Nieuw ur Nederlandsche aanklacht' in het gedrang Hoe de Hollandsche Vrouw de Belgische ziet DE GROOTE POLITIEK in de Tweede Kamer tie RS MS ITEN Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: VEREENICDE VOLKEREN- VERGADERING NIEUWE TEXTIEL DISTRIBUTIE Penicilline tegen bronchitis Arabieren moeten joden boycotten KARDINAAL DE JONG NIET NAAR ROME Op 18 Februari een grootsche huldiging (2act Isle Ptteutvs ARI 1946 :rij A te ing TTE Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God m 't nergens veilig Vondel WOENSDAG 9 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10626 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 2200) 'IOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGENMolenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank MORGEN IS HET voor de we reld een groote dag. Dan wordt de eerste vergadering ge houden van de Organisatie van de Vereenigde Volkeren, de United Nations Organisation, afgekort ge naamd de U N. O. Er zal op deze eerste vergade ring, waar eerst nog de noodige formaliteiten vervuld zullen moe ten worden, heel wat aan de orde komen. Het zal over de atoom-energie gaan, over Turkije, over Spanje, over petroleum en nog veel meer, ook over.vrede en veiligheid. Dat alles zal heel belangrijk en interessant zijn. Moeizaam maakt de vrede voortgang op zijn langen weg over de wereld. Maar zal het ook gaan over de groote fouten en tekortkomingen, waaraan de U. N. O. sinds haar totstandkoming lijdt? En welke er sedert dien niet minder op gewor den zijn! Er bestaat in de U. N. O. een op den duur onhoudbare tegenstel ling tusschen grooten en kleinen. Er is al meer op gewezen, maar het moet ook gezegd worden, aan den vooravond, van deze eerste wereldbijeenkomst, om te waar schuwen tegen overdreven ver wachtingen: de grooten hebben de macht en dè kleinen worden ge duld. 'Zij hebben een groot voor beeld gegeven, doordat zij, door hun onvoorwaardelijke toetreding tot het Handvest van de U. N. O., dat de grondslag ervan vormt een deel van hun souvereiniteit heb ben prijs gegeven. De groote mo gendheden hebben dat niet ge daan. Zij behouden door hun recht van veto de macht, om zich in be paalde gevallen, aan de werking van de Vereenigde Naties te ont trekken. En dat niet alleen, maar door de wijze, waarop de Groote Drie, in een enkel geval de Groote Vier of Vijf. de groote wereldkwesties bespreken en regelen, worden al die veelomvattende problemen aan de medezeggenschap van de klei nere mogendheden onttrokken. En dat is deze keer al heel sterk het geval, door de wijze waaroo de talrijke groote kwesties te Moskou behandeld en van het Londensche schaakbord afgeschoven zijn. De omstandigheid, dat Molotoff ge weigerd heeft naar Londen te ko men, waar overigens alle minis ters van Buitenlandsche Zaken aanwezig zijn, demonstreert dui delijk de superbe minachting van het socialistische Rusland voor de democratische vergadering in Lon den! Dit is jammer. Men zal wel doen opmerken, dat er rekening gehou den moet worden met de reali teit der machtpolitiek, welker fei telijkheid nu eenmaal niet te ont kennen valt. Maar zoolang deze realiteit nog den doorslag geeft, komen wij niet tot de erkenning van die „moreele noodzaak der volkerenfamilie-eenheid", waar van Paus Pius in zijn beroemde Kerstrede van 1944 sprak. Die moreele noodzaak moest volgens den Heiligen Vader ge realiseerd worden in een volke rengemeenschap, met een krach tige en doeltreffende autoriteit, op zoodanige wijze echter, dat elk er van een gelijk recht behoudt op zijn eigen souvereiniteit: alleen op deze wijze kan een geest van vrije democratie het moeilijke ter rein van buitenlandsche relaties beheerschen". Welnu, dat gelijke recht op be houd van eigen souvereiniteit, dat inhoudt, dat ook het vrijwillig af stand doen van een deel van dat recht gelijk over alle deelnemers U. N. O. in het gedrang en zoo- geschiedt. komt tot nog toe in de lang dit het geval blijft, op grond van het internationale wantrou wen, kan van het werk der U.N.O. niet alles worden verwacht. Maar laat ons hopen en bidden, dat geleidelijk-aan beterschap in treedt en dat de eerste vergade ring van de U. N. het begin van een betere verstandhouding ook tusschen grooten en kleinen mag zijn. NEDERLANDSCHE DELEGATIE onder aanvoering van den actieven baron van Tuyll van Serooskerken werkt te Neuren berg van den vroegen Ochtend tot den laten avond om de opstelling en vertaling van de documenten, die namens het departement van* Justitie worden ingediend, op tijd klaar te hebben. Aan de Neder