TUINBOUWEXPORT 2 Nieuw Noordhollondsch Dagblad sSiad en Omtrek HET WEERBERICHT HET AFTREDEN VAN GENERAAL REIjNDERS Generaal reijnders, die T oekomstmuziek nog niet erg opwekkend! VREDE IN CHINA Biddag in Zuid-Afrika om regen VRIJDAG 11 JANUARI 1946 SCHAGEN R.K. BRIDGE.CLUB Maandcompetitie Groep A: Hr. en mevr. Nuyens no. 1. 39 y, p., S. Deutekom—O. Krom no. 2, 39 p., Hr. en mevr. Sett els no. 3, 32 p., P. Bosman— C. Bruin no. 4, 31 'A p., mej. C. DeutekomJ. Settels no. 5, 31 p. Heer en Mevr. A. Deutekom no. 6, 30 p., Hoogeerw. DekenZ.E. Heer Pastoor no. 7, 28 p., D. en N. Groot no. 8, 20 A P. Groep B: Hr. en mevr. Brug- mann no. 1, 40 y, p.. Hr. en mevr. Taylor no. 2, 34 p., Hr. en mevr. Stuyt no. 3, 33 p., Hr. en mevr. Beekma no. 4, 33 p., Hr. en mevr. Ploeger no. 5. 32 p., Hr. en mevr. Redeker no. 6, 27 p., G. Bos manL. Volkers no. 7, 26 p., Hr. en mevr. P. Deutekom no. 8, 25 p. BIOSCOOP Deze week draait in „Royal" het bekende Fransche filmwerk „Havenkwartier" (Quai des Bru mes) met Jean Garbin. Deze speelfilm is goedgekeurd voor personen boven 18 jaar. HOCKEÏPROGRAM De wedstrijden voor Zondag a.s. zijn. Heerenwedstrijd afgelast. Dames: Strawberries IVUVO I; aanvang 12.30; vertrek per trein om 10 uur. T. v. d. Berg; C. de Leeuw en A. Hopman; G.v. Barneveld; G. v. d. Berg en G. H'oltz; S. v. Diepen; G. Schouten; J. Bok; R. Keijzer en I. van Oosten. UVO II—Kraaien III; aanvang 1 u. Terrein Snevert. R. van Rijswijk; N. Fellinga en M. Mos; A. Mos; F. Mos en M. Timmerman; J. Yska; M. Freyde; T. van Diepen; G. Dek ker en B. Neuvel. Res. N. Kok en T. Kuys. DE MARKT VAN DE WEEK Ook nu duurde de slapte in het marktbedrijf voort. Algemeen wordt aangenomen, dat deze betrekkelijke stilstand nog wel enkele weken zou kun nen aanhouden. Wel wordt tegen volgende week de heer Hoogendoorn ver wacht, die aankoopen voor het geteisterde Zuiden komt doen, waarbij de belangstelling hoofd zakelijk naai- schapen uitgaat. Met uitzondering van de paar denmarkt, die een aanblik bood alsof het de groote voorj aars- of najaarsmarkt zou zijn, leverde de markt een taaie vertooning op zonder eenig verder uitzicht. Van de aangevoerde gebruiks. koeien zal er hoogstwaarschijn lijk volgens handelskringen geen enkele verkocht zijn, zoodat hier van bezwaarlijk van een notee ring sprake k/n zijn. De aanvoer voor de Centrale was normaal. De schapenhandel had zoowel te Leiden als te Purmerend een flinken knauw gehad, zoodat ook hier de prijsvorming in neer gaande lijn ging. Oude schapen gelden 60 tot 110, overhouders: ooien 40 tot 50, id. rammen 30. De vraag naar biggen blijft klein, de noteering onveranderd. Heel bezwaarlijk kon thans van een omvangrijke pluimveemarkt gesproken worden, integendeel, het kleine aantal aangevoerde kippen en konijnen bleek spoe dig weggewerkt te zijn. Jonge kippen gelden nog altijd plm. f 25. Konijnen 12 tot 18. In tegenstelling tot den uitzon derlijk grooten aSnvoer van paarden kon geconstateerd wor den, dat de omzet klein was. Slechts voor de beste dieren bleek eenige belangstelling te bestaan. Voor 2 plm. 4. en 5- jarige zware werkpaarden werd 1400 per stuk gemaakt, min dere brachten het van 800 tot 1000. Veulens golden 200 tot 300, jaarlingen tot 600. SPOEDVERGADERING S.R.C. Vrijdagavond 8 uur wordt in Café Huiberts aan de Markt een spoedeischende korte bespreking voor S.R.C.-leden gehouden. Alle leden worden dringend verzocht hierbij aanwezig te wil len zijn. 