MoorcT, brandstichting, nood, incidenten.... Nieuw Noordhollandsch Dagblad «5/)prc/ en (Dmlrek WERK AAN DEN WINKEL PELS' Oude Jenever Pels Zoon - Alkmaar DE ROOF VAN DE DUITSCHERS Weer groote buit gevonden De Belgische Konings kwestie Enkele uren nieuwsoogst op Zondagavond De Spaansche troon pretendent De slag bij Overloon Muziekprijs Amsterdam toegekend Van Eigen Erf Urgentieplan voor belastingen Geldigheidsduur bon G 03 C2aalsle nieuws MAANDAG 7 JANUARI 1946 NAAR WIJ VERNEMEN heeft het bestuur van de Katho lieke Volkspartij (R.K. Staats partij) den datum van de stem ming in de afdeelingen over de groslijsten van candidaten voor de Tweede Kamerverkiezing be paald op Zondag 17 Maart. Het Partijbestuur heeft terzake in een circulaire belangrijke me- dedeelingen gedaan aan de af- deelingsbesturen. Daaruit blijkt, dat er werk aan denwinkel komt. De candidaten voor de Tweede Kamer moeten door de afdeelin gen vóór 13 Februari aan het Kringbestuur worden opgegeven. De verkiezingsraad vergadert 22 en 23 Februari over het uit te brengen advies. Op 17 Maart is dan de Partijstemming, terwijl, zooals bekend is, de officieele candidaatstelling plaats heeft op April. In verband met de bijzondere omstandigheden heeft het P.B. gebruik gemaakt van zijn be voegdheid om de ..procedure" van de candidaatstelling te vereen voudigen en eenige termijnen te bekorten. Zoo bomt het „voorloo- pig overleg" van de Kringbestu- ren over de groslijsten en het „aanvüllend advies" van de Krin gen te vervallen. Het P.B. geeft ook aanwijzin gen voor de verkiezingen van de Prov. Staten en voor den Ge meenteraad. Het bestuur van den Statenkieskring „Hoorn" heeft bereids een circulaire aan zijn afdeelingen gericht. Wat de propaganda betreft, heeft het Partijbestuur inmiddels een plan de campagne opge maakt. Er komt werk aan den winkel! Er wordt belangstelling en medewerking gevraagd! Moge dit niet onbeantwoord blijven!! HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER Tot heemraad van het Heem raadschap de Wieringermeer is bènoemd de heer C. Montsma te Slootdorp. DEN HELDER KERMISVOLK OP KERSTMIS Ret jongerentooneel waagt en wint! Een groepje katholieke jonge ren, dat van tijd tot tijd in den bezettingstijd bijeen kwam om uitweg te zoeken uit de trooste- looze eentonigheid van toen, dat wat speelde, wat zong en wat danste en een enkele maal een uitvoering bijwoonde in den cul- tuurloozen tijd aan de Kultuur kamer, dat groepje heeft een stuk ingestudeerd en., eindelijk was er weer katholiek tooneel op de planken van „onzen bond(?)" De keus was gedurfd en de moeilijkheden waren vele. „Kermisvolk op Kerstmis" van Henri Ghéon stelt zware eischen aan de vertolkers: de oude Mel- chior, met zes uitbeeldingen; Sara, eveneens met zes; Josaphat met drie en Bruno eveneens met drie „gedaanteverwisselingen". En als na een kleine inleiding het doek ogengaat, dan roept Josa phat, één van de zigeuners, het publiek op óók zijn rol te spelen: de rol van „het publiek". En het publiek, dat waren niet meer „de menschen in de zaal", het speelde mee; speelde zóó mee, dat het gaarne die andere spelers, op het tooneel, vergaf, wanneer ze even tekort schoten. En dan beleven we den tijd van de ver wachting. mogen we tegenwoor dig zijn bij de blijde boodschap, staan we met den herdersjongen en zijn schapen bij de kribbe en dansen den kerstdans. En.geldt de beschuldiging