Nieuuu JAPAN NEEZEN HOE BESTAAT HET!! naar de oerwouden Voor Den Helder, Schagen en omgeving ner^ens $%>del) Bureaux: DE VINGER EN DE HEELE HAND Nieuwe strijd om Soerabaja DOODSTRAF TEGEN ECHTPAAR GE EISCHT WEDEROM CORDON OM BATAVIA Rust in Bandoeng SCHANDELIJKE N MISDAAD Zesjarig meisje ontvoerd en vermoord Een Russische atoombom DE „ALMANZORA" Had acht dooden aan boord TWEEDE KAMER EN INDISCHE KWESTIE Meerderheid tegen Mook's beleid? van Qc aatsle nieuws Hoofdredacteur: 'H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties 11 ct. per m.m. regel. 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel. 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God i« 't DINSDAG 8 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10825 ALKMAASLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafslngel 99, tel. 4712 (K 2290) DEN KELDER: Loods, gracht 69. tel. 2333 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank EENIGEN TIJD GELEDEN heb ben wij ons er over verwon derd, dat in het ontwerp van het Staatkundig Program van onze Partij onder punt 8 in hoofdstuk VI het verlangen was uitgedrukt, dat in de publiekrechtelijke or ganisaties voor het bedrijfsleven de verschillende groepen van me dewerkers in het productie-pro ces moeten zijn vertegenwoor digd „onder leiding en toezicht van de Overheid''. Er is blijkbaar nog van meer kanten bezwaar gemaakt tegen deze redactie, vooral tegen de „nieuwe" opvatting, dat dit „zelf- doem" van de bedrijfsgenooten dus toch zou moeten geschieden onder leiding van de Overheid. Dat werd tot nog toe in de Ka tholieke sociale actie niet geleerd. Nu zou dat op zichzelf niet zoo erg zijn, want er zal wel meer zijn, dat de invloed van den dy- namischen tijd moet ondergaan. Wij schuwen dat niet. Alleen moeten wij niet aan de allicht veranderlijke mode meedoen. In elk geval is bij de eerste algemeene herziening ook dit punt oo de helling geweest en zoo staat er nu niet meer, dat de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisaties „onder leiding en toe zicht van de overheid" moeten staan, maar onder algemeene leiding en toezicht". Is dat meer of is dat minder? Vermoedelijk is de bedoeling, het begrip „leiding'' te verzwakken, door het meer in „algemeene" zin op te vatten en dit ook met zoo veel woorden uit te drukken. Zoo opgevat, is het winst. Maar beter en o.i. juister zou het zijn, als de geheele leiding van de overheid hier geschrapt werd. Dit is geen liefhebberijtje, of een theoretisch punt, maar een zaak van algemeen belang, acuut geworden, nu dezer dagen het voor-ontwerp van wet op de be drijfschappen is verschenen. Wij hebben er bereids op gewezen dat er ernstige bezwaren kleven aan dit voor-ontwerp, met name door de voorgestelde bepalingen inzake de leiding van de besturen, welke in handen van een Regee- rtogscommissaris d i. van de Overheid is gelegd, met vér gaande bevoegdheden. Maar wat zal de Partij er van zeggen, die in haar Urgentiepro gram op dit punt ook spreekt van „leiding", later „algemeene lei ding" van de Overheid. Hoe zal zij reageeren, als zij ziet, dat de Overheid, in casu de Minister van Handel en Nijverheid, door zijn vóór-ontwerp, niet alleen de vinger van de „algemeene lei ding" maar de totale zeggings macht van de. heele hand neemt. Het antwoord op deze vragen luidt, dat „de Partij" er nog niets van behoeft te zeggen, om dat dit ontwerp-program haar program nog niet is. Maar wel is het inte ressant, te hooren wat het Staat kundig Centrum er van