'T VELD VOOR HET GEZIN Dezer dagen hield de R.K. Bond voor het Gezin haar alge- meene ledenvergadering in de zaal van de wed. Brouwer. Pater Gardiaan van N. Niedorp, die speciaal voor dezen avond door het bestuur was uitgenoodigd en pok direct hiervoor bereid werd gevonden, belichtte in een uit voerige rede „De opbouw en het herstel van het gezin". In dit verband werd de verkeering als voorbereiding op het huwelijk, het huwelijksleven en de opvoe ding der kinderen, dit alles op echt katholieken grondslag, on der de loupe genomen. Het was zoowel voor den Gar diaan als voor het bestuur een teleurstelling, dat voor dezen avond zoo buitengewoon weinig belangstelling bestond. Wellicht zou hierin verbetering komen, wanneer voor een dergelijke bij eenkomst een gevarieerd pro gram zou zijn samengesteld. Ouders, begrijpt uw tijd en uw ouderplicht en toont uw belang stelling voor het gezin, door zijn nuttige vergaderingen bij te wo nen. De plaatsen aan de bestuurs tafel van de heeren S. v. d. Stoop P. Hoebe en P. Dekker werden na de verkiezing ingenomen door J. Koenis, S. de Boer en C. Schouten. Als voorzitter werd herkozen de heer C. Jong Jz. Tijdens de rondvraag werden nog meerdere puntjes in behan deling genomen, o.a. het retraite- werk. waarmee, indien hiervoor eenige actie aan den dag wordt gelegd, ongetwijfeld goede resul taten bereikt kunnen worden. Ook omtrent de andere punten uit de rondvraag zijn onze ver wachtingen hoog gespannen. ANNA PAULOWNA ZA.P.-NIEUWS Programma voor a.s. Zondag: Z.A.P. 1Succes 2; aanvang 2 u. Opstelling: P. v. d. Berg; J. Kuijs en G. Vaars: P- Stam; C. v. d. Berg en N. Steenvoorden; C. Rozenbroek; J. Noppen M. v. d. Berg; P. Preijde en P. Neijens. H.R.C. 6—Z.A.P. 2. Opstelling: C. David; J. Braam en C. v. d. Park; C. v. d. Hoek; B. de Bree en S. Smit; W. Alkemade; H. Timmer: G. Scholten; S. Ruiter M. v. d. Vlugt. Z.A.P. 3—Z.A.P. 4. 12 uur. Opstel ling. J v. Laon; F Clarijsen; F. Jansen; B. Leek; G. de Boer en W. Leek; L. Sctrolten; J. Smit; J. v. d. Berg; C. Smiers Dzn. en J. Meijer. J. van Dalen; J. Regenmortel en A. Philipsen; L. Zandvliet; J. Janson en A. Brinkman; H. v. d. Berg; H. Wormsbecher; C. v. d. Meer; G. Alders en A. van Nuland. Sportvrienden, ook de strijd op de nieuwe terreinen is deze week be gonnen; nog niet met het leer, maar met de schop; we vertrouwen op ieders sportgeest en men verzuime niet te komen. Mocht de aange schreven dag niet uitkomen, een andere is ook goed. ALKMAAR ZESDAAGSCHE KERMIS Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling, dit jaar hier ter stede kermis te houden van Za terdag 24 t.m. Donderdag 29 Augustus. Daaruit blijkt, dat de kermis ditmaal geen negen, doch slechts zes dagen zal duren. De inschrijving voor de standplaat sen is bepaald op 19 Februari. ZILVEREN PROFESSIE FEEST Zondag a.s., 13 Januari, hoopt de Eerw. Zuster Bertrando in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Alk. maar haar zilveren professiefeest te herdenken. Naast huishoude lijke werkzaamheden heeft zij vele jaren als kosteres haar beste krachten gewijd aan de kapel van het ziekenhuis. Wij hopen, dat de zilveren feestelinge nog vele jaren haar arbeidzaam leven mag voortzetten. Gelegenheid tot feliciteeren is er Zondagmiddag tusschen 3 en 4 uur. (Zaken v. d. Arrondissements Rechtbank 3 Jongelieden J. S., H. K. en P. H. allen te Alkmaar; waren na af spraak op 't inbrekerspad gegaan en hadden in den avond van 