van den zelf- schuldige kindermoordenaar He- rodes ook ons? De tijd om ons daarop te bezinnen wordt ons niet gelaten, want Herodes wordt weer Melchior, neemt zijn boek op en leest en de spelers spe len en we beleven den eenvoud van het heilig huisgezin en de ondervraging van de schriftge leerden en de wedervinding in den tempel. En als de laatste maal het doek valt, toont een warm applaus, dat het debuut geslaagd mag heeten. Tot het succes hebben bijge dragen het grimeerwerk van den heer Polman, de verzorgers van de coulissen, de heeren Buck en Ran en de fraaie costuums, Mej. Kolster had de regie en ze is er in geslaagd een vloeiende opeen volging van tooneelen te verkrij gen. Slechts één opmerking: het zou de bedoeling van den schrij- yer meer gediend hebben, wan neer de spelers «eich nóg meer direct tot „de zaal" hadden ge richt bij de betreffende passages en het voorplan niet te zeer ge schuwd werd. Met belangstelling zien we een volgend optreden tegemoet. BURGERLIJKE STAND Geboren: d. v. P. Kleijn-Wes- terbeek; d. v. P. de Maat-Post; z. v. C. Schnellenberg-Boerman; z. v. L. Nassij-de Jonge; z. v. M. C. Arents-van Kralingen; z. v. C. H. Buhre-Dauve; d. v. R. de Boer-Prins; d. v. G. Vuisje-Prins; d. v. L. H. Kok-Schotiing; d. v. A. Graaf-Kamp; z. v. D. N. Blom van Trierum. Ondertrouwd: P. J. de Vries en G. Beijer; J. Baas en J. van Lit. Gehuwd: J. Dekker en A. C. Kwast; J. A. van Steijn en N. van Leeuwe; J. Beijl en A. W. L. Bommezijn. SINT MAARTEN VERKOCHT Het café van den heer Repko alhier is door tusschenkomst van den jjeer Sleutel te Schagen op 31 December 1945 verkocht aan mevr. -de Boer-van Oostveen te Wognum. BURGERLIJKE STAND Geboren: Anna Maria, d. v. Simon Kruyer en Maria Anna Karsteh; Aafje Fokeltje, d. v. Tijs Bijpost en Aafje Pranger. Overleden: Jan Bakker, oud 83 jaren, weduwn. van Hillegonda Glim; Aaltje Komen, oud 74 jaar, echtgenoote van Hermanus Bas- tiaan de Pee. Men beweerde we! eens, dat het Nederlandsche publiek in de oorlogsjaren zijn goeden smaak zou verliezen. Gelukkig bewijst de steeds stijgende vraag naar het tegendeel. (Verkoop nog op distributiebasis) WAARLAND HET GAAT GOED IN WAARLAND MET DE KATH. JEUGDBEWEGING In Waarland gaat het goed met de mannelijke jeugdbeweging. Hoewel na de bevrijding van 'vo ren af moest worden begonnen, kan de parochie zich thans weer in een bloeiende organisatie ver heugen. De verkennersgroep „St. Wulfram" bestaat uit ruim 100 leden*en behoort tot de grootste van het Noordelijk district. Dezer dagen is er een centrale jeugdraad gevormd, bestaande uit de heeren G. Veldman, Voorz., P. J. Kruijs, Secr., G. Poland. Penningm.. voorts Dr. Schreuder, A Schmeddes, C. Beemsterboer, D, Dekker Hz. en G. Lantman, leden. Naar wij vernemen, wordt ook dezer dagen een actie ingezet voor de jeugdbeweging voor meis jes. En ongetwijfeld zal ook dit een succes worden. BURGERBRUG PROPAGANDACLUB „ST. PAULÜS" De Propagandaclub „St. Pau- lus" hield een bijeenkomst, die, na afdoening van enkele interne zaken, meer een genoeglijk ka rakter droeg. Er werd een kaar tje gelegd,een partijtje gesclfaakt of gedamd, waarhij de stemming zeer geanimeerd was. SCHAGERBRUG LANDBOUWWERKTUIGEN- DEPÓT Op initiatief van de afd. Zijpe van den L.T.B. en de Holl. Mij. van Landbouw werd Vrijdag middag een gezamenlijke verga dering belegd, met het doel te geraken tot stichting van een