Droeve thuiskomst van velen TARTAKOWER uw 2 punten voorsprong op Prins Nieuw Noordhotlandsch Dagblad I Jeugdige slachtoffers van de Japansche hel tSporinieuws Nederlandsche rijders in het buitenland Nederland België RADIOPROGRAMMA Koninklijke balsem op nationale wonden Benoemingen in het Bisdom Haarlem TERREUR VAN SCHOOL- ibestuur van de school, in verband JEUGD Ontploffing in Hoor- lemsch Lyceum VAN MOOK BUJFT NOG EEN WEEK kroniek MAANDAG 7. JANUARI 1946 MEN SCHRIJFT ONS: Eindelijk na een lange reis zijn de eerste gerepatrieerden met de „Almanzora" in het vader land aangekomen Om ongeveer half drie kwamen zij te IJmui- den aan, waar het zwart zag van een geestdriftige menigte, die hen luide verwelkomde. De aan boord zijnde zieken, onge veer 152 in getal, ontvingen van het Nederlandsche Roode Kruis een pakket. In een deel van de loods aan de Suriname- kade was een Roode Kruiszaaltje gemaakt om de zieken voor- loopig op bedden en brancards te kunnen ontvangen, vanwaar ze r.-- denzelfden nacht door de ambulances van het Neder landsche Roode Kruis naar hun plaatsen van bestemming%in alle deelen van het land werden vervoerd. Er werd ons nog de gelegenheid geboden-om op zeer bescheiden wijze links en rechts een gesprek aan te knoopen. De een vertelde, hoe gelukkig zij was, eindelijk uit die hel van moeite te zijn verlost en hoe de zij de hulp van het Ne derlandsche Roode Kruis had ge waardeerd. Gods universeele liefde. De ander kon maar niet genoeg lof uiten over de ontvangst in Suez. Een derde had haar man verloren en ging alleen naar haar ouders terug, een jonge vrouw, in de kracht van haar leven. Neder landsche lezer, dat is niet die een vrouw, neen, met haar hon derden, die zoo hun mannen én vaak hun kinderen verloren. Dat heeft de Japansche hel over deze onschuldige hoofden gebracht en dat leed hebben wij voor hen te lenigen «oor onze ontvangst, door hen op te nemen endoor de offers, die voor Indië noodig zijn, met ruime hand 'te geven. Een oude dame uitte haar dank voor al de hulp, vooral ook aan het Ne derlandsche Roode Kruis en zeide ongeveer: Hetgeen het Roode Kruis in de wereld tot uitdruk king brengt, is Gods universeele liefde voor al Zijn kinderen. Het heeft ons de zekerheid gegeven, dat die liefde nog steeds in de wereld Is en daardoor den moed om verder te gaan. Schrijnend kinderleed. Ik wil nog even iets vertellen van de zieke kindertjes. Een moeder met twee schijnbaar zeer gezonde kinderen van 10 en 12 iaar, vroeg ik. hoe zij en de kin deren het hadden gemaakt. „Mijn jongens ziet er wel goed uit. maar een heeft tbc in 'n kamp gekregen, nadat hij reeds door de Japan ners op ziin 10de jaar bij mij is weggehaald en naar een mannen kamp werd gebracht." Een klein meisje met mazelen SCHAATSENRIJDEN De vier Nederlandsche schaat senrijders, die onder leiding van den vice-president van den K N. S. B„ den heer mr. S. J W. Nij- hoff, voor deelneming aan de op 19 en 20 Januari a.s. te Davos te houden internationale schaatsen- wedstrijden zijn aangewezen, zul len Woensdag 9 Januari a.s. om 13 uur van het Centraal Station te Amsterdam vertrekken. Ook de drie rijders, die door den K.N.S.B. afgevaardigd zijn voor de internationale wedstrij den, welke 18 en 19 Januari te Chamonix zullen worden verre den, vertrekken met dezen trein. VQETBAll De