Prins won voor de derde maal Nieuw Noordhollandsch Dagblad <Stad en (Dm trek Benoemingen Missiona rissen van Mill Hill Het tournooi te Hastings Met Steiner de leiding DE EERSTE REPATRIEERENDEN Churchihll Woensdag 2 Januari 1946 Sarawak: C. Epping, J. vd Laar, A de Vos, W Boon. (Borneo) Oeganda: Frs. C. Saraber, R. Knaap, J. van Erp, J. Boers, S. Boonen, A Delhey, A. Welsing, B. Tol, M. Kaanders, H. Heerink. J. v d. Akker, H. van Agt. Belg Congo: Frs. F. v d Made. C. Habets, A. Mertens, W. Breu- kers, F. de Vrught. J Zegwaart. R. Roël. Br. Kameroen: J Haak, P. Hoo- genboom, B. Kolkman, J. Rekel hof, G. Bouma, M. de Rooy, J. Tol, A. Jansen, C, Bekema. J. Thiellier, O de Wolff. Br. Noord Borneo: Frs. D. Be kema, S. Terpstra. Kisumu: Frs M. Laan, Th. van Dijk, J. Meewis, J. Watervis, W. van Riet; J. Kemper, J. van Put ten, C. Swart. G. Walstra, H. Hemelrijk, J. Leffers, J. van Diepen. Punjab: H. v. Grieken, B. Kap- tein, J. Boerkamp, F. Terpstra. Nellore: Frs F. Boeken, N. Las- sche, H. Peet, M. Verheyen. G. Willems, B. Bruggeman, F. Klein- penning. Nieuw Zeeland: Frs. H. Neder hof, G. Haring. Hoogere studies: Liverpool Uni versiteit: H. Neeven, J. v. d. Hey- den; Leuven: J Jansen, B. Sant bergen. Colleges te Tilburg: A. Poell J. Loonen, H. Hecker; Hoorn: J. Meyer, J. Bouma. P. Grimbergen, C. Kamps. Huize Vrijland te Arnhem: J. Mous. SCHAGFN KERSTVIERING DER VERKENNERS De verkenners der St. Christofo- rusgroep vierden in eigen stijl hun Kerstfeest; des morgens een alge- meene H. Communie voor verken ners en welpen, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. Als hongerige wolven behandelde de jongelingen de diverse boter hammen. De door Leiders en Leid sters uitmuntend verzorgde tafel werd derhalve alle eer aangedaan. Het Kerstkampvuur dat 's avonds te half 8 onder leiding van Hopman Baars georganiseerd werd en dat ook door hem met enkele welge kozen woorden werd geopend, had een vlot en geanimeerd verloop. Na het gebruikelijke kampvuur- verhaal brachten zoowel welpen als verkenners talrijke vrooiijke stuk jes ten tooneele. Jan Heddes deed een Kerstdeclaê- matie en Bertus Praat zong een aan taal liedjes welke met daverende Yells beloond werden. Een woord van dank moet ge bracht worden aan den heer W Plukker, die ook onder het kamp vuur enkele stukjes ten beste gaf. Deze vorm van actieve medewer king wordt door de geheele pad vin- dersgroep op hoogen prijs gesteld. Hopman Baars sloot de feestvie ring met gebed en dankwoorden tot allen die het hunne tot het wel slagen hebben bijgedragen. SCHAGEN HAD GELUK JHK (1—I) TEGEN Had de roodgehemde JHK-ploeg schutters geteld, dan had het er deze keer voor Schagen donker uit gezien; want gedurende zeker 75 min. gaven de technisch uitstekend spelende A'dammers de toon aan. Slechts hun volkomen schotloos heid plus goed werk van doelman Slikker behoedde Schagen voor een flinke nederlaag. De eerste aanvallen waren voor de thuisclub, doch na enkele min. werd het spel reeds naar de Scha gen helft verplaatst en reeds spoe dig scoorde JHK's rechtsbinnen na missen van Molenaar en de Wit. De roodhemden bleven sterker, profi terend van het geweldig slechte plaatsen van de thuisclub. Toch wist v<*n Nieuwkoop met een flink schot nog voor de rust te doelpunten ir.v Na hervatting eenzelfde spel- beeld. overtuigend sterker, proberend ^Gn bal in het Schagen- doel te com.ineeren