landers zal het niet liggen, indien hun zaak niet tot volle recht zou komen. Er bestaat namelijk gevaar voor versnippering, doordat de Amerikanen en Franschen mogelijk op elkanders terrein komen en bij de documenten jacht elkaar vilegen schijnen te willen afvangen. Insiders kunnen althans aan dezen indruk niet ontkomen. Het zou te betreuren zijn indien door deze onderlinge concurrentie afbreuk zou worden gedaan aan het Nederlandsche deel van de aanklacht. De bedoeling is dat de Fransche aanklager de Menthon Maandag met het exposé van zijn onderwerp (Frankrijk, de Westelijke en Noordelijke landen) zal beginnen, hetwelk ongeveer drie weken in beslag zal nemen. In het voorjaar zullen nieuwe textielkaarten wor den uitgereikt, waarbij een distributiesysteem gevolgd zal worden naar leeftijds groepen. In April wordt de groote aflevering van on dergoed verwacht. Costuums en ander bovengoed zullen nog wel even op zich laten wachten. Ook de kousenpo sitie is niet zoo rooskleurig. Zelfs wanneer de kousen- fabrieken op 100 pet. zullen draaien, zullen zij nog niet meer dan 214 millioen paar kousen per jaar kunnen nro- duceeren, terwijl er onge veer 12 millioen paar woo dier zijn. Dr Charles Smith geneesheer van het St. Mary ziekenhuis te Paddington. het beroemde Lon densche hospitaal, waar veel pio niersarbeid met betrekking tot de penicilline werd verricht, heeft verklaard, dat penicilline in staat is om bronchitis te genezen. Wan neer <^it middel, aldus dr. Smith, iep de pijnlijke keel wordt aangé- bracht, doét het de infectie bin nen 24 uur verdwijnen. Verleden week werd gemeld, dat Britsche doctoren een aantal hartaandoe- ningen met penicilline hadden genezen. Tot nu toe was de bac teriologische endocarditis fataal gebleken Heden zal een proclamatie van het Arabische hooge comité in Palestina gepubliceerd worden, waarin een beroep wordt gedaan op „het geweten en den nationa- len plicht" van de Palestijnsche Arabieren om „alles wat joodsch is" te boycotten. Zooals bekend, wordt 18 Febr. a.s. te Rome het consistorie ge houden. waarin Z. H. de Paus de nieuwbenoemde kardinalen zal creëeren. Zijne Eminentie Kardi naal dr J. de Jong zal echter niet naar de eeuwige stad vertrekken en dien dag te Utrecht uit han den van den Pauselijken Inter nuntius Z. H. Exc. Mgr. P. Giobbe den kardinaalshoed ontvangen en eerst later, wanneer de reisgele genheid beter is, Z H. den Paus bezoeken. Met het oog op den gezondheidstoestand van Zijne Eminentie wordt een reis per vliegtuig, dat op het oogenblik het aangewezen verkeersmiddel met Italië is, niet wenschelijk ge acht. Er zijn plannen in voorbe reiding om den Nederlandschen kardinaal op 18 Februari op grootsche wijze te huldigen, een huldiging, die een landelijk ka rakter zal dragen. De „New York Times" meldt uit Batavia, dat Generaal Christison een circulaire heeft rondgestuurd, waarin hij een beter begrip vraagt voor het lijden van de Nederlan ders in Nederlandsch Oost-Indië, door de ontberingen gedurende en thans na de Japansche bezetting veroorzaakt. De vermoedelijke dader van den moord op de zesjarige Suzanne Degnan te Chicago is gearresteerd, het is de con cierge van het huis, waarin het lijk van het kind gevonden is. - Semarang is nog steeds een centrum van onrust, de toestand te Buitenzorg wordt beter, ook Bandoeng is rusti ger. - De „New York Worldte- legram" stelt ingrijpen van de U.N.O. in Indië voor. - Truman verklaart niet te gelooven, dat Sovjet-Rusland in het bezit is van het atoomgeheim. - De Roemeensche regeering is in overeenstemming met het be sluit van de conferentie te Moskou met twee leden uit gebreid. - In Amerika zal de staalprïjs verhoogd worden. De bekende uitzichttoren te Vaals is tengevolge van den storm ingestort. - Te Breda is het eerste vensterglas uit Bel gië aangekomen. U ET IS AVOND in Brussel Licht, veel licht van recla mes en kermistenten, die ieder voor zich trachten zooveel mo gelijk lawaai te produceeren in den vorm van „muziek", het doet mij $ben met de oogen knipperen. Wanneer de tram evenals in ons land een ge wild vervoermiddel nog juist een plaatsje over heeft en ik mij door de stad laat voeren, kijk ik met verwondering naar de vele lokkende etalage's, de schreeuwerige kermisdrukte, en de luxe feestzalen, waarin honderden menschen bijeen zijn, luisterend naar de uitge breide bands. Ik moet tenslotte de overvolle tram verlaten en den strijd aan binden met de stijgende en da lende straten die uitsluitend zijn verhard met keien (kinderhoofd jes). Het is voorwaar geen pret- al te