Nieuuu 946 1946 en ACO n JEAN Rondom de „PARTIJ VAN DEN ARBEID" PERSONEN-AUTO'S alleen voor allernood zakelijkste doeleinden WILD WEST GESCHIEDENIS IN HUISDUINEN vf, enz Helder Iavo" uit id ter orUjk' w ge* en he in het land. Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Minister van Schaik „Op de Brug1' Nachtelijke overval in uniform en met revolvers Wat gebeurt er achter de schermen? M (2aalste nieuws P.O.D.-AMBTENAAR GEARRESTEERD Gevangenen tegen betaling vrijgelaten tARI 1946 ÏEN IB DAM groot suc- a. d. zaal RAAT 15 banken, spaar- jzonder- gesteld bij iging v. d. stenbank ik N.V. bank N.V. mg N.V. voor onze eekabonne- unnen die- ïulier inge- n ons kan- 00 uur. jfwerking IER WEG 3 Hoofdredacteur: B. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: II et. per m.m. regel. 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct per m.m. regel, 50 m.m, breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Datrfclad »l Buiten God i* nergens veilig Vondel ZATERDAG 12 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10829 ALKMAABLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOOHN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69. tel 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank [JE POLITIEKE STUDIECOMMISSIE, bestaande uit verte- genwoordigers van NVB, SDAP, Vrijzinnig-democraten, Christen-democraten en een deel der Christof oor groep, welke commissie de mogelijkheid heeft onderzocht, om te komen tot stichting van een nieuwe breede volkspartij met-socialistische doelstelling, heeft aan de samenwerkende partijen en groepen Hhans een voorstel ter beslissing voorgelegd. Om die beslissing „ten volle geestelijk verantwoord te doen zijn", zoo zegt zij, formuleert zij afzonderlijk de uitgangspunten, die tot het voor stel en de daarin opgenomen hoofdzaken van een program van beginselen hebben geleid. tot de zeer vooruitstrevende „ver nieuwers" behoort. Het is Mr. E. Saasen uit den Bosch, die in het nieuwe nummer van de „Op- marsch" de zaken nog eéns dui delijk uit de doekjes doet. In dit propaganda-orgaan van de Katho lieke Volkspartij, dat deze week in grooter omvang verscheen en belangrijke beschouwingen bevat naar aanleiding van de beslissing van den Partijraad, geven man nen als pater Stokman, Prof. Bomme. Prof. de Quaij, Mr. Saa sen naast Andriessen Dewez en Hooij, voor de verschillende be roepsgroepen, het standpunt van de Partij en van de Katholieken Zij wijst dan op den wil naar politieke vernieuwing, en zegt, dat de te stichten Partij „het innig verband voor personen en groepen tusschen levensovertuiging en po litiek inzicht" erkent, doch zij verwerpt principieel en voor de tegenwoordige verhoudingen ook practisch, de organisatie van het politieke partijleven op den grond slag der godsdienstige belijdenis. Dit laatste is ons niet heelemaal duidelijk. De erkenning van het eerste brengt o.i. vanzelfsprekend consequenties mee voor het tweede. Wij verwerpen de anti these in elk geval niet practisch. De Partij wil in zich vereeni gen allen, die ondanks verschil, in levensovertuiging, „eenzelfde eco nomisch, sociaal en politiek pro gram willen verwezenlijken". Uitgangspunt is daarbij de erken ning, dat de mensch met persoon lijke verantwoordelijkheid ge plaatst is in de gemeenschap Dit „personalisme" onderschrijven wij volkomen. Maar wat dan volgt, onderschrijven wij niet en achten wij ook niet juist. Er staat dan, dat in die erkenning van de persoon lijke verantwoordelijkheid van den mensch in de maatschappij tevens „ligt het richtsnoer eener rechtvaardige socialistische maat schappij". Het een volgt geenszins noodzakelijk uit het ander. En als de Partij het voor zich dan wel zoo wil stellen, moge zij weten, dat vele anderen dat niet aan vaarden. Personalistisch-socialis- me is geenszins een onafwendbare woordkoppeling, noch een alleen- mogelijke (inlossing voor de oe- komst Wat aan den geestelijken grond- slag' van de Partij van den