y smidsknecht bedienden lï Coöp. Boerenleenbank W.A. OUDORP Duo WI-JO Belangrijk nieuws!! I J. SCHILDER NED. TALEN INSTITUUT V! „DPAUW" Nederland Helpt Indië I Nieuw Noordhollandsch Dagblad K. NAP - Oudcarspsl NET KOSTHUIS Zonder bon VERLOREN DICHT RESERVEWIEL JEUGDIGE WERKKRACHTEN een aankomend bediende 1 en een jongsfe bediende voor Carrier RolieBergerweg 36, Alkmaar Lampenkoppennooisfer gevraagd en leerling-naaister TH. KUETER - LAAT 138 - ALKMAAR VRIJDAG T1 JAN. a.s. „Het Roods Hert Egmond a. d. Hoef KAPPERSVAKSCHOOL VAN DE N.K.B. gratis geknipt te worden plus 50 ct. toe knippen, wasschen en onduleeren De moeilijkheden zijn overwonnen,- daardoor kan de Stoomververij en Chemische Wasscherij weer vlugger en nog beter uw goe deren verven en chem. reinigen MODE-VAKSCHOOL NELLY TRAA gedipl. leerares coupeuse gedipl. coupeuse Eind 1945 verzekerd bedrag: TWEE HONDERD MILLSOEN GULDEN N. H. I. Kleurenfilm KLEUR EN GLORIE ONZER TROPEN In het Bioscooptheater CINEMA AMERICAIN DE OOGST IS WEER VOOR EIGEN VOLK C. BEEMSTERBOER - Warmenhuizen y MAANDAG 7 JANUARI 2948 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de laatste H.H. Sa cramenten, onze innig ge liefde Moeder, Behuwd, en Grootmoeder, Mej. AFRA SCHIPPER Weduwe van C. GROOT in den ouderdom van bijna 76 jaar. Wij bevelen haar ziel in Uw gebeden aan. Kinderen en Kleinkinderen. Obdam, 6 Januari 1946. De gezongen H. Uitvaart mis; waarna de begrafenis zal plaats hebben op Woensdag 9 Januari, des morgens te 9.30 uur in de Parochiekerk van den H. Victor te Obdam. Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Moeder; Behuwd- en Grootmoeder MARIA VAN SCHAIK Weduwe van Johannes Hoedjes in den ouderdom van 72 jaar. Waarland: J. L. Morsink W. M. MorsinkHoedjes en kind Aruba West-Indië) J. Hoedjes Moerbeek: P. Wit M. C. Wit—Hoedjes en kinderen Alkmaar: G. Verwer J. VerwerHoedjes C. P. Hoedjes Th. Hoedjes—Schuijt eh kinderen Heerhugowaard G. A. Hoedjes T. Hoedjes—Kok en kinderen A. Verwer L. VerwerHoedjes en kinderen Waarland, 5 Januari 1946. De plechtige Uitvaart dienst zal worden gehou den op Dinsdag 8 Januari 1946, des morgens om 9.30 uur, in de Parochiekerk van den H. Wulfram te Waarland, waarna begra fenis op het R.K. kerkhof aldaar. Te koop: IEPENBOOM. TH. CONIJN, Zuideinderweg no. 3 te Limmen. Te koop: een z.g.a.n. Philips luidspreker, 7.50. Popels- manslaan 8 te Alkmaar. Gevr.: R.K. Boerenknecht, niet boven 18 jaar. Brieven no. 15298' bur. van dit blad Te koop: een HOND, ras Ifetrsche Setter. Adres: P. REUS, Heerenwég F 178 te Heiloo. Te koop: SLAGWERK f 250 Straatweg 143 te Alkmaar. Tel. 4462. Te koop: Oude kwal. KIN DERWAGEN. Kuilboer, Gas houderstraat 17 te Alkmaar Te koop: een electr. wasch- machine m. wringer. Adres: Nieuweweg 95 te Anna Paulowna. Uit de hand te koop: een Landbouwbedrijfje, zoo goed als nieuw; Woonhuis met Schuur en 1.34 H.A. best Bouwland te H.Hugowaard. Br. onder no. 15271 bur. van dit blad. Te koop aangeboden tegen half Januari: 6-j. D.H.rasz. v. pr. oud. (7 w.) bij P. KO MEN, Veehouder Noorddijk C 71 te Ursem. Verloren: Gaande van de Weere n. Westwoud 'n geel- lederen damestasch inh. 'n roze nachtjapon en 'n p. sui ker; teg. bel. ter. te bez. bij C. Koning, Weere C 14 te Abbekerk. Langs dezen weg betuigen wij, mede namens onze we derzij dsche ouders, onzen hartelijken dank voor de overgroote belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. J. BEEREPOOT H. M. BEEREPOOT—BREG Bg. v. d. Heuvelstr. 