zegt, dat voor dit ontwerp-program ver antwoordelijk is. Welnu, wij we ten althans de meening van den voorzitter, prof. Romme, weerge geven in de „Volkskrant" van gisteren. Het goede waardeerend in het voor-ontwerp van wet op de Be drijfschappen, fulmineert hij tegen de wijze, waarop dit ont werp zich de leiding van de Overheid in de bedrijfsorgani satie denkt. Hij beroept zich daar bij echter ook op het concept urgentie-program, waarbij hij niettemin, als wij het wel zien, al een verdere poging doet, zich van den wensch naar Overheidslei- ding op d i t gebied meer en meer los te maken. Hij spreekt n.l. over gemeenschapsleven in wijder ver band en zegt dat de Overheid aan al dit gemeenschapsleven al gemeene leiding en toe?icht moet geven „zooals het concept-urgen tieprogram" dit uitdrukt. Maar dit drukt dat program niet uit: het spreekt nu over „algemeene leiding en toezicht" op het gebied van de publiekrechtelijke organi satie over het bedrijfsleven. Daar geeft het een vinger, die op Over- heidsleiding-belusten de kans ge ven de geheele hand te nemen. Om alle misverstand uit te TE BANDOENG zjjn meer dan 500 Japanneezen ontwapend ter voorbereiding van het transport van een totaal van meer dan 6000 Japanneezen^ naar Buitenzorg voor eventueele verscheping naar het eiland 'Galang in den Riouw Archipel. Alle Japanneezen op Java ongeveer 77.000 zullen naar het eiland Galang gezonden worden, terwyi alle Japanneezen op Sumatra geconcentreerd zullen worden op het eiland Rempang, dicht daarby. Het leven op deze eilanden, bedekt met oerwouden, zal tamelijk somber zijn voor de Japanners. Diegenen, die nu in kampen rondom groote steden op Java, verble ven zullen het heel anders vinden dan het leven, dat zg nu leiden. Het radiostation van de extremis ten, dat nu gevestigd is te Modjoker- to heeft den Indonesiërs van geheel Soerabaja gevraagd "niet den moed te verliezen, daar de stad spoedig heroverd zal worden." Van de 400.000 inwoners zijn ongeveer 250.000 naar Soerabaja teruggekeerd. 1500 tot 2000 Europeanen worden in Malang ge vangen gehouden, volgens berichten van Chineezen uit deze stad. Het zelfde bericht meldt, dat de Indone siërs een "trainingkamp voor pilo ten onder Japansche instructeurs hebben opgericht. Het Westelijk ge deelte van het eiland Soembawa ls bezet door Nederl. Indische troepen, die een burgerlijk bestuur hebben ingesteld te Soembawa Besar. Overal verschenen vlaggen en de menschen juichten over den terugkeer van de Nederlandsche autoriteiten. Het grootste gedeelte van het Westen van het eiland wordt nog door de Japan neezen bezet. Tot 1 Januari bedroegen over geheel Nederlandsch-Indië de geallieerde verliezen 1.289 (206 dooden, 906 ge wonden en 177 vermisten-. Naar te Batavia verluidt, hebben de republikeinen een krachtig protest bij generaal Chri&tison gelanceerd te- gen de instelling van Nederl. militaire gerechtshoven. Uit Bandoeng wordt gemeld, dat daar rust heerscht. Gedurende het weekeinde heeft een Britsche torpedobootjager Indonesiërs, die zich in stellingen ten Oosten van Semarang heb- ingegraven, gebombardeerd. De •stad is Zaterdag door Indonesi sche kanonnen gebombardeerd, het vliegveld werd tijdelijk on bruikbaar gemaakt, maar snel werk van de Britsch-Indische troepen maakte- het spoedig weer voor gebruik geschikt. In de buurt van Soerabaja heeft de artillerie het vuur ge opend op aanvallende Indone siërs, deze trokken zich terug. Voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzooder Gerechtshof