zonder een enkel schot te tpssen. Zelfs miste men een toen Molenaar Slikker op de doen. onnoodig ver_ ving. Slechts het laatste kwartier kwam SchA^._, wat los, doch Stam en van flD faal den op het critieke mmaieBP Scheidsrechter van der s<--.den W1Andere''uitslagen: Watervogels Z- Sclragen 2 0—4. blauwleeren ceintuur, vulpotlood. Verloren: bruine boodschappen- tasch, trainingsbroek, kinderwan tje, 1 paar kinderwantjes, porte- monnaie, dubbeltjes armband DEN HELDEF KERMISVOLK OP KERSTMIS Voor bovengenoemd Kerstspel, dat a.s. Vrijdag om uur in ca sino zal woraen opgevoera. De- staat gioote PeiangsLelung, mei alleen bij de jeugd, doen ook dij de volwassenen, riet Jongeren- tooneei meende dan ook aan het verlangen van velen gevolg te moeten geven en ook volwasse nen in de gelegenheid te stellen de opvoering bij te wonen. Na 1 Januari zijn entreekaarten te verkrijgen bij de volgende adres sen: Krugerstraat 27, Keizerstr. 112, Kerkgracht 39, le Vroonstr 55, hotel ..Bellevue" en indien voorradig des avonds aan de zaal PLUIMVEETENTOONSTELIINO De Pluimveevereeniging "Den Hel der en Omstr." organiseerde voor het eerst na de bevrijding op 29 en 30 December in het gebouw van de Eierveiling in de Palmstraat een ten toonstelling. In verhand met de tijds omstandigheden was alleen voor clubleden de inschrijving opengesteld Zaterdagmiddag opende de voor zitter. de heer Snel, de tentoonstel ling, waarbij hij in het bijzonder eerevoorzitter Verstegen en wethou der Van Loo welkom heette. De heer v. Loo excuseerde den Burgemeester en sprak er zijn voldoening over uit dat in onze getroffen gemeente nog zoo'n mooie collectie dieren aanwezig was. Er waren prachtige pluimvee- soorten Ingezonden, die werden ge keurd door den heer v. Gink uit Den Haag. Vooral de Friesche hoenders werden door den keurmeester ge roemd.» Ook bij de verschillende kriel- soorten waren goede exemplaren. Een aantal duiven had de onderduik periode overleefd en zonder nadeelige gevolgen, gezien het feit dat velen het praedicaat "zeer goed" ontvin gen. De collectie konijnen, die ge keurd werd door den heer Dekker uit Zaandam, was niet van zoo hoog ge- halte als de hoenders. Enkele dieren vielen uit wegens licht gewicht en te korte ooren. Van de verschillende inzendingen ontvingen de beste be oordeeling: een zilvervoskoniin (eig. de heer Geerligs): een trio Friesche Goudpellen (eig. de heer C. J. Schel- linger): pen zilverbrackel (eigen, de heer j. Wiering); een trio patrijs- wyandottes (eig. de heer J. L. Meyer) De mooiste duif was een kleur- «taartmeeuw van den heer J Hoff man. UIT HET POLITIERAPPORT Eenige personen die zonder licht reden werden bekeurd Een ga ragehouder uit de Jonkerstraat deed aangifte dat uit zijn garage een aantal autowielen met ban den was ontvreemd. Later wer den twee personen aangehouden verdacht van dezen diefstal. Bij een bewoner van de Sperwer straat is ingebroken. Een radio toestel. pakjes cigaretten en wat kleingeld werden vermist. Een drietal jongens liep op de Buiten haven met 5 stoelen; een spiraal matras. een 1-persoons ledikant en een rol papier. Bij aanhouding bekenden zij deze artikelen te hebben weggenomen uit een wachthuisje op de Buitenhaven De goederen zijn opgeslagen en I tegen de ioneen= 's oroces-ve-- baal opgemaakt Uit een portaa1 van een café in het'JuliariaparV werden twee cocosmatten ges'o- len In het