eenvoudige, hoofdbedekking, de hoofddoek. De Overvolle etalage's met de vele lokkende artikelen, zooals wollen vesten, jurken, mantels, keurig verzorgde lingerie enz. enz- doen mij aan de schaarsch ver- je om met je dunbezoolde, reeds lichte, karig gevulde etalages vele jaren tellende, schoenen deze denken in ons land. Het is echter straten te moeten bewandelen, niet alles goud wat er blinkt Dan kijk je als vrouw uit het Noorden met weemoed naar de dikbezoolde, stevige maar toch elegante schoenen van de Belgi sche vrouw, naar de fijne links- geweven kousen, die ons vrouwen hier, doen watertanden Dit zou men echter niet doen van de fan tastisch hoog opgemaakte vilthoe- den, versierd met kleurrijke vee- ren, die naar onze Hollandsche, degelijke smaak wel wat al te op zichtig zijn. Teruggekomen op miin stille kamer denk ik 'onwillekeurig te rug aan al datgene wat mijn oog boeide Wat een contrast met het vlak ke landje aan de zee! Ik zie dan voor mij de rijk getooide vrouw uit Brussel met als achtergrond de doorsnee Hollandsche vrouw met haar tegenwoordige, wel wat Integendeelwanneer men over een normale beurs beschikt, dan is het voor de huismoeders in het Zuiden hard, dit alles te zien en het onbereikbaar te weten, De vrouw uit Holland vraagt zich ook onwillekeurig af, hoe staat het met het gezinsleven? Bit'* haar komt het gezin op de eerste plaas dat blijkt mij extra, wan neer ik de grens gepasseerd ben en miin oog getrokken wordt naar de goed verzorgde huizen De properheid straalt je tegemoet in den vorm van witte gordijnen en blinkend-frisch geschilderde wo-o ningen kortom zij doet haar best. om het voor haar huisgenooten zoo gezellig mogelijk te maken. Of dit alles ook geldt voor de Belgische vrouw? Jk denk aan de overvolle feestzalen, die mij voor bij flitsen en twijfel.... T. S. '1 IJ AD PROF. GERBRANDY zijn zin gekregen, dan was het par- n lement in zijn voor-oorlogschen vorm niet teruggekeerd" met dleze onthulling begon dr. Deckers, de leider van de Katholieke Fractie in de Tweede Kamer gisterenmiddag het debat over het hoofdstuk van de Regeeringsnota, dat de kabinetsformatie en het door de Nederlandsche Regeering te Londen gevoerde beleid be handelt. Dr. Deckers stelde nog eens vast, dat over de kabinets formatie geen overleg gepleegd is met de politieke partijen. De ver jonging van het parlement achtte hij een voordeel en ook dat figu ren uit de illegaliteit erin opgenomen zijn. Hij herhaalde de waar schuwing echter, dat men ons volk niet in twee deelen moet splitsen, de illegalen en de legale deelen van ons volk Z. Exc. Minister Mr. E. N. van Kleffens is per vliegtuig naar Londen vertrokken, om deel te nemen aan een voorbereidende conferentie van de U.N.O. (United Nations Organisation). Mi nister van Kleffens staat op de nominatie voor het president schap dezer organisatie. V.l.n.r. Sir N. Bland, de Engelsche am bassadeur, R. Fack, secretaris van den Minister, Minister van Kleffens, Lady Bland, Mevr. Schimmelpenninck, de heer van Zanten, secretaris der Ned. delegatie en luit. Daniels, comman dant van het vliegveld Valkenburg kort voor het vertrek naar Engeland. (Anef«/Vrind P.) DE KATHOLIEKE volksgroep zoo stelde dr. Deckers ver der nog eens vast, wil in eensge zindheid met de andere volks groepen samenwerken. Zij staat niet tegenover het kabinet en heeft waardeering voor het. feit, dat deze mannen in dezen tijd het bewind to handen hebben willen nemen. Een waarschuwing klonk nogmaals tegen een al te vlotte uitbreiding van het ambte naren apparaat. De Staat doet al te veel werk, dat wel aan par ticulieren kan worden overgela ten. Het „Staatsnoodrecht" is inlet altijd op even gelukkige wij- ze gehanteerd. Er zijn verschil lende maatregelen genomen, die indruischen tegen de rechtsop vattingen van het Nederlandsche .volk en het is onjuist, deze niet meer aan het oordeel van de Volksvertegenwoordiging te on derwerpen. Dr. Deckers besloot zijn rede met den wensch te uiten dat de arbeid der Regeering on der Gods zegen zou mogen strek ken tot het waarachtig belang van het Nederlandsche volk. Jhr. v. d. Goes van Naters, S.D.A.P., stelde vast. dat het ka binet rust op duidelijke grond slagen, die den inzet voor den verkiezingsstrijd zullen vormen. Worden deze grondslagen door de verkiezingen bevestigd, dan zal dit kabinet niet behoeven af te treden, aldus de wel zeer voortvarende heer v. d. Goes, die er wel meer last van heeft, dat hij even te hard van «tal loopt. Vervol* pag. 3, 3e kolom)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1