landbouwwerktuigeödepöt ten behoeve van de léden. Ir. Lieriesch, de rijkslandbouw- consulent te Schagen, hield hier over een inleiding, nadat de voor zitter, de heer N. Hopman, de vergadering had geopend en o.a. had medegedeeld, dat het collec tief contract met de landarbei dersbonden per Maart is opge zegd, zoodat wederom overleg noodzakelijk is. In een zeer uitvoerig betoog toonde de landbouwconsulent de noodzaak tot ver doorgevoerde mechanisatie van het landbouw bedrijf aan: a. op grond van het heerschen- de personeelsvraagstuk; b. wegens de noodzaak voor den boer om zijn producten zoo rationeel mogelijk te winnen, om te bereiken dat er voor hem, we gens de te verwachten prijzen- veHaging, toch nog eenige beloo ning in gevonden kan worden. De geleide economie, die voor de deur staat, beteekent voor den boer een raam van beperkingen en bepalingen waarin hij eigen peultjes mag doppen, maar die tevens zullen inhouden, dat de prijzen, die hij voor zijn produc ten zal krijgen, nauwkeurig op de kostprijzen zullen worden af gestemd. De boer moet zijn benoodigd veevoer zelf verbouwen, dat is een eerste eisch. Het noodwendig kleiner wor dende bouwland kunnen we niet economisch bewerken wanneer ieder voor zich de dure machines moet koopen. Het Engelsche systeem nu, waarbij men op een centraal punt de werktuigen met een des kundigen beheerder en vakkun dig personeel plaatst, is ook voor de Zijpe de' aangewezen weg. Men zal dus tractoren, zware ploegen, schijfeggen, zelfbinders enz. samen exploiteeren, maar geen klein goed, dat ieder zelf wel heeft. Hierna ontspon zich een ge animeerde discussie. Ongeveer 30 personen gingen met deze plannen in principe accoord. Op voorstel van den heer C. N. de Wit werd dan besloten om de zaak eerst eenvoudig aan te vat ten en bij gebleken behoefte regelmatig tot nieuwe aankoopen over te gaan. Men hoopt reeds dit voorjaar te kunnen beginnen. Op een zeer binnenkort te hou den vergadering zullen de geza menlijke besturen met volledig uitgewerkte plannen ter tafel komen, welke met advies van den consulent worden behandeld. ZIJPE BENOEMING HEEMRAAD Naar wij vernemen is in de vacature-C. Smit benoemd tot heemraad van het Waterschap Zijpe en Hazepolder de heer P. K. Francis te Burgerbrug, thans hoofdingeland van dit water schap. Een belangrijke hoeveelheid door de Duitschers in de voorma lige bezette gebieden geroofde goederen is in de Britsche bezet tingszone in Duitschlarad terug gevonden. Hieronder bevinden zich 500 Fransche vliegtuigmotoren, Bel gische trams, vele tonnen machi nes, toebehoorende aan Frank rijk, België en Nederland. 53 ton aan Fransche 5 francstukken werd reeds aan de Fransche trust te ruggegeven. De geallieerde bestuursraad te Berlijn bespreekt op het oogen- blik het moeilijke vraagstuk van de teruggave van dit materiaal aan de eigenaren. Ook een groote hoeveelheid goederen, die aan ge deporteerden toebehoord hebben, werd ontdekt. Verbindingsoffi cieren pogen de eigenaren van deze goederen te ontdekken, en wellicht zal men hierdoor het lot van gedeporteerden, die verdwe nen zijn na hun arrestatie kun nen nagaan De' Brusselsche correspondent van de „Evening Standard" meldt dat Prins Karei, de regent van België, thans in openbare en re- geeringskringen vrijelijk wordt genoemd als toekomstig monargh van België, indien de verbannen Koning weigert om ziin zoon. Prins Boudewijn, te