Iandenwedstrijd Nederland- Bel-gië wordt niet op 5 Mei. doch in verband met op 5en 6 Mei te houden bevrijdingsfeesten, op 12 Mei gespeeld. De ontmoeting zal plaats vinden in het Olympisch Stadion te Amsterdam. DINSDAG 8 JANUARI HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 13.00 Luchti? middag programma (gr.); 12.30 Hoe Neder land den vrede wint; 12.35 Continen tal kwintet; 13.00 Nieuws; 13.20 Orkest Piet Coomans; 14.00 Wereld- programma; 15.00 Voor de vrouw; 15.15 Een kwartier cabaret; 16.30 Solisten concert; 16.45 Ons kort ver naai; 17.30 Kort woord van 't Comité "Nederland helpt Indië"; 18.00 Orkest Carlo Carcassola; 18.30 Engelsche les voor beginners; 19.00 Nieuws; 19.30 Ensemble Jetty Cantor; 20.00 Depar tementen spreken; 20.15 "Bravour en Charme"; 21.00 Hoorspel "Het borst beeld van den leider"; 22.15 Mensch en Maatschappij HILVERSUM II: 18.00 Nieuws; 18.30 Gramofoonmuz. 18.50 Voor je slapen gaat19.00 Juan Petri en zrjn orkest; 19.30 Voor de Ned. Strijdkrachten; 20.00 Piano, recital door Willem Andriessen; 20.30 Voor de werkende vrouw; 20.45 Itali- aanscire stemmen (gr.); 21.15 Eddy Walis speelt; 21.45 Avondwijding; 22.00 Nieuws; 22.15 Orgelconcert door Bernard Drukker. lag maar te huilen en ondanks de lieve hulp van een verpleegster riep het maar: „Ik wil bij mijn pappie slapen". Pappie was er niet meer Een ander kind, een meisje van 14 jaar, had haar beide ouders verloren, leek reeds wat afge stompt door een teveel aan leed. Toen ik deze ziekenzaal verliet was ik diep ontroerd en moge de lezer van deze regels mijn ont roering deelen, door haar uit te drukken in een daad, die een plicht van ons allen is: Nederland helpt Indië. (Vervolff van pa# 1) Ik begrijp uw teleurstelling en ontgoocheling waar alles niet zoo gelooperi is, als gij u de toekomst had voorgesteld. Deze teleurstel ling en ontgoocheling liggen zoo zeer in de natuur der dingen. Toch zie ik ook in het lijden van ons geheele volk; zij het op an dere wijze dan gij, de verklaring voor de traagheid in het u ziel kundig begrijpen en tegemoet komen. zooals gij dit verwacht en gehoopt had. Op het tijdstip, dat gij" onze grens overschreedt, waren de geesten geheel in beslag geno men door de zorg om het dage lijks bestaan en de eigen ontbe ringen en met het overwinnen van de eigen moeilijkheden. Toch lijdt het geen twijfel, dat Nederland weet wat gij over ge had hebt voor de zaak der vrij heid en de bevrijding des vader lands en dat het trotsch op u is. Wij mogen en zullen dit niet vergeten. In een tijd, als waarin wij thans leven, kunnen wij uw be zielend voorbeeld en de kracht die van u uitgaat als strijder en strijdster niet missen, willen wij een beter vaderland bouwen. Wij hebben ieder van u noo dig, onverschillig of gij weer tot werken in staat zijt of nog ge kluisterd zijt aan een smartelijk ziekbed, wil ons ook nu voorgaan met de inspiratie, die u bezield heeft en de geestkracht, die gij aan den dag gelegd hebt tijdens de verschrikkelijke jaren, die achter ons liggen, geef u opnieuw op deze wijze voor ons allen, voor het vaderland. Met hart en hoofd geheel vervuld met dit le vensdoel, zal 'opnieuw geluk uw leven binnenstroomen en God geve u daarbij innerlijke rust én vrede. .Gij kunt vertrouwen, dat ieder die op dit punt verantwoordelijk heid draagt, zich van die verant