Nieuw NoordhoIIanclseh Dagblad *Slad en Omtrek VOETBAL N.H.V.B. HET WEERBERICHT Actie in Atjeh KARDINAAL DE JONG VREDESCONFERENTIE TE PARIJS? TWEE KINDEREN - GEDOOD RADIOPROGRAMMA 0 VEIJDAG 4 JANUARI 1946 De voor Zondag 6 Januari vastgestelde wedstrijden gaan vanwege de weers- en ter reinomstandigheden niet door. DEN HELDER BANBENDIEFSTAL Een bewoner van den Rijks weg deed bij de politie aangifte, dat uit zijn bollenschuur een 4- tal autobanden waren gestolen. Een onderzoek wordt ingesteld. Uit een perceel aan de Willem Breukelstraat werden een aantal palen gestolen; met deze kou wel begrijpelijk, doch niet goed te praten. Ook deze zaak is in onderzoek. UIT EN THUIS Een meisje uit de Sperwerstr., dat eigenlijk nog niet heelemaal volwassen was en dus ook niet er tusschen uit mocht, heeft dit op een gegeven oogenblik toch gedaan. Het gevolg was, dat er prompt een aangifte bij de politie volgde en deze op haar beurt het meisje weer veilig onder de ouderlijke hoede terugbracht. DE TEXTIELNOOD Dat er veel gebrek is aan tex tiel, ondervindt een ieder bijna dagelijks, vooral nu de vorst te voorschijn gekomen is. Iemand, die dit gemis al te sterk voelde, ging hier en daar eens neuzen, of er niet iets op te vinden was. Tot hij bij een be hoorlijk behangen waschlijn in de Weezenstraat. aankwam, waar mooi goed te drogen hing. Hij kon de verleiding niet weerstaan en sleurde de spullen mee. In een geordend leven kan zoo iets evenwel niet worden geduld, daarom heeft de politie deze zaak in onderzoek. MENSCHEN. DIE HET NOOIT LEEREN De politie, die al verschillende keeren gewaarschuwd heeft te gen het onbeheerd laten staan van rijwielen, heeft nu diverse van deze karretjes meegenomen en veilig opgeborgen. De eigenaars zullen waarschijn lijk wel eerst een proces-verbaal krijgen, voor ze hun fiets weer in ontvangst kunnen nemen. COMPETITIE NOORDHOLL. DAMBOND (le kl.) Den Helder IHoorn I J. StolpJ. Koppies 20 J. J. LeibbrandJ. Karsten 1—1 D. C. W. Rab—J. Eeken 2—0 A. J. JaseV. Visser 20 D. DisselA. Nieuwtooer 20 J. v. d. MolenJ. Musman 02 E. MolenaH. Hooyberg 02 S. HortH. de Boer 11 P. VeenA. den Bakker 20 Uitslag 14—6 Den Helder nHoorn II N. KwastH. IJtsma 0—2 P. KwastB Nauta 02 W. WiereB. Mak 11 J. Jager—P. Mak 20 J. W. BozemaTh. Viset 20 P. J. ArendsN. Mak 02 W. v. d. BrederodeG. Vonk 02 P. Hort—J. Vis 0—2 Uitslag 9—11 Bij Hoorn I was 1 en bij Hoorn II niet opgekomen. Voor de start begon hadden Den Helder I en n aldus reeds een voorsprong van resp. 2 en 4 punten. Hoorn I slikte nogal geen geringen nederlaag, maar de zuster- combinatie Hoorn II bracht het er beter af en wist ondanks het feit dat ze vooraf reeds 4 puntjes had moeten afstaan, het tot een overwinning te brengen. Met elk 1 gewonnen en verloren wedstrijd is het percentage gemiddelde van Hoorn II thans zelfs beter als dat van Hoorn I. Nederlaagwedstrijd. Op Donderdag 10 Januari komt Hoorn "op bezoek bij de damclub DOS te St Pancras. SCHAGEN BUNKERS WORDEN GESLOOPT Veel animo bij aannemers Door het gemeentebestuur van Schagen werd dezer dagen aan besteed het sloopen van 93 bun kers met bijkomende werken, volgens bestek, uit te voeren binnen 30 weken. Ingekomen biljetten 61; hoogste inschrijf ster N. Borst, Spierdijk voor f545.40p; laagste inschrijfster E. W. Smit, Nijmegen voor f 89.990. Uit de kringen der aannemers verna men wij. dat het bestek aan dui delijkheid te wenschen overliet; in deze 93 bunkers zijn n.l. 1% millioen baksteenen verwerkt en het is de bedoeling deze voor den wederopbouw te gebruiken. Het han^t echter af van de wijze, waarop de bunkers worden ge sloopt, hoeveel van deze steenen werkelijk bruikbaar zullen blij ken, doch hieromtrent werd in het bestek geen aanwijzing ge geven. MOREEL HERSTEL Thans, nu nood op schier elk terrein bestaat en een onver wijlde leniging van dezen nood een dwingende eisch geworden is, blijkt het, dat