Brug bij Moerdijk hersteld „Het ergste is wat aan geestkracht verloren ging" Nieuw Noordhollandsch Dagblad Vérkeer Noord-Zuid belangrijk verbeterd Optimisme inzake her stelkansen v. verkeers- en spoorbruggen. (2aalsie nieuws Een moeilijke winter wacht ons nog Schermerhorn op Oudejaarsavond De Heer van leven en dood roept ons. kCronieU 1946 ïheden goede zijde ïtracht spelen voor inneer anwe- itsver- Wa- 2—0 ze ver- 4 en asp. ARD sinds Kan- e tot mend afge- Kan- d de estel- nneer zijn n we- s ge- onin- thans onze paar reeds doch niet s nu innen Woensdag 2 Januari 1946 DE OP DEN LAATSTEN DAG van het jaar 1945 heeft ir. W. 3. H, Harmsen, directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, de ver- keersbiug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk opengesteld. De brug is nog ov geen stukken na in zijn ouden luister hersteld. Van de tien overspanningen van ieder honderd meter waaruit de brug bestond, waren er vier vernield. Dank zij de medewerking van de Spoorwegen, die onmiddellijk bereid waren twee onbeschadigde bogen van de eveneens zoo zwaar vernielde spoorbrug af te staan, en met behul" van vier in Engeland aangekochte z.g. „Calendar Hamilton" hulpbruggen, was het echter mogelijk van de vernielde brug weer één geheel te maken. De nieuw ingezette deelen zijn echter smal, zoodat er maar éénrichtingverkeer mogel;:k is. Daarom zal het ook in de toekomst weieens noodzakelijk zijn, als ei» erg druk verkeer is, een oogenblik te wachten. Lichtsignalen regelen' het verkeer. Het zal ech ter van nu af aan niet meer noodzakelijk ziin uren geduld te oefenen om van Rotterdam naar Breda te gaan. HET WAS EEN KOUDE, mis tige namiddag en oogen- schijnlijk was er niets bijzonders aan de hand. Er hingen enkele vlaggetjes naar het Pontveer, dat sinds de bevrijding tracht de file auto's, die iederen dag weer op nieuw op den dijk aan weerszijden staat te wachten, te verwerken. Het voer lustig heen en weer en 'n lange rij auto's was nog even ge duldig als altijd.' Omstreeks drie uur arriveerde ir. Harmsen in gezelschap van ir. H. C. P. de Bruyn, hoofdinge nieur-directeur van de directie bruggen van den Rijkswaterstaat^ al de den heer van Wetten, directeur- generaal van het ministerie van Openbare Werken in België, ir. Th. Mundt van de afdeeling weg en werken der Nederlandsche Spoorwegen en ir. A. H. Foest, van de afdeeling bruggenbouw der N.S. voor de eenvoudige plechtigheid, die slechts bestond uit het hijschen van de Neder landsche vlag aan de Noordzijde van de brug. 'n Enkel sleepbootje dat onder de brug doorvoer, liet luide zijn sirene hooren; ook de claxons van de auto's maakten het noodige lawaai en daarmede had zich een voor den wederopbouw van ons land wel zeer belangrijk feit voltrokken. Het herstel van de spoorbrug over het Hollandsch Diep zal thans met alle kracht ter hand worden genomen. Men hoopt hiermede in Juni ge reed te komen. Voorloopig lasschen de Spoorwegen over de geopende verkeersbrug een autobusdienst in tusschen Zwjjndrecht en Lage Zwalu- we, waardoor dus ook het treinverkeer tusschen Noord en Zuid aanmerkelijk zal wor den versneld. Dr. Ir. J. A. Ringers, minister van openbare werken en weder opbouw heeft er in een speciale radioboodschap op gewezen dat nu de weg naar onze Belgische vrienden belangrijk korter is ge worden en dat stemt tot vreugde. Het is wel duidelijk, dat de eco nomische samenwerking tusschen Nederland en