Nieuw Van mensch tot mensch De politieke moord te Dordrecht Voor Den HelderSchagen en omgeving nerqens ^*9deI1 DONDERDAG 3 JANUARI 1946 41e JAARGANG-NUMMER 10821 Bureaux: NAAR STERKER EENHEID Postbe§teller op fiets met bouten banden NIEUWE KOLEN- BONNEN Een pak van ons hart BORMANN IS NIET MEER Wenschte het lot van Hitier niet te deelen Herleeft het veemgericht? NIEUWE ACTIES DER EXTREMISTEN? Belemmeringen van de Britsche troepen verplaatsingen HOUDT HET NU NOOIT OP?! Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40,, per kwartaal; 1.20 peif maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel. 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God w 'i ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) TIOÓRN: Draaf singel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN; Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank MET NIEUWE JAAR zal ons al dadelijk voor een periode van groote activiteit stellen. Die politieke werkzaamheid wordt ook van ons, Katholieken weer gevraagd. Inzake de vraag, of wij weer met een eigen verband' zullen kómen, met een politiek partij-organisme bp den grond slag van de Katholieke levens beschouwing, is de beslissing reeds eerder gevallen. Voor de vorming van de ge dachten en denkbeelden op po litiek terrein, naar Katholieke opvatting, heeft de groote meer derheid een Katholieke Partij weer noodig geacht. De kwestie van de eigen partijals verkie zingsorgaan was tot later uitge steld. Er zou eerst aan verschil lende voorwaarden .moeten wor den voldaan, voor en aleer men meende ie mogen verwachten, om. niet te zeggen eischen, dat alle Katholieken zich ook in dit op zicht zouden scharen achter de vlag van de vernieuwde al-oude Partij. Men kan het nu ook zoo zien, dat door de principieele beslissing van den Partij-raad van 22 De cember, aan belangrijke voorwaar den op dit punt is voldaan'. De Partij heeft een belangrijke nieu we stap gezet, die velen noodig scheen en velen zal bevredigen, die tot dusver niet voldoende ge neigdheid vertoonden, zich „con amore" achter de Partij te stel len. Zoo bezien, zou het antwoord op de vraag, waar wij heengaan, inderdaad kunnen luiden: naar grooter eenheid. Inderdaad heeft de Partij op keerpunten in de politieke geschiedenis van ons land altijd de juiste oplossing weten te vinden voor het veilig stellen van het kostbare goed dier eenheid, en het kan haar slechts tot eer strekken, dat zij de groote waarde van dit goed beseffend bereid is, daarvoor 'offers te brengen. Belangrijk is ook wij hebben daarop duidelijk het licht laten vallen dat als een der voor naamste van de redenen, om tot den stap van zaak- en naamsver andering over te gaan, gold de noodzakelijkheid, om ook m eigen kring de discuss .es rondom de vraagstukken der politieke oriën teering te beëindigen. Wij hopen, dat zij, tot na de verkiezingen althans, beëindigd zullen zijn en dat thans alle krachten zullen worden ingespannen om weer in oude trouw samen sterk te zijn, ~tat heil van het land. Er zijn rondom de thans, in elk geval in beginsel,, besliste wending in de politieke oriëntee ring van onze politieke partij, heel wat misverstanden geweest. Waar alom grooter bereidheid aan den dag treedt, die misver standen als opgelost of opgehel derd te beschouwen, gelooven wij, dat ook zij, die tegenover de aangenomen verandering tot nog toe sceptisch hebben gestaan, de volksgemeenschap en de partij een dienst bewijzen ,door de res- teerende tegenstellingen niet ver der toe te spitsen. Wij hebben het zij ten over vloede opgemerkt ons „Quo Vacjis'-artikel niet bedoeld als een