de physieke en moreele nood wel de grootste voorzieningen eischen. Wij behoeven dit niet nogmaals uiteen te zetten. Een ;eder, die om zich heen de steeds groeiende verwildering en teugelloosheid der jeugd, de danswoede en ban deloosheid der grooteren en het vervlakken der huwelijksopvat tingen met ernstige bezorgdheid gade slaat, moet beseffen, dat hier voor ons volk rampzalige gevolgen van den oorlog aan den dag treden. De huidige mentali teit in het gezin doet meer af breuk, dan al het barbarisme van dendwingeland in vijf jaren op het opgroeiend geslacht ver mochten. "Volksherstel", aanvankelijk be last met de voorziening' der stoffe lijke nooden. heeft dit ingezien en besloten tot bet vormen van een comité voor moreel herstel dat acti. veerend en stimuleerend zal optre den en organisaties, vereenigingen en gezindten wegen kan aangeven waarop dit herstel zoo efficiënt mo gelijk kan worden bereikt. Daar naast zal ze coördineeren en gemeen schappelijke acties voor allen moge lijk maken. Het is het plan ter plaatse een Gezinsweek te organiseeren in de week van 2 tot 10 Febr. a.-s. Men zal trachten alle plaatselijke vereenigin gen en organisaties die daarvoor in aanmerking komen hiervoor- te in teresseeren en op Maandag' 14 Jan. a.s. .in het Raadhuis een vergadering te beleggen om tot samenstelling van een definitief comité te geraken. In dit comité zal een bestuurslid van de gewone afd. "Volksherstel" voor contact zitting' nemen, maar overi gens zal het zelfstandig optreden. INiet In de vervlakking van levens beschouwing ligt onze volkskracht, maar in de verdieping daarvan en in de eerbiediging' -van ieders persoon lijke overtuging, aldus de voorzitter van "Volksherstel", Kapelaan Tol. Laten de juiste menschen die deze taak thans voor zich zien, dit op de juiste wijze aanvatten. BRIEF VAN DEN PASTOOR VAN GEIJSTEREN Geijsteren, 31 December 1945, Zeer geacht Hark-comité Schagen e.o. Op Oudejaarsdag, .als het jaar nog eens de revue passeert, komt als een der mooiste feiten voor ons oog, de prachtige hulp welke wij van Scha gen mochten ontvangen, waardoor zooveel nood gelenigd ls en het le ven voor ons allen zooveel dragelij ker is géworden. En daarom moet ik nogmaals Uw comité en alle milde gevers in naam van ons comité en van alle Geijster- sche menschen van harte dankzeg gen voor de hulp welke wij in 1945 van» Schagen en omgeving mochten ontvangen. Wij hopen en wenschen dat 1946 voor U een heel bijzonder voorspoe dig' en gezegend jaar zaU-zijn en nog in de gelegenheid te zijn U allen een meer tastbaar bewijs van onze dankbaarheid en hoogachting te kunnen geven. Met de meeste hoogachting, THIJSEN Pasitoor Voorzitter H.A.R.K. FILMKEURING Naar wij vernamen blijkt het daf de Centrale Filmkeuring haar werkzaamheden heeft hervat, aangezien de gedistribueerde films vanaf heden wederom met bepa lingen betreffende den leeftijds grens worden ontvangen. In ad vertenties en andere aankondi gingen kan dit dus ook weer vermeld worden. DE DANSWOEDE Het blijkt dat men plaatselijk; zal pogen het dansen iets te be perken. Aan alle zaalhouders: werd een circulaire gezonden, waarin de noodzakelijkheid van deze beperkingen werd uiteen gezet en medewerking gevraagd. Voorts houd+ déze de aankondi ging in, dat om dit doel te berei ken zou worden overgegaan tot het handhaven der bekende ver ordening op het dansen van 1938. DE MARKT VAN DE WEEK Evenals vorige week was de aanvoer Donderdag gering. Voor al het aantal koeien was uiterst klein. Versche ontbraken geheel. De weinige gelde koeien gingen moeilijk van de hand, voor vrij wel onveranderde prijzen. Hoog ste noteering f 625; Gelde vaars f 400. Het meeste jongvee ging naar de centrale voor slachtvee. De aanvoer van slachtvee voor de centrale was dan ook bedui dend grooter. Enkele beste stie ren en koeien vielen te bewon deren voorts een groot aantal vette schapen