België van groote beteekenis is. De verbinding NoordZuid is hersteld. De Rijkswaterstaat heeft be langrijke diensten bewezen. Ook de constructiewerkplaatsen en montagebedrijven verdienen alle lof. Zaterdags en Zondags werd er doorgewerkt. Ook op den dag voor Kerstmis was men aan den Moerdijk in touw. Het weer werk te evenwel niet altijd mee. De directiekeet draagt niet ten on rechte den naam van „in den bollen wind"! Van de 21 groote spoorbruggen welke ons land telde, zijn er thans nog 11 te gebruiken. Uiteraard vergt het herstel van deze brug gen nog de grootst mogelijke moeilijkheden, maar er wordt aan gedaan, wat er aan gedaan kan worden. Vooral van Engelsche zijde wordt veel hulp en steun verleend. Men hoopt in den loop van 1946 toch wel met het herstel van deze elf belangrijke rivier- overgangen gereed te komen. De RADIO-PROGRAMMA DONDERDAG 3 JAN. 1946 HILVERSUM I: 7.50 Ochtendwijding; 8.00 Nieuws; 9.45 Muziek bij den arbeid; 11.45 Be richten over krijgsgevangenen; 12.00 Gevarieerd programma; 13.00 Nieuws 14.00 Wereldprogramma; 15.00 Voor de vrouw; 16.00 Godsdienstig' half uurtje; 16.45 Voor de kleuters; 17.00 Radio Jeugdkrant; 18.00 Gramofoon- muziek; 19.00 Nieuws en reportage; 20.30 Radio-Philharmonisclr Orkest; 22.30 Orgelspel; 23.15 Avondwijding. HILVERSUM II: 18.30 Ensemble George Frank; 19.30 Programma voor de B.S.; 20.00 Hoor spel; 20.30 Vaudeville-orkest; 21.00 Regeeringsvoorlichtingsdienst; 21.45 Avondwijding; 22.00 Nieuws; 22.20 Op de drempel van den nacht. groote moeilijkheid is, dat de Duitschers meer dan bij de vernie ling van de verkeersbruggen hun best hebben gedaan om de schade van de spoorbruggen zoo groot mogelijk te maken. In tegenstel ling met de vernielingen in 1940 is in 1945 van de spoorbruggen voor- onderbouw vernield of zwaar beschadigd. Het herstel vereischt dan ook in verschillen de gevallen omvangrijke grond werken. Gelukkig zijn er ook ver schillende lichtpunten en daarvan is wel de vruchtbare en nauwe samenwerking tus schen Rijkswaterstaat en Spoorwegen het belangrijkste. Er is in ieder geval alle reden om met optimisme de vorde ringen van het herstel der Nederlandsche verkeers- en spoorbruggen tegemoet te zien Historische Nieuwjaars nacht te Vlaardingen Een van de eerste klokken, welke na de bevrijding in ons land is teruggekeerd, is te Vlaar dingen wel op zeer unieke wijze weder in gebruik gesteld. Nadat de inwoners eerst Oud en Nieuw thuis hadden gevierd, stroomde men van alle kanten naar het marktplein, waar tegen één uur de oude klokkentoren door schijn werpers in het volle licht werd gezet, omdat de teruggekomen klok daarna het eerste uur van 't nieuwe jaar zou aankondigen. Onmiddellijk zetten de naar schatting 25 a 30 000 menschen, begeleid door muziek van „Sur- sum Corda", in met het „Wilt heden nu treden", waarna bur gemeester Friezen wees op de beteekenis van dit historische moment en daarbij tevens her dacht de velen, die tijdens den oorlog het leven voor het vader, land hebben gelaten. Onder doodsche stilte werd toen gedurende drie minuten de klok geluid, waarop plechtig het „Dankt, dankt nu allen Sod" van het marktplein klonk. Het tam boers- en pij perscorps blies ver. volgens, met medewerking van de muziekvereenigingen Voor waarts en Sursum Corda, de tap+oe. welke eindigde met twee coupletten van het aloude Wil helmus, hegeen in dit nachtelijk uur niet naliet veel indruk te maken. Nadat nog het „Morgen