Nieuuu sten Gemeenteraad van de wereld" GEEN STAATSSOCIALISME van dit kabinet te verwachten Overval van N.S.B/ers en ERNE Os WIJS NDERWIJS UDEN? Voor Den Helder, Schagen en omgeving Hooggestemde redevoeringen te Londen DE SNUGGERE SEYSS ksstudie v Minister van Schaik „op de brug" Bureaux: NOG EEN KEER BOTER Veehouders tegemoet' gekomen Raalsle nteutvs PRINSES JULIANA Begroet1 repatrieerenden in opslagplaats te Huisduinen JARI 1946 erk van QUETTE ur-en 9.30 sdag 2.30 d 14 iaar INDIE /OND KOCHT zeehelden, iet mede- le. Zaterdag n 14 löar. iEIDEN op elk welke ilijvend en TEN, TALEN TECH- HITEC- )LOGIE OUW, igen o.l. v. Ie Sinclair, middenst kexamens. rdam. Hoofdredacteur: B. N. Smits: rayon-redacteur P. Slgon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; t 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prtfs der advertenties: 11 et. per m.m. regel. 40 m.m, breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch DacrWad Buiten God i) nergens veilig (Vondel) VRIJDAG II JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10828 gistermiddag om vijf uur is dan de eerste algemeene vergadering der Vereenigde Volkeren in Central Hall Westminster te Londen, een bijeenkomst, waarvoor heel de beschaafde wereld belangstelling heeft, geopend. De voorzitter van de voorbereidende commissie dr. Zuleta Angel heeft allereerst een rede gehouden, waarna de Engelsche minister president, Clem. Attlee een rede hield. Het belangrijkste feit van dezen dag was de verkiezing van een voor zitter, waartoe de Belgische minister i Buitenlandsche zaken, met 28 tegen 23 stemmen, werd gekozen. leden en een bewijs daarvoor acht spr. wel dat het voorrecht van deze vergadering te leiden werd toegekend aan de gedelegeerde van een kleine Spaansche Repu bliek. (Vervolg pag. 3, 5e kolom) Dr. Zuleta Angel bracht naar voren, dat allen hier zijn samen gekomen. vastbesloten om de vol gende generatie van den vloek van den oorlog, die tweemaal in den tijd van ons leven onuitsprekelijke ellende aan het menschdom heeft toegebracht, te verlossen en ver vuld van onschokbaar geloof in vrijheid en rechtvaardigheid, om de algemeene vergadering van de vereenigde volkeren te stichten en een oprecht en waarachtig begin te maken met het uitvoeren van het handvest van San Francisco. Het is een moeizame taak, maar een, die wij zonder uitstel kunnen en moeten vervullen. Wij kunnen het menschdom, met het oog op het doorstane lijden, dat het ge volg was van den meest verschrik- kelijken en verwoestenden oorlog, niet' ongestraf opnieuwe teleur stellen. Een innerlijke stem zegt ons, dat wij allen onze harten omhoog kunnen brengen, dat wij kunnen oprijzen tot het peil van oprechte en begrijpende mensche- iijkheid en ten behoeve van de vredesvraagstukken dezelfde geest van samenwerking, vasthoudende zelfopoffering en technische krachtsinspanning aan den dag kunnen leggen, als eens gegeven werden ten behoeve van de oor logsproblemen. welke leidden tot de schitterende overwinning van de democratiën en die ons thans hier samenbrengen. Te San Fran cisco werden de grootste moeilijk heden overwonnen in een sfeer van goeden wil bij het tragische' vlammenschij nsel Europa Bij de behandeling van de aan klacht tegen Seyss Inquart te Neurenberg, is een plan van de zen Duitschen Alva aan het licht gekomen om Nederlanders in de omgeving van Libau 500.000 h.a. land te laten bewerken. Het eventueel surplus van de bodem opbrengst, welke het Duitsche bestuur opeischte, zou naar Ne derland gezonden worden. Hoe vriendelijk! Hitier ging in prin cipe met dit voorstel accoord, onder voorwendsel, dat slechts duizend personen naar het Oos ten kwamen. Een grootere kolo nie kon wel eens een te vreezen macht worden. Die Nederlanders waren immers heel wat mans. Het Duitsche Arbeidsfront had reeds te Varna een werf gekocht voor den bouw van betonnen schepen. Een en ander paste goed in een algemeen plan om de vijandelijke volken te koloni- seeren en op den duur tot den ondergang te doemen. Die droom is Goddank niet