tot het begin van September. Zij over- woog hierbij geen teleurstelling te willen wekken bij hen, die mijn jubileum willen herdenken. Een hoge Sovjet-functionaris, be- last met de coordinate van de Sov- jet-politiek in Duitsland, is de vo- rige week te Berlijn aangekomen, zo verklaart men in politieke krin- gen te Berlijn, welke in nauw con tact staan met de Sovjet-Russen. Volgens betrouwbare bron is /ijn naam Sjtarnof en zou hij een van de hoogste functionarissen van het uit veertien man bestaande „Polit- buro" zijn. Charles Thamboe, de directeur van het bureau van de republiek Indonesie in New York, verklaarde Woensdag, dat het aftreden van koningin Wilhelmina in September een ..interne aangelegenheid is, waarbij alleen het Nederlandse volk rechtstreeks betrokken is." Thamboe voegde eraan toe: „Het liana, die veel jonger is, met de is echter te hopen, dat prinses Ju- veerkracht van haar in vergelijking frissere en jongere geest tegenover de vitale kwestie van de betrek- kingen tussen Indonesie en Neder land zal staan. Indien zij erin slaagt een volledige breuk tot stand te brengen met het ongelukkige yer- leden, zal zij veel hebbei* bereikt. De opvarenden van het s.s. „Zui- derkruis" dat op 14 Mei a.s. met troepen van Rotterdam naar Indie vertrekt, kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze uiterlijk 17 Mei in de brievenbusen aanwezig is Wil men hen bij aankomst in Ba- tavia post bezorgen, dan is de uJter- lijke datum 30 Mei. WASHINGTON, 12 Mei A.P. De leden van het congres hebben Woensdag met leedwezen het nieuws vernomen, dat Koningin Wilhelmina van plan is af te tre den ten gunste van haar dochter, prinses Juliana. Een van de leden van de com- missie voor buitenlandse zaken, van het Huis van Afgevaardigden, me- vrouw Frances Bolton, gaf het vol gende kenmerkende commentaar: Mijn reactie is er een van op- recht leedwezen en ik ben van me- ning, dat niet alleen Nederland, doch alle landen de rechtstreekse en indirecte invloed zulien verlie- zen van een vrouw, die over grote moed, scherp inzicht en een gezond oordeel beschikt. Afgevaardigde Walter Judd, even- eens lid van de commissie voor buitenlandse zaken. verklaarde: Ik ben er zeker van, dat het volk van de Ver. Staten zich aansluit bij het Nederlandse volk en zijn diep leed wezen wil uitdrukken over het feit dat hun geliefde koningin zich ge- dwongen ziet af te treden als vorstin van dit heldhaftige volk. Wij wensen haar een lang en tevre- den leven. En wat betreft de nieu we vorstin: Lang leve de Koningin! De Nederlandse Caritasmissie, die aan de vooravond van de Meimaand 2000 van de mooiste tulpen uit de Hollandse bollenstreek naar de Maria-genadekapel te Kevelaer liet brengen. zal deze maand deze bloe- menhulde nog tweemaal organise- rren. De Caritas missie werd door ruime giften uit het hele land daar- toe in de gelegenheid gesteld. WILHELMINA HELENA PAULINE MARIA, Koningin der Ne- derlanden. werd geboren op 31 Augustus 1880 te 's-Graven- hage als enig kind van Koning Willem III en Koningin Emma, Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Wajdeckpyr mont), wier huwelijk gesloten was op 7 Januari 1879. Toen haar vader op 23 November 1890 was overleden, volgde zij haar va der op ais Koningin en wel tot 1898 onder regentschap van haar moeder. Het bestuur van de Britse Labour partij heeft besloten het „Nenni-in- cident" als gesloten te beschouwen door de beloften van 21 leden, die aan de vooravond Van de verkie- zingen - in Italie een telegram met goede wensen aan Pietro Nenni ge- zonden hebben. te aanvaarden. De 21 leden verzekerden, dat zij in de toekomst af zoudfn zien van gedrag dat ge'interpreteerd zou kunnen worden als ..georganiseerde opposi- tie tegen de partijpolitiek". Sommi- gen der leden koppelden aan hun verklaring een critische aanval op het bestuur. Zes en zeventig Duitse officieren, van wie de meesten generaal zijn, zijn uit het Britse krijgsgevangen- kamp te Bridgend ontslagen. Zij zijn pre trein naar Harwich vertrokken, vanwaar zij per schip naar Duitsch- land gaan. De veldmaarschalken von Rund- stedt, von Brauchitsch en von Man- stein zijn niet bij de vertrekkenden Rundstedt en Manstein verkeren in stechte gezondheid en Brauchitsch schri.ift zijn memoires. Het zal hun niet worden toegestaan zich als ge- wone burgers in Engeland te