woordelijkheid bewust is en dat de resultaten van hun handelen, naarmate^ het herstel toeneemt, steeds duidelijker zullen worden! Nu ik tot u spreek, gaan als vanzelf mijn gedachten ook met trotsche voldoening uit naar onze dappere strijders te land, in de lucht, ter zee_ en bij de koop vaardij, van wie veel geestkracht en moed gevraagd wordt om de gevolgen, die de oorlog voor hen met zich heeft gesleept, voor het verdere leven te dragen, die het zij gewond werden in den strijd of wel als gevangenen de daar mede gepaard 'gaande ellende hebben moeten verduren. Hier behoef ik slechts Thailand te noemen. Hun allen roep ik toe: Wij hebben ook u noodig. Vervult uwe roeping, bouwt allen mede, geestelijk en ook stoffelijk, aan het nieuwe vaderland en aan het nieuwe rijk. Ten besluite spreek ik tot alle Nederlanders. Wij zijn aan onze driekleur, die ons in deze jaren zoo dierbaar is geworden, verplicht te too- nen, dat het ons diepe emst is met onze dankbaarheid tegenover al deze vrouwen en mannen, die het beste gaven voor Nederland, voor ons rijk en voor ons. Het is onze eerepHcht hen niet te leur te stellen. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot: Pas toor te Bloemendaal den Wel- eerw. Heer L. A. J. M. Beune, die Rector was te Leiden (St. Liduina Gest.), vervolgens tot Mede-Direct, der Kath. Actie en Alg. Adviseur der Soc. Vereeni- gingen in het Bisdom Haarlem, den Weleerw. Heer J. Th. M. Kraakman, die Kapelaan was te 's-Gravenhage (H. Jacobus), verder tot Leeraar aan het Sem. „Hageveld" te Heemstede de Wel eerw. Heeren C. J.. Groote, die Kapelaan was te Middelburg en C. J. M. Vermeulen, die Kape laan was te Alphen a. d. Rijn; tot Rector te Haarlem (St. Bonif. Gest.), Nagtzaamplein 32, den Weleerw. Heer C. M. Broers, die Kapelaan was te Haarlem (H.H. Elis. en Barb.) en tot Rector te Haarlem (St. LuciaGest.), Kloos terstraat 34, den Weleerw. Heer H. H. Brouwer; tot Kapelaan te 's-Gravenhage (H. Jacobus) den Weleerw. Heer L. C. Schinkel; tot Kapelaan te Rotterdam (H. Elisabeth) den Weleerw. Heer P. M. J. v. Vliet; tot Kapelaan te 's-Gravenhage (H. Jeroen) den Weleerw. Heer C. H. Wil- lemse. die Kapelaan was te Noordwijkerhout (H. Victor); tot Kapelaan te Haarlem (H.H. Elis. en Barb.) den Weleerw. Heer F. H. Heemskerk; tot. Kapelaan te 's-Gravenhage (H. Ger. Majella) den Weleerw. Heer N. J. de Ruy- ter; tot Kapelaan te Schiedam (H. Liduina) den Weleerw. Heer ■T. J. Oudshoorn; tot Kapelaan te Haarlem (H. Joan, de Dooper) den Weleerw. Heer J. J. Tuyp; De „Repoeblik Indonesia" heeft haar eigen postzegels uit gegeven. Het zijn zegels, die resp. door de Nederlandsche regee ring en den Japanschen bezetter zijn uitgegeven. De nationa listen hebben ze eenvoudig van een opdruk voorzien en geven ze uit als de zegels der nieuwe republiek. Anefo-Raucamp P. Waarmede omstreeks half Decem ber reeds een groot aantal leer lingen in staking is gegaan. De politie stelt een onderzoek in naar deze explosie. Korten tijd nadat een vergade ring van het bestuur met een aan tal vertrouwensmannen in het Christelijk Lyceum te Haarlem was 'geëindigd, is een hoeveelheid explosieve stof in een Hoek van i het raam van het natuurkunde- lokaal, aan den buitenkant van het gebouw, tot ontploffing ge- -komen, waardoor de ramen van rot" Kapelaan' te^Rottérdam ~(H.de lokalen