Nieuw Dr. van Mook belicht DE SITUATIE IN INDIE i ff Voor Den HelderSchagen en omgeving ZATERDAG 5 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10823 Bureaux: DE PARTIJ VAN DEN ARBEID Waarom overleg noodig v/as De nieuwe vleescfabonnen Aflevering van vef PETROLEUM Voor kookdoeleinden of verlichting KOSTBARE LADING HET DREIGENDE WAPEN Bridge-expert heeft een plan voor controle NOG MEER ONEENIGHEID Treedt van Oyen af? BON VOOR SINAAS APPELEN (2aalsle nieuws FRANCO EN DON JUAN Opzienbarend ontslag DE VERNIELER VAN ONZE DIJKEN 4 blad door Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; I 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 et. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. No ordhollandsch Daqblad Buiten God u nergens veilig fVondel ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Ook in het licht van de aan staande stichting van de Partij van den Arbeid kan men de wending in de politieke oriën teering van de nu Katholieke Volkspartij geworden Staats partij van een gunstiger kant bezien. In onze beschouwingen heb ben wij het al eerder duidelijk doen uitkomen, dat het in die nieuwe partij met de combinatie van humanisme en christendom meer den kant van het huma nisme op gaat en dan, zooals be kende mannen als prof. Romme, mr. Sassen en prof. de Quay lie ten uitkomen op de vergadering van den Partijraad, van een ver vlakkend humanisme, dat onze grondslag voor politiek handelen niet kan zijn. Partij van den Arbeid maai de nieuwe parlementaire leider van de S.D.A.P., jhr. mr. v. d. Goes van Naters, heeft het op een partij conferentie duidelijk gezegd: dit wordt een socialisti sche partij van den arbeid en zij zal de roode vlag voeren en so cialistische liederen. Zoo staan de stukken duidelij ker op het schaakbord. Dat vrij zinnig-democraten en christen democraten zich tot deze partij voelen aangetrokken, verwondert ons niet. Wel verwondert he* ons van een deel der Christofoor- groep. waarvan leidende katho lieke N.V.B.'ers duidelijk afstand genomen hebben. De Partij van den Arbeid is een uitgebouwde S.D.A.P., die vermoedelijk wel niet geheel be antwoorden zal aan het ideaal, dat de Nederlandsche Volksbe weging zich had gesteld, onder wier auspiciën deze samenbun deling bewerkstelligd is. De katholieke partij zet' haar deuren wijder open dan velen tot voor kort voor mogelijk hadden gehouden en zij wil op den al gemeen aanvaarden grondslag van katholieke beginselen haar politiek voeren, een- vooruitstre vende politiek ten bate van land en.volk, vooruitstrevend in het bijzonder op economisch en so ciaal gebied. Nu mag verwacht worden, dat allereerst die katholieken, die in deze opzichten bepaalde idealen hebben gekoesterd, bevredigd zullen zijn en er toe zullen mede werken, aan onze Katholieke Volkspartij^ die krachtige positie naast de nieuwe Partij van 'den Arbeid te geven, welke haar toekomt. En die tot een consoli datie van de nieuwe politieke verhoudingen in ons land sterk zal bijdragen! ïntusschen vernamen wij, toen het bovenstaande reeds geschre ven was, dat het met de Partij van den Arbeid toch blijkbaar nog niet zoo in kannen en krui ken is, als de uitlatingen van van der Goes doen vermoeden. Bo vendien schrijft de heer Thomas sen, secretaris van de N.V.B., in het nieuwe nummer van „Je Maintiendrai", dat thans nog niet kan worden beoordeeld, of de rMb H. J. VAN MOOK heeft Vrijdagavond een radio-rede gehou- den. Over belangrijke kanten van het vraagstuk, die een inter nationaal karakter dragen, kan, aldus de heer van Mook, nog slechts weinig worden verteld en naar vele andere gegevens moeten zelfs de best ingelichte menschen nog gissen. Voor ieder, die werkelijk begrijpen wil, is het noodig van eenifre algemeene feiten zich ernstig en grondig rekenschap te geven. Indië was, nadat het in een voor de meeste menschen onbegrijpelijk korten tijd door den Japanner werd veroverd, gedurende 314 jaar onderworpen aan een tyrannie. waartegen wij Nederlanders hef land en zijn bevolking niet konden beschermen; Al die jaren was het vrijwel hermetisch afgesloten van het buitenland. Toen Japan zich plotseling overgaf, waren wij en onze .geallieerden onvoldoende voorbereid op de taak, die ons in ïndië wachtte. Bovendien mag men niet vergeten, dat het stadium van bevrijding, waarin Indië zich op het oogenblik bevindt, voor zoover dat eenigermate met Nederland te vergelijken valt, slechts