Timorpark werden in den nacht van 30 op 31 December vier paarden aangetroffen die daar onbeheerd rondliepen. Zij waren van een weiland geloonen. Tegen den eigenaar der paarden is proces-verbaal nrwemaakf TEXEL R.K. TRANSPORTARBEIDERS Als resultaat van een bespre king met den heer H Janzen, voorzitter van het hoofdbe stuur der RK. Transportarbei dersbond St. Bonifacius, werd op 21 Dec. een afd. der bovengen bond opgericht. Als plaatselijk bestuur werd benoemd: P. Smit Rz. als voorzitter, terwijl N. J: Witte en W v Sambeek mede deel van het bestuur uitmaken. Het ledental bedraagt 17 leden. Het ligt in de bedoeling meer dere leden te werven burgerlijke stand Geboren: Teunis Arie Jan z v. J. Zonnenberg, en tran C-M. Gei der; Marianna Nelli| d. van SJK- de Jong en van t. van, s"PPa~: Frits z. van D de Haan en C0Vv£Bdeen-: Jack Kruit, oud 2 maanden; Joseph de jaar, echtg. van Maria Catharma E°Suwd: Willem Bosen Eh- sabeth Katharma van den Brink, Egbert Hooiveld en Cornelia Geel. gevonden en verloren Gevonden: 1 hoedenspeld, 1 paar schapenwollen wanten 1 paar donkerblauwe wantjes, 1 donkei DE KLOKKEN VAN TEXEL ZIJN GEVONDEN! kerjn de in 1943 geroofde kerkklok- ze? Ojn het eiland zijn er tot heden De mu-ioord. Ned. Hervnentaïe klokken van de Hoorn beviii-jc te Den Burg en Den sterdam. De ku zich beide in Am- een diameter vavqn Den Burg heeft 1160 kg. Zij draagS* cm en weegt Soli Deo Gloria Co* randschrift: Me. Fecit Enchussae. h7S Splinter 1649. Die van Den Hoort*. Domini diamer van 76 cm en weegt een Beide klokken waren opgesla^ de "Leerdam"-glasfabriek te In het laatst van 1944 werde:n aldaar opgeslagen monumentale klok_ ken tegen alle beloften In door de Thiitschers weggehaald en ingescneepi om naar Dultlcbland te worden ver voerd. Het schip heeft echter Duitsch- land nooit bereikt maai is bij UrK gezonken. De klokken zijn door de zorgen van den Rijkswaterstaat ge- Ucïrt en naar Amsterdam vervoerd. waar in de opslagplaats eerst de klank zal worden gecontroleerd, vóór dat *ij weer op haar oude plaats zul len worden neergehangen. De klokken van de Ned. Herv, kerk t$ De Koog en De Waal, resp. met een diam. van 57 en 60.5 cm en een gewicht van 101 en 137 kg, zijn reeds op Texel gearriveerd; zij werden op gespoord te Hilversum. De 60 cm groote klok van de R.K. kerk te Oudeschild bevond zich te Nieuweramstel, terwijl de klok van de Doopsgezinde kerk te Den Burg. die 87 kg weegt, is opgespoord ie Groningen. Zooals wellicht bekend, is de klok van de Ned. Herv. kerk te Oosterend als eenigste de wegvoering' bespaard gebleven, dank zij het feit dat het vrijwel onmogelijk was deze uit den eikenhouten luidstoel te verwijderen. Deze klok, metende l M. middellijn, en wegende 625 kg was gegoten door Henr. Weg'ewart te Kampen in het 4aar 1598. DEN BURG TEXELSCHE BOTS—TEXEL 2 5—3 Texel 2 was voor deze gele genheid versterkt door 2 spelers uit Texel 1, wo. H. Ran. Direct na de aanvang van het spel werd =r van weerszijde flink gespeeld en na 2 min. maakte Texel 2 een "oal. Gelukkig herstelde de Boys zich en bij de rust stond het 31 voor de Boys. Na de rust pro beerde Texel 2 de kansen te doen keeren, doch de achterhoe de der Boys verweerde zich met succes. Ook de voorhoede der Boys wist door keurig samen spel nog 2 goals te maken. Texel 2 verweerde zich echter dapper, zoodat ook zij na de rust 2 goals maakte, zoadat deze spannende