inleiding tot nieuwe of voortgezette discussiê. En tegen een verandering van den naam, die inderdaad in breede kringen gewenscht werd, hebben wij nooit bezwaar gehad. Wij vertrouwen derhalve, dat nu de "feitelijke beslissing ten gunste van den naam Katholieke Volkspartij gevallen is, de oude vrienden van de „Staatspartij", te zamen met de jonge, in ster ker eenheid de Partij in nieuwe banen zullen leiden. In sterker eenheid èn in die groote activi teit. welke thans met recht en reden alom mag worden ver wacht Om een goede traditie voort te zetten, heeft de directeur-generaal der P.T.T. de heer L. Neher, gis terenmorgen in gebouw Excer.ior te 's-Gravenhage de gebruikelijke nieuwjaarsrede gehouden, voor vertegenwoordigers van alle tn- derdeelen van het staatsbedrijf der P.T.T. zooals hij dat zelf uitdrukte, heeft de heer Neher gesproken als mensch tot mensch en een overzicht gegeven van de, ook voor het staatsbedrijf der P.T.T. zoo emotioneele gebeurte nissen van hel afgeloopen jaar. In bewogen bewoordingen ter- dacht hij die P.T.T.-ers, die via en voor de eer en de vrijheid van ons vaderland. Hij wilde dit niet doen op de gebruikelijke wijze uoor de aanwezigen uit te noodigen zich van hun zetels te verheffen, maar door het voorlezen van een .weetal verzetsverzen uit den bundel „Verzen" van M. Mok,, ge titeld „De Onbekenden" en „Ge bed". Spr. schetste vervolgens net volhouden van de P.T.T.-amble- naren, die onder de moeilijkste omstandigheden en de grootste ontberingen hun plicht jegens net Nederlandsche volk bleven ver vullen. Symbool voor de trouwe plichtsbetrachting der P.T.T - ers is de eenvoudige post- besteller, die op de fiets met houten banden, daarna zonder banden en tenslotte te voet, nict-onvaldaendekleedingea— schoeisel en met een onder- voud lichaam langs eindelooze landvtegcn ging en de post op haar bestemming bracht, om dat die post er moest komen Vervolgens schetste de heer Ne her de gebeurtenissen na den 7en Mei, na het voorbijgaan van de eerste vreugderoes, de tallooze moeilijkheden, die overwonren moesten worden, de toewijding en ijver van het heele personeel, die een zoodanig resultaat hadden, dat het Nederlandsche publiek, dat al spoedig vertrouwd was ge raakt met het feit; dat posterijen telegrafie, telefonie en radio weer tot zijn dienst stonden, kon gaan zeggen: „Kan het niet een beetje gauwer?" Aan het slot van zijn rede wijdde spreker eenige woorden aan de bedrijfszuivering. Deze moeilijke noodzakelijke taak wordt op verantwoorde wijze ver richt. Het is niet mogelijk om, zooals van bepaalde zijde wel flaar voren wordt gebracht, nu maar alles te vergeven en te ver geten, maar anderzijds wordt ook tegen een niets ontziende door drijverij gewaakt. Spreker wees er nadrukkelijk op, dat geen enkel advies uitgaat of geen enkeie be slissing wordt genomen, zonder dat hij die zelf minutieus heeft bestudeerd en goedgekeurd In het tijdvak van 4 tot en met 19 Januari a.s. dienen de bezitters van een bonkaart T 509 en T 505 de daarop voorkomende bonnen 47 en 48 bij hun leverancier in te leve ren, op elk waarvan zoo spoe dig mogelijk één eenheid voorradige brandstof zal wor den geleverd. De klantenbinding blijft gehand haafd, zoodat het niet is toege staan van brandstoffenhandelaar te veranderen. Aangezien de voor réden bij de brandstoffenhande- laars gering zijn, en bovendien nog niet iedereen op de bonnen 45 en 46 is bevoorraad zal promp te levering op de thans aangewe zen bonnen 47 en 48 in het alge meen nïei mogelijk zijn. Er is reeds' eerder op gewezen, dat aan verzoeken om levering van gewilde soorten