rood" van De Nobel was gespeeld werd de plechtigheid beëindigd met een potpourri van vader- landsche liederen. Toen stroomde onder klokgelui het marktplein leeg. Daar dit gebeuren ook via de radiocentrale in de huiskamer hoorbaar was, zullen er weinig Vlaardingers geweest zijn, die dit historische uur niet hebben mee. gemaakt. H. M. de Koningin HM. Koningin Wilhelmina woonde den oudejaarsavond, dienst in de Bethlehemkerk bij. Voorganger was ds. A. K. Straatsma. De consul-generaal van Neder land te Singapore, de heer Vige. veno, heeft telegrafisch een nieuwjaarsboodschap aan H.M. de Koningin gezonden, gevolg gevende aan verzoeken uit alle groepen van de duizenden thans te Singapore en in Malakka ver blijvende landgenooten. Amerikaansche genietroepen in Japan kregen de opdracht, om de groote installatie voor atoomsplitsing bö Tokio te vernieti gen. Dit is een der maatregelen, die generaal Mac Arthur heeft aangekondigd om iedere javansche militaire actie van betee kenis onmogelijk te maken. Japanschè arbeiders, die bij de vernietiginn behulpzaam moeten zijn, in de fabriek onder be- wakinn van Amerikaansche posten. (Anefo P.) Luitenant-admiraal Helirich zal naar Den Haag terugkeeren om zich geheel te kunnen wij den aan de functie van com mandant van de marinestrijd krachten. Engeland wenscht behandeling van het Perzische vraagstuk. - Bij een spoorweg ongeluk te Lichfield in Enge land zijn 15 personen om het leven- gekomen. - Het dragen van vuurwapens is in Batavia verboden. - Bij de zuivering van Batavia hebben 250 ar restaties plaats gehad. - Maar schalk Montgomery is in den adelstand verheven. - Minïster- President van Acker heeft ver klaard, dat België den kolen- slag gewonnen heeft. QP OUDEJAARSAVOND sprak de Minister-president, prof. Scher- V/ merhorn, voor de radio, en ook hij noemde, naast alle leed en ellende, zooals die zichtbaar worden in het persoonlijk leven van honderdduizenden in ons volk, de verwoesting der geesten, de aan tasting van onze menschelijkheid, misschien een der ergste gevolgen van den oorlog Materieele verliezen aan bezit, vernieling van land bouwgronden en van bedrijfsinstallaties brachten ons volk zware slagen toe. Toch moge het hier gezegd zijn, dat dit alles slechts den buitenkant van ons volksbestaan raakt; veel erger is hetgeen er aan geestkracht verloren ging. Laat ons beseffen, dat dit volk, zoogoed als welk ander ook, in zijn breede lagen niet uit helden bestaat. Wil zijn doodgewone menschen, voor wie de zorg voor zich en de zijnen het naaste ligt en die, wanneer het niet al te veel vergt ook wel bereid zijn, hun daden eenig^rmate in overeenstemming te brengen met hetgeen het algemeen welzijn van hen verlangt. Deze breide faag, deze overgroote meerderheid van ons volk heeft bitter geleden en is tot op de kern aangetast. Daarom en daarom alleen leven wiï in een wereld en in een land. dat nog verscheurd wordt door vele conflicten, in een volk, dat nog grootendeels wordt beheerscht door haat, door wantrouwen en door zelfzucht. Over hetgeen ons allen bezig houdt in Indonesië gaf de minister uit drukking aan het sterke vertrouwen dat het de regeering in samenwer king met alle daarbij betrokkenen uit de overzeesche gebiecfsdeelen zal gelukken om de grondslagen te leg gen voor een voor de groote meer derheid aanvaardbare oplossing, die aan de belangrijke voorwaarde zal voldoen, dat zij niet alleen gelding heeft voor de