Arbeid ontbreekt, is de erkenning allereerst en voorop van de aard van Gods wet, van de zedelijke normen die wij kennen uit de christelijke openba ring. Wij behoeven een basis, waar op de massa van de Katholieken zich zal kunnen vinden, een partij welker beginselen steun vinden in de Katholieke levensopvatting en welker practisch program blijk geeft van voldoende vooruitstrevendheid. (Zulk een Partij is er nu: het is de Katholieke Volkspartij, die zich bovendien openstelt voor die anders denkenden, die haar principieelen grondslag aanvaarden en haar pro- gïam onderschrijven, maar dat nu even.,., tusschen haakjes.) De Partij van den Arbeid wil den kapitalistischen geest en de kapitalis tische maatschappij uitbannen en een socialistische samenleving op demo- cratischen grondslag voorbereiden. Wij willen den verkeerden kapitalis tischen geest uitbannen op den grond slag van de leer der encyclieken door het vestigen van een christelijke samenleving, die- de gezonde demo cratie aangrijpt als een prachtig jniddel mede, om dat doel te berei ken. De studiecommissie geeft dan nog een aantal punten op, die "althans wat den inhoud betreft" in het nader uit te werken Nbeginselprogram zul len moeten voorkomen. Wij zullen een nader oordeel derhalve op schorten, tot dit program verder be kend is. Voorts doet de commissie een voorstel aan de betrokken "par tijen", die dus werkelijk partij zijn om zichzelf te ontbinden en In de nieuw te stichten partij op te gaan Er wordt een voorloopig bestuur ingesteld, dat de verkiezingsactie In het geheele land leidt, want het is de bedoeling dat de nieuwe Partij reeds aan de a.s. verkiezingen deel neemt. Een eandidatenlijst der Partij wordt voor dit maal samengesteld door de vergadering van het voor- loopige partijbestuur met een verte genwoordiging der fuseeirende par tijen en groepen. Er wordt naar gestreefd, elk van deze een redelijke vertegenwoordiging op deze lijst te verschaffen. Men maakt gebruik van de mogelijk reeds vastgestelde lijsten van candidaten. Na deze zakelijke mededeelingen nog een enkel woord, waarbij wij iemand zullen laten spreken, die len opzichte van de Partij duide lijk weer. Op de vraag, waar om de Katho lieke Volkspartij, als ze zoo voor uitstrevend wil zijn en nu toch ook voor andersdenkenden wil open staan, dan niet als geheel, in de nieuwe partij van den Arbeid stapt, wenscht Mr. Sassen „een on dubbelzinnig antwoord" te geven. En hij schrijft dan: Onze arbeiders en boeren, maar niet alleen zij, voelen zich daar niet thuis. En dat niet alleen om een vlag en een lied, maar bovenal, omdat wij het, in de huidige omstandigheden noodzakelijk vinden, om naast een groeepeering, die haar grondslag grootendeels in een humanistische wereldbeschouwing legt, een partij te handhaven, die haar zedelijk fundament en richtsnoer uitdruk kelijk legt in God, in de door Hem geschapen wereldorde en in de Christelijke openbaring". En ver der: Wij weigeren genoegen te ne men met grondslagen, die God als Schepper niet vernoemen, gelijk wij niet. van zins zijn. alleen maar over christendom te spreken, als het over Christus moet gaan". Dit is duidelijke taal. Wij ver heugen er ons over. dat zij weer en nu van alle zijden in de ver nieuwde Katholieke Volkspartij wordt gehoord, zij beteekent een bevestiging van het standpunt, dat wij ook na de bevrijding conse quent hebben ingenomen. QE BELANGRIJKSTE mede- deeling, die minister vgn Schaik, van Verkeer en Ener gie gisterenavond heeft gedaan in zijn radiorede „Op de Brug" over het vraagstuk van de mo torvoertuigen, was ongetwij feld die inzake de toekomstige volitiek der herverdeeling van de personenauto's. Op grond van de cijfers deelde de Minis ter mede, dat wij voor het weinig-opwekkende vooruit zicht staan, dat de tegenwoor dige schaarschte aan personen wagens nog zeer lang zal moe ten duren. Het zal dan ook meer dan ooit noodig blijven, maatregelen te nemen om te zorgen, dat de weinige wagens