zooals anthra- ciet, eierkolen, parelcokes en der gelijke, niet altijd gevolg zal kun nen worden gegeven, omdat groo te hoeveelheden andere sooi'en voor huisbranddoeleinden moeten WQöien. ingezet, .ten. e:nde .Iiet in het vooruitzicht gestelde rantsoen te kunnen verstoken. Zelfs neeft he Rijkskolenbureau zich genood zaakt gezien, om hoeveelheden Amerikaansche kolen voor huis branddoeleinden in te deelen. Ten einde den verbruiker instaat te stellen, deze vrij veel gruis bevat tende kolen op de meest effectie ve wijze 1e benutten, zullen bin nenkort hiervoor stookadviezen worden gegeven. Martin Bormann, die het onderwerp is geweest van de grootste „menschenjacht" der geallieerden, is dood. De contra-spionnagedienst v. h. Engelsche leger heeft giste ren bekend gemaakt, dat zijn hoofd werd afgerukt, toen hij trachtte te ontsnappen uit de bunker onder de rijkskanse larij, waarin Hitier en eenige andere leidende figuren ver bleven De tank, waarin hij zich hevond, vloog in de lucht. Engelsche autoriteiten hebben getuigenverklaringen bestudeerd afgelegd door twee getuigen, die onafhankelijk van elkaar een re laas hebben verteld, dat in alle onderdeelen klopt. De identiteit van deze getuigen heeft men niet bekend gemaakt, doch zij worden gevangen gehouden, ofschoon liet door de. westelijke geallieer den. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze beide getuigen behoor den tot het laatste convooi da' de kanselarij verliet. De dertig personen, die bij Htiler in de bunker waren, hadden Vn plech tige eed gezworen den dood te zoeken aan 's Fuhrers zijde, doch zoodra de lijken van Hitier en Braun verbrand waren, hebben zij' getracht uit de kanselarij ach ter tanks te ontkomen. J, Het feit, dat._Q0k Bormgnn bij de „zelfmoórdgroep" in de rijks kanselarij was, werd het eerst onthuld door Hanna Reitsch, de aviatrice, die het laatste vlieg tuig uit Berlijn vloog. Men ver wacht, dat het onderzoek in de zaak Bormann binnen enkele dagen gesloten zal worden. Dit beteekent het slot van het on derzoek naar het einde van de heerschers van Duitschland onder het hakenkruis. [\E IN DE VROEGE MORGENUREN van 31 December gepleegde moord op den steenfabrikant van Dijk te Dordrecht heeft, naar 22 vernemen, vermoedeiyk een achtergrond, welke zich verder uit strekt dan men oogenschijnlpk zou zeggen. Deze moord is waarschijn- f' H J".? van het gebleken algemeene verzet in ons land tegen overheid, in plaats van er toe over te gaan, de zware politieke misdadigers uit den bezettingstijd te berechten, de zgn lichtere gevallen vrp Iaat. Deze geest van verzet valt over al te bespeuren, maar vooral in Dordrecht is men wel zeer fel gekant tegen deze handelwijze. Volgens onze inlichtingen mag worden aangenomen, dat, al is De laatste maar niet. onbelangrijkste gebeurtenis in de opbouw- werkzaamheden in ons land vormde de opening van de Moer- dijkbrug op 31 Dec. j.l. De plechtigheid werd verricht door den directeur-generaal van Rijkswaterstaat, 'den heer J. W. H. Harmsen. Na afloop maakten alle aanwezigen per auto een rit over de nieuwe brug. (Anefo-Haren Noman P.) deze moord dan niet gepleegd met medeweten van de kopstuk ken der Dordische illegaliteit toch wel haar instemming heeft. Daarbij komt nog, dat de vrij lating van dezen Van Dijk een wel heel ongelukkige greep wordt geacht, daar het is komen vast te staan, dat hij niet beDaald tot de lichte gevallen, kon worden gerekend. Het plan bestond dan ook, hem een dezer dagen op nieuw in. arrest te stellen. Dit geeft den gepleegden moord een tragischen kant. De feiten zijn, dat de in vrij heidstelling is