en pijn. 20 vette varkens. De biggenhandel week in zoo verre van 't vorige weeksche stadium af, dat nu slechts een 3 4 dieren verkocht werden voor f 27—f 32 per stuk. Het betrekkelijk kleine aantal schapen kon geplaatst worden, goede overhouders brachten f 50 f 55 op. Oudere f 78f 110, handel zeer matig. Het groote aantal geiten bleef goeddeels on verkocht. Men noteerde f 25 voor de jonge en pm f 40f 50 voor de beste ouderen. De handel in kippen en konij nen ontwikkelde zich kalm; Hoog ste prijs voor konijnen f 18, ge middelde f 15 p. st. 1-jarige kip pen f 12.50; jonge kippen iets duurder. Van het zeer groote aantal aan gevoerde paarden zal er vrijwel geen een verkocht zijn. Men achtte de prijs nog te hoog. Ook heeft de ingetreden vorst een na- deelige invloed op de kooplust, om dat een gekocht beest niet direct aan het werk kan, maar voor on- bepaalden tijd op stal zou moeten. BIOSCOOP Deze week draait in Royal de filmt „De Weg die voor ons lag", een oorlogsrelaas met een sterke inhoud. Toegankelijk boven 14 jaar. 'T ZAND FILMAVOND NED. VOLKSHERSTEL Woensdagavond vond de eerste filmavond van Ned. Volksherstel plaats in café Beeldman. De heer Dekker sprak een openings woord. waarna de film „Arnhem en de noodklok luidt" gedraaid werd' In de pauze werd een col lecte gehouden, die de som van 101.opbracht. De heer Dek ker dankte de gevers en sprak een woord van dank aan den heer Beéldman, die zijn zaal gratis beschikbaar had gesteld. Vervolgens werd de hoofdfilm vertoond, nl. „De Spooktrein". De opkomst had grooter kunnen zijn. BRUG BEGEEFT HET Onze trouwe vlotbrug begaf het weer eens. Het gebeurde toen de Gebr. Veul er over gingen met een wagen sintels en ziedaar, de oprit werd bereikt en beide stel- sehrosven .begaven het. Voorloo- pig kunnen geen booten meer passeeren en geen wagens over de brug rijden. Persoonlijke on gelukken kwamen gelukkig niet GEEL-ZWART—WINKEL 1—2 Na een spannenden wedstrijd is het Winkel gelukt de beide punten naar huis te nemen. Een gelijk spel was wet iets juister g'eweest. Het spel ondervond eenige vertraging daar ■reeds in de eerste 12 min. drie ballen het niet langer vol konden houden en levenloos op het veld bleven liggen. De eerste speelhelft zien we een bijna gelijk opgaanden strijd met Winkel iets in de meerderheid. Een fraai opgezetten aanval van W. levert bet eerste doelpunt op. Keurig zweeft de bal voor de goal, waarna de links binnen ineens inkogelt (0—1). Een „kwartier later is het zelfs 02 uit een corner. De rust sebijnt de Gelen goed ge daan te hebben. Direct wordt goed aangepakt. Aanval na aanval wordt opgebouwd en het lukt. De stand wordt op 12 teruggebracht. Aan spanning ontbreekt het niet. Hoe de Gelen echter ook werken, steeds stuiten ze weer op de hechte Winkel verdediging die ongenaakbaar is. Als de scheidsrechter voor de laat. ste maal fluit is W. wederom 2 pun ten rijker. Gelen, jullie zien het dat 't kan. Het was weliswaar geen overwinning doch hier was de gelukkige winnaar. Volgende week tegen JVC "ijn de punten aan ons! ANNA-PAULOWNA Z.A.P.-NIEUWS Nieuwjaarsdag spéélden ZAP 1 en 2 een gecombineerden oefenwedstrijd die ondanks het harde veld, waarop wei wat kalm aan moest gedaan wor den, een aangenaam verloop had. De opzet als oefening h'eeft door de hardheid veel ingeboet, moge het dan den goeden geest verhoogd heb ben om ook in dit nieuwe jaar met nieuwen geest maar ook sportief het afdeelingskampioenschap in de wacht te sleepen. Ten slotte hebben de in ander shirt spelenden een 20 zege behaald en de voor dezen wedstrijd beschikbaar gestelde taart in de wacht gesleept, maar toch werd broederlijk met de tegenstanders gedeeld. Laat ook het in. orde maken van onze nieuwe terreinen met denzelfden geest aangepakt worden, dan zal ZAP ook dit jaar weer bloeien. WIERINGEN PAROCHIE-AVOND Onder auspiciën van de K.A. werd in het parochiehuis te