7, Ursem. Voor direct gevraagd een Electrische smederij GevraagdDienstbode of Huisknecht of hulp om vóór 9 of na 5 uur practijkruimte schoon te houden. Mevr. BOERS, Wilhelminalaan 7 te Alkmaar. Te koop: z.g.a.n. KINDER WAGEN. Te bevr. bij P. v. BAAR, Wogmeer B 13 te Spierdijk. Ten kantore van de AMSTERDAMSCHE BANK Voordam 11 te Alkmaar, kuntien Woningruil aangeboden Omgev. spoor voor omgev. Vlotbrug. Huurpr. f 5f 5.50 Br. no. 15299 bur. v. d. blad Te huur gevraagd: Winkel met woonhuis, liefst binnen stad waardoor woning be schikbaar zou komen. Br. no. 15293 bur. van dit blad. Jongelui, die wenschen te trouwen zoeken gedeelte van woning of twee kamers met gebruik van keuken. Br. no. 15296 bur. v. d. blad in Alkmaar gezocht voor heer, die veel afwezig is. Brieven onder no. 15319 bur van dit blad. ENGELSCH Wilt U werkelijk vlot En- gelsch leeren spreken en verstaan? Schrijf leeraar met 25-j. erv. in Engeland. Br. No. 00803 bur. van dit blad. FOTO'S VERGROOTEN C. KROON Zilverstraat 4 - Alkmaar Gevr.Vaste arbeider voor bedrijf J. Abbring, Groetweg C 4. Aanmelden bij G. R. Smit, Schelpenbolweg E 55 te Slootdorp. Gevr.: Vaste arbeider met zoon voor bedrijf J. P.*Die- leman, Koggerrandweg D 85. Aanmelden bij N. Blok, Waard weg' B ]3 te M.meer post Kolhorn. Gevraagd per 2 Febr. 'n R.K. boerenknecht bij C. Meijne en Zn., 't Woud 496 te Eg- mond aan de Hoef. Stoffeerder vraagt huiswerk; tev. repareeren en bijvullen van bedden en matrassen; pr. kapok voorradig. Ook lijmen van stoelen enz. G. F. du machine; tweeschaarploeg; Laat 65 te Alkmaar. Gevraagd een ARBEIDER D. WAGENAAR, Middenweg A 83 te Heer Hugowaard. Te koop: 2de hands maai- Pont. Kanaalkade 31 B en Friesche en Noorsche schaat sen met schoenen en scheen. Jb. v. Diepen Burgerbrug EEN VIVO-ZAAK VERLICHT UW TAAK! Ontbijtkoek, - Taai-taai Beschuit uit voorraad leverbaar. Voor iederen klant een half pond biscuits zonder bon Aanbevelend, DE VIVO-WINKEL Veenh. middenweg H.H. WAARD geplaatst worden. Schriftelijke aanmelding onder opgave van referenties, enz. met tamelijk oude band, maat 4.75 x 18, tusschen HOORN en 'T ZAND via Wognum, Hoogwoud, Scha- gen. Terug te bezorgen, tegen belooning, aan on3 Bureau te Hoorn of Schagen. Handelskantoor vraagt voor administratieve werkzaamheden Brieven onder no. 15295, aam het Bureau van dit blad Fa. A. VAN DIJK - Luttik Oudorp 52 - ALKMAAR Groothandel Roomboter, Margarine, Kaas en Vetten vraagt voor kantoor: Sollicitatie moet schriftelijk geschieden. Heden ontvangen uit het buitenland: TROMMELNAVEN ZIJNAVEN TRAPASSEN ACHTERASSEN PEP ALEN VELGEN 26x2.50 Alles wat „Rolie" etaleerd, wordt verkocht en is zon der vergunning. TELEF. 4114 leerden reedi 15000 militairen In dienstverband met onzen ichrif* telijken cursus, samengesteld voor het Departement van Oorlog, Een beperkt aantal burgers kan deze lessen ook volgen, In 22 lessen Maleisch leeren met ollicleelen cursus. Lesgeld 2.90 per maand, 14.50 totaal. ENGELSCH ƒ2.50 p.mnd. Franseh, Duitsch, steno, boek houden, middenstandsdiploma Opleiding practijkexamens. EERST IEI.EGAAL R.0 T T E R D A M NU NATIONAAL ÊÏ/*kJ Gratis profiles van: Dvrl n«m NO .'"tfüz=z= Het Bestuur maakt bekend, dat de betaling der verschuldigde renten over 1945 betreffende VOOR SCHOTTEN en HYPOTHEKEN kan plaats hebben op des middags vara 25 uur ten Kantore der Bank. ZONDAG 13 JANUARI optreden van het Cabaret-gezelschap Aanvang 7.30 uur Kaartenverkoop vanaf Woensdag 9 Januari Gevraagd voor de a.s. examenklassen: HEEREN EN JONGENS, om Dinsdagmiddag om kwart voor twee, half 4 en om kwart over 5. HEUL 3 Ook voor DAMES EN MEISJES half 4 en 5 uur Verdr. oord hoek Hekelstr. ONZICHTBAAR STOPPEN PLISSEEREN BONTVERVEN LEERVERVEN Telef. 