KJ in F Oproep ALKMAAR EN OMSTREKEN Vluchtelingenhulp Katholieke Reisvereniging AGENDA Vrone won na rust van matig RK AFC Ligthart (Alkmaar) winnaar geworden Dammen A.F.C.-NIEUWS Vleesconserven- fabriek in Purmerend Ouderavond Pius X-school Steun Wettig Gezag K.G.B. won ook nu Naar wij vernemen I.A.A.F. waardeert onze athletiek- prestaties Marktberichten Radio-pr PAGINA 2 MAANDAG 28 MEI 1951 PLAATSELIJK COMITÉ OPGERICHT ALKMAAR. De Nationale Commissie voor Vluchtelingen hulp heeït de Burgemeester ver zoent een plaatselijk Comité op te richten. Het doel is een inzameling te houden ten bate van kinderen van vluchtelingen, die in een aantal massakampen in Nieder- sachsen verblijven. De nood is daar ontzettend.Het eigenlijke probleem kunnen wij allen Ne derlanders tezamen, niet aanpak ken. Maar wél kunnen wij helpen de allerbitterste armoede in en kele kampen te verzachten. Er is een dringende behoefte pan kleding, schoeisel, linnen goed. Ook speelgoed is welkom en gezelschapsspelen. Op j.l. Vrijdag vond ten Stad- huize een bespreking plaats on der voorzitterschap van de heer M. Coerts, Wethouder van Soci ale Zaken en werd een „Plaatse lijk Comité opgericht. Daarin hebben zitting genomen: Mevr. J N. Ort-Wiersma voor U.V.V.; Deken J. Th. Jacobs, Landelijk R.K. Sociaal Charita tief Centrum; Ds. C. voh Meijen- feldt, Gereformeerde Kerk; Ds. W. Wesseldijk, Ned. Herv. Kerk; A. Kleijmeer, Humanitas. Laatst genoemde Bergerweg 37, werd tot secretaris benoemd, terwijl de Wethouder van Sociale Zaken, de heer M. Coerts op verzoek van 't Comité het voorzitterschap aan vaard heeft. In de vergadering zijn enige richtlijnen vastgesteld en is een voorlopig werkschema opge maakt. Binnenkort zal een ver gadering gehouden worden, waartoe vertegenwoordigers van de verschillende organisaties tot bijwoning zullen worden uitge nodigd en in welke vergadering een vertegenwoordiger van het Nationaal Comité zal spreken. De Burgerij wordt verzocht nu reeds na te gaan wat voor 't doel beschikbaar kan worden gesteld. De inzameling betreft alleen goe deren; wie niets heeft af te staan doch een geldelijke bijdrage wil verlenen, kan deze aan een van de comité-leden geven of storten op de girorekening van de secre taris 417078 onder vermelding „Vluchtelingenhulp". Het Comité stelt zich voor nog vóór de vacanties de inzameling af te wikkelen. FANCY FAIR DOKA II ALKMAAR. Zo heeft de Mannelijke Jeugdbeweging van de St. Dominicus-parochie in de gymzaal van de Adelbertusschool haar fancy fair Doka II gehad, met een daverend plezier voor de talrijke bezoekers, die Zaterdag en Zondag naar we hopen, heel wat geld in het laadje zullen hebben gebracht, zodat Doka III nog een tijd kan uitblijven. De gymzaal stond vol met de gebruikelijke attracties met fraaie prijzen; de medewerkers hebben zich al die uren danig ingespannen; zij ver dienen dat hun werk tot de laat ste minuut beloond zal worden. Het Bloemenmagazijn zorgde voor een aardige bloemenversiering, de verlichting werd aangebracht door de fa. Pedroli. VRIENDEN VAN HET STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR. Op verzoek herinneren wij gaarne nog even aan de morgenavond in Victory te houden vergadering van de Ver. „De Vrienden van het Ste delijk Museum"; om half acht begint de eerste ledenvergade ring, waarop o.m. statuten en huishoudelijk- reglement worden vastgesteld en een definitief be stuur wordt gekozen. Om half negen wordt een cau serie gehouden over de Grafische Kunst, zulks n.a.v. de tentoon stelling in het Museum. Wielrijder bewusteloos gevallen ALKMAAR. Een 15-jarige ambachtsscholier uit Zuid-Schar- woude, P. M. viel dezer dagen, volgens ooggetuigen, omdat zijn voet van een der trappers afgleed, op het Scharloo van zijn fiets af. Hij stond uit zichzelf op, doch viel ogenblikkelijk weer neer en bleef bewusteloos liggen. Hij liep een vrij zware hoofdwonde op. Dokter Lourens verleende de eer ste hulp. Hij is opgenomen in het Centraal Ziekenhuis. DE NIEUWE LAMBRETTA ALKMAAR. Bij het Rijwiel- Solex Service Station aan de Nieuwesloot 38 (fa. Jan Moeyes, Heerhugowaard, vertegenwoordi ger G. Wessels, Bierkade 5) is de nieuwe, elegante motorscooter, Lambretta 125 cc te bewonderen en.te koop. Het is een lichte, doch solide machine, comfortabel, stabiel en van beproefde betrouw baarheid. Een vervoermiddel dat in staat is iedere weggebruiker jaloers te maken op zijn bezitter! BOOTTOCHT VOOR DE INVALIDEN ALKMAAR. A.s. Woensdag