die er zijn, uitsluitend gebruikt CEN ALARMSCHREEUW ging gisternacht door Noordholland, 'n dringende oproep aan alle po litieposten en bewakingsinrich tingen. „Aanhouding verzocht van tien personen in Canadeesch uni form gekleed en bewapend." En overal werden de bewakingen verdubbeld en de recherche diensten kwamen in werking. Doch de nacht bleef donker en stil, er waren geen verdachte personen in uniform of in vrachtauto's. Een waas van geheimzinnigheid?! Een groot aantal locomotieven is dezer dagen uit Duitschland teruggekomen. Zij staan thans op het emplacement te Den Haag, wachtend op restaura tie. „Er zit schot in", zeggen de Spoorwegen. Anefo/Meijer P; worden voor voorziening in de meest-dringende behoeften. Het is volkomen uitgesloten, dat voor doeleinden, die ook maar even onder het niveau van het allernoodzakelijkste liggen, wagens ter beschikking kunnen worden gesteld. Er is een rangorde van prioriteit opgemaakt, waarbij de voorziening van de noocfgebieden, de medische verzorging en de allernoodzakelijkste overheidsbemoeiing bovenaan staan. De verdere cultureele en zakelijke behoeften komen daarna in volgorde van hun belangrijkheid. Dit stelsel van voorrangverleening zal ook dienst doen ter beoordeeling* van de noodzakelijkheid van rijvergunnin gen, die in een vroeger stadium zijn afgegeven. Het is een pijnlijke ope ratie maar in minder dringende ge vallen zal de auto gevorderd worden voor g'evallen van meer dringenden aard. De minister acht zich echter niet langer verantwoord den tegen- woordigen toestand te laten voort bestaan en "minstens nog een jaar lang toe te zien, dat vele takken van wederopbouw geremd worden". j De minister heeft verder mede gedeeld, dat het tijdstip waarop het Regeeringsdir^ctoraat yoor motor voertuigen kan verdwijnen, thans voor de deur staat. Hij gaf ook eenige cijfers op grond van de pas gehouden registratie. Van de motor rijwielen waren er in 1939 65.000, thans zijn er 30.000 in bedrijf en ongeveer 15.000 kunnen in- bedrijf komen, als er banden en onderdeelen zijn. Van de vrachtwagens waren er in 1939 48.000, thans zijn er 37.000; er zijn echter te veel groote wagens bij en in de toekomst zullen er veel meer noodig zijn dan volgens het cijfer van 1939. De minister stelt de beteekenis van het wegvervoer der zelfstandige ondernemers in het licht naast de ontwikkeling van het spoorwegbedrijf en constateert dat ook voor de verdere ontwikkeling van het wegvervoer in de naaste toe komst de moeilijkheid gelegen is in het gebrek aan deviezen, terwijl co ördinatie van het vervoer eisch blijft. Er waren in 1939 4500 auto bussen, thans is er een vergunning voor 1000. Er zijn 1000 vrachtauto's "min of meer" voor personenver voer ingericht. Het aantal personen auto's dat in gebruik was, bedroeg in 1939 ongeveer 100.000, thans is het ten hoogste 50.000. Het inkooppro gramma voor dit jaar zal ten hoogste 10.000 wagens opleveren. DE RECHTERZIJDE in België protesteert tegen houding van de regeering. INISTER BEVIN heeft weder- inzake de internationalisatie van het Ruhrgebied eri het Rijnland bestudeerd. Naar verluidt zal Generaal de Gaulle eerlang een bezoek aan Londen brengen. WAT WAS ER GEBEURD? In het nog schaars bewoon de Huisduinen, vlak bij Den Hel der, is het weeshuis aan den Tuin tjes weg in beslag genomen, om te worden ingericht als opslagplaats voor N.S.B.