het moesten ontgelden Toseph) den Weleerw. Heer W. en ook m den omtrek vrij aan- zienhike glasschade werd veroor- G. Vet, di& Kapelaan was te Naaldwijk; tot Kapelaan te Lisse 1H. Agatha) den Weleerw. Heer •T. M. E. Keet, die Kapelaan was te Velsen-Noord; tot Kapelaan te Alphen a. d. Rijn den Weleerw. Heer G. J. P. van Reisen, die Kapelaan was te Langeraar; tot Assistent te Haastrecht den Wel eerw. Heer B. J, van Bommel 'Neomist). Tenslotte zal in de vacatures te Noordwijkerhout, Middelburg, Langeraar, Naaldwijk en Velsen- Noord voorzien worden door de benoeming van Assistenten. zaakt Een stuk is uit den muur geslagen en de raamsponningen zijn deerlijk ontwricht. Omwo nenden verklaren, dat zij om streeks kwart voor 12 in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een hevigen knal hebben gehoord. Op den muur o-nider de pleg, waar de „bom'' was aangebracht, staan met krijt de woorden „Van der Eist terug, weg met het bestuur. Recht" Ook bij den hoofdingang van het gebouw is een dergelijke leu ze geschreven. Dit leidt tot de veronderstelling, dat deze explo sie in verband staat met het ge- Schil tusschen den rector en het 's-GRAVENHAGE, 7 Jan. Het vertrek van dr. - Van Mook naar Nederlandsch Indië is opnieuw uitgesteld en thans bepaald op Zaterdag 12 Januari. Voordien begeeft de Lt. Gouverneur-Gene raal zich nog naar Londen voor het voeren van besprekingen met den Nederlandschen ambassadeur jhr. mr. E. F. M. Miehiels van Verduynen Dr. M. Euwe seinde Zondag avond 6 Januari uit Hastings: De resultaten van de afgebro ken partijen wdten: 8e ronde: EkstroemThomas na 36 zetten beslist. 6e ronde: EkstroemEuwe 1— 0 na 80 zetten, j 8e ronde: PrinsTartakower 01 na 51 zetten. 7e ronde: EuweSergeant 1 0, een orthodox damegambiet, na 51 zetten beslist. De stand na de 8e ronde luidt Tartakower 6 Ekstroem 6, Euwe, Denker en Steiner ieder 5 VSPrins 4)4, Aitkén 4, Mieses 3, Christoffeïs en Sir George Thomas ieder 2'A, Devos 1 lA, Sergeant 1. De 8e ronde bracht nieuwe be slissingen. Het is nu wel duide lijk geworden, dat Tartakower én Ekstroem de voornaamste candidaten voor de eerste plaats zijn. Beiden wonnen, hoewel niet zonder geluk. Ekstroem kon aan vankelijk tegen Thomas geen voordeel behalen en liet zich ten slotte in op een gelijkstaand pionneneindspei, dat de Engelsch man door een paar onnauwkeu rige zetten toch nog verloor. Tartakower speelde een voor treffelijke partij tegen Prins. Het was een Aljechin-opening, waar in beide spelers elkaar niets toe gaven. Onze landgenoot was zeer vindingrijk en plaatste zijn tegen stander voortdurend voor lastige problemen, welke deze echter steeds tot een bevredigende op lossing bracht. Kort voor de pauze bood Tartakower remise aan, hetgeen doer Prins helaas niet werd aanvaard. Deze meen de beter te staan, maar spoedig na de pauze bleek, dat hij zijn stelling zeer had overschat. Met enkele fraaie manoeuvres wist Tartakower een moeilijk toren eindspel tot-winst te herleiden. De partij Christoffel—Euwe was „a comedy of errens" (een comedie van vergissingen) Christoffel speelde een vrij in gewikkelde variant- van de Weensche opening, met het ge volg, dat er stellingen ontston den. waarin beide spelers vrij diep moesten combineeren. Dat deden zij dan ook, vermoedelijk te diep, want toen Euwe een een voudig stuk verlies