zal de jaarlijkse boottocht van invaliden vanwege het Rode Kruis worden gehouden. Automobilisten, die bereid zijn invaliden van huis naar de boot te rijden en omgekeerd, gelieven zich te melden aan het tijdelijk Rode Kruis hoofdkwartier, Lan- gestraat 67. Burgerlijke Stand ALKMAAR Geboren: Theo- dorus J. J- zv P. Span en S. C. Leewen; Willemina J. I. dv J. Kuipers en R. E. Timmerman; Ca- tharina J. dv J- N. van Baden en T. G. Nagelhout. Overleden: Johannes Lansen, 60jaar, geh. m. H. Op Den Kelder; Anna M. Hoogaards 89 j., wed. v. J. Doolders; Maartje Jansen 49 j.; Dina J. H. v. Dongen 81 j„ wed. v. L. T. P. van Hoek. TERUGKERENDE MILITAIREN ALKMAAR Per H.Ms. Evert- sen zullen de navolgende militai ren der Zeemacht, afkomstig uit de gemeente Alkmaar in Neder land terugkeren. Matroos 3e kl. Th. J. Bruin, Zeglis 38; Matroos le kl. J- Jon gen, Stationsstraat 15- De vermoe delijke datum van aankomst is 2 Juni a.s. te Den Helder. ZOMERPROGRAMMA TOT 15 AUGUSTUS ALKMAAR Donderdag 14 Juni. Bezichtiging van het Stadhuis enz. onijer leiding van dhr. Wortel, gemeent-archivaris. Samenkomst te 8 uur 's avonds aan het stadhuis. Kosten f0.25; voor niet-leden f0.35. Zondag 24 Juni. Naar Avi fauna (via Bakkum, Bloemen- daal. Der» Haag met Mesdag-pa norama, Scheveningen). Vertrek station Alkmaar 2 uur: thuis 11 uur. Kosten f4.75 (f5.25), entrée Avifauna inbegrepen. Zondag 8 Juli. Naar Texel. Per autobus bezichtiging van bet gehele eiland (Den Burg. De Koog. De Meie, Texels Museum). Lunch meenemen. Vertrek sta tion 9 uur: thuis 8 uur. Kosten f6.75 (f7.25). Zaterdag 14 Juli. Duin- of strandwandeling onder leiding van Dr. R. Teunissen. Plaats van samenkomst: vuurtoren Egmond te 2.30 uur. Aangezien Dr. Teu nissen onderweg flora en fauna bespreekt en toont kunnen er ter» hoogste 10 deelnemers mee. Kosten f0.35 (f0.45). Zondag 5 Aug. Naar de H. Land-stichting (Nijmegen) via Austerlitz en Hnge Veluwe. Lunch meenemen. Kosten pl.m. f10.(fll.diner inbegre pen. Bijzonderheden volgen. Maandag, Dinsdag en Woens dag. 6, 7 en 8 Aug. 3-daagse tocht naar Drente, Achterhoek, Arnhem, Veluwe (o.a. Meppel, Giethoorn. Denekamo Elterberg, enz.) Kosten pl.m. f30(f33.—) alles inbegrepen, behalve de lunch voor 's middags 6 Aug., die ieder zelf meeneemt. Woensdag 15 Aug. Naar Zaanstreek. Bezoek aan Verkade, Adelaar Zeenfabrieken, Molen museum, Tsaar Peter-huisje. Kosten f4.5Ö (f5.—). Inlichtingen en aanmeldingen bij Sigarenmaeazijn de Miink, Stationsplein 92, tel. 2716, Alk maar. Tochten en excursie's gaan alleen door bij voldoende be langstelling. Termijn van aan melding. voor eerstgenoemde bezichtiging: 1 week van tevo ren; voor alle andere: 2 weken. Zie overigens verdere publica- tieV in dit blad. FILMS: Cinema Americain: De onvindbare Pimpernel, 14 jr.; Rex Theater: De wolf van Sila, 18 jr.; Har monie; Assepoester, a.l.; Victoria-theater: Het ge heim van de drie vrouwen, strikt volw.: voorstellin gen 2.30 uur (Rex) en 8.00 uur. TENTOONSTELLINGEN: Gemeentemuseum Breed- straat. De elf Grafici, ge opend 710 uur. APOTHEKEN: Voor spoed gevallen is na 6 uur des avond geopend: Apotheek Kruisinga, Koorstraat 59; Apotheker G. Kruisinga. Stadgenoten, Vandaag is het Rode Kruis begonnen met zijn inzamelings-campagne. Zo Gij mocht mopperen: alweer een aanslag op mijn beurs, waar al zo weinig meer in zit, wilt dan dit be denken: het Rode Kruis is het in de hele wereld erkende en aanvaarde embleem van onbaatzuchtige, belangeloze hulp aan zieken, gewonden, lijdenden en verdrevenen van huis en haard; al het kruis werk is liefde werk, het berust en moet krachtens zijn wezen berusten op de spon tane medewerking van mensen, die zich geven voor anderen; zij. die niet metterdaad kunnen medewerken aan een der vele doelstellingen van het Rode Kruis, kun nen toch wel een bijdrage schenken en op deze wijze helpen; het Nederlandse volk is bereid zijn beurs te openen, als het maar weet, dat het voor een goed en verheven doel is; als de Haak-in-actie ruim 2'2 millioen gulden kon opbrengen, moet de Rode Kruist canspagne in Alkmaar een goed resul taat opleveren. Het Rode Kruis is zulk een offer waard! WYTEMA Burgemeester van Alkmaar AFC moest in Vrone de meer dere erkennen. Nadat de stand met de rust 11 was kreeg AFC na de rust de wind en de neer- plensende regen in de rug, welk voordeel het gvenwel niet wist uit te buiten. Was voor de rust AFC de meerdere en nam het de leiding na ongeveer een half uur, Vrone