vergeleken mag worden met de situatie hier van ongeveer een jaar Teleden. Afgezien nog van de bijzondere problemen, is het vraag stuk van de heropening van contact tusschen dit land, dat in gevan genschap heeft geleefd, en de vrije wereld, nog maar aan het begin van zijn oplossing. Dat de nederlaag van Japan :>ns en onze geallieerden overval len heeft, is slechts voor een zeer klein deel aan eigen gebrek aan voorzienigheid te wijten. In de groote strategie van den oorlog ichtten zich de geallieerden op den directen aanval tegen Japan '.elf en lag Ned. Indië op een zij- errein. Dit was oorzaak, dat zoo vel onze militaire voorbereidingen als het werk voor relief en reha bilitatie telkens werden opzij ge drongen door de meer onmiddel lijke behoeften van den strijd en van de landen, die reeds waren of spoedig zouden worden bevrijd. Onze troepen moesten wachten, totdat de verschepingen van mil- üoenen geoefenden of gedemobi liseerde strijdkrachten hadden plaats gehad. Onze goederen kon den wij slechts beginnen te koo- Partij van den Arbeid dusdanig zal worden ingericht, dat een betrekkelijk kleine katholieke groep aldaar een politiek tehuis zal vinden. Dit kan niet anders beteeke- nen, dan dat ook het meedoen van de zeer-radicalen uit de Christofoorgroep nog niet zeker is, hetgeen ons, ondanks alle radicalisme, begrijpelijk voor komt. Het'gaat zelfs deze blijk baar te ver, als katholieken ach ter de roode vlag te loopen en de Internationale te zingen. ïntus schen zal een nadere conferentie van de studiecommissie heden over den gang van zaken beslis sen en ook ons wel nader inlich ten over den grondslag van de nieuwe partij, waarover nog maar beginsel-besluiten vast Wat de N.V.B. betreft, notee- ren wij uit het artikel van den heer Thomassen nog de conclusie, dat de N.V.B., die in elk geval ook na het ontstaan van de nieu we partij blijft bestaan, om haar maatschappelijk opvoedkundige taak voort te zetten, haar bui tenpartij dige positie zaL behou den. Zij wordt geen partij en" gaat niét in de nieuwe partij op. Een gropte krater en overal verspreid liggende stukken steen en ijzer was het gevolg van een geweldige explosie, die in een bunker nabij den Haag, waarin munitie was opgeslagen, plaats vond.(Friezer P.) pen. nadat Italië en Noord-Afrika en de Philippijnen en later geheel Europa van het meest noodige wa ren voorzien. Daarbij kwam nu nog, dat juist op den dag, waarop Tokio zich bij de geallieerde voorwaarden van overgave neerlegde 15 Augus tus 1945 het geallieerde opper bevel over het grootste deel van Indië werd overgedragen van de Amerikanen gen. Mac. Arthur op de Britten adm. Mount- batten. (Vervolg pag. 3, 4e kolom) In verband met het feit. dat een steeds grooter deel van het pu bliek reeds op Vrijdag en Zater dag vleesch/vleeschwaren koopt op bonnen, welke zijn aangewe zen voor een volgend 14-daagsch tijdvak, kan het voorkomen, dat voor velen op zgn, oude bonnen geen vleesch verkrijgbaar is. .Het bedrijfschap voor vee en vleesch is niet in staat den slagers een dusdanigen voorraad vleesch te verstrekken, dat verkoop op deze wijze mogelijk wordt gemaakt. Om dezen reden is bepaald, dat met ingang van 6 Januari niet mger tegen de voor het volgend 14-daagsch tijdvak aangewezen vleeschbonnen op den voorgaanden Vrijdag en Zaterdag zal mogen worden verkocht Het publiek wordt verzocht er niet op aan te dringen, toch reeds op Vrijdag en Zaterdag op den nieuwen vleeschbon te leveren. De leveranciers kunnen, willen zij niet in moeilijkheden komen, aan dergelijke verzoeken niet voldoen. Aangezien de bevoorrading der detaillisten met vet eenige ver traging ondervindt, zal de 100 gr. vet, welke op bon 548 verkrijg baar is gesteld, eerst in de week van 13 t/m 19 Januari kunnen worden afgeleverd. 