vesti- gen. Henriette Davids heeft Dinsdag- avond in het Holland House haar eerste voorstelling in Amerika ge geven voor een geheel uitverkochte zaal. Zij werd welkom geheten door de fungerende Nederlandse consul- generaal Teixeira de Mattos. Ook voor de twee nog volgende voorstel- lingen is de zaal reeds geheel uit- verkocht. Na dit optreden in Hol land House gaat Henrriette Davids naar Hollywood. Op 6 September van dat jaar, toen zij achttien jaar was geworden, werd zij te Amsterdam plechtig ingehul digd. Op haar achttiende jaar 31 Aug. 1898 de regering aanvaar- dende, vaardigde H.M. een procla matie uit, waarin zij o.a. zeide: „Mijn innig geliefde moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het voorbeeld van een edele en verhevene opvatting der plichten, die nu op mij rusten. Ik stel mij tot levensdoel dat voorbeeld na te volgen, te regeren zoals van een vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht." Bij de inhuldiging op 6 September d.a.v. in de Nieuwe Kerk te Amster. dam hield H.M. een toespraak. waar in zij o.m. het volgende zeide: ..Thans is de ure gekomen, waarin ik mij, temidden van mijn trouwe Staten-Generaal, onder aanroeping van Gods Heiligen Naam, zal ver- binden aan het Nederlandse Volk, tot instandhouding van zijn dier- baarste rechten er) vrijheden. Zo bevestig ik heden de hechte band, die tussen mij en mijn volk bestaat en wordt het aloude verbond tus sen Nederland en Oranje opnieuw bezegeld. Hoog is mijn roeping, schoon de taak, die God op mijn schouders gelegd heeft. Ik ben ge- lukkig en dankbaar, het volk van Nederland te mogen regeren, een volk klein in zielental. doch groot in deugden, krachtig door aard en karakter. Ik acht het een groot voor- recht, dat ik, al mijn krachten kan wijden aan het welzijn en de bloei van mijn dierbaar vaderland. De woorden van mijne beminde vader maak ik tot de mijne: „Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Neder land doen." Zij legde hierna de volgende eed af: „Ik zweer aan het Nederlandse volk, dat ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. „Ik zweer, dat ik de onafhankelijk- heid en het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedi- gen en bewaren, dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal bescher- men en tot instandhouding en be- vordering_ van de algemene en bij zondere welvaart alle middelen zal aanwenden. welke de wetten te mij- ner beschikking stellen, zoals een goede Koning schuidig is te doen. „Zo waarlijk helpe mij God Al- machtig." De Kroningsfeesten zijn overal in den lande luisterrijk gevierd. Op 7 Februari 1901 trad Koningin Wilhelmina te 's Gravenhage in het BAT A VI A, 12 Mei. (Aneta) Naar het Nederlandse Rode Kruis te Batavia thans meedeelt is op 7 Mei een mobiel team van het Rode Kruis oan de Zuidkust van Java beschoten. De verpleegster Mia Pisters uit Heer bij Maas tricht werd dodelijk gewond en overleed onmiddellijk. De beschieting gebeurde bij Ma- noengdjava in de buurt van Tji- latjap. Het team bestond uit drie verpleegsters en een mannelijke hulpkracht en werd beschermd door drie militairen. Toen de rode jeep een plekje naderde, waar de rivier te voet moest worden overgestoken en uit de jeep stapte, werd van de overzijde een salvo gelost, waarbij genoemde verpleegster werd getrof fen. huwelijk met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, nadat zij op 16 October tevoren in een procla matie aan het Nederlandse volk per soonlijk mededeling van haar ver- loving had gedaan. Uit dit huwelijk is op 30 April 1909 H.K.H. Prinses Juliana geboren. Tijdens de regering van Koningin Wilhelmina kwam viermaal een Grondwetswijziging tot stand: in 1917, 1922, 1938 en 1946, terwijl thans andermaal een wijziging in behan- deling is. De Grondwetswijziging van 1917 bracht de pacificatie van de schoolstrijd en de invoering van het algemeen kiesrecht en de evenre- diges vertegenwoordiging. Luigi Einaudi, de 75-jarige voor- malige Italiaanse minister van fi- nancien, heeft Woensdagavond voor het parlement de eed afgelegd als president van de republiek. Slechts de plaatsen van de monarchisten waren leeg. Tn zijn eerste rede als president bracht Einaudi hulde aan de afgetreden president, Enrico de Nicola, waarmede de parlementsle- den door op te staan hun instem- ming betuigden. Radio Rome maakt bekend, dat Alcide