wist nog voor half-time gelijk te maken. Na de rust nam Vrone na een korte periode van overwicht der Alkmaarders de leiding door S. Zeegers en deze stond het niet meer af. Daarbij maakte AFC de fout door te veel op te dringen en de twee vleugelspelers van Vrone kregen dan ook keer op keer de bal in vriie positie. Lang wist AFC nog onder de druk uit te komen, maar toen de Vrone- rechtsbuiten na een missen van de Jong een onverwachte kans krege sloeg hij doelman Kwant met een onhoudbaar schot 31. De laatste tiij minuten speelde AFC een verloren wedstrijd. Het engiste resultaat waren enige corners, waarbij de bal echter over het dole verdween. GEWEST. KAMPIOENSCAP BILJARTEN TE HOORN Dit vierdaags tournooi dat on der grote belanstelling van pu blieke zijde is verspeeld in hotel de Keizerskroon te Hoorn is een groot organisatorisch succes ge worden. Ligthart triomfeerde met 14 m.p uit 7 partijen en een algem. gem. van 14.58. Bakker (West- Friesland) bezette de tweede plaats, zijn algem. gem. was 13.78. Overdijk (Zaandam) ep Weber Utrecht bezetten resp. de 3e en 4e plaats. Wij komen morgen volledig op dit tournooi terug. UITSLAG AANBESTEDING OTERLEEK. Uitslag aanbe steding van het bouwen van een boerderij ten behoeve van de heer P. Konijn aan de Molenweg te Oterleek: Borst, Spierdijk f 46100 Borsjes, Schermerhorn f 45150 P. Buis, Oudorp f 42900 J. Dingerdis, Alkmaar f 45935 C. de Geus Br. op Langed. f 46920 Th. Hogewerf, Ursem f 45700 F. Hes, Sin Pancras f 47100 N. Koopman, N. Niedorp f 46760 D. Koning, H.H.-Waard f 46571 N.V. Kuin Opmeer f 48008 Fa. de Geus Nap, Heiloo f 42850 P, Pronk, Zuid-Schermer f 47428 P, Schotsman, Schermerh. f 44600 D. Veul, 't Zandt f 51200 Wed. Harskamp, Oterleek f 43950 G. A. Boekei, rt Veld f 42806 C. Botman, H.H.-Waard f 56000 D. v. Diepen, Schermerh. f 45100 D. Ent, De Rijp f 42893 Fa. Hille, Ursem f 49330 F. Helledoorn, Beverwijk f 48800 N. Kaandorp, Heiloo f 48950 F. Kuipers, Hoogwoud f 48000 J. A. de Koning. Spanbr. f 48100 B. v. Kooten, Oudorp f 43400 Fa. Overtoom, Avenhorn f 46575 P. de Reus, Schcvmerhorn f 44700 Tromp Peperkamp Alkmaar f 43370 S. Kops, Heiloo f 46100 Gebr. Obdam, Heiloo f 45080 De begroting was f 43213. De gunning is aangehouden KAMPIOENSCHAP VAN ALKMAAR ALKMAAR In de feestelijk versierde zaal van Café Haring werd Vrijdag j.l. een aanvang gemaakt met de traditionele wed strijden om het persoonlijk dam kampioenschap van Alkmaar. De titelhouder, de jeugdige Lange- dijker Fr. Slot, zo juist terugge keerd van het tournooi om het jeugdkampioenschap van Neder land, waarin hij als tweede ein digde, begon goed, door te win nen van de sterke Hei'ooer Tuin man. H. de Jong, kampioen van D.D.D., liet zich verschalken door H. Kruider, oud-kampioen Alkmaar. Hemels, in vervaalijke vorm, won van Th. de Haas, ter wijl hoofdklasser Riebeek tegen Schuit een Schijf veroverde en de partij ook in winst omzette. In de eerste klasse B werd Bij waard tegen Jorna het slacht offer van een slagzet. P. Booy, een van de ernstige candidaten in deze afdeling, won op dezelfde manier van de Langedijker Bak. Mekken kreeg weliswaar tegen M. A. Langras een schijf voor sprong, maar de jeugdkampioen van Alkmaar verdedigde zich taai en bereikte tenslotte nog remise. Verver en Woojjk beslo ten na een spannende partij eveneens tot remise. In de tweede klasse was het Langers, die, hoewel tot de out siders gerekend, een uitstekende partij speelde tegen de gerouti neerde Stam. Pas in het eindspel moest hij capituleren. Het zou ons niet verwonderen indien Lengers in de toekomst nog meer van zich zou laten spreken. J. Miedema, titelhouder, startte goed door te winnen van Balder. De 70-jarige om zijn slagzetten zozeer gevreesde De Wijn kreeg tegen N. Visser een ove'rmachts- eindsnel en won. De jeugdige Ranzijn weerde zich uitstekend tegen' M. J. Langras Sr. en dwong remise af. De gedetailleerde uitslagen luiden: Eerste klasse A: Th. de Haas—M. Hemels 0—2 H. de JongH. Kruider 02 N. RiebeekJ. Schuit 20 Fr. SlotK. Tuinman 20 Eerste klasse B: C. BakP, Booy 02 C. BijwaardJ. Jorna 02 M. A. LangrasJ. Mekken 11 L. VerverG. Woonijk 11 Tweede klasse: C. BakkerJ. Miedema 02 M. J. Langras Sr.