2439 VUGHTERDIJK 118 - 's-HERTOGENBOSCH Corr.-adres: Vijzelstraat 381 - Amsterdam vraagt voor direct: en voor het geven en assisteeren van kniplessen Hoog loon - Reis- en verblijfkosten vrji NOORD-HOLLANDSCHE LEVENSVERZEKERING - MAATSCHAPPIJ N.V. VAN 1891 Hoofdkantoor: 't Hooge Huys, Alkmaar Bijkantoren te: Amsterdam, Brussel, 's-Gravenhage, Groningen, Tilburg Inspecteurs: 150. Hoofdagenten en Agenten: 3500, verspreid over geheel Nederland en België. LEVENSVERZEKERINGEN VOLKSVERZEKERINGEN Collectieve personeels pensioensregelingen Over name van vaste goederen of andere beleggingen tegen levenslange lijfrente. OFFERTES VRIJBLIJVEND Tengevolge van den grooten toeloop voor de Indische rijsttafel moet het Comité tot reorgani satie van deze rijsttafel overgaan. De volgende regeling is getroffen: BORRELUUR-RIJSTTAFEL GECOMBINEERD bestaande uit: borrel, portie bitterballen, kaas en Indische Rijsttafel totaal 5.50. De eerste groep begint om 5 uur tot 7 uur, de tweede groep begint om 7 uur. 't Geheel wordt opgeluisterd door muziek Kaarten kunt U vooraf laten reserveeren bij het Secretariaat Comité Nederland Helpt Indië, Kerkplein 9, telefoon 3962. Deze kaarten kunnen Zaterdag 12 Januari vóór aanvang in ontvangst worden genomen en gelijktijdig voldaan. Reserveer dus vroegtijdig! Dinsdag 8 Jan. Aanvang half 8 - Entrée f 2.— Voldoende beproefd zaad leverbaar van: ORIG. LANGENDIJIGER KOOLZADEN ORIG. BLOEMKOOLZADEN Bestelt /«dig! Zaadteelt - Zaadhandel Telefoon K 2269-200 OFFICIEELE PUBLICATIES TOEWIJZING ,WASCHPOEDER Het C.D.K. deelt mede, dat de toewijzingen 560; welke van 30 December t. m. 5 Januari uitgereikt, zijn voor waschpoeder, voorloopig geldig blijven. De waschpoeder zal n.l. niet overal direct verkrijg'baar zijn, TELEFOON RIJKSPAPIER Het Rijksbureau voor papier is thans te bereiken voor afd. Bedrijfsverg. en afd. Beheer P.I. (papier en papier- verwerkende industrie, im- en export) 99261; alle overige afd. 99266. De directie is onder beide no.'s te bereiken. RIJVAARDIGHEIDSBEWIJS Het Centraal Bureau voor de afgifte van. bewijzen van rijvaardigheid, Gr. Hertoginnelaan 70; deelt mede; dat de storting voor het verkrijgen van een rijvaardigheidsbewijs m.i.v. 1 Jan. 1946 verhoogd is van f 2.73 op f 3.75. Stortingen dienen te geschieden op Gironummer 124149 of per postwissel. Contante betalingen worden niet aan genomen. BONAANWIJZING KUNSTMEST Het Kunstmestdistributiebureau heeft geldig verklaard: stikstof bonnen, voorzien vah. opdruk no. 2; fosforzuurbon- nen en kalibonnen; beide met opdruk no. 2 en 3; de stik stof-, fosforzuur- en - kalibonnen no. i behouden hun geldigheid tot nader order. Het uitreiken van de kunstmestbonnen wordt zooveel mogelijk bespoedigd, zoodat aangenomen kan worden, dat deze uiterlijk eind Januari in het bezit van de verbrui kers zullen zijn. U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4