's-Gravenhage, 3 Jan. Het C.D.K. deelt mede, dat zij, die in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kookdoelein den of verlichting op de bonnen 17 t/m 20 van de kaarten UA 510, 17 en 19 va» de kaarten UB 510, 65 van de kaarten UC 510 en 117 en 118 van de kaarten UD 510 ge durende de maand Januari vier liter petroleum kunnen koopen. De „Orestes", de grootste vee boot van Europa, is Woensdag avond uit Dublin vertrokken met een lading van 627 runderen en 24 politiepaarden. Zooals bekend, hebben de „Orestes'' en ook de „Willem van Oranje" reeds eerder ossen, koeien en paarden uit Ierland aangevoerd. Eindelijk weer thuis! In IJmuiden arriveerde Donderdag middag het s.s. „Almazora" met 1900 gerepatrieerden uit Indië aan boord. Talloozen stonden aan de sluis en op de kaden, om hen een hartelijk welkom toe te roepen op va- derlandschen bodem, na zooveel jaren van lijden en ont bering. (Anefo/Raucamp P.) Binnenkort zal aan Attlee en de Gaulle een door Ely Culberl- son, den bekenden bridge-expert, ontworpen plan voor controle op de atoombom worden voorgelegd. Culbertson stelt voor, dit plan bij amendement in het charter van de Vereenigde Volkeren te doen opnemen. Het plan voorziet in vaststelling door den veiligheids raad van jaarlijksche quota voor de fabricatie van zware en atoom wapenen. De Vereenigde Staten Groot-Brittannië en de Sovjet- Unie zouden ieder twintig procent van het totaal mogen hebben, Frankrijk en China ieder tien pro cent, terwijl de resteerende twin tig procent verdeeld zouden moe ten worden onder de kleine mo gendheden, die een internationaal contingent voor de permanente politiemacht van de Vereenigde Volkeren opleveren. De Groote Vijf zouden volgens het plan na tionale contingenten aanhouden, die ingeval van een conflict het internationale contingent zouden moeten bijspringen. Een uitge breide inspectie-organisatie zou 't toezicht moeten uitoefenen op de bev/apeningsindustrie van de ge- heele wereld. Reuter meldt uit Melbourne, dat generaal-majoor L. H. van Oyen; O.B.S.O. opperbevelhebber ber Strijdkrachten Oost) in Ne- derlandsch-Indië. heeft medege deeld, dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij verklaarde het niet eens te zijn met de politiek van de Nederlandsche regeering, maar wel met die van generaal Sir Philip Christison, den geal lieerden opperbevelhebber op Ja va. Na een kort bezoek aan Bata via, zal generaal van Oyen, naar men verwacht, zich in Melbour ne vestigen. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat thans in de distri butiekringen in de provincie Zd.- Holland, waar bon F 03 nog niet is aangewezen, alsmede in de ge- heele provincie Noord-Holland en in de distributie!;ringen Abcoude, Almkerk, Kamerik en Mijdrecht, 500 gram sinaasappelen beschik baar zullen worden gesteld. Hier toe moet men bon F 03 der fruit- kaart op 5, 7 of 8 Januari bij een handelaar in groente en fruit in leveren. De aflevering van de sinaasappelen! zal met ingang van een nader te bepalen datum plaats vinden. In het Ruhrgebied zijn zes deserteurs uit het Amerikaan- sche leger, die verantwoordelijk zouden zijn voor vele bandiete- rijen, welke in de afgeloopen maanden in Frankrijk en Duitsch land zijn bedreven, gearresteerd. De secretaris van Mgr, Stepi- netch, aartsbisschop van Zagreb in Joego-SIavïë en nog twee an dere priesters zijn gearresteerd, terwijl het bisschoppelijk paleis werd doorzocht. Vandaag zal over het lot van het Japansche kabinet-Sjideharra worden be slist. De Perzische regeering zal de kwestie Azerbeidsjan niet ter zitting van de algemeene ver gadering van de Uno ter sprake brengen. Volgens een bericht nit Ma drid zouden Franco en Don Juan elkaar op de Spaansch- Portugeesche grens ontmoe-, ten. De Spaansche minister raad is gisteren onder leiding van Franco in spoedvergade ring bijeen geweest, O.a. zou besproken zijn „een reis van Franco met onbekende be stemming. Morgan, de leider van de UNRRA in Europa, die zich over het bestaan van een geheim Joodsch leger uitgelaten had en verklaarde, dat zijn woorden ver keerd zijn weergegeven, is niet temin uit zijn functie ontslagen. De Nederlandsche autoriteiten hebben den SS-brigadecommand. Eberhard Schoengarth, den man, die bevel gaf tot het doorsteken van de dijken in Nederland, aan de Britsche uitgeleverd, opdat hij ein'd Januari te Burgsteinfurt in Duitschland zal kuninen terecht staan wegens moord op een on bekenden geallieerden piloot, die op 21 November 1944 boven En schedé uit een beschadigde vlieg machine is gesprongen. Tezamen met hem zullen vijf anderen in verband met dezen moord terecth staan Naar wordt beweerd, zou Schoengarth persoonlijk den pi loot gevangen genomen hebben. De gevangene heeft vervolgens bevel gekregen burgerkleeren aan te trekken, voordat hij in een bosch in de nabijheid werd dood geschoten. Van Nederlandsche zijde is ver zocht, Schoengarth na deze be rechting te retourneeren, zoodat hij in Nederland voor andere oor logsmisdaden berecht zal kunnen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1