is de doodstraf geëischt tegen den 41-jarigen J. de Jong en diens 25-jarige vrouw J. A Vermeulen. Op vermoeden, dat een zekere C. Schouwenburg de inhouding van hun steunuitkeering op zijn ge weten had. Waren zij naar den Sicherheitsdienst geloopen en hadden daar verraden, dat Schou wenburg 's avonds op Wouden- steyn kabels wilde laten doorsnij den, een revolver droeg, teeke- ningen had gemaakt van olie tanks te Pernis en met plannen rondliep voor het geveni van spiegelseinen aan vliegtuigen. De man was op het laatste oogen- blik voor het verraad terugge deinsd, maar had toch niets ge daan om zijn vrouw te weerhou den. Schouwenburg was later door een Duitsche rechtbank ter dood veroordeeld en gefusilleerd sluiten, is het, mede gezien de er varing met het voor-ontwerp- Vos, maar beter, in de redactie van ons urgentie-program den wensch naar Overheidsleiding te schrappen en ons te bepalen tot het zeker noodzakelijke „toezicht" van de Overheid. In „toezicht" zit vanzelf al een stuk leiding dat hier voldoende moge zijn! Het officieele communique meldt, dat het cordon om Bata via, dat kort geleden is opgehe ven, gistermiddag opnieuw om de stad is getrokken. Het onder zoek van de kampongs is van daag hervat. Te Buitenzorg zijn de T.K.R. en de politie overeengekomen met de Britsche autoriteiten samen te werken. Als bewijs van hun oprechtheid hebben zij 77 onge- wenschte elementen uitgeleverd. Intussehen wordt het Zuidelijk deel van de stad onderzocht. Mariniers te Soerabaja. Een Britsche zegsman heeft gemeld, dat een bataljon Neder landsche mariniers te Batavia is geland. De rest gaat niet naar Soerabaja, maar zal naar Malak- ka terugkeeren. Te Chicago is gisternacht een zesjarig meisje Suzanne Degnan, door onbekenden uit haar bedje weggenomen en ontvoerd. Heden heeft men in een riool het hoofd je van het kind gevonden. Van den vader was een losprijs van 20.000 dollar geëischt en deze had per radio den ontvoerders verzocht het kind geen letsel toe te brengen en zich bereid verklaard den losprijs te beta len. Niettemin hebben de misda digers de kleine Suzanne, wier vader ambtenaar is bij het bu reau voor de prijscontrole, laag hartig vermoord. De politie stelt ijverige pogingen in het werk de romp van het slachtoffertje te vinden. VIJF SOWJETGELEERDEN, werkend onder hoogen druk, hebben een atoombom ont wikkeld, waar tegenover de En- gelsch-Amerikaanscha atoombom al weer verouderd lijkt. Aldus heeft dr. Raphael Armattoe, dir. van het Instituut voor Anthropo- logie en Biologie te Londonderry, in een interview verklaard. De Sowj et-Russische atoombom kan in verschillende grootten in mas sa geproduceerd worden. Armat toe gelooft, dat de Sowjet-Russen spoedig in staat zullen zijn de atoomkracht voor machinebouw projecten te gebruiken. De expe rimenten hiermede zullen in een afgelegen bergstreek eind Jan. worden voortgezet. Maandagavond omstreeks half tien is de „Almanzora" voor de tweede maal in Amsterdam ge arriveerd met repatrianten uit Indië. Er waren totaal 1672 per sonen aan boord, van wie 482 personen van de „Oranje" en o.a. 60 zieken van de Nieuw Amster dam. Daar het aantal gezonden ditmaal veel grooter was dan den vorigen keer was ook 't enthou siasme aan boord van het schip bij aankomst veel grooter. De „Almanzora" had helaas ook acht dooden. afkomstig van de „Oranje".. Behoudens enkele gevallen zijn de zieken gelukkig er niet ernstig aan toe. OVER DE INDISCHE PRO BLEMEN zijn, naar wij ver nemen, besprekingen gevoerd tusschen