-W. Ranzijn 11 D. StamN. Lensers 20 N. VisserP. de Wijn 02 T. KornN. Visser 20 Het eerste moest in St. Pan cras het onderspit delven, dat was jammer en volgens ons niet nodig geweest. Met het vierde en zesde was 't in orde. Beide een keurige overwinning. Het viifde verloor met flinke cijfers. De Jun. A sloten het seizoen af met eer» klinkende overwin ning op SVA. Juniores B verloor echter. Dinsdag wordt Egmondia 3— AFC 7 om 7.15 uur gespeeld. Zou dat de eerste zege worden? Woensdag om 7 uur no de Westerw®? vnnr het Gouden Kruis AFC 3—VIOS. De P.P.C.-er EINDEXAMEN HANDELSAVONDSCHOOL ALKMAAR Het diploma van de Middelbare Handelsavond school, welk diploma tevens vrij stelling geeft van het midden standsexamen, werd uitgereikt aan de volgende leerlingen: J. H. M. Bierman, N- Bus. E. E. H. Haakman. A. den Hartigh. C. A- Th. Leijen, W. E. Lengers, A. v.d. Vaart, M- J. Vink, G. vd Zande en S- Zonjee. R.K. E.H.B.O. ALKMAAR Men verzoekt ons de leden van de afd. Alk maar er even op te wijzen, dat zij nog tot en met Donderdag in de gelegenheid zij de formulieren gelegenheid zijn de formulieren heden op 10 Juni in te zenden. PURMEREND. In de gehou den vergadering van de gemeen teraad is besloten om medewer king te verlenen tot de bouw van een Vleesconservenfabriek. De N.V. v.d. Heydenis Fabrie ken te Deventer hebben besloten een fabriek te stichten te Pur merend en vroegen daarvoor de medewerking van het gemeente bestuur in die geest dat de ge meente de fabriek laat bouwen, terwijl de ondernemende fabri kanten de fabriek in huurkoop overnemen. Daarvoor wordt vol doende garantie gesteld. De te rugbetaling van de bouwkosten geschiedt in 10 jaar. De fabriek welke wordt gebouwd zal een werkgelegenheid bieden voor 80 mensen. De fabriek welke als fabrieksmerk voert „Erica Brand", exporteert haar produc ten reeds naar verschillende lan den in Europa en is thans met verdere uitbreiding doende, zodat verwacht mag wordpn dat hier 'n Moeiende industrie kan ontstaan. Te meer daar voor deze fabriek de grondstoffen, het vlees, in hoofdzaak gezocht kunnen wor den op de markt. De mogelijk heid van vestiging van industrie is geschanen nu de gemeente Purmerend in de Overweerse "Polder een industrieterrein heeft kunnen inrichten, wat weer het gevolg is van het feit dat het ge meentebestuur van 1941 de ter reinen daarvoor in handen wist te krijgen. Hugo Boys tegen Berkhout voor Gouden Kruis HEER HUGOWAARD. Woens dagavond a.s. speelt Hugo Bovs z'n derde gouden kruis wedstrijd en wel tegen de winnaar van vorig jaar, Berkhout I. Gezien de resultaten van vorig jaar, ver richt door Berkhout, laat het zich indenken dat dit een zware ont moeting wordt voor Hugo Boys. Aanvang 7 uur. Burgerlijke Stand ZIJPE. Geboren: Geertrudes Maria, d. v. Theodorus Petrus Bakker en Gerbranda van Straa- ten; Martinus Maria z. v. Petrus Adrianus Slijkerman en Dieuwer- tje Anthonia Portegijs;' Jacob Tamma, z. v. Ojerhard Hooijénga en Maria Timmerman. Ondertrouwd: Pieter Roozing, 40 jaar, chauffeur te Zijpe en Trijntje Doorn, 32 jaar, beiden te Zijpe. Getrouwd: Hendrikus Visscher, 61 jaar, brugwachter en Grietje Cornelia Boukamp, 58 jaar, bei den te Zijpe; Tonnis Heres, 31 jaar, chauffeur te Hoogwoud en Johanna Manneveld, 20 jaar, cou peuse, te Zijpe. Overleden: Willem van Drie, oud 3 jaar, z. v. Willem Albertus van Drie en Pietertje Slikker. Wielrijder reed meisje aan AKERSLOOT. Dezer dagen werd een meisje het slachtoffer van een aanrijding. Een onbesuis de jeugdige wielrijder kwam op niet al te zachtzinnige wijze met haar in botsing, zodat zij kwam te vallen en bewusteloos bleef liggen. Dokter Gerritsen verleen de de eerste hulp. Waarschijnlijk heeft zij een zware hersenschudding opgelopen. SLOOTDORP De ouder avond van de Pius X-school mocht zich verheugen in een zeer grote belangstelling. De spreker kapelaan Le Jeune wees er op dat Paus Pius XI in zijn ency cliek sprak over het verval van de gezinsopvoeding. Juist de ge zinsopvoeding. is van het aller grootste belang. Belangrijker dan de opvoeding door kerk, school en verenigingen. De schrijver, Piet Bakker, constateert dan ook in „Ciske de Rat", dat de kin derrechter eigenlijk is een On derrechter. Het kind trekt naar de ouders om bescherming. Van nature hebben de ouders het vertrou wen. Dat vertrouwen moet ge bruikt worden om de kinderen klaar te maken voor het leven. Vooral in de jaren van strijd tus sen lichaam en geest. Dan is er leiding nodig. Die leiding moet worden uitgeoefend door gezag, voorbeeld, en voorlichting. Hier op wenst spr. uitgebreid in te paan. Tijdige voorlichting is een verplichting. Spr. stelde vier punten vast, als basis bij de voorlichting. Wilskracht moet worden aange kweekt