Leerling Etaleur Kofa-Mag. J. SPRUYT massieve banden M( 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad administratieve kracht radiotoestellen chef-bakker volslagen bakkersbediende en een halfwas Bakkerij Verberne, Turfhaven 56, Hoorn Fijnstrijkinrichfing COR VREDENBURG STRIJKSTERS FLINKE KNECHT HEDEN verkoop en aflevering van loten der 497ste Nederl. Staatsloterij Geluks-Assur.-kantoor H. STARREVELD INSCHRIJVINGEN op 2,5 pet. Spaarcertificaten en 3 pet. Grootboek 1946 INCASSO BANK N.V. Kantoor Enkhuizen INCASSO BANK N.V. Kantoor Wieringermeer Nette dienstbode gevraagd flinke vaste hulp RENSES' Transportbedrijf alle voorkomende vervoer veevervoer Mededeeling Distributiedienst Alkmaar versche zeevisch gerookte visch Noord-Hollondsch Koffiehuis „DE DOLONANS" Verkrijgbaar: DROGISTERIJ P. KOMMER Co. Voordam 17 Nederland Helpt Indië De Bonte Spelers KERMISVOLK OP KERSTMIS Zondag 13 Januari 'f Veld Chemische Wasscherij en Ververij S. KROM N.V. MEISJES voor de expeditie CHEMISCHE STRIJKSTERS MEISJES NAAISTERS en EENIGE FLINKE JONGENS Te koop EEN DORSCHMACHINE DROG. DE UIL ALB. DE VRIES SINAASAPPELEN NIC DOETS TERUGBETALEN OP GELDKAARTEN DINSDAG 8 JANUARI 1948 1 il! t Hiermede vervullen wij den treurlgen plicht kennis te geven van het overlijden van onze innig geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder; Be. huwd- en Grootmoeder CORNELIA DE WIT— KRAAKMAN Echtgen van C. d. Wit Pz. in den ouderdom van b(jna 79 Jaar. ült aller naam: C. DE WIT Pzn. Castrlcum. 6 Jan. 1946. De Gezongen Uitvaart zal plaats hebben op Donderdag 10 Januari a.s. 's morgens om 10 uur, in de Parochiekerk van den H. Pancratlus te Castrl cum, waarna xv de begra fenis. Een derde slag trof ons door het overlijden op Java van onzen lieven Vader, Broer. Schoonzoon Zwager en Vriend WILLEM PELS Ht) ging op 16 Maart 11. op 51-jarigen leeftijd ln het kamp Tjimahl van ons heen. Nleuwesloot 37 Alkmaar: MARRETJE PELS WILLEM PELS North Edgecomb. USA: J. W J. PELS en Echtgenoote Koorstraat 51. Alkmaar: PIETER C. PELS Heerenweg', Heiloo: G. NIJENHU1S en Echtgenoote Algorta (Spanje-: SOLEDAD ZARATE Nleuwesloot 37 Alkmaar: A. VAN TTEL en Echtgenoote Verzoeke geen bezoek. Heden overleed tot onze diepe droefheid nog ge. heel onverwacht, onze lieve Man, Vader, Be. huwdzoon; Broeder, Be- huwdbroeder en Oom. de Heer ALBERTUS CHRIST1AAN DE FRENNE in den ouderdom van 54 jaar. Alkmaar: N DE FRENNE— BOLDEWIJN a.b. Straat Malakka: PIET DE FRENNE Alkmaar: D. J. F. M. BOLDEWIJN STAM en verdere familie. Alkmaar, 7 Jan. 1946. Langestraat 26. De begrafenis 'zal plaats hebben a.s. Vrijdag op de Gemeente Begraafplaats. Vertrek van het sterfhuis n.m. 2 uur Op den i8den Januari hopen onze geliefde Ouders en Grootouders TH. KE1JZER en M. KEIJZER—v. d. VELDEN den dag te herdenken dat zij vóór 40 jaar in den echt zijn verbonden. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare Kinderen en Klein, kinderen, Limmen, Januari 1946. Hartelijk dank aan allen, speciaal de Eerw. Zusters van het St. Elizabethr-Zleken- huis, Dokter Louis en Dok ter v. d. Minne voor de lief. derijke hulp en de talrijke blijken van deelneming on dervonden bij en na het overlijden van mijn geliefde vrouw. S. SCHRIECKEN Alkmaar, 30 Dec. 1945. Wildemanstraat 17. De Heer en Mevrouw HAMBURGER Met hartelijken dank en wederkeerige wenschen voor 1946 Openlijk dank aan Maria en Antonius voor verkregen gunst. G. K. te Burgerbrug Gevraagd. Nette Werkster. ROODZANT, Kenn.str.weg 137 te Alkmaar. Gevraagd: een Bakkersknecht P. SNOEK, Draal G 58 te Heerhugowaard. Aleer../ Groothandel vraagt: vr, liefst met eenige ervaring. Schriftelijke sollicitaties onder no. 15331, Bureau van dit blad. Gevraagd: Meisje v. d. en n. Werkster aanw. Mevr. Beu kenhorst, Jul. v. Stolberg laan 2 te Alkmaar. Nette R.K. Jongeman, 20 Jr. oud, zag zich gaarne ge plaatst