de regeering, dr. van Mook en parlementaire deputa ties, o.a. leden Seniorenconvent uit de beide Kamers (de geza menlijke fractieleiders) en de Indische Commissie uit de Twee de Kamer. In een rede op het gister avond in Amsterdam ge opende congres van de Com munistische Partij Nederland heeft de heer Paul de Groot nu gezegd, dat bekend ge worden is, dat de meerder heid van de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken te gen de politiek, zooals die door dr. van Mook werd ge voerd en die door de regee ring werd gesteund. Dit noodparlement, meende.spr., moet naar huis worden ge zonden. Amerika zal van zijn veto recht in den Veiligheidsraad ge bruik maken, als dit nocdig is om zijn belangen in het atoom onderzoek veilig te stellen. In New Vork bedreigt een staking bij de telefoon het binnen- en buitenlandsch verkeer. QNZE VERWONDERING over dingen en toestanden, die wij niet voor mogelijk hebben geacht, stijgt met den dag en vandaar, dat de populaire uit drukking, die wij boven deze regelen plaatsten, is ontstaan. Het is een spontane directe uiting van onze gevoelens, wanneer ons zonderlinge feiten worden meegedeeld. Deze drie woorden schoten ook als de letters op een film-krant on middellijk in onze gedachten, toen wij een bericht van de „Evening News" onder oogen kregen, waarinsprake is van een Liga voor christelijke her vorming, de Hitler-vereerders, die een dagblad zullen uitge ven. genaamd „The kingdom het van ge- Met koortsachtigen ijver werkt men auy t« naait aan de Uselbrug te Zutphen, daar bij eventueelen ijsgang de beide Bailey-bruggen onherroepelijk zouden moeten worden afgebro ken, waardoor de geheele Achterhoek weer volkomen geïsoleerd zou zijn. Een overzicht van de werkzaamheden. Op den voor grond de geheel nieuwe overspanning; op den achtergrond de Bailey-bruggen, wier lengte ongeveer 1 km. bedraagt. (W. P. Zeylemaker P.) herald". De inhoud van blad zal voornamelijk godsdienstigen aard zijn baseerd op de overtuiging van de Liga, dat Hitier de messias was èn gezonden om de we reld te louteren van de zonde. Ja, ongeloovige lezer, wrijf uw oogen maar uit, het staat er heusch zwart op wit. Het is een bericht van Reuter uit Londen. Arme verdwaasden, die zulks propaqeeren. Heeft de oorlog hun dan een dergélij- ken geestelijken schok gege ven, dat zij precies het omge keerde beweren van hetgeen zij dagelijks om zich heen kunnen zien? Heel de be schaafde menschheid klaagt over een toeneming van het zedenbederf en vraagt zich ongeduldig af. waar het goede blijft, dat uit het kwaad van den oorlog, naar wij hoopten, geboren zou worden. Hébben zij dan werkelijk den Messias verwacht in de gedaante van een beest-mensch die de eene woordbreuk na de andere beging, mïllioenen on- schuldigen tot slachtoffers maakte van zijn duivelschen hoogmoed, om zijn wil tot heerschen over alles en allen tot uitvoering te brengen Heeft daarom Engeland zijn beste zonen geofferd en heb ben daarom vele moeders en kinderen gebrek geleden, dat als de overwinning van het recht op het grootste onrecht, door de wereld, ooit gekend, is bevochten, een stelletje onder- hoorigen, wie het in het hoofd is geslagen, komt verklaren, dat de bloedbeul, die zich zoo lafhartig aan zijn rechters ont trok, een door God gezondene zou zijn? Ja, hoe bestaat het! Maar meer nog, hoe bestaat het dat een regeering een dergelijk optreden toelaat! Als dit geen uitwas van democratie is, weten wij het niet meer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1