eerstkomende jar.en, maar dat zij ook voor de toekomst de kiemen in zich draagt voor een vereenigmg in vrijheid van de on- derdeelen onder gelijktijdige waar borging voorhun samenhang in het Koninkrijk. Wij zijn overtuigd, dat de geschiedenis zal Ieeren, dat het nastreven van dit doel ons op de eenige ook op den duur begaanbare en voor de toekomst profijtelijke weg* zal voeren en dat deze weten schap de nieuwe ontwikkeling ook voor het Nederlandsche volk aan vaardbaar zal maken. - Een moeilijke winter houdt ons nog van den opgang ge scheiden. Moeilijk in de eerste plaats omdat er nog altijd ontbering geleden wordt, dat er nog altijd on bevredigende behoeften blijven be staan in de breede lagen der bevol king. De voedingstoestand moge enorm verbeterd zijn in vergelijking tot verleden jaar de wereld heeft nu eenmaal op het oogenblik een tekort aan voedingsmiddelen en hoewel wij niet tot de minst be voorrechte landen vap, Europa be- hooren, het is tot dezen zomer nog schraal. Erger dan dat zijn echter de tekorten aan textiel en schoei sel, waarvan vaststaat, dat eigenlijk alleen de eigen productie in staat zal zijn, dit tekort aan te vullen. Ook hierin moet en zal 1946 uit komst brengen voor het grootid e deel der bevolking. In hoeverre de verwarming tr>t pijnlijke moeilijk heden aanleiding zal geven, zal voor een belangrijk gedeelte van het al of niet optreden van een strengen winter afhangen^ Ons volksleven is zwaar belast door twee der bedenkelijkste gevolgen van de bezetting, n.l. de politieke delinquenten en de zuivering. Naar buiten gezien schijnt het uitblijven van een definitieve oplossing een tekort der overheidsadministratie te zijn. Laat ons op deze Oude jaarsavond elkaar echter beken nen dat dit niet de hoofdzaak is doch dat ook hier een conflict der geesten ligt, waarvan de op lossing niet voor de hand ligt en dat uiterst belemmerend werkt en helaas de geesten nog verder vertroebelt. Boven de materie reikt nog altijd de geest. Indien ons volk. aldus spr., de kracht weet op te brengen om die te richten naar het eene gemeenschappelijke doel, dan zal ook de stof voor ons buigen, zullen wij ook bestuursproblemen kunnen oplossen en de bureaucratie verdrijven. Landgenooten, u:t naam van ons geheele volk, in den geest van geëerbiedigde Koningin, doe ik, zoo besloot de minister, een hartstoch telijk beroep op u allen. Zwaar moge de last zijn, harde slagen menigeen uwer hebben getroffen, weet dat Nederland een levende werkelijkheid is; weet dat wij allen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wijze waaron in ons dierbaar vaderland menschelijkheid en een gerechtigheid tot gelding zullen komen; weet. het zij in uw rouw en smart om hetgeen u verloor, hetzij in de zorgeloosheid van een oppervlakkig* bestaan, dat jaagt naar de dingen van 'den dag. v/eet, dat het er in de diepste diepten om gaat. wat u van uw leven maakt; hoe de Heer van leven en dood u ontmoet, ontmoet in al onze men- schelijke tekortkomingen, maar ook in de zekerheid van het feit, dat Hij het is die ons roept, die ons Zijn zegen gaf in het jaar dat achter ons lig't, die ons roept tot een taak in uw gezin, in ons volk en in de wereld; m het jaar dat voor ons ligt. Mogen wij allen deze innerlijke stem verstaan; moge niemand op het appèl ontbreken. ALLEMAAL GOEDS is er de eerste uren van het nieu we jaar uit alle windstreken van de wereld gekomen. De eerste vredesverdragen