over het hoofd zag, ontging dit ook zijn tegenstander. In moeilijke stel ling maakte tenslotte de Zwitser een blunder, welke onmiddellijk verlies der partij ten gevolge had. Mieses verloor in 16 zetten van Denker, doordat hij torenverlies met mat over het hoofd zag. De tachtigjarige speelt wel zeer wis selvallig, gisteren wist hij meer dan 100 zetten tegen Prins stand te houden en tenslotte toch nog een verrassende remise uit het vuur te sleepen, terwijl hij van daag volkomen faalde. Het ge volg van deze wisselvalligheid is, dat Denker tegen Mieses een half punt meer scoorde dan Prins, hetgeen de verhouding van beider verdienste stellig niet weergeeft. Vanzelfsprekend heeft elke speler z'n ups en downs. Maar zoo'n buitenbeentje als Mieses slaat in dit opzicht elk record. Hetgeen den .uitslag ten zeerste vertroebeld en eigenlijk een bezwaar is tegen het mee spelen van Mieses, hoewel diens deelneming den wedstrijd overi gens een pittig karakter ver leent. Steiner speelde een orthodox damegambiet tegen Aitken zeer sterk en won m goeden stijl. SergeantDevos was een weinig belangwekkende remise. Euwe kon zijn afgebroken par tij tegen Ekstroem niet houden en streek na hardn'ekkigen tegen stand de vlag- De uitgestelde partij EuweSergeant werd door Euwe gewonnen na een moeilijk eindspel van twee' torens en loo- pes tegen dame en loopef» QE GROOTE GEBEURTENIS die haar schaduw vooruit werpt, is de eerste algemeene vergadering van de Vereenig- de Volkeren, op 10 Januari a.s. te Londen. De gedelegeerden komen reeds uit alle windstre ken der aarde naar de Engel sche hoofdstad. De meeste Ministers van Buitenlandsche Zaken zullen zelf van de partij zijn. Een der groote drie, Molo- toff, komt niet. Hij is ver moeid. Het is natuurlijk moge lijk. Misschien is het ook een politieke vermoeidheid, wat nog weer iets anders is dan een vermoeidheid van dè poli tiek Het wegblijven van Molotoff kan een schaduw over de vergadering zijn, maar het behoeft 'dat niet te zijn. Erger liikt in elk aeval de schaduw van Ruslands zet in den Liba non. Zooals men weet, hebben Engeland en Frankrijk een overeenkomst inzake den Liba non gesloten, thans laat Rus land weten dat het daarbij niet gekend is. En dus heeft Rus land laten weten dat het de Libanon zal steunen alshij met Engeland en Frankrijk nog ■verdere moeilijkheden te regelen heeft. Zulke dingen zijn aan den vooravond van de de V. V.-vergadering niet be paald prettig. Zij bevorderen den vrede, en dus de veilig heid, niet, en daar is het de V. V -Organisatie toch om te doen. Rusland schijnt zich zeer sterk te voelen in zijn positie van een der groote drie. Het doet, volgens de laatste berich ten, niet mee aan de belang rijke overeenkomst van Bret- ton Wood, die van zooveel be lang kan zijn voor de financie ring van den wereldhandel. Een andere schaduw is het laatste probleem. Een Ameri- kaansche autoriteit heeft uit gesproken, dat de kwestie van het Ruhr gebied en van de Wes telijke grens van Duitschland geregeld moet worden, voor dat de zaak van het Centrale Duitsche bestuur geregeld wordt. Dit komt wel in het schuitje van Frankrijk. Vrede en veiligheid hangen van ver schillende problemen af, ook van de regeling van de Fran- sche belangen ten opzichte van Duitschlandl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3