laten terug- keeren om den troon te bestijgen. De correspondent zegt, dat de Belgen Prins Karei als een „En- gelschen gentleman" beschouwen en dat zij hem daarom tot koning zouden willen hebben. Voorts zegt de correspondent, dat hij in welingelichte kringen vernomen heeft, dat de lang uitgesponnen twist over de monarchie waar schijnlijk eens en voor al spoe dig na de verkiezingen, die in April verwacht worden, opgelost zal worden. Hij voegt er aan toe, dat indien de koning zijn tegen woordige houding handhaaft, het zeker schijnt, dat de regeering besluiten zal. haar macht te ge bruiken om een verkiezing van Prins Karei tot koning te berei ken. JvJIET ERG OPWEKKEND waren de berichten, die in een paar uur tijds Zondag door verschillende correspondenten uit diverse hoeken der aarde werden ingezonden. Moord, brandstichting, kolennood, incidenten. De moord is gepleegd in Cairo, waar de minister van de Wafdistische (d.i. nationa listische) Partij, Amin Osman Pasja, doodgeschoten is. De dader is gearresteerd. Er wordt verondersteld, dat nu de ver schillende politieke moorden, de laatste anderhalf jaar in Egypte gepleegd, opgehelderd zullen worden. De brand stichting deed zich' voor in Saigon, de hoofdstad van Inda- China. Nationalisten hebben hier enorme vqorraden rubber in brand gestoken, waar het grootste deel reeds van verbrand is. In Noord-Frankrijk zal de geheele industrie worden stilgelegd, wegens den kolennood, de laatsie hoogoven iit Rijssel, welke nog in werking waS, wordt stilgelegd. In Zuid-Amerika is het nog niet rustig. Op de grens tusschen Argentinië en Brazilië, twee landen, waar fascistische invloe den nog al sterk zijn, kwamen incidenten voor, waarvan de beteekenis nog niet precies bekend is. Al met al een niet erg opwekkend wereldbeeld. De berichten, volgens welke generaal Franco en Don Juan tot overeenstemming zouden zijn ge komen, worden in officieele Spaansche monarchistische zoo wel als republikeinsche kringen te Londeni als dubieus beschouwd. In deze kringen heeft men nog geen enkele bevestiging van deze berichten ontvangen. Wel sprak men er zijn verwondering over uit en men wees er op, dat Do mingo de Las Barcenas. die vol gens da berichten bij de onder handelingen tegenwoordig ge weest zou zijn, zich -in Londen heeft opgehouden sedert hij zijn. functie van ambassadeur in En geland ruim vijf weken geleden aanvaardde. De berichten zijn bovendien in strijd met door Don Juan afgelegde verklaringen, volgens welke hij slechts op grond van den uitslag van een vrije volksstemming den troon zou be stijgen en voorts het aftreden van Franco een voorwaarde was In de omgeving van het dorpje Overloon in de Peel heeft de eerste veldslag in Nederland ge woed toen de geallieerde legers bij hun historische doorbraak Nederlandsch grondgebied be traden. In militaire kringen wordt de hevigheid van aen strijd tijdens den slag bij Over loon gelijk gesteld aan die van den veelbesproken slag bij Caen. Het resultaat van den veldslag was dan ook, dat Overloon met den grond werd gelijk gemaakt en eerst thans komen de onge lukkige bewoners van het zwaar geteisterde dorpje terug naar dat wat eens hun woonstede was, om tusschen de ruïnes noodwonin gen op te trekken, waar zij huis vesting kunnen yinden. Alle rampspoed ten spijt, hebben de energieke Overlooners zich niet laten weerhouden het initiatief te nemén tot