en op de tweede plaats, Een hoogstaand schaamtegevoel moet gevormd worden. En tenslotte dient men een kind, dat vraagt, niet met een kluitje in het riet te sturen. Wees waar. De ouders zijn het die de voorlichting moeten geven. De voorlichting moet voor ieder worden aangepast aan het bevattingsvermogen. Zo wordt de voorlichting een geleidelijke voortgang, een opvoeding van jaren. Het moederschap is het uitgangsmint. Het gesprek hier over valt practisch altijd voor 't einde van de lagere school, kan ook eerder komen. Lichamelijke ontwikkeling van 't kind, vader schap enz. voi «en daaroD slechts zeer geleidel't, tenzij bijzondere omstandigheden snelVr tempo vereisen. Na de pauze gaf spr. n.a.v. vra gen nog een practisch voorbeeld van voorlichting. Er wordt druk geheid PURMEREND. Het gaat met bouwwerken niet altijd zo vlug als men dat zou wensen. Zo ook met de bouw van de Veilingge bouwen in de Overweerse Polder. Voor men kon beginnen kwamen er enkele moeilijkheden. Deze zijn echter thans weer opgelost en zo is men met het heien be gonnen. Laten we hopen dat men in het najaar reeds van deze in stelling zal kunnen genieten. VERBETERING DRINKWATERVOORZIENING IN WATERLAND Buizennet van Castricum naar Kwadijk BEEMSTER. Dezer dagen is onder toezicht van vak-autoritei ten van het P.E.N. en de P.W.N. een belangrijke verbinding ge plaatst in de watervoorziening voor Waterland. Verleden jaar werd ér een buizennet gelegd van Kwadijk naar Castricum voor ons drinkwater, doch het sluit stuk onder het Nrd Hollands Ka naal bij Spijkerboor, een lengte van 70 meter, werd nog steeds achterwege gelaten. Thans is ook deze verbinding tot stand geko men. Het samenstel van buizen werd 7 meter onder water gelegd en had een gewicht van 27 ton. Hangende tussen vier doksehui- ten werd het gevaarte vanaf Akersloot aangevoerd. De vorige week had men reeds een gleuf gebaggerd van 3 meter diep. Daar het kanaal hier ter plaatse 4 M. diep is, zat men 7 M. onder de waterspiegel. Tegelijkertijd is een electrische kabel gelegd. Tijdens het laten zinken was de buis met water gevuld, daar het eigen gewicht niet zwaar genoeg bleek. Als het gehele stelsel klaar is, zal dit water worden verwijderd waarna de leiding met zuiver Rijnwater zal worden doorspoeld en met chloor ontsmet. Dan is de leiding voor de watervoorziening van Waterland gereed. Het bijzon dere van de legging van deze lei ding is, dat men alles met dek schuiten deed en geen stellage bouwde. Hierdoor werd het leg gen bespoedigd. Over pl.m. 14 da gen zal er een zelfde, zij het een minder lange, buisleiding bij de Kogerpolder over het kanaal worden gelegd en over een maand zal dit zelfde plaats vinden bij Akersloot. Dan zullen de leidin gen allen onderling worden ver bonden. De gehele leiding van Castricum naar Kwadijk heeft een lengte van 26 K.M. De kosten van deze nieuwe aanleg bedragen 1% millioen. VORLICHTINGS AVOND MIDDENMEER De plaatse lijke commissie van het Natio naal Instituut Steun Wettig Ge zag hield een voorlichtingsavond in Hotel Smit. Voorzitter G. Stoel heette alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de sprekers voor deze avond: Mr. A. B. Roosjen en E. A. Vermeer, beide lid van de Tweede Kamer en dhr. L. J. Bouwman, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Mr. Roosjen toonde aan dat de vrede nog altijd vanuit het Oos ten wordt bedreigd. Men moet zich, aldus de heer Roosjen en later ook de heer Vermeer, niet laten tegenhouden door het feit, dat men het niet altijd eens is met het regerings beleid, maar met opzijzetting van godsdienstige en politieke ver schillen, zich aaneensluiten om zo het eventuele gevaar een halt toe te roepen. Ook de heer Vermeer wees op het dreigende gevaar en stelde de eenheid in het verzet als voor beeld voor de thans weer nood zakelijke eenheid tot handhaving van de vrede. De heer Bouwman gaf een overzicht van de stichting en de groei van het Instituut S.W.G. Na uitvoerig de organisatie van liet Instituut te hebben besproken besloot de heer Bouwman met 'n oproep tot allen om zich aan te sluiten. Als ere-voorzitter van de plaat selijke commissie besloot Burge meester Loggers met enkele woor den deze avond, welke door plm. 200 personen werd bijgewoond. Het geheel werd opgeluisterd door de Muziekver. ..Soli Deo Gloria" o.l.v. de heer Versluis. FLEVO VERLOOR VAN SPARTANEN MIDDENMEER. Het begin van de wedstrijd was voor Flevo tamelijk hoopvol want reeds na vijf