-goederen. Vooral i« er veel huisraad opgepakt. Aan het hoofd staat een chef van beheer met administratiepersoneel onder zich. Verder zijn er van gemeente wege twee burgerbewakers ge plaatst, twee die hun mannetje kunnen staan als het moet. Deze opslagplaats staat vlak tegen de duinen aan, die nog tot de gevaarlijke gebieden behooren. Langs den toegangsweg staan overal waarschuwingsborden voor het betreden van het land. Het huis is dus uitermate geschikt, om als magazijn van inbeslaggenomen goederen diénst te doen. Even nakijken. Zooals steeds, waren ook gister nacht de twee bewakers in functie en brachten den tijd door met hier en daar eens te kijken of al les in orde was en met wat pra ten. Wat zou er ook in dit afgelegen, beschermd hoekje, kunnen geoeu- ren? Een van de bewakers had bij zijn rondgang opgemerkt dat een bepaalde lamp niet goed werkte en af en toe contact maakte door binnendruppelend regenwater. .Even nakijken" stelde hij zijn collega voor, wat dan ook gebeur de. Onder het repareeren hoorde die collega wat gerucht en eenige stemmen. Het was zoo om en om middernacht. Toen ook de eerste bewaker 'net hoorde gingen ze naar de voordeur en tegelijk, dat ze daar vlak bij waren werd on der hevig lawaai het groote deur-, paneel ingetrapt en sprong een Canadeesche kapitein, die later een Nederlander bleek te zijn. met nog een in Canadeesch uniform gekleede persoon, naar binnen, de revolver vooruit ge richt. Ds twee bewakers werden on middellijk gesommeerd de handen op te stelten. Vervolgens kwamen een achttal militairen door de in getrapte deur naar binnen en om niet te worden gesignaleerd draaiden ze hun hoofden naar de muur. terwijl ze de trap opgingen. Ze waren dus blijkbaar goed met de situatie ter plaatse op de hoog te.. De groole uittocht. Dan begon de groote uittocht van allerlei huisraad, groote en kleine meubelen, alles wat goed bruikbaar was, werd meegesleept. Intusschen waren de bewakers in een zijkamertje gebracht en ston den onder dreiging van de revol- volver van den „Canadeesch-Ne- derlandschen kapitein". Een der bewakers, die ;door zijn zenuwen nogal last had van iets, kreeg hiervoor geen toestemming. Het werd waarschijnlijk beschouwd als een al te doorzichtig trucje. Na anderhalf uur hard werken hadden de heeren blijkbaar ge noeg van hun gading en ze ver dwenen met twee volle auto's, die blijkens de achtergelaten sporen en flinke capaciteit hadden, in het duister van den somberen regen nacht. GEEN N.S.B ers Naar aanleiding van de loo- pende geruchten als zouden gewezen N.S.B.-ers bij dezen overval betrokken zijn, ver zocht de waarnemend-com missaris, de heer van der Horst ons mede te deelen, dat deze gedachten bij lange na niet bewezen zijn (Vervolg pag. 3. 4e kolom) De It.-gouverneur-generaal, dr H. J. van Mook, is hedenmorgen te 9 uur precies van het vliegveld Schiphol vertrokken met bestem ming Cairo. Vandaar zal hij met het volgende vliegtuig, dat Dins dag uit Nederland vertrekt en dienzelfden dag te Cairo ver wacht wordt, naar Nederlandsch- Indië doorreizen. DE MARECHAUSSEE te Velsen heeft op lastgeving uit Den Haag enkele ambtenaren van den P.O.D. te Velsen gearresteerd: De eerste arrestatie vond plaats in den nacht van Maandag op Dinsdag j.l. en betrof den employe van het bureau voor het beheer van on roerende goederen van NSB'ers te Velsen, Fisher, en diens vrouw en zoon. Dinsdagnacht werden gearresteerd de POD-afnbtenaren Haak en Van de Voort. De verschillende beschuldigin gen, welke geleid hebben tot deze arrestatie houden o.m. in, dat zij er van worden verdacht, goederen van gedetineerden ten eigen bate te hebben aangewend. Bovendien zouden er klachten zijn binnen gekomen, dat zij gevangenen te gen betaling zouden hebben vrij gelaten. Inmiddels is Fisher Jr. weder om op vrije voeten gesteld. De in stantie in Den Haag, welke de ar restatie zou hebben gelast, is de afd. Inspectie der POD's van het directoraat generaal voor de bij zondere rechtspleging. De majoor Hanegraaf van deze afdeeling stelt op het oogenblik persoonlijk te Velsen een onderzoek in. Zeer waarschijnlijk zal het onderzoek, dat ingewikkeld is gebleken, nog geruimen tijd in beslag nemen. Wel wordt verwacht, dat van de zijde van den directeur-generaal voor de bijzondere rechtspleging zeer binnenkort een communiqué over de gebeurtenissen te Velsen zal worden verstrekt. De arrestanten zijn overgegeven aan deri officier van justitie te Haarlem. De arrestaties hebben in Velsen veel stof doen opwaaien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1