Nieuuu OM HET BEHOUD VAN HET KONINKRIJK HASTINGSTOURNOOI ONGELUKKIG SCHOT VAN EEN SOLDAAT" Tartakower wint het Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux Belangrijk adres aan H. M. de Koningin „Duistere krachten be- heerschen den geest van het nieuwe leger" Belgische Karnes's ontbonden ETEN UIT GOUDEN SCHALEN Ekstroem tweede - Euwef Denker en Steiner dee!en den derden prijs K.P/er, die controleur doodschoot komt wellicht voor den Krijgsraad r - Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso, kosten. Prtjs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God U nergens veilig Vondel DONDERDAG 10 JANUAJ1I 1946 41© JAARGANG - NUMMER 10827 v ALKMAARLangstraat 42A, tel. 4330 (K 2200) TIOORN: Draafsingel 59, teL 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGENMolenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank CEN INDRUKWEKKEND EN MERKWAARDIG DOCUMENT is de petitie, die naar ons wordt medegedeeld, door een aantal offi eieren, zich noemend „soldaten van het oude leger", op dringenden en ernstigen toon tot Hare Majesteit de Koningin gericht is, en waar in zü hun bezorgdheid uitspreken om het behoud van het Koninkrijk en over de wanordelijkheden en ondoelmatigheid van 's lands defen siebeleid. De petitie, die soms in zeer krasse termen is gesteld, en verschillende ernstige beschuldigingen inhoudt, gaat vergezeld van een uitvoerig memorandunj. Een aantal vooraanstaande persoonlijk heden uit ons land, o.a. voorzitters van verscheidene katholieke orga nisaties, hebben hun sympathie betuigd met het streven, om zoo spoedig mogelijk te komen tot het vormen van een leger, dat in zijn leiding, zijn doelstelling en zijn streven, doordrongen is van den geest der christelijke beginselen, waarop heel onze volksgemeen schap moet zijn opgebouwd. Adressanten geven allereerst 'n beeld van den toestand, waarin thans onze legers in Europa en overzee verkeeren, en waardoor onze bondgenooten hun vroegere waardeering voor onze strijd macht te land, de landgenoQten hun gevoel van eigenwaarde dreigen te verliezen. Een volk kan zijn verdediging dermate ver- waarloozen. dat dit een bron kan worden van geweld en overwel diging door vijanden binnen de grenzen of in het buitenland. Dan wordt eraan herinnerd dat het leger, sinds Juni 1940 onder gronds herbouwd, bij de bevrij ding voldoende in tact was, om zijn taak te vervullen. Maar het werd „zonder geldig motief en met de grootste ondankbaarheid opzij geschoven." Er \&erd tegenwer king ondervonden ook van een zijde waarvan men steun had mo gen verwachten. Nu zien wij echter, gaat de pe titie voort, dat achter al deze te genwerking en miskenning sinis tere. onze onafhankelijkheid in wezen vijandige krachten werk ten en nog werken. Tijdens de bezettingsjaren maakten anti-na tionale duisterlingeri gebruik van jeugdige onbezonnenheid, maar even voor de bevrijding van avon turiers en zelfzuchtige opportu nisten. Duistere krachten prediken nu een z.g. „nieuwen geest", nl. een niet op zelftucht en 'discipline ge gronde „kameraadschap", zulks onder het valsche voorwendsel dat soortgelijke verhoudingen ook in de andere der geallieerde le gers zouden bestaan. Het zijn duistere krachten, die den opbouw van een zoogenaamd „leger in nieuwen geest" in handen kregen. Muiterij, dienstweigering, insub ordinatie, vandalisme en desertie tot ongekende percentages zijn aan de -orde van den dag. Per soonlijke eerzucht, zucht tot avon tuur en dorst naar bloedvergie ten alleen uit strijdlust, worden instede van volkomen onderge schikt te moeten zijn aan een christelijk ideaal tot einddoel gemaakt,' ja. zelfs van ministeri- eele zijde gepredikt. De geest van het zoogenaamde nieuwe leger is door en door bedorven. Ook in de aanvoering is er zelden zooveel karakterloosheid ten toon ge spreid bij het aanvaarden van commando's, waarvoor de noodige bekwaamheid volkomen ontbreekt. „Als soldaten hebben wij ons aanvankelijk vertrouwend oo de wijsheid van onze hooge militaire overheid opzij laten zetten. „Wij geloofden, dat wij niette- tenstaande onzen arbeid geduren- e de vijandelijke bezetting over bodig waren, dat er andere, be tere krachten gekomen waren, om onze taak over te nemen, maar onze oogen hebben wij niet kun nen sluiten en aanvankelijk met verbazing, later met schrik en zelfs toorn, hebben wij moeten zietv dat alle idealen, waarvoor m de afgeloopen jaren gestreden en geleden Is, omver werden ge worpen en plaats moesten maken voor zelfzuchtige baantjesjagenj. Wij weigeren te gelooven, dat t.o.v. onze landsverdediging ons volk zijn geest en kracht