het bouwen van een oorlogsmuseum, dat als blijvend monument de overige Nederlan ders zal doen denken aan het leed, dat hier geleden is en dat hun de verschrikkingen van de moderne oorlogvoering duidelijk voor oogen zal houden. De prijs van f 1000.door de gemeente Amsterdam uitgeloofd voor een instrumentale of vocale compositie gedurende den afge-" lopen oorlog gemaakt, is op voor stel van de beoordeelingseommis- sie, bestaande uit de heeren dr. K. .Ph. Bernet Kempers, Eduard van Beinum en Willem Pijper, toegekend aan den heer Rudolf Eseher te Amsterdam. Rudolf Escher is de muziek-redacteur van Mie Groene Amsterdammer". De wethouder voor de kunstza ken zal den heer Escher dezen prijs uitreiken ter gelegenheid van de plechtige oprichting der Ne derlandsche Federatie van Be- roepsvereenigingen van kunste naars op Zaterdag 5 Januari in het Stedelijk Museum. IN HET KAMP TE MARUM zijn twee geïnterneerden onder het puin van een muur, die in stortte, bedolven en zoodanig ge wond. dat zij vrijwel dadelijk overleden. De buitenplaats „Scheybeeck" te Beverwijk, waar vermoedelijk Vondel na 't schrij ven van zijn Palamedes 'n schuil plaats heeft gevonden, wordt tij delijk tot gemeentehuis inge richt. Tijdens het vierde op treden yan de Ramblers, thans in. het Concertgebouw te Haarlem, hebben zich weer ongeregeldhe den voorgedaan. Aan Rudolf G. Esscher is Zaterdagmiddag in het Stedelijk- Museum de muziekprijs uitgereikt, uitgeloofd door de ge meente Amsterdam voor het beste muzikale werk. tijdens den oor log geschreven, voor zijn compdsi- tie „Musique pour 1' esprit en deuil". Het bijzonder Gerechts hof te Amsterdam heeft een Nè- derlandschen marine-officier, we gens het vrijwillig dienstnemen bij de „Kriegsma'rine" tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Bij de Kamers is een wetsont werp ingediend, houdende be stendiging van opcentenheffing op verscheidene heffingen. In de toelichting zegt de Minister van Financiën o.m.: „Wat de successierechten be treft, wordt opgemerkt, dat bij. een in voorbereiding zijnd ont werp van wet, houdende een urgentieplan belastingen, een verhooging der tarieven is voor zien. Het is uiteraard wensehe- lijk Tot aan die verhooging de bestaande tarieven, met de daar op geheven, opcenten, te hand haven. Het urgentieplan houdt o.a. in verschillende verminderingen van belastingen, welke op het bedrijfsleven rusten. De hiervoor bedoelde opcenten, welke groa- tendeels reeds jarenlang geheven zijn en eenigermate zijn „inge burgerd", zijn niet van zoo druk- kenden aard, dat zij ook nog voor afschaffing of vermindering in aanmerking zouden komen. De inkomsten van den staat zouden anders te zeer worden vermin derd. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat bon G Q3 van de groentekaart, welke in de week van 612 Januari bij den groen- tehandel moet worden ingeleverd, bestemd is voor het betrekken van groente gedurende drie vier- weeksche perioden, derhalve van 20 Januari tot en met 13 April. De Edinhurg-expresse is bij Durham op een gederailleerden goederenwagen gereden, waar door tien personen werden ge dood en twintig gewond, lit Noorwegen is een Engeïsch vlieg tuig verongelukt, waarbij min stens vier personen om bet leven zijn gekomen. De Kwomintong (regeeringspartïj) en de commu nisten in China zijn tot overeen stemming gekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2