ln Melkzaak; onver schillig waar. voor direct of 1 April. Br. onder no. 15344 bur. van dit blad." NET MEISJE gevraagd voor halve dagen. Aanmel den na 8 uur 's avonds. Rozenstraat 39, Alkmaar. NET MEISJE gevraagd liefst voor dag en nacht. Zondags virij. Ho. tel SCHUXJT. Sta tionsplein. Biedt zich aan om met Maart of later in dienst te treden: een R.K. Landarbeider, 40 jr. kunnende ploegen en met paarden omgaan. Met 2 aankomende zoons. Een flink woonhuis moet beschikbaar zijn, Br. onder nr. 15339 bur. van dit blad. Net zelfstandig Meisje ge vraagd voor dag of dag en nacht. TEN KORTENAAR Mient. 17, Alkmaar. Gevraagd per 1 Maart: een flinke Werkjongen bt) JOH. KAMP B 116 Zuidscharwoude Toekomstig adres: Laanweg C 77. B.z.a. Boerenknecht P.G.j best kunn. melken: 2 Febr. Geheel Intern. Br. onder no. 15368 bur. van dit blad. TE KOOP: een 6-jarige vos-bles (ruin); oen 2'/« jarige vos-bles (ruin) goed betuigt en een 5-jarige zwarte bles met 2 witte sokken, best rijpaard en allen bijzonder mak en eer lijk. G. Oudeman. Heerhu gowaard F 34. Te koop: SCHRIJFMACHINE merk Olivier, en ruim 1 H.A. Bouwland, Geestmerambacht DAPPER, Achtdorp D 42 te Schoorl. Te koop of voor Schapenwol: een prachtige bekleede Wieg op wielen, geheel met zijde bekleed en een paar hooge ipooie Dames Rijglaarsjes mt. 37; koopje; 1 pr. blauwe Pumps mt. 38. W. LEB- BING. Houttil 2. Te koop gevraagd een zig zag naaimachine. Brieven no. 15338 bureau van dit blad. Te koop: z.g.a.n. zw. Vilthoed en een Fietszadel. Adres- Zevenhuizerlaan 48 Heiloo. Een z.gta.n. d.bl. Swaggei te koop aangeboden. Nieu. wesloot 83 te Alkmaar Te koop aangeboden: Kin derwagen Engelseh sport- model. Schermerweg 5 te Alkmaar. Beste KACHEL te koop; 3 kookgaten; geschikt voor alle brandstof. Bevr. Stationsweg 190 te Alkmaar Te koop: een pracht Kamer- en Slaapkamerzeil o. kW. Tevens best Ledikant; Tafels •n half-kastje: klok; wasch, en gebakstel; canapé; wasch. teil enz. Te bevr. bij Mej. J. KRUYER, Middenweg G10 Heer-Hugowaard Z. Te koop: Aanmaak- en Brandhout. Forestusstr. 21 te Alkmaar. TeleL no. 3448 Te koop gevr.een in goeden st Kinderledikant; een Kinderstoel en een Looprek met vloertje. Adres: F. J HINK Oosterzij 1 177 Heiloo Te koop gevraagd: goede gebruikte RADIO STOKMAN Sch. Hondsbosselaan 79 -HEILOO DAME b.b.h.h. zoekt Kamers met of zondert" pension. Br. no. 15354 bur. van dit blad. Ruilen: een 1-pers. Ledikant z.g.a.n. tegen een 2-persoons Ledikant; desgewenscht met bijbetaling* Adres: J. IJPE- LAAN, Bayershofweg D 38 te Heiloo. Te ruilen: 1 tweeling Wan delwagen oude kwal. tegen dito eenling Wandelwagen. Fa. v. d. GEEST, Laat 86. Voor direct gevraagd: leiding kunn. geven aan personeel Telefoon 4803 Doelenstraat 6-8 - Alkmaar vraagt: voor expeditie en andere werkzaamheden begint de 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/10 en 1/20 Doorgefourneerd zoowel als klassikaal STRENGE DISCRETIE VERZEKERD! Landbouwstraat - TeL 591 - Schagen Van 15 Januari tot 5 Februari 1946 bestaat bii ons kantoor gelegenheid voor bovengenoemde inschrijving Wendt U tot onze kantoren, waar wij U alle ge- wenschte inlichtingen verstrekken en U gaarne be hulpzaam zijn bij de invulling van uw inschrijvings biljetten. (tijd. Breedstr. 20, Medemblik) in kl. Doktersgezin (geen praktijk) voor dag of dag en nacht. Zeeweg D 96 - Heiloo Biedt zich aan: een R.K. Boerenknecht; best kunn. melken en met alle werk zaamheden bekend; bij bej. menschen of weduwe. Br. onder no. 15346 bur. v. d. bl. VEREENIGING VOOR HUISVERZORGING Afd Zjjpe vraagt voor direct: een (Hoog loon). Aanmelden bji de secretaresse: Mevr. A. DE BOER-v. d. SLUIJS St Maartensbrug C 121, Tel. 229 - K 2246 Middenweg G 134 H. HUGOWAARD houdt zich beleefd aan bevolen voor Tevens ingericht voor Maandag naar Alkmaar Dinsdag naar Purmerend Donderdag naar Schagen Café te huur