de Gasperi, Italie's christe- lijke-democratische premier, formeel het ontslag van zijn regering heeft aangeboden aan president Einaudi. Deze heeft het ontslag geweigerd. Volgens een communique van de Italiaanse regering hebben alle le den der regering hun mandaat ter beschikking gesteld en heeft de Gas peri zich het recht voorbehouden de president enige wijzigingen in de regering voor te stellen. De aftredende president Enrico d« Nicola, is voor het leven tot senator benoemd. QOK WERVERSHOOF heeft zijn oorlogsslachtoffers, die door de Duitse kogel het einde van hun leven vonden en het bittere ervan weegt nog zwaarder bij de ge- dachte, dat de vijf mannen, die moesten sterven, door verraad in handen van de vijand moesten vallen. Vier ervan stonden bekend als illegale werkers, de hoofd- onderwijzer Akkerman, de wacht- meester Lodder en de heren Koop- man en Langendijk, terwijl de onderduiker Stokhof bij de wacht- meester Lodder werd gevonden. Namen werden genoemd van hen, die deze mannen zouden hebben verraden en na drie jaren conscien- tieus onderzoek stonden vader en dochter Mol voor het Bijzonder Ge- rechtshof te Amsterdam terecht. Het bijna onbegrijpelijke in deze' gehele zaak was, dat met het ge heim van de illegaliteit zo licht- vaardig werd omgesprongen, zodat iedere inwoner wist, wie niet of wie wel tot de Binnenlandse Strijd- krachten behoorden. Dat moest ver- keerd lopen en men mag het lot gunstig prijzen, dat niet meer slachtoffers zijn gevallen. Maar ook was bekend, dat vader en dochter Mol pro-Duits waren, dat zelfs bepaalde relatie's beston- den met enige Duitsers. Hoe het verraad als voorgeschiedenis precies is gelopen, is achteraf moeilijk te achterhalen, maar een feit is. dat wachtmeester Lodder in de zaak van Mol een onderzoek had inge- steld en daar verschillende artikelen in beslag nam. Dat dit tot prikke- lend verzet aanleiding gaf, ligt voor de hand en toen de Duitser Fischer op een gegeven ogenblik met een plattegrond van de gemeente Wer vershoof te voorschijn kwam wer den vier van de mannen die als illegaal bekend stonden, aangewe- zen en daarna was het een kleine moeite, om arrestatie's te verrichten, waarbij Mol in gezelschap van deze Fischer werd aangetroffen. Bezwarend materiaal Voor het Bijzonder Gerecht ont- kenden beide verdachten alles, maar de getuigenverklaringen wa ren zeer bezwarend en tevens lag voor de President een briefje van Mol, dat hij tijdens zijn interne- ring had geschreven en waarin hij toen al bepaalde bekentenissen deed. Het papiertje was clande- stien weggesmokkeld, maar vlel toch in handen van de politie en het lag nu hier, misschien wel als het meest bezwarende materiaal. Onder ademloze stilte van het tal- rijk gehoor, dat uit Wesfriesland naar> Amsterdam was getrokken zette de advocaat fiscaal mr. Keune in zijn requisitoir uiteen, dat hij de feiten van de tenlastelegging bewe- zen achtte, n.l. verraad van vier "mensen de dood ten gevolge heb- bend. Tenslotte eiste hij tegen het meisje Mol een gevangenisstraf van vijf tien en tegen de vader twaalf jaar, met aftrek van voorarrest en le- venslange ontzetting uit de rechten. 26 Mei zal het Hof uitspraak doen. MOSKOU, 13 Mei (A.P.) Volgens, betrouwbare Nederlandse bronnen verlopen de Nederlands-Russische commerciele onderhandelingen gun stig. Zij zeiden, dat er waarschijn- lijk een handelsverdrag tussen bei de landen zal worden gesloten, doch wilden zich niet uitlaten over een datum. Conform de eis veroordeelde di Amsterdamse Rechtbank de jeugdj- ge J. M. Pootjes, zoon van „profes- sor" Pootjes. die, zoals bekend, we- gens aanzetting tot dienstweigering tot een langdurige vrijheidsstraf Is veroordeeld, doch sindsdien spoor- loos is, tot een gevangenisstraf van tien maanden wegens qvertreding van de dienstplichtwet. Bij de behandeling van zijn zaak zei Pootjes Jr. gewetensbezwaren te hebben tegen het vervullen van mi- litaire dienst, evenzo tegen het ver vullen van burgerlijke dienstplicht. omdat hij voor geestelijke studeert Op de vraag aan welke universiteil hij dan studeert antwoordde hij: ..Aan de hoge school van mijn va der". De jeugdige Pootjes voegde hier echter onmiddellijk aan toe, dat deze universiteit door geen ander gezag wordt erkend dan door dat van zijn vader.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1948 | | pagina 1