wedstrijd eindigde met 53 voor de Texelsche Boys. De Boys zullen daarom het nieuwe jaar met een groot opti misme beginnen, want ondanks 2 invallers en een versterkte te genstander hebben zij gewonnen. De gedachten naar een kam pioenschap mag daarom niet uit. gesloten worden. BREEZAND PLECHTIGE VIERING PATROONSFEEST! Missionaris celebreert plechtige Hoogmis. Zondag jl. vierde onze parochie plechtig het feest van haar patroon St. Jan de Evangelist. De plechtige Hoogmis werd opge dragen door den Z.E. Pater Johannes Aiders (Pater Gilbertus OFM) mis sionaris in Brazilië, waarbij assisten tie verleenden de Z.E. Heer Pastoor J. G. Verhoeff en de W.E. Pater De Jong, missionaris 'v. d. H.H. Harten resp. als diaken en subdiaken. 't Zangkoor, o.l.v. den heer G. Timmer, voerde naast 'n 4-stemmig ,,Veni Creator" en ,,Haec Dies" uit de ,,Missa in honorem B.M.V. de Loreto" van Goller. Organist was de heer J. Timmer. Na 't Evangelie sprak onze Pastoor den Missionaris die 13 jaar in Bra zilië vertoefde toe, daarbij tevens opmerkend dat ook Pater De Jong ordebroeder van den melaatsen- pater Damiaan spoedig naar zijn missiegebied Brazilië hoopt te ver trekken en dat zij daar elkaar als vrienden zouden weervinden. De plechtigheid werd besloten met 'n jubelend "Dank, dank, dank" en 't St. Janslied. In *t plechtig Lof celebreerde we derom Pater Alders OFM, met ass. van Pater de Jong (H.H. Harten) en Dom. Adr. Huyg (OSB). De feestpreek werd gehouden door °ater de Jong, die de parochianen vees op de groote liefde van St. Jan voor Christus, een liefde die wij van onzen Patroon moeten overnemen. O.a. zong het zangkoor een 4-st. "Te Deum" VLIERINGEN GEMEENTERAAD Vrijdagmiddag vergaderde de tijde lijke raad der gemeente. Na opening volg'de installatie van het nieuwbenoemde lid S. van der Schalie. De ingekomen stukken en mede- deelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Volgde punt 4 der agenda: Reg^la- risatie van uitgaven op de gemeente- begrooting dienst 1946. welke z.h.st. werd aangenomen. Punt 5 en 6 der agenda werden volg'ens advies van B. en W. aldus aangenomen. Naar aanleiding van punt 7: voor dracht tot vaststelling van 'n nieuwe Wijkverordening Drankwet houdt het raadslid Boon (SDAP) een ferm be toog over toenemende zedenverwilde ring, opgeschroefde danswoede en gevaren daaraan verbonden. Het deed heel prettig' aan om dit flinke plei dooi om deze gevaren te bezweren te hooren uitgaan van deze richting. Het in stemming gebrachte voorstel van den heer Boon om deze verorde ning niet te wijzigen werd aangeno men met 8 teg'en 5 stemmen. Tegen stemden de h.h. dr. Beeker, J. Tijs- sen Jzn., N. Tijssen Jb*.. J. Poel en His Wilms. Ze krijgen er dus op Den Oever geen café bij. Besloten werd verder aan de Com missie voor Malariabestrijding een jaarlijksche subsidie van 1 71.toe te kennen. In de vacature van onderwijzer aan kP.L. School te Westerland Werd I^en door de aanstelling van den men v£choen 318 zoodanig, naamsté' volgende rondvraag kwa- 't Schijnt 'ïsties ter sprake, 't voor. dersche g-eëwl de volkshuisvesting. Den Helder zij.te zijn dat er Hel- den weer naar ggekeerd, doch nog meubels in huizen in de Helder- sche Buurt' hebben laten staan. Dat mag natuurlijk niet Er is nu een commissie die dat onderzoekt. Door ziekte van één der leden was de commissie nog weinig practisch werkzaam geweest. De heer Numeyer was het