17 Aug. '45 uit een pakhuis aan de Laat eenige balen zout gestolen. De derde be klaagde had op de uitkijk gestaan, 't Zout was aan zekere G. verkocht voor 675. Beklaagden bekenden volledig. Er moet, zeide de officier ingegre pen worden. Het rapport over S. was niet gunstig, geen jeugdgevan genis. Daarom eischte het O.M. tegen S. i jaar gevangenisstraf met af trek. Beklaagde K. wilde den goeden weg niet bewandelen, vandaar een eisch van 1 jaar en 6 maanden, door te brengen in qen jeugdgevan genis. Ten slotte P. H. Tegen hem requi- reerde de officier 8 maanden, n.l. 4 maanden onvoorw. met aftrek en 4 m. voorw. met 3 proefjaren. Mr. Berkhouwer, verdediger van de beide eersten, beschouwden hen als slachtoffers van den zwarten handel, vond het rapport te zwart gekleurd en riep de clementie in. Mr. Sluis, die P. H. verdedigde vroeg voor zijn cliënt een voorw. veroordeeling. De volengde beklaagde Joh. v. D. geb. '22 te Leeuwarden en wonende te A'dam was op 15 Juli 1945 te Hoogkarspel door een openstaand raam bij een slager binnengedron gen en had daar bonkaarten ont vreemd, benevens uit de toonbank lade een portemonnaie met wissel geld. Beklaagde wist niet, hoe hij er toe gekomen was. Het rapport achtte hem vermin derd toerekenbaar. Bovendien was hij lijder aan longtuberculose. De officier vond het feit bewezen en vroeg ter beschikking stellen van de regiering. De raadsman van ver dachte Mr. Sluis, kon zich hier mede vereenigen. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot Zaterdagavond: VERANDERLIJK WEER Aanvankelijk krachtige, tijde lijk stormachtige Zuidwestel. wind; geheel bewolkt met nu en dan eenige .regen. Zeer zacht voor den tijd van het jaar. Later afnemende en naar West ruimende wind; breken de bewolking en eenige daling van temperatuur. WINKEL WAT DE GEMEENTERAAD BESLOOT Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering werd o.m. me degedeeld dat de klokken uit deze gemeente in Heiligerlee ge repareerd worden om daarna zoo spoedig mogelijk hierheen ge voerd te worden. De gemeentekade, eerder ver huurd aan den heer L. Wurkum, besloot de raad aan den heer A. Boukes te verhuren voor f 15. per jaar. Na uitgebreide discussies be sloot de raad voorts om een trek ker voor de brandspuit te koo- pen, welke tevens geschikt is als manschaps- en materiaal wagen. Dit voertuig zal pl.m. f 2975.moeten kosten, terwijl de verkoop van den ouden trek ker altijd nog f 5 a 600.zal op leveren. Ter voorziening in de vacan. te betrekking van gemeente werkman werd als zoodanig de heer H. Jes benoemd. Wegens benoeming van den heer Bosman, onderwijzer aan de O.L. School alhier, in een gelijksoortige functie elders, be sloot de raad voorts om den heer H. van Butren te Breukelen in zijn plaats aan te stellen. Ter voorziening in de vaca ture H. B. Blommers aan de O. L. School te Lutje winkel werd de heer B. D. Staal te 's-Herto- genbosch benoemd. Op een daartoe ingekomen verzoek verleende de raad aan den heer B. G. Boxem, onder, wijzer aan de U.L.O. school te Winkel, per 20 Februari a.s. eer vol ontslag. Het dempen van de Mient, wat f 32.000.moet kosten, wordt door den raad nog even uitgesteld om van den gemeen- te-apzichter eerst een begrooting voor het opnieuw vastzetten van de schoeiing af te wachten. Tenslotte werd goedgevonden om bij ziekte van de wijkver. pleegster een vervangster te la ten optreden en een auto van gemeentewege beschikbaar te stellen. op 30 