Hip- polytushoef een kerstavond ge geven voor alle parochianen. De Oevenaren werden per speciale bus naar Hippo gebracht. Veel werk was er verricht om tooneel en zaal een gezellig aanzien te geven. Hoewel de uitvoering pas om half acht begon, stonden er om kwart voor zeven al men schen te wachten tot de deuren open zouden gaan. De zaal werd meer dan vol. Vele ouders had den hun kinderen meegenomen, 't Is een prachtavond geworden, een succesvolle stemmingsavond, een compliment voor de organi satoren en allen, die medewerk ten. Kerstmis 1944 op Wieringen, Kerstmis 1944 Kampen, 't Jon genskerstfeest door schooljon gens, Maria zoude naar Bethle hem gaan. door de bekende too- neelgroep „De Ypelaars", Bij de kribbe, 't was in één woord fijn. En dan het gemengd koor on der leiding van den heer P. Glim. Het optreden was een reuze succes. In zijn slotwoord sprak de Zeereerw. Heer Pastoor H. Kou- wenhoven, die met den „Pater aanwezig was, zijn groote vol doening uit over het gebodene. Het was een prachtige kerst avond, die zeer in den smaak is gevallen. „DE YPELAARS" Dê tooneelgroep „De Ypelaars" die met „De ebbenhouten Oli fant" zulke buitengewone succes sen behaalden, hebben in studie genomen „De huistyran" van G. Bomans. een blijspel, dat zeker zal inslaan.-De eerste uitvoering hiervan zal pjaats vinden op 26 Februari in het parochiehuis. Het schema van meerdere speel avonden moet nog nader uitge werkt worden. De regie is ook nu weer in handen van den Zeer eerw. Heer Pastoor H. Kouwen- hoven. ALKMAAR DE EERSTE LANDGENOOTEN UIT INDIë In onze stad Naar wij bij het ter perse gaan van ons blad van heden ver nemen, zullen in den loop van dezen middag reeds 92 repatriee- renden uit Indië in onze stad arriveer en. Het transport vanaf Amsterdam zou door middel van twee autobussen geschieden. WARMENHUIZEN KUNSTKRING De R.K. Kunstkring geeft Zon dag 6 Januari, des middags om drie uur weer een uitvoering, dit maal verzorgd door de Minne- streelen, onder leiding van Hu- bert Cuypers. Deze bijzondere gebeurtenis heeft plaats in het R.K. Vereenigingsgebouw alhier. Er kan nog een beperkt aantal leden worden aangenomen. Weerveruachting, medegedeeld door hef K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: SOMBER WEER! Geen vorst van beteékenis meer; zwaar bewolkt of geheel "bedekt, met kans op eenige regen; aan de kust tot krachtig toenemende Zuidwestel. wind. Wind- en stormwaarsch^ienst: Hedenmorgen te 11.15 uur: District Noord: Verwacht wordt harde wind uit "het Zuidwesten MEDAN, 4 Jan. (ANP-Aneta). Een speciale correspondent van ANP-Aneta meldt, dat militaire eenheden, die kortgeleden het grensgebied tusschen Atjeh en de Oostkust van Sumatra hebben bereikt talrijke Indonesische aan vallen met zwaarden, machinege weren en mortieren moesten af slaan. Ze hebben het bevel ge kregen het Japansche garnizoen te Pankalan Brandan te verster ken. vanwaar de .Japanners zul len worden geëvacueerd. De Ja pansche garnizoenen op de West kust van Atjeh worden bijna dagelijks door troepen Atjehers van dikwijls duizend man aange vallen. Hetzelfde is de garnizoe nen langs den spoorweg Koeta- radja-Besitang overkomen. De Gedeputeerde Staten van Utrecht kwamen gisteren bij Z. Em. kardinaal dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, hun gelukwenschen aanbieden, waar bij de Commissaris der Koningin, die nog niet van zijn ziekte is hersteld, vervangen werd door den heer B. J. J, Wijkamp, De nieuwe kardinaal ontving dezer dagen nog een telegrafischen ge- lukwensch van den kardinaal aartsbisschop van Rijssel. Z. Em. Lienart. Ook Mgr Griffin. aarts bisschop van Westminster, die ge lijk met Mgr. de Jong tot kardi naal is benoemd, zond een tele grafischen gelukwensch. Door de te Moskou in confe rentie bijeengekomen Big Three zou aan Frankrijk zijn voorge steld. dat de conferentie voor het opstellen van de vredesverdragen