niet met den voorzitter eens, die volgens den heer Numeijer aan genoemde com missie een te groot beslissingsrecht wil geven. Overleg en bespreking met de diverse huiseigenaren is wel mogelijk doch uiteindelijk is de be slissing aan de commissie. KLACHTEN OVER DEN DISTRIBUTIEDIENST Er worden verschillende klachten g'euit over het Distributiekantoor. Deze moeten echter schriftelijk wor den ingediend, daar er anders van behandeling geen sprake kan zijn. Alleen schriftelijke op- en aanmer kingen kunnen met Burgemeester Loggers van de Wieringermeer, dat evenals Wieringen ingedeeld is bij den Distributiekring Wieringermeer, besproken worden. Gewezen werd voorts op de wen- schelijkheid de controle op de slacht plaats te vergrooten. TOONEEL De uitvoeringen van het beroeps- "Comedia" voor den gezelschap Kunstkring is nu Maandag 7 Januari vastgesteld op ANNA-PAULOWNA Z.A.P.-NIEUWS De wedstrijd van ZAP I, die met de A-tjes op bezoek moesten ten bij Kaagvogels, werd wegens terrein omstandigheden afgelast. ZAP 2 ging op bezoek bij Ooster end 1 op Texel en moest haar 1ste nederlaag incasseeren met 5—2. Een verslag over de wedstrijd valt niet te geven daar de scheidsrechter ten eenenmale niet voor het leiden van een voetbalwedstrijd geschikt was. iets wat veel onaangenaamheden geeft en de sport niet ten goede komt. Het is van de andere zijde ook ingezien en er zal getracht worden deze wedstrijd over te spelen Laat dit een aansporing zijn voor andere vereenigingen om wanneer er geen bondsscheidsrechter aanwe zig is een behoorlijken plaatsver vanger te zetten. ZAP 3 speelde thuis tegen Wa tervogels 4; alhoewel ze met 20 voorgestaan hebben moesten ze toch het onderspit delven en ver loren met 3—2. ZAP 4 moest naar Succes 4 en verloor met 130; terwijl ZAP asp. a met 140 won van Succes a. WIERINGERWAARD KANTOORHOUDER De heer van der Kolk, sinds October gepensionneerd Kan toorhouder bij de PTT, die tot 1 Januari nog als waarnemend gefungeerd heeft, is nu afge treden. Als onze nieuwe Kan toorhouder is aangesteld de heer Crum voorh. brievenbestel ler te Anna Paulowna. Wanneer deze de voetsporen van zijn voorganger volgt, kunnen we- zeker tevreden zijn. DE TORENKLOK Onze torenklok die reeds ge- ruimen tijd geleden in Gronin gen was terug gevonden is thans via Amsterdam weer in onze gemeente gearriveerd. Een paar maanden geleden was men reeds in Groningen geweest, doch mocht de klok toen nog niet meenemen. We zullen dus nu spoedig onze klok weer kunnen hooren. PRINS WON voor den derden keer, ditmaal was Thomas het slacht offer, die de o-ening te Dassief behandelde en weldra in moei lijkheden geraakte. Een aardig dame-offer van den Engelschman werd door Prins op afdoende wijze weerlegd. Na een dertigtal zetten moest Thomas de vlag strijken. Steiner had het evenmin moeilijk met zijn tegenstander Sergeant. Na een geweigerd damegambiet slaagde de Amerikaan er in door middel van een algemeene afwik keling een beslissend eindspel-voordeel te verkrijgen. Sergeant zag het hopeiooze van zijn stelling in en gaf gewonnen. Mieses speelde een rustige partij tegen Devos, welke na ruim vijfentwintig zetten in gelijke stelling remise werd gegeven. DE PARTIJ tusschen Denke" en Christoffel werd remise. Tartakower verloor na vijf-en- veertig zetten van Euwe. Aitken verloor na zes-en-zestig zetten van Ekstroem. De hangpartij uit de tweede ronde