minuten wist het uit een corner de score te openen. Dat het bij deze ene goal zou blijven ver wachtte wel niemand. De Sparta nen lieten zich wel niet in een hoek drukken, maar gevaarlijk waren zij toch niet. Na een half uur kwam de gelijkmaker uit een corner. Door een fout in de Flevo verdediging werd de stand op 12 gebracht en hiermee ging de rust in. Na de rust werd de wedstrijd fors. waardoor de scheidsrechter enkele malen moest onderbreken. Hoewel de Flevo-aanval enkele goede kansen kreeg wist men hieruit toch niet te doelpunten. Een kwartier voor het einde vergrootte Spartanen de voorsprong tot 13 en met deze stand kwam het einde. Fle vo, dat met 2 invallers uitkwam, heeft hiermee de competitie be ëindigd en het zal van Winkel en Strandvogels afhangen of het volgend seizoen nog in de 2de klasse wordt gevoetbald door Fle vo of dat het 3e klasse zal zijn. OPENING NIEUWE ZAAK MIDDENMEER. Het indus triecentrum van de Wieringer- meer, Middenmeer, is weer een nieuw pand rijker geworden. Dit maal was het de combinatie Boeke en Hoekinga, die een grote montage-werkplaats voor land bouwmachines opende. Voor deze opening bestond grote belangstel ling, zelfs van verschillende bui tenlanders. Het pand, gelegen aan de Nijverheidsweg, bevat o.a. 'n showroom, twee magazijnen, 'n werkplaats en kantoor. Alleen in de showroom stonden al opge steld: 5 tractors, 2 graanbinders, 2 vierschaarploegen en nog wat klein materiaal, hieruit kan men ongeveer nagaan hoe groot het pand is. Het is alleen jammer dat het pand niet langs de Brugstraat is gelegen, daar het nu voor door trekkende automobilisten niet is te zien. Omzet groentenveiling PURMEREND. De omzet van de groentenveiling B. P. en O. was van 1 Januari tot en met 16 Mei f382.962,47 tegen f451.851,82 in hetzelfde tijdvak van het afgelopen jaar. Alzo in 1951 f 68.889,35 minder. Burgerlijke Stand PURMEREND Geboren: Bruno'Jozeph zoon van Willem Maria Schuitemaker en Antje Steur, wonende te Purmerend, Slotsteeg 2 A; Louise Maria d. van Gijsbert den Duik en Lena Petronella Wamsteeker, wonende te Beemster; Willem z. v. Jo hannes Willem van Linge en L^urentia Veltrop, wonende Jan v. Egmondstraat 8a, Purmerend; Emmanuel Leo Maria z. van Adrianus Oudejans en Maria An- thona Beekman, wonende te Purmerend, Willem Eggertstraat 3. Getrouwd: Wilhelmus Jaco bus Thames Ignatius Koeken, ,26 jaar, en Theresia Mul, 22 jaar, wonende Purmerend, Gouw 6. Overleden: Trijntje Kuiper, oud 78 jaar, echtgenote van Dirk Huisman, wonende Purmerend, Plantsoenstraat 4. Burgerlijke Stand DE RIJP Geboren: Cornelia Geertruida Maria dochter van J. Bommer en M. de Boer; Cornelis Joachim zoon van C. Twint en M. J. Delemarre; Grietje doch ter van H. D. ter Beek en J. B. Put. Overleden: Trijntje Met, oud 58 jaar. Ondertrouwd: D. Salm, oud 27 jaar en A. Veenman, oud 22 jaar. Getrouwd: M. Noé, oud 28 j. en M. Molenaar, oud 20 jaar; G. Roelofsen, oud 29 jaar en M, M. Portegies, oud 24 jaar. Ir. Warners hoofddirecteur K.N.M.I. Ministers Wemmers installeerde Zaterdag ir. C. J. Warners tot hoofddirecteur van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt, zulks als opvolger van prof. dr. ir. F. A. Vening Meinesz. De plechtigheid droeg een besloten karakter, wijl ze als een interne aangelegenheid werd beschouwd. BLOKKERS MET 3—2 GEKLOPT In een aardige wedstrijd waar in af er» toe goed voetbal was te zien. vooral van de zijde van KGB hebben de voormalige hekkesluiters hun reeks van overwinningen met één opge voerd. Hoewel dit uit de cijfers niet direct blijkt was KGB de hele wedstrijd, behalve het laat ste kwartier de meerdere. Er was echter een doelpunt van Blokkers nodig om KGB op tem peratuur te brengen. Nauwelijks was de bal door één der backs in eigen doe] gewerkt of het bin- nentrio van KGB kwam in actie en reeds na een minuut kwam de gelijkmaker. KGB demon streerde nu werkelijk mooi aan vallend spel, er werd snel en goed geschoten en het doel der gasten was herhaaldelijk in ge vaar. De keeper der bezoekers, die overigens zijn werk uitste kend deed, maakte een fout toen hij een harde kogel van Theo Hoogland achter de lijn stopte. 