verwezenlijkt. HET MEMORANDUM van prof. Gerbrandy is gereed. De zaak de Geer moet ook volgens den minister aan de openbaarheid van brandend 1 worden prijsgegeven tegelijk met Bovenal belangrijk is de de zaak-Reinders, den opperbe- vastbeslotenheid, die ieder van ons stuwt om de taak, die zijn weerga niet heeft in belangrijkheid, grotschheid en vermogen, te ver vullen. De vijf groote mogendheden zul len volgens de artikelen 24 en 27 van het handvest en uit den aard der zaak de voornaamste verant woordelijkheid voor handhaving van den vrede en veiligheid op de schouders nemen. Zij zullen niet slechts het geweldige gewicht van hun industrieele, militaire en fi- nancieele hulpbronnen in de schaal f werpen, doch iets veel belangrijkers zonder hetwelk hun macht slechts een voorspel zou zijn tot een apo calyptisch cataclysme. Spr. bedoelt goodwill, ontdaan van ieder spoor van intrigue en klein bedrog en den geest van samenwerking, die vitaal is voor de handhaving van harmonie en eenheid, die de on veranderlijke fundatie v. de UNO vormen. Door het onderteekenen van het handvest hebben de andere mogendheden reeds hun eerste bijdrage aan deze groote onderne ming toevertrouwd, nl. hun souve- rein'teit. In deze vergadering waarvoor men de uitdrukking ge meenteraad van de wereld kan gebruiken, zullen de kleinere mo gendheden in de gelegenheid zijn jaar in jaar uit hun stemmen te laten hooren in een even vrije en democratische atmosfeer als die te San Francisco en Londen Er is souvereine gelijkheid van alle velhebber, die in Februari 1940 ontslag nam om redenen van mi- litair-technischen aard, welke In de rubriek „Ministers op de brug" zal hedenavond om 9 uur voor Radio Herrijzend Nederland over Hilversum 2 Z. Exc minis ter ir. Th. S. J. M van Schaik spreken over .Het vraagstuk van de motorvoertuigen" Op het haanvak Amersfoort- Apeldoorn is, vermoedelijk door asbreuk, een met kolen geladen goederentrein ont spoord. De materieele schade is zeer groot. Verschillende wagons werden vernield. Daar beide sporen versperd wenen ondervond het treinverkeer stagnatie. Een overzicht tijdens het opruimingswerk. Henneke P. ALKMAARLangestraat 42A. tel, 4330 (K 2200) TIOÓRN: Draafslngel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods- gracht 69 tel. 2363 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie; Noorderbank IN ANTWOORD op de concrete vraag van Dr. Kortenhorst, heeft Minister-President Schermerhorn 't duidelijk gezegd: van dit kabinet is geen staatssocialisme te verwachten. Wij ho pen nu maar, dat 't kabinet ook niet tegen zijn wil in deze door ons ongewenschte richting gedreven wordt. Het staat te vreezen, dat er ook al weer verschil van meening kan bestaan over de vraag, wat nu eigenlijk precies staatssocialisme is. Wij zullen dit afwachten, en achten reden aanwezig, het verdere werk van dit kabinet onder de leiding van dezen Minister-President met vertrouwen tegemoet te zien. Wij releveeren nu eerst uit het betoog van Schermerhorn eenige belangrijke punten. De begroo ting zal vermoedelijk omstreeks 1 Maart bij de Kamer kunnen worden ingediend. De vertegenwoordiging van de A.R. is niet doorgegaan, omdat zij een portefeuille verlangden, die al voor een anderen Minister bestemd was. Het kabinet is nationaal, maar de stempel is niet voldoende, het komt op daden aan. De illegaliteit moet niet politiek tot gelding worden gebracht. thans in een brochure van den generaal nader ontvouwd zijn. Men zie daarover elders in dit blad een nadere mededeeling. De Regeering wil tot het doen van stappen niet overgaan, voor en aleer zij kennis genomen heeft van het witboek-Gerbrandy. De Kamer moet zelf maar uitmaken, hoe zij zich in dezen nader licht wil verschaffen, bijv. door een parlementaire enquete, of anders zins. Ook in de zaak-Reinders staan haar verschillende wegen open. Op welke wijze zij zich helderheid wil verschaffen, laat spr. ook hier aan de Kamer over. Wat betreft grondslag en program van het kabinet, staat de Regee- ring geenszins op het standpunt, dat zij zich