verloren zou hebben. De wijze waarop onze geldzuivering behandeld, ons ver keer hersteld'en ons land weer aan het water ontrukt wördt- be wijst, dat, waar vakmenschen het roer in handen hebben, de toe komst beveiligd is. Majesteit, In uwer majesteits bekende ra diorede van medio 1941, houdende in 'het bijzonder uwe voornemens tot terugkeer naar het vaderland na een aftrekken van den vijand, mochten wij de soldaten van 1940 over het toen al een jaar ondergronds gewerkt hebbende nieuwe leger van Juni 1940 met dankbaarheid uwe goedkeuring beluisteren. Wij hebben daaruit moed en kracht geput om ongeacht alle moeite en gevaren door te gaan op den weg onzer roeping. Thans komen wij, dezelfde sol daten van 1940, helaas nog belast met den niet door ons verdienden smaad eener in de krijgsgeschie denis ongekende capitulatie van een niet verslagen en slechts voor een zeer klein deel in den strijd gevoerd zijnd leger, uwe Majesteit verklaren: gere'ed te staan als een vederlandsche wacht, ter beschik king van ons dierbaar land en zijn hoogste volkssymbool t.w. uwer Majesteits grondwettige kroon. Met de onkunde, de baatzucht en den achterklap, die uw leger neerhalen, moet het gedaan zijn. Met de aanvoering, de leiding, de oefening en de geestelijke zelf tucht van uw leger moet worden ernst gemaakt.' Daarom meenen wij met den diepsten eerbied, doch met heili gen ernst Uwe Majesteit te mo gen. ia te moeten vragen, evenals in 1941, ons nogmaals haar ver trouwen te willen schenken, en dit wel te willen belichamen in een legerleiding en hoogste leger aanvoering door een volkomen en beproefd vakkundige, dien niet alleen wij, uw leger van 1940, maar de groote meerderheid van ons werkelijk vaderlandslievende volk als zoodanig kennen en ver trouwen, ook omdat hij, de schep per van het nieuwe leger van Juni 1940, evenals wij voor het vader land gestreden en geleden heeft. Het schijnt ons overbodig Uwe Majesteit zijn naam in dit peti- tionnent te noemen. 1941 sprak hierin een duidelijke taal. Majesteit, wij vertrouwen, dat de weer klank van Uw bezorgdheid om den nood van 's lands Defensie, die ons tot dezen stap gedrongen heeft, voldoende moge zijn om Uwer Majesteits regeering te be wegen tot de zeer eenvoudige daad, die snel en duidelijk de ge schokte hoop op weerbaarheid van het Koninkrijk herstellen zal". Bij een decreet van den Regent zijn de Senaat en de Kamer van België ontbonden. Op 17 Februari worden verkiezingen gehouden, waarna het nieuwe Belgische parlement 8 Maart bijeenkomt. QE OOGEN van de geheele wereld zijn in deze dagen up Lenden gericht, waar de vergadering van de UNO ge houden wordt. Hierop v:ees ook Koning George aan het gastmaal, dat hij den gedele geerden in het historische St. James paleis aanbood. Hij hield hun verder drie deugden voor, die hun werk moeten beheer- schen: zelfbeheersching, geduld en verdraagzaamheid. Mr. E. N. van Kleffens, onze minister van buitenlandsche zaken, zat aan de hoofdtafel. De tafels waren gedekt met het historische gouden diner servies. Elke gast had twee zware gouden vorken, een gouden lepel en een mes met gouden handvat, terwijl bo vendien tallöoze gouden kan delabers, gouden standaards en gouden schotels waren neerge zet. Niettegenstaande het feit, dat het hfbr een vorstelijk maal betrof in den waren zin van het woord, was dit toch vrij eenvoudig. De eerste sinaasappelen zijn met het s.s. „Titus" uit Jaffa in ons land aangekomen en zullen op de ingeleverd© bonnen worden gedistribueerd. Niet minder dan 27315 kisten met deze vitaminerijke vruchten wertler. te Rotterdam gelost. Anefo Hof P. Het internationale schaaktour- nool te Hastings is gewonnen door den Franschman dr. Tarta- kower, die in de laatste ronde na 29 zetten won van den Schot Aitken. Terwijl de schakers gisteren hun laatste ronde speelden, spoel de aan het strand, voor het hotel, waar het tournooi wordt gehou den, een mijn aan. Het verkeer langs de promenade werd stop gezet, doch de schakers speelden rustig verder. Een ploeg van de marine ging aan het werk om de mijn onschadelijk te maken. De voornaamste uitslagen van de elfde en laatste ronde luiden: TartakowerAitken 10; Euwe Steiner y,y,Esktroem Prins 10; DevosDenker 01. De beide favorieten wonnen ook in de laatste ronde, zoodat hun onderlinge stand ongewijzigd is. terwijl de voorsprong op de achtergeblevenen nog grooter werd. Tartakower had niet veel moeite met Aitken, die reeds in de opening in moeilijkheden kwam. Door een scherpe combi natie veroverde Tartakower de vijandelijke dame en pion tegen toren en looper, waarna het win. nen nog