Augustus 1939 benoemd wérd tot opperbevelhebber van onze land- en zeemacht, kreeg op 5 Februari 1940 eervol ont. slag; hij werd opgevolgd door generaal Winkelman, Als motief voor dit aftreden is indertijd genoemd, dat er ver schil van meening „van militair. technischen aard" bestond tus schen hem en de regeering. De generaal onthult nu in een bro chure waarin dat verschil be stond. Het blijkt in de voornaamste plaats te hebben betroffen het primaire belang van een hoofd- verdedigingsstelling. Het ontwerp, dat generaal Reijnders zich had gedacht, maakte van onze Peel een zwaar verdedigde linie. Zijn opvatting was, dat daar een groote stoot verwacht kon worden naar het Westen. Deze linie kon ook de garantie bieden, dat de Belgen bij een eventueelen inval snel aanwezig konden zijn. De tegengestelde meening, die door de regeering en speciaal door minister Dijxhoorn werd gedeeld, wilde slechts een sym bolische verdediging in de Peel. Het zwaartepunt moest op den Grebbeberg worden gelegd, waardoor een terugtrekken van troepen naar de Vesting „Hol land" zou kunnen worden ge dekt. De geruchten wilden ook nog, dat de laatstgenoemde meening sterk onder Duitschen druk zou staan, daar onze Oosterburen zeer ongaarne een versterkte Peellinie zagen. De feiten hebben, naar gene raal Reijnders duidelijk laat uit komen. hem wel op tragische wijze in het gelijk gesteld. LJOE STAAT HET met onzen tuinbouw en met de mogelijkheden van onzen export? De Regeering zoo verzekerde Donderdag middag de voorzitter van de Zaaizaadvereeniging „Westfriesland" in een vergadering doet alles wat mogelyk is, om de export van tuinbouwproducten te bevorderen. Daartoe zijn verschillende com missies ingesteld en als lid van een dezer commissies heeft de heer A. J. van 't Riet. directeur van het Bedrijfschap Groenten en Fruit, reizen gemaakt naar verschillende landen. Daarvan heeft hij een en ander verteld in bedoelde vergadering, welke in de groote Parkzaal te Hoorn plaats had. Behalve de leden van de Coöp. Zaaizaadvereeniging, waren ook de besturen van veilingsvereeni- gingen en standsorganisaties uit genoodigd, die in groot getal wa ren opgekomen. Ingeleid door den heer P. Beemsterboer Azn., begon de heer Van 't Riet zijn causerie met vast te stellen, dat wij thans ten aanzien van den tulnbouw- export in dezelfde positie verkee- ren als vóór den oorlog. Wij moe ten weer onderhandelen, om te trachten onze producten kwijt te raken, anders zouden we weer terug moeten naar de extensieve cultuur en dit zou spanning be- teekenen in ons bevolkingsover schot. Op alle manieren worden dan ook exportmogelijkheden voor ons land, en voor den tuinbouw in het bijzonder, nagegaan. Eeni ge cijfers, die spr. geeft, leiden tot de conclusie, dat ook in 1946 een omzet van tenminste 800.000 ton kan worden verwacht; de export daarvan was in '36-'38 ge middeld 300.000 ton. Dit zegt ge noeg voor de exportnoodzakelijk- heid in dit jaar. Die noodzake lijkheid is voor fruit niet zoo sterk, want volgens de laatste cijfers voerden wij nog 250.000 ton fruit in. De zaadteelt was in den oorlog op papier veel te hoog, zooals er zooveel op papier in dien tijd niet klopte met de werkelijkheid. Hoe staat het met den afzet? De beste weg voor het binnenland zal de veiling blijven, nu de concurren tie weer normaal wordt. Wil dit ook zeggen, dat er vrijheid kan komen dat "de klok weer kan draaien?" Dat is een probleem. Dit gaat g'oed, als