gelast door dén desbetreffenden officier-fiscaal en wel op grond van de laatste wij zigingen van het besluit bijzon- i dere rechtspleging. Zooals reeds gezegd, lag het echter in het voornemen. Van Dijk wederom te interneeren. Van bevoegde zijde achtte men het zeer betreurenswaar dig, dat in ons land dingen kunnen gebeuren, zooals die zijn geschied op 31 December in Dordrecht en verzekerd werd, dat, indien inderdaad zou blijken, dat de illegaliteit in ons land er toe zou komen een soort veemgericht in te stellen, de Overheid genood zaakt zou zijn maatregelen te nemen, waarmede in het al gemeen noch de bijzondere rechtspleging, noch het pres tige van het Nederlandsche volk gediend zou zijn. Uit Buitenzorg komt het ver ontrustende nieuws, dat de extre misten actiever zijn en vm plan zijn tusschenbeide te komen bij de Britsche troepenverplaatsin gen ten Westen en Zuidwesten van de stad. Een detachement, dat de brug bewaakt,- waarover de pijp van de waterleiding naar Batavia voert, werd beschoten, terwijl het hoofdkwartier van de brigadiers door verdekt opgestel de scherpschutters werd bescho ten. Voorts wordt bericht, dat Tegal 100 Km. ten Westen van Sema- rahg, in staat van wetteloosheid verkeert. Een T.K.R-patrouille stelde een onderzoek in en deed daarna een- landing vanuit- zee, met het resultaat dat zij volko men controle over de stad kreeg zonder bloedvergieten of tegen stand. Nederlandsche mariniers in Bataria aangekomen. Op Oudejaarsavond en Nieuw jaarsdag is 1 bataljon (800 man) van de Nederlandsche mariniers, die zich aan boord van de „Noor- dam' bevinden aan wal gegaam Dit bataljon verricht nu diensten n de wijk Polonia. Op order van den geallieerden commandant zul len de andere mariniers niet van boord gaan. De „Noordam" ver trekt weer spoedig uit Tandjong Priok. Dit beteekent. dat de in Amerika getraind^ Nederlandsche brigade mariniersgesplitst is. Andere schepen, die de rest van de mariniersbrigade vervoeren, zullen geen koers naar Java zet ten. HOOFD-AALMOEZENIER KATH. VERKENNERS Naar wij vernemen is door het Episcopaat benoemd tot hoofd aalmoezenier van de Katholieke Verltenners in Nederland Rector A. Verhoeven te Eindhoven, en vroeger hoofd-aalmoezenier van de Katholieke Verkenners te Nij megen. CR SCHIJNT NOOIT een einde te komen aan de pogingen, om Hitier tot een mythische figuur te procla- meeren en ook de pers, die niet graag van eenigerlei nazi sympathie verdacht zou wilten worden, doet er dapper aan mee. Men schijnt, om een aller- ongezondste sensatie-lust van 't publiek te bevredigen, zich verplicht te achten, allerlei foto's van Hitier en zijn zoo genaamde vrouw te publicee- ren en rondom elk kinderpor tret, dat in de buurt van deze twee gevonden wordt, worden alle mogelijke fantasiën gewe ven. Het testament van Hitier heet gevonden met de authen tieke huwelijksacte, maar vlak daarop wordt weer gemeld, dat die acte valsch is. Waarom zou het testament van den gestor ven führer echt zijn? Wat was er ooit in hetnazi-rijk echt. Was niet alles even valsch en leugenachtig van duivelsche haat? Er heet een jongen van twaalf jaar gevonden te zijn, die een zoon van dit duivels kind zou zijn, maar een ander bericht spreekt het alweer tegen. En de meest precieuze bladen plaatsen weer de foto's en „de Hitler-mythe groeit." Zal men dan nooit begrijpen, dat het hoog tijd wordt, in woord en daad te breken met alles wat aan Nazi en zijn troe bele bron herinnert. De we reld en de kostbare plaats ruimte van de bladen heb ben waarlijk aan wel wat an ders behoefte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1