moet beperken tot puinruimen, straatvegen en res tauratie. Na vijf donkere jaren heeft ons volk recht op een re geering. die uitzicht biedt op een betere en lichtere toekomst. Daar" toe deed het regeeringsprogram een poging en bij de komende verkiezingen zal blijken, of ons volk dit onderschrijft. (Maar als de stembus zoo spreekt, dat er een kabinet van andere samen stelling komt, bijv. duidelijker georiënteerd in de richting van positief-christelijke normen, dan wil dit natuurlijk nog geenszins zeggen, dat het volk niet toch uitzicht en perspectief zou wen- schenl). De wezenstrekken van het perspectief zijn de op bouw van een nationale democra tie, gericht op herstel en ver nieuwing welke een socialisti- schen inslag zal vertoonen. Er is geen verschil tusschen minister Drees en minister van Schaik over de nationalisatie van de mij nen (maar het verschil ging, vol gens de mededeeling van den heer Ruyter niet over de mijnen, doch over het verkeer, meenen wij). (Vervolg pag. 4; le kolom) Gif handelaren, die ondanks de herhaalde waarschuwingen der regeering hun onsociale practijken blijven voortzetten wor den thans gestraft met een verblijf van ten minste drie maan den in het strafkamp te Veenhuizen. Onze foto toont de „zwarte pieten" in het srafkamp, waar ze de turf voor de verwarming der gebouwen zelf moeten steken en vervoeren. Anefo-Raucamp P. |N DE BOTERPOSITIE „treden enkele gunstige elementen op, die verruimend werken", aldus het lyrische motief voor een prettig bericht van het Ministerie van Landbouw. De aanvoer van melk valt den laatsten tijd mede. Boven dien is er nog een redelijke kans, dat er een partij boter binnenkort kan worden ge ïmporteerd. Voor de periode van 20 Jan, tot 2 Febr. kan nu, behalve de gewone 250 gr. boter voor de kinderen van 04 jaar, wederom 125 gram boter worden toegewezen aan de per sonen van 4 j. en ouder. De veehouders en hun ge zinsleden zullen op hun margarinebonnen, gel dend voor bovengenoem de periode, eveneens bo ter ontvangen op de wijze, zooals die voor 25 No vember j.l. gebruikelijk was. Dit verstrekken van boter aan veehouders kan voorloo- pig uitsluitend gelden voor deze 14-daagsche periode. [NE LUITENANT-GOUVER- NEUR-GENERAAL van Ned. Oost-Indiö, dr. H. J. van Mook, is gistermiddag per vlieg, tuig uit Londen in Nederland teruggekeerd. Het Nederlandsche s.s. „Jo- han de Wit" is Woensdag uit Saigon te Singapore aange komen en zal heden naar Ba tavia vertrekken. - Het vlieg tuig, waarmede de Spaansche troonpretendent naar Portugal reist, zou in Barcelona zijn neergestreken. - De katholieke universiteit van Leuven zal Dinsdag 15 Januari a.s. aan maarschalk Montgomery het diploma van doctor „honoris causa" bij de toegepaste we tenschappen uitreiken. QP DEN DUUR zal in Euro pa 'n vijfdaagsche werk week voldoende zijn, om in de welvaart te voorzien. Dan zou de Zaterdag aan sport en ontspanning kun nen worden besteed en zou men zich Zondags aan het gezin kunnen wijden al dus verklaarde Minister Schermerhorn gisteren in de Tweede Kamer. Maar- het zal nog wel even duren! Gistermiddag arriveerde weer de „Atlantis'' met gerepatrieerden uit Indië te Amsterdam. De ma rinierskapel speelde het Wilhel mus. Prinses Juliana was per soonlijk aanwezig om de repa trieerenden te begroeten en ging aan boord, begeleid door haar se cretaris, kolonel baron Baud, als mede kolonel B. G. van Os van Delden, hoofd van den repa- trieeringsdienst en den heer J. v. d. Most, leider van den ont- vangstdienst. CEN AANTAL PERSONEN, gekleed in Canadeesch uniform, heeft in den afgeloopen nacht een overval gepleegd op het Weeshuis te Huisduinen, waar N.S.B,-goederen liggen opgeslagen. De bewa kers van deze opslagplaats werden in een kamer opgesloten, terwijl de indringers twee vrachtauto's hebben volgeladen met meubels enz. Er zijn aanwijzingen om aan te nemen, dat deze overval gepleegd ir door voormalige N.S.B'ers. Zij —aren acht a tien in getal. Nadert bijzonderheden ontbreken. IREN (Gr.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1