slechts een kwestie van techniek was. Ook Ekstroem speelde zeer sterk: hij bouwde een stevige stelling op en maakte van een SS Op 15 Februari 1945 heeft zich op een boerderij aan den Spierin- gerweg in de Haarlemmermeer een drame afgespeeld, dat aan den controleur J. Hogenkamp het leven heeft gekost. Deze kwam op diep. dag op de boerderij controleeren, waar men juist aan het dorschen was geweest en bij die gelegen heid meepden eenige illegale wer kers, dat de controleur gevaar zou kunnen opleveren voor het onder grondsche werk. Toen dan ook A. D. uit de Haarlemmermeer, lid van de K. P. aldaar den stal van de boerderij des avonds binnen kwam en daar den controleur te genover een zijner kameraden zag staan in een houding, welke hem een bedreiging leek, trok hij zijn revolver en schoot. Later heeft een van zijn medestrijders van het ondergrondsche werk den contro leur nog door het hoofd gescho ten, waardoor diens leven be ëindigd werd. Daar het lijk van den controleur, die naar achteraf gebleken is geenszins verdacht kon worden van een gevaar te zijn voor het ondergrondsche werk, niet op de boerderij kon blijven, hebben twee andere leden van de K. P. het ln het water van de Genievaart aldaar, met steenen verzwaard laten zakken. In Juli van het vorig jaar is deze zaak door de Haarlemsche rechtbank behandeld, waarbij de officier van Justitie wegens po ging tot doodslag tegen D. acht jaar gevangenisstraf heeft ge- eischt. De verdediger pleitte toen onbevoegdverklaring der recht bank. omdat naar zijn oordeel hier geen burgerlijk misdrijf had plaatsgevonden, maar een mili taire handeling, welke beschouwd moest worden als een ongelukkig schot van een soldaat, zoodat de zaak naar zijn opvatting door den krijgsraad zou moeten worden be handeld. Bij interlocutoir vonnis heeft de rechtbank deze kwestie toen naar den rechter comissaris terugver wezen om te onderzoeken of de rechtbank bevoegd -was haai te behandelen. Door verschillende omstandig heden is de zaak eerst thans op nieuw voor de rechtbank ter spra ke gekomen. De officier van Jus titie stelde voor de rechtbank on bevoegd te verklaren en de zaak naar den krijsraad te verwijzen, subsidiair persisteerde hij bij zijn kleine onnauwkeurigheid van zijn tegenstander Prins gebruik door dezen twee pionnen af te snoepen. In tijdnood verdedigde Prins zich niet op zijn sterkst en moest het weldra opgeven. In de partij EuweSteiner kwam een klein incident voor. Na een mooieti strijd' -van dreigingen en tegendreigingen ontstond een uiterst ingewikkel de stelling, waarin Euwe, mede met het oog op den gering be. schikbaren bedenktijd, remise aanbood. Steiner zei niet „neen" en ook niet „ja", maar zei, dat hij er de voorkeur aan gaf eerst de tijdcontröle na den 34sten zet af te wachten. Zulks geschiedde. Euwe deed daarna zijn 35sten zet. Steiner antwoordde. Men kan er over redetwisten of Steiner voordien nog het recht had het remise-aanbod alsnog te aanvaarden, maar toen hij zijn 35sten zet had uitgevoerd, was dit aanbod toch in ieder geval van de baan. Niettemin zette Stei. ner na Euwe's 36sten zet de klok stil en notftrde op zijn formulier „remise". Euwe was volkomen overrompeld en vergat te protesteeren. Jammer, want het -eindspel had juist een voor hem gun st ge wending genomen en zou in ieder geval tot pion. winst hebben geleid. Of het daarmee echter gewonnen, was, blijft een open vraag, die alleen door verder spelen een antwoord had kunnen vinden. (Vervolg pag. 3, 4e kolom) eisch. 'Hij kwam zelfs tot Ceze conclusie op grond van de over weging, dat de K. P. als een ver zetsorganisatie is erkend, zoodat D. als militair moet worden be schouwd ten tijde van het plegen der daad. De verdediger bestreed nog, dat hier van poging tot dood slag sprake zou zijn en vroeg on middellijke invrijheidstelling, welk verzoek echter door den rechtbank werd afgewezen. Vervolgens stonden terecht de beide illegale werkers, die het lijk in het water hadden laten zak ken. Een van hen had bovendien eenige voorwerpen uit de zakken van den controleur gehaald. Ook tegen hen vroeg de officier van Justitie onbevoegd verklaring der rechtbank, subsidiair persis teerde hij bij zijn eisch, resp. zes en drie maanden gevangenisstraf. De verdediger wees op den noodtoestand na den dood van den controleur, want het lijk moest weg. Voorts vestigde hij de aan dacht op de aan beide broers ge geven opdracht en vroeg derhalve ontslag van rechtsvervolging voor zoover het lijkheling betreft. De uitspraak in deze drie zaken zal op 23 Januari volgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1