gevraagd. Br. bur. v. d. blad onder no. 15333. Voor de ingezetenen van Alkmaar is bon V 04 van de Vischkaart 'geldig ver klaard voor en bon V 05 voor Aangezien de vischhan- delaren meestentijds met betrekkelijk kleine hoe veelheden tegelijk worden bevoorraad, zullen deze bonnen 14 dagen geldig blijven dus vanaf 8 tot en met 22 Januari. SCHAGEN presenteert U het bekende Dans- en Show-orkest o. 1. v. w. DE langen Geheel nieuw Amerl- kaansch en Engelscb programma WOENSDAG 9 JANUARI Aanvang 7.30 uur Luxe auto te koop, 47 cm (speelgoed). J.C. de Leeuw- weg 6 Breezand. ZINKZALF 'ODIUM KAMFERZALF voor wonden en winterhanden LEVERTRAANZALF ZWAVELZALF 10 en 30 pet. SARCOSIDEZALF te*- behandeling v. schurft LEVERTRAAN in beperkte mate Woensdag 9 Januari met hetzelfde programma als van Maandag. Een sperf voor jeugd van 1280 jaar. 's avonds half acht laatste opvoering bil LAATSTE OPVOERINÖ bij WED. BROUWER Voorziet U tijdig van plaatseo. Entree f 0.25, plaatsbespreking f 0.10. Vervoegt U aan de Pastorie Gevraagd worden: die hiervoor opgeleid wenschen te worden Goed salaris Goede behandeling UW ADRES voor UITENBOSCHSTRAAT 1 - ALKMAAR 13 Wij kunnen plaatsenNETTE Leeftijd ca. 15 16 jaar. Uitslui tend degenen die veel ambitie voor dit vak hebben, en ook eenige geschiktheid bezitten, ge lieven te solliciteer en van 912 uur en van 35 uur COÖP. TUINBOUWVEREEN. „SAMENWERKING" te Harenkarspe] biedt te koop aan bij inschrijving: met bijbehoorende TOUWPERS, merk Lanz, een TRACTOR 24 P.K., merk Austin, met drijfriemen enz -Alles in goeden staat verk. Aanbiedingen met priis schrif'-lijk voor of op 26 Ja nuari 1946 aan P. DEKKER, Harenkarspel H 28, post Dirkshorn, waar tevens inlichtingen zijn te bekomen. Tevens inlichtingen bij P. F. BORST. Harenkarspel H 76, Tetef K 2269 - 282. Prima Schoencrême - Prima Was Schuimend soda loog - Borstelwerk Vuurspecie - Waterverf Aanbevelend, ZEVENHUIZEN 5 - ALKMAAR nu ook voor Noord-Holland. Levert Uw bon F 03 van de fruit- en vischkaart in Wij hebben ook voor U: Prima Zilveruitjes per literflesch 1.55 Prima zoetzure uitjes, per literflesch 1.55 Fijne augurken, per flesch2.20 "Piccalilly. per flesch 1.15 Losse uitjes, per ons 0.20 Losse augurken, per stuk 0.25 Prima erwtensoep, per blik 0.45 Prima groentensoep, per blik 0 50 Tevens hebben wij prima vischconser- ven. Alles zonder bon. Voor versche en gerookte visch naar: DAAR KOOPT MEN IETS GOEDS Houttil 19 - ALKMAAR - Telcf 3933 Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR brengen in opdracht van den Minister van Financiën ter openbare kennis, dat de terugbetaling van het nog op een geldkaart A of B' uitstaande bedrag in die ge meenten kan geschieden bij het postkantoor of bij de bank, waar het geld destijds werd ingeleverd door hen, wier achternaam begint met een der letters: A of B op Maandag 7 of Dinsdag 8 Januari; C, D, E, F en G op Woensd. 9 of Donderd. 10 Jan.; H. I, J of K op Vrijdag 11 of Zaterdag 12 Jan.; L, M, N, O. P of Q op Maand 14 of Dinsd. 15 Jan.; R. S, T, U of V op Woensd. 18 of Donderd. 17 Jan. W, X, Y of Z op Vrijdag 18 of Zaterdag 19 Jan. Overgelegd moeten worden de geldkaart en de bij behoorende distributiestamkaart De kantoren zijn geopend op elk der bovengenoem de dagen van 9 tot 12 uur., Nederlaradsche militairen in werkelijken dienst, die destijds geld hebben ingeleverd tegen afgifte van een kwitantie, kunnen van het nog uitstaande bedrag tegen overleggen van de kwitantie ten hoogste f 200.- in contanten terugontvangen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. H VAN KINSCHOT, Burgemeester. A KOELMA. Secretaris. Alkmaar, 5 Januari 1946 Die volge realis renge tige e zooda van zijn op de vrije rein behee We houd inhou stand recht U. N. gesch lang van wen, niet Maar dat a treed? ring van ook t mag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4