er weer voldoende vraag is anders zakt de prijs onherroepelijk. Een voordeel van de vrijheid zou zijn, dat er dan niet meer geteeld wordt voor den richtprijs. Dat is niet de stimulans, die ons op de wereldmarkt heeft gebracht. Er zou dus veel te zeggen zijn voor vrij heid, als er maar export is. Onze grootste klanten waren Duitschland en Engeland. In Enge- Ihnd is de toestand zoo, dat daar de teelt door de regeering is aange moedigd met de belofte van hooge prijzen. Men verzet zich daar dus tegen nimmer. Engeland is zelf arm en zit er met zijn buitenlandsche betaalmiddelen slecht voor. Dus kijkt men eerst naar wat men het meest noodig* heeft, daarbij komt de groente achteraan. Nederland zal zich? daar niet bij neerleggen en doen wat mogelijk is. Engeland heeft o.a. belangstelling voor zilveruien en ge zouten bloemkool. De weede groe afnemersis Duid(è De tweede groote afnemer is Duitschland. Spr. is er geweest en heeft het niet teruggevonden. Al leen Berlijn is er nog, maar dat is ook voor 60 pCt. weg. Duitschland is geen economische eenheid, behalve in Berlijn. Dit gemis aan economi sche eenheid leidt tot de meest- vreemde verhoudingen. Op het oogenblik is het mogelijk gebleken, een partij zaad te exporteeren naar de Amerikaansche zone. De Engel sehen willen graag groenten van ons hebben. Thans kunnen we slechts alleen wat peen leveren, later als' wij zelf meer hebben, groenten. De moeilijkheid is echter de betaling'. Duitsch geld is er niet, verder zit het vast op den eisch vap dollar betaling. Wij moeten echter weer met onze export naar Duitschland. Groente gaat er dit jaar heen, maar spr. kan niet zeggen, of dit in be- teekend'e mate het geval zal zijn. Verder zullen we moeten afwachten, wat er in 1947 kan gebeuren. De export naar België, Zwitserland en Ierland heeft maar kleine beteeke- nis. Het moet komen van Duitsch land, dat 54 pCt, van ons surplus en van Engeland, dat 42 pCt. afnam. Wat fruit betreft heeft, Engeland sterke behoefte aan zacht fruit voor jaren. Er zal bijv. voor aardbeien een groote afzetmogelijkheid in En geland zijn. Het Bedrijfsschap voor Groente en Fruit geeft voor aardbeien bijzon dere teeltvergunningen uit. Er is ook vraag naar zwarte bessen en fram bozen, (deze kent Schotland beter). De prijzen zijn naar onze opvatting redelijk en zelfs hoog te noemen. De teelt en aanplant voor frambozen zal vrij geg'even worden. Engeland en andere landen hebben veel vraag naar pulp, maar dat kunnen wij nu niet leveren. De zaad-export staat voor derge lijke moeilijkheden en wat Duitsch land betreft heerscht er op dit ge bied een vacuum. In de toekomst zal West-Duitschland een afnemer van ons zaad blijven, maar ook hier is de vraag de betaling. Zal het be taald kunnen worden en vanwege de voogd betaald mog'en worden? Bo vendien is Amerika thans een con current op de zaadmarkt. De zaad- bouw is daar hoog ontwikkelend,, maar het is de vraag, of die ge handhaafd kan worden. Met Frank rijk zit de zaadhandei op het oogen blik vast, er is echter nog hoop dat er in de toekomst exportmogelijk heid zal zijn. Er is in een groot g'ebied van de wereld "rond ons", waar 375 mil- lioen menschen wonen, behoefte aan de producten van onze tuinbouw. Wordt de vrede er een met het zwaard in de scheede, dan ziet het er ook voor onze tuinbouw niet roos kleurig uit. Gaat men uit van sa menwerking en elkander helpen, dan hebbben we betere kansen. Spr. hoop te, dat dit