zijn tot stand gekomen, n.l. tusschen Engeland en Siam en Engeland en Thailand. Groot-Brittannië zal deze landen als lid van de Vereenigde Volkeren voordra gen. Siam en Thailand zullen de Indische rijken met rijst helpen. In China schijnt het nu werkelijk de qoede kant uit te gaan, de communisten heb ben hun vredesvoorstellen aan de Chineesche Regeering ge daan. De Amerikaansche ge neraal Marshall zal, op ver zoek van Tsjang Kai Tsjek, bemiddelen. De Chineesche op perbevelhebber zal de Regee ring op breeder basis zetten en de Volksvertegenwoordiging vóór 5 Mei 1946 bijeenroepen. In Japan hebben de besluiten van Moskou groote beroering verwekt, hoewel de keizer in een rede zulke verstandige taal heeft qesproken, dat Mac Ar thur er tevreden over is, het geen de eerste officieele onder steuning voor den keizer is en een aanwijzing dat hij niet zal aftreden. Op 10 Januari wordt te Londen de eerste algemeene vergadering van de U.N.O. Vereenigde Volkeren) gehou den. Het zal een indrukwek kende openingsplechtigheid worden, die over de heele we reld per radio wordt uitgezon den. Er zullen vierhonderd verslaggevers aanwezig zijn! Tntusschen is men in Washing ton van meening. dat de com missie voor de atoom-energie noa wel moeilijkheden zal on dervinden. Amerika wil in de verschillende landen controlee ren op de aanwezipheid van atoom-wapens e.d., maar dit vordt nractisch onmoqelijk aeacht. Een andere uitkomst -'ou zün het vormen van een wereld-reoeerina"een utopie van Engelsche Labourpolitici, ofeen sfeer van volkomen -vederzüdsch vertrouwen. Men hoovt die verder aan te kwee ken op de komende conferentie te Londen, dat in de eerste maand van het nieuwe jaar een centrum van groote poli- fieke activiteit zal ziin. Byrnes, die verklaarde, dat er ook over Tran overeenstemming zal ko men. heelt onthuld dat Molotof tenens vermoeidheid niet naar T onden zal komen. De Ameri- -■rmnoche troeven hebben per dnnvari Iran ontruimd. Ruim 1 *00 Iraneezen willen naar fv.rküe. dat deze vluchtelingen •■it vreet voor Rusland liever •eiet vnl ormem en W!5SH FCM I iMKOAA1) Heethoofdige „pemoeda's" heb. ben od Sumatra een nieuwen af- schuweliiken moord op hun ge- wotpn. Dezer dagen is de Deen- s"he evangelist, de heerEgon OsU-om. in Tebina Tinggi, een nlaats od 70 km van Medan ge- Wen, door Indonesiërs om het 'even gebracht. De heer Ostrom was met viif gewanen.de Japan ners voor ziin bescherming naar Tehing gereisd, met een vriige- 'eide van den nationalistischen -ouvwneur' van Sumatra Teng- koe Hassan. De Janenners ziin „veneens vermoord Fen sterke Tür.ansr-Re troepenmacht heeft in T°binCT Tineai onmiddellük uit- ceH-e'da ren-esaille-maatregelen aenomen, waarbii 40 Indonesiërs in Rot onenbaar werden geëxecu teerd. De Britsche autoriteiten heb ben van den „gouverneur" van Sumatra de uitlevering geëischt van degenen in Tebing Tinggi, die voo7* deze misdaad verant woordelijk zijn. Politieke moord Te Dordrecht is in den nacht voor Oudejaar vermoord de heer J. van Dijk, directeur van een steenfabriek, die eenigen tijd ge leden op last van den procureur, fiscaal in voorloopige vrijheid is gesteld uit interneering, waarin hij was geraakt wegens leverin gen aan de weermacht. Door het raam van zijn slaapkamer is ver moedelijk een bom of een hand granaat gegooid. Van Dijk was op slag dood. Zijn vrouw werd ernstig aan het hoofd verwond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3