21. Het tempo waarin na de rust werd gespeeld, was langza mer en de mooie combinaties van KGB werden schaarser. Toen na 30 min, een hard schot van een der gasten onder de vallen de keeper door in het KGB-net belandde en de stand 22 werd, ontwaakte KGB. Hoewel niet zo vlot als in de eerste helft werd de stand reeds spoedig op 32 gebracht. BOERENLEENBANK 'T ZAND De algemene le denvergadering van de Coöp. Boerenleenbank wordt morgen, Dinsdagavond om half 8 gehou den in café „De Jonge Prins". Op de agenda staan punten als het vaststellen van de rentestan daard, het vaststellen van Reke ning en Balans en een bestuurs verkiezing wegens het aftreden van de herer» A. Kager, Jac. Zwemmer en G. Slijkerman, allen herkiesbaar. Beide laatsten zijn lid van de Raad van Toe zicht. Uit de ontwerp-rekening blijkt dat ruim f9000,— spaar gelden méér zijn terugbetaald dan ontvangen. Een bedrag van f3363,24 is gereserveerd. De to tale omzet bedroeg f881.079.87 en het kassaldo f131.82. Faillissementen SCHAGEN. Geëindigd is het faillissement van G. Taylor uit Schagen wegens het verbindend verklaren van de enige uitde- lingslijst. is prof. T. H. Kernkamp, hoog leraar in de economische geschie denis aan de Economische Hoge school van Rotterdam, benoemd tot bijzonder hoogleraar in Lei den; is tot raadsheer in het gerechts hof van 's-Hertogenbosch Jhr. mr. P. van Meeuwen benoemd, thans raadsheer in het gerechtshof te Den Haag; is in de ouderdom van 51 jaar plotseling overleden Henri van Eijsden Jr., bekend journalist en directeur van de „Residentie Operette"; vertrekt het dansorkest de „Ramblers" niet naar Curasao; heeft de burgemeester van Am sterdam, mr. Arnold d'Ailly, Za terdagavond de openluchttentoon stelling geopend van de Katho lieke Studentenvereniging „Tho mas Aquino" ter gelegenheid van het vierde lustrum; is Zaterdagmiddag het mili taire erekerkhof op Crooswijk officieel geopend. Hier rusten 102 Nederlandse militairen, die in de Meidagen 1940 Rotterdam ver dedigden. WEERSVERWACHTING Medegedeeld door het K-N.M-I. te De Bilt, geldig van Maandag avond tot Dinsdagavond: WISSELEND BEWOLKT met plaatselijk enkele buien en in de nanacht in de Noordelijke helft van het land hier en daar hevel of mist. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid en West. Weinig 'verandering in temperatuur. Benoemingen bisdom Haarlem Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Pas toor van de nieuw opgerichte Pa rochie „Maria ter Zee te Noord- wijk aan Zee, de Weleerw. Heer W. E. M. Bende, en van de nieuw opgerichte Parochie „O. L. Vr. ten Hemel Opn." te Bakkum, de Weleerw. Heer J. Th. J. de Wit. K.F.C.-KEURINGEN DEN HELDER. Tivolie: Vrou wen zonder eer. Voor katholieken ontraden. De Witte: Let 's dance, 18 jaar. HOORN. Winston Theater: Vrouwengevangenis, 18 j. Victo ria: Annie get your gun, alle 1. SCHAGEN. Royal: De man, die mij gegeven werd, 14 j. ENKHUIZEN. Munt: De gebro ken pijl, 14 jaar. Moeder was actrice. WIERINGEN. De Haan: Grock, de clown, a.l. Als mijn vrouw dat wist, a.l. TEXEL: Zo begint het leven, Volw. ALKMAAR. Rex: De wolf van Sila 18 j. Cinema American: De onvindbare Pimpernel 14 j. Har monie Assepoester, a.l. Victoria: Het geheim van drie vrouwen, 18 j. GESLAAGD MISSIE-BAL Evenals vorig jaar organiseerde de katholieke dansschool Jack Smit op de naamdag van de H. Filippus Nerius een groot Missie bal, waarvan de opbrengst ten bate van de Missie kwam. Voor dit doel, had ook R.K.A.F.C. haar medewerking verleend. De grote belangstelling voor dit bal was reeds bekend, maar het succes van deze avond heeft alle ver- wachitngen overtroffen. In zijn openingsrede wees Jack Smit op het doel van deze avond. De H. Filippus Nerius, ook wel de vro lijke Heilige genoemd, is de pa troon der Katholieke dansleraren. Dat het doel van deze avond volkomen is bereikt, moge hieruit blijken, dat een bedrag van ruim f 200.kon worden afgedragen. De zaal van Het Gulden Vlies was tot in de uiterste hoeken be zet en mede door de medewer king van het dansorkest The Rhytm Four en de bekende lei ding van Jack Cmit, zat de goede stemming er spoedig in. Het San Filippo Neri-bal 1951 kan volko men geslaagd genoemd worden, temeer daar hier het nuttige met het aangename verenigd werd. SMOKKEL IN KOFFIE Arrestaties in Haarlem De Haarlemse politie heeft twee chauffeurs en een expor teur uit Haarlem gearresteerd, die ervan worden verdacht een smokkelhandel in koffie van Belgische herkomst te heb ben georganiseerd. De koffie werd via Nederland clandestien naar Duitsland vervoerd. VELDMAARSCHALK BLAMEY OVERLEDEN MELBOURNE, 27 Mei (Reuter) Veldmaarschalk Sir Thomas Al- bert Blarney, die in de twee we reldoorlogen het bevel voerde over de Australische legers, is na lange ziekte op 67-jarige leeftijd te