SergeantDenker werd in- tusschen ten voordeele 'van- Den ker beslist De stand na de derde ronde is: Prins en S+einer leiden ieder met drie punten, Euwe twee-en-eën half, Tartawer en Ekstroem eik twee punten. Christoffel, Denker elk anderhalf Aitken en Mieses elk een Devos een half punt en sir George Thomas en Sergeant elk nul Het is opvallend, hoe vaak de zwarte stukken in dit tournooi zege vieren. Van de 18 tot nu toe gespeelde parijen won zwart er 11. wit slechts 4 Omtrent het verloop van de par tijen uit de derde ronde valt nog te vermelden, dat Tartakower Euwe trachtte te verrassen met een onge wone variant van het damegambiet. Er ontstonden moeilijke situaties, welke ten slotte voordeel voor Euwe opleverden. Spoedig na de pauze gaf Tartakower het op. Donker kon zijn nluspion tegen Christoffel niet reali- seeren en moest met remise genoe gen nemen. Ekstroem won een interessant toren-eindspel tegen Aitken, die vlak voor hef einde van den speeldag de beste voortzetting verzuimde. Het verloon van de Dartïj tusschen Thomas en Prins uif de derde ronde was als volgt: Wit: Thomas - Zwart: Prins Spaansche partij. 1e2e4 e7e5 2. pgl—f3 pb8c6 3. Ifl—b5 a7a6 4. Ib5a4 pg8£6 5. ddl—e2 b7—b5 6. Ia4b3 lf8cö 7. a2a4 ta8b8 8. a4 x b5 a6 x b5 9. pblc3 00 bekend pion-offer. 10. 0—0 d7d6 11. h2—h3? een slappe voortzetting. 1 1pf6h5 dreigt zoowel 12.pf4 als ]2.pg3. 12. pf3 x e5. Een aardige combinatie, die echter fa.alt op de slagvaardigheid van den zwart-speler. 1 2ph5—f4 13. pe5 x c.6 de consequentie. 13pf4 x e2 schaak 14. pc3 x e2 dd8h4. Indien wit nu voortzet met het oorspronkelijk beoogde 15. pb8 volgt 15Ib7. 15xx 16. pd7 de4 met ondekbaar mat. 15. d2—d4 dh4 x e4 16. Ib3d5 Nog een aardig grapje: niet mag 16dd5: wegens 17. pe7 schaak. 16de4 x e2 17. d4 x c5 lc8b7 en zwart won door zijn groot mate rieel overwicht. DE PASSAGIERS uit Neder- landsch-Indië van de „Nieuw Amsterdam" die aan boord van de „AJmanzora" hedenmiddag uit Southampton vertrokken, worden morgen, Dinderdagmiddag, om streeks 12 uur te Amsterdam ver wacht. Het tweede deel der re- patrieerenden wordt 6 of 7 Ja nuari verwacht. Op 8 Januari zul len Ide eerste passagiers van de ..Oranje" aankomen. TP "O "rit 'ist Engelsche passagiersschip „Al- mazora" van de Royal Mail Steam Packet verwacht, dat 1900 Nederlandsche gerepatrieerden uit Indië aan boord heeft Zoo spoedig mogelijk zal het schip Amsterdam weer verlaten om een tweede reis met gerepa trieerden van Engeland uit te kunnen maken. Uitgebreide maat regelen zijn getroffen om de ont. vangst in goede banen te leiden. Ter bevordering van éen vlotte controle te Amsterdam is bepaald dat te IJmuiden geen familie leden aan boord mogen gaan om de reis naar Amsterdam mee te maken. Dit mede omdat de „Al- mazora" tot de laatste plaats be. zet is. PASSAGIERSLIJST VAN DE „ORANJE" De lijsten met de namen der repartrieerenden aan boord van het m.s. „Oranje" zijn op onze bureaux ter inzage CHURCHILL heeft van den Koning de hoogste onder, scheiding gekregen, welke ver leend kan worden aan iemand, die gewoon burger wil blijven, n.l. de lorde van verdienste. Churchill heeft inmiddels ge waarschuwd, dat Engeland zich „op het oogenblik van de triomph door valsche beloften heeft laten verleiden en thans gevaar loopt, een deel van de vruchten der overwinning weer te verliezen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2