met Italië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Finland te Parijs zou worden gehouden. Naar thans verluidt, zou de Fransche ministerraad besloten hebben dit voorstel in principe te aanvaarden. Deze aanvaarding zou definitief worden zoodra de Fransche regeering een tevre denstellend antwoord heeft ont vangen op haar verzoeken tot nadere toelichting omtrent de bevoegdheden van die conferen tie. Te Aldemonde heeft dezer da gen een ernstig ongeluk plaats gehad. Een wagen met vijf per sonen, onder wie vier kinderen, wilde draaien op den polderdijk en liep toen op een tankmij m. Alle inzittenden werden van den wagen afgeslinger-d. Twee kinderen, van 8 en 12 i., resp. afkomstig uit Hillegom en Bergen op Zoom, die logeerden bij familie te Dreu. wérden op slag gedood. De twee andere kin deren bleven, evenals de be stuurder. ongedeerd. ZATERDAG 5 JANUARI HILVERSUM I: 7.50 Ochtendwijding; 8.20 Muziek; 10.45 Radio ziekenbezoek; 11.15 Kookpraatje; 11.30 Liederen; 12.00 Muziek; 13.00 Nieuws; 14.00 Wereld- progTamraa; 15.00 Orkest; 15.30 En- gelsehe les; 16.00 Opera; 16.45 Boek bespreking; 17.00 Muziek; 18.30 Het Rijk over zee; 19.00 l^ieuws; 19.30 Filmnieuws'; 20.00 Lichtbaken; 20.30 Aether-restaurant; 2L45 Hoorspel; 22.15 Lezing. HILVERSUM H: 13.00 Programma Ned. Strijdkrach ten; 14.05 Tuinbouwpraatje; 15.00 Viool en piano; 16.00 Maleische les; 17.00 Kinderhoorspel; 17.30 Kinder koor; 18.00 Nieuws; 19.30 Programma Ned. Strijdkrachten; 20.00 Ensemble Jetty Cantor; 20.30 Sportpraatje; 20.45 Omroeporkest. OOK HOCKEY AFGELAST De Kon. Nederl. Hockeybond maak, hekend, dat alle wed strijden van de hoofdbonden en de onderbonden op Zon dag a.s. in alle districten zijn afgelast. OFFICIEELE BONNENLIJST voor de eerste helft van de lste periode 1946 (6 t.m. 19 Januari 1946) Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, r~C 601: 535 t/m 541 800 gr. brood 542, 543 200 grV bloem 544 400 gr. suiker 545 50 gr, thee 546 125 gr. toter 547 250 gr. margarine 548 100 .gr. vet 549 100 gr. kaas 550, 551, 552 100 gr. vleesch 553 2 kg. aardappelen B51, B 52 400 gr. brood A 53 1% liter melk B 53, C 53 '3 liter melk B 54 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 601 635 636 800 gram brood 637 638 200 gram bloem 639 250 gram rijst of kindermeel 640 500 gram suiker 641 250 gram boter 642 125 gram marg. 643 100 gram kaas 644 5 liter melk 645 646 647 100 gram vleesch 648 1 kg aardappelen D 51 D52 400 gram brood E 51 250 gram rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 07 2 rants, tabaksart. (geen imp.-eigar.) X 07 2 rants, tabaksart. (geen imp.-cigar.) V 07 100 gram suikerw. s G 03 (groentek) periode van 20 Januari t.m.- 16- Febr. 1946 De bonnen voor melk en aard appelen zijn geldig tot en met Zaterdag 12 Januari a.s. Bon G 03 der groentekaart moe. uiterlijk op Zaterdag 12 Januari bij een groentehandelaar worden ingeleverd. Men kan op dezen bon groente betrekken van 20 Jan. tot en met 16 Februari a.s. Voor de week van 13 t.m. 19 Januari a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam. tabak en ver snaperingen. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft magere of 20+ kaas en voor de belft volvette of 40+ kaas (waaronder begrepen bui- tenlandsche kaas) worden gele verd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 4 Januari, van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch. melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 6 Januari mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 550 of -645 voor vleesch en 553 voor aardappelen worden ingeleverd. In de week van 12 Januari t/m 19 Januari moet bij de cen trale keukens bon 551 of 646 wor den ingeleverd voor vleesch Ter aanvulling van het tijdelijk verminderde aardappelrantsoen kan 1 kg uit den bij de consu menten gevormden voorraad wor den genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2