Melbourne overleden. DOODVONNISSEN IN PRAAG PRAAG, 27 Mei (Reuter). Het Tsjechoslowaakse staatsge- rechtshof heeft te Gottwaldov 4 Tsjechoslowaken ter dood ver oordeeld, 2 tot levenslange ge vangenisstraf en 21 tot gevange nisstraffen, variërend van 4 tot 25 jaar. De veroordeelden wor den van moord, roof en geweld pleging beschuldigd en vijanden van de staat genoemd. Uren lane heeft het bestuur van de eouden Koninklijke Neder landse Athletiek Unie. met voor zitter ir. A. Paulen aan het hoofd, geluisterd naar vele vrien delijke woorden, welke door ver tegenwoordigers van d® nationale snortbonden. overheidsinstanties en belangstellenden gesnroken werden on de recentie. welke ter gelegenheid van het iubileum in het navil.ioen Vondelnark te Am sterdam werd gehouden. Een treffend moment kwam, toen de heer E. B. Holt, secre taris van de Internationale Ama teur Athletiek Federatie, het woord verkreeg om namens de IAAF en de Engelse Athletiek Bond woorden van hulde en lof toe te zwaaien aan de Nederland se organisatie, die altijd bereid is geweest om athleten naar Engeland te sturen. Deze vertegenwoordi gers van een klein land hebben steeds een uitmuntend figuur bij belangrijke internationale wed strijden geslagen. Aan de voorzitter van de KNVB de heer Karei Lotsy werd het ere kruis overhandigd als bewijs van dankbaarheid voor al datgene, wat de voetbalpraeses in de afge lopen jaren ook voor de athle tiek had gedaan. Burgemeester d'Ailly gaf ook blijk van zijn belangstelling. ALKMAAR Maandag 28 Mei: Aanvoer: 65 vette koeien 550 1200: 116 nueht. kalveren (slacht) 30—75; 236 varkens 1.84—1.90. WOGNUM. Koopmans bl. 13.40; sla 5.609.20; rabarber 4.30 —5.20; witlof 7—35; vroege aard appelen middel 4753; drielin gen 54—58; kriel 66—67; aard beien I 158—174:11 110—156; spi nazie 2330; bloemkool 2152; bospeen 3545. (Vervol; Spr. herini de bezettings middellijk woord van congres is van hetgeen worden en schoppen tot bers sprak dc Nederland de richtlijnen die de bisscl verwachten hogers. D vaart moet nog dieper te sen te vorm katholieken. Luide werd juicht na afl Hij moest pla hoge vertege regering in i minister van A. M. Joekes lukwensen over en uitte den over de oorzaak vorm tige herdenkii Daarha spra vergevorderde pauze, korter kelijk had gec hun plaatsen nomen in hel weerklonk de loogzegger, w van Gabnël eeuwen" werd Go Herhaalde spelmanifestati „naamloze" I Rotterdamsen applaus onder ver had er na grote lijnen en wogen scènes wereldgeschied waarbij in de aandacht was het element bevond zich ir Muller; Jan muziek en Aj verantwoordelij en de costume Gabriël Smit op gericht om ken aan dram door individuei spreekstemmen door Willy Br alsmede door ei staande dilettar damse amateur over dit gedeeh declamator Ber seur van de speelgroep in Steeds heeft gesproken. Zelf, het er naar lee sel zich van Go De zendbrief va ter die van Pi dit licht worde als zodanig eer een zeer belar de golfslag der Wij kunnen n dat de auteur deze gedachte gestalte heeft g< is geweest de b en geestelijke DINSDAI HILVI 7.00—24.00 F Nieuws; 7.15 G 7.45 Morgengebc kalender; 8.00 I berichten; 8.15 9.00 Voor de hui terstanden: 9.3 causerie; 10.00 1 10.15 Gramofoc Schoolradio; 11.0 11.30 Schoolradic 11.30 Schoolrad 12.03 Gramofoo Land- en tuinbo 12.33 Gramofoc Zonnewijzer; 13. tholiek nieuws; ten; 13.25 Am 14.00 Gevariee 14.53 Gramofcx Zang en piano; 1, tig?*; 16.00 Voor Ziekenlof; 17.00 17.45 Gramofoo Voor de jeugd; je; 18.24 „Dit is 18.30 R.V.U.: Pro man: „Het g West-Europa"; 19.15 Actualiteil is Europa"; 19.5 zicht. 20.00 Nieu wone man zegt 20.12 Radio Phi kest; 21.10 Acti Klein gemengd h en orgel; 21.50 Paus", klankbeel muziek 22.35 „Gi zoon"; 22.45 Ave turgische kalende 23.1524.00 Grar HILVER 7.00 AVRO; 7.5 24.00 AVRO: AVRO: 7.00 Ni tendgymnastiek; muziek; VPRO: r AVRO: 8.00 Nie mofoonmuziek; f Morgenwijding; muziek; 10.30 V 10.35 Gramofoor Voor de kindere piano; 11.30 Voor Lichte muziek; tuinbouwmededel Voor het plattel menade orkest; 13.15 Reportage; weekoverzicht; 1 orkest; 14.00 V 14.30 Gramofoo „Onze Ameriks 16.00 Gramofooi Voor de jeugd; 16 17.20 Dansmuzieï ringsuitzending: I v. d. Kolff: „A Nieuw-Guinea"; 18.15 Pianospel; Amerikaanse mus ris vous parle"; orkest; 19.45 „I Religie", causerie; 20.05 Actualiteiten eerd programma: woordman; 21.30 22.00 „Goede rr 22.15 Viool en alt\ tenlands overzicht 23.1524.00 Gram r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1951 | | pagina 2