spoediger het geval zou mogen zijn dan hij dezen middag in uitzicht, kon stellen. Eenige vragen. Op een vraag van en heer ir. Rietsema, bespreekt de heer van 't Riet de conserven-industrie n.l. het blikken, drogen en vriezen. Dit laat ste is heel belangrijk en maakt op gang volgens een nieuw procédé. Dit zou op de duur exportmogeliikheid bieden. Het belangrijkste zijn de blikgroenten. Onze theoretische ca paciteit was 60 millioen blikken, 60.000 ton. De binnenlandsche afzet was 40 millioen blik. Die zouden we nu ruim kwijt kunnen! Deze hoe veelheid is echter begrepen in de hoeveelheden die spr. in den alge- meenen omzet heeft genoemd. Voor dën binnenlandschen afzet is de blikconservenindustrïe tamelijk opti mistisch. De productie van halffabri katen (plup. klein fruit e.d.- zal in de toekomst meer zin hebben. Het jaargebruik is toegenomen en het buitenland Is een groote afnemer van pulp. Op een vraag van den heer Visser, Onderdijk, zegt spr. dat er vermoe delijk in de komende jaren meer vroege pootaardappelen geëxporteerd zullen kunnen worden. De heer Jonker te Andijk. vraagt of Engeland geen sjalotten kan ge bruiken; er is een bestelling, zegt de inleider waarvan de omvang' ons tegenviel. Op een andere vraag van dezen spr. zegt de heer van 't Riet dat Rusland voor onze export een vraagteelcen is. Rusland heeft be langstelling voor schepen. Voor on derhandelingen moet men in Moskou zijn maar daar komt men niet zoo g'emakkelijk in. Rusland is een in dustrie-staat, die zich tot nog toe van de wereld afsluit. Een vraag van een anderen spreker komt eigenlijk hier op neer. wat ge beurt er. als de export niet vol doende is om te functioneeren als regulateur van vraag en aanbod, zegt de heer van 't Riet. dat dan de vertegenwoordigers en zij die in den tuinbouw annex zijn, dan met plan nen en overwegingen bij de Regee ring moeten komen HEERHTJGOWAARD S.V.W. I—ALCMARIA IV Als er Zondag gevoetbald wordt zal in Heerhugowaard gespeeld worden S.V.W. IAlcmaria IV. Als S.V.W. op volle kracht speelt, kan er gewonnen worden. We verwachten een groot aantal toeschouwers. S.V.W. II speelt om 12 uur tegen Alkm. Boys V. Zondag 20 Januari wordt er niet gevoetbald, vanwege het 40- urengebed in de parochie Sint Dionysius. Namens de centrale Chineesche regeering en de Chineesche com munisten is gisteren het bevel ge geven tot het onmiddellijk stop zetten van de vijandelijkheden door de gewapend estrijdkrachten van beide partijen. Dit bevel kwam. nadat de vertegenwoordi ger van de centrale regeering, ge neraal Tsjang Tsjoen en generaal Tsjouen Lai. als vertegenwoordi ger der communisten, de laatste dagen besprekingen hadden ge voerd met generaal George Mar shall, den Amerikaanschen am- bassaduer in China, die zijn be middeling heeft verleend ter bii- legging van het conflict tusschen de Chineesche centrale regeeripg en de Chineesche communisten. De droogteperiode ;n Z.-Afrika houdt aan en vandaag is het in de geheele Unie een dag van oot moed en gebed voor regen, zoo schrijft een correspondent van de Times. In Kaapstad zal de gou verneur-generaal majoor v. Zijl, speciale diensten in de Engelsche kathedraal en de Ned. Herv Kerk lëiden. De groote droogteperiode van 1933 wordt officieel „kinder spel" genoemd, vergeleken met de huidige. Het droge weer heeft de opbrengs tvan mais, vleesch, ztii- verproducten en aardappelen sterk gereduceerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2