Nieuw EEN NIEUW VOORSTEL? Poolsch moordcomplot? NEDERLAND in den veiligheidsraad gekozen Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux WEER SPANNING TE WACHTEN? Zou morgen door van Mook met Sjahrir besproken worden CHRISTIANSEN De misdadiger van Putten De Oosfenrijksche kroonjuweelen DON JUAN EN FRANCO C2acilsle nteuws Tegen Noorwegen, dat door Ruskind gesteund werd Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur p Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God 't nergens veilig fVondel) MAANDAG 14 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10830 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 39. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank HET PARLEMENT gaat mor gen beginnen met de behan deling van de moeilijke Indische kwestie aan de hand van het des betreffende hoofdstuk in de Re- geeringsnota. Er is al heel over Indië te doen geweest, in en buiten de Kamer, in woord en geschrfit. Er heerscht meeningsverschil, onrust, ver bittering, ontevredenheid, en on danks alle redevoeringen van lt. gouverne.ur-generaal van Mook, schijnt in heel het land den in druk sterker te worden, dat wij niet op den goeden weg zijn. Is, was, dat onvermijdelijk? Het wordt niet gemakkelijker, de zaak te bespreken. Dr, van Mook heeft, toen hij pas in Nederland was. betoogd dat zelfs menschen, die jarenlang in Indië waren, de situatie moeilijk kunnen beoor- deelen. Toen hij veertien dagen later op het punt stond, weer af te reizen, via een oponthoud te Cairo, verklaarde hij in een pers conferentie, „dat bepaalde ele menten der situatie zich niet lee- nen voor discussie" Men zou gemakkelijk kunnen concludeeren dat de zaaik der halve op het doode punt staat en dat we „Gods water maar over Gods akker moeten laten loopen", Indië overlatend aan avontuur en internationale aasgieren. Maar aangezien een dergelijke houding natuurlijk niet past voor een land. dat Je Maintiendrai niet als leuze, maar als wapenspreuk voert, moet de zaak ook verder met verstandige kracht, politiek inzicht, tact en beleid verder worden behandeld. De laatste maal. dat wij er over schreven, wezen wij er op, hoe typeerend het is. dat men van progressieve en radicale, dat is deels ook van ex-illegale zijde, zoo weinig aandacht heeft voor het feit, dat er in Indië voor een belangrijk deel in wezen sprake is van 'n voortgezetten (geeste lijken strijd van de Jappen. Weliswaar lazen wij den volgen den dag een verslag van een re de van prof. Kramer, die o.a be toogde, dat men de zaak op dti spoor niet moet zetten, maar in zijn persconferentie herhaalde dr. van Mook Vrijdag j.l. zijn vroegere verklaringen op dit punt als volgt: „De Japansche bezet ting was wreed en moorddadig. De Jappen kwamen met leuzen tegen het Westersch imperialis me, tegen de koloniale structuur en voor onafhankelijkheid en toen Japan besefte dat het den oorlog niet winnen kon. is het overge gaan tot een tactiek van werke lijke bevordering van het natio nalisme om uit den oorlog na te latep de kiemen tot eep mogelijk herstel van ziin macht" Dit is, zacht gezegd, toch wel een duidelijke aanwijzing. En nu is het eigenaardig, dat van Mook, die zoo betrekkelijk voortvarend gesprekken ambieert met natio- nnalistische leiders als Sjahrir. ter persconferentie op een vraag of er geweld zal worden gebruikt, als het overleg met Sjahrir mis lukte, zeide, dat geweld, dan nog niet de eenige oplossing zou ziin, want, zeide hij: „achter en naast de groep Siahrir staan ve lerlei andere constructieve ele menten" Men is geneigd te vragen waarom het „gesprek" zich niet aanstonds in de richting van deze talrijke constructieve elementen heeft ontwikkeld, die allicht minder vatbaar zijn voor de invloeden van mannen op deri achtergrond als Soekarno en Hatta Er is intusschen de laatste twee dagen nogal een en ander in het midden gebracht over de Indi sche problemen wier moeilijkheid en ingewikkeldheid wli niet gaar ne zouden onderschatten. Het is betreurenswaardig, dat ook in tijden dat ons.volk zoo dringend breede voorlichting over proble men als deze behoeft, de dagbla den, die tot die taak geroepen zijn. het nog niet verder kunnen brengen dan het formaat van een strooibiljet. (Persvrijheid Is een mooi ding maar heel wat minder waard als ze zich niet kan ont plooien door een gebrek aan de elementaire stoffelijke voorwaar den!). (Vervolg pag. 2. 5e kolom) QE AMERIKAANSCHE CORRESPONDENT Frederick Kuh heeft een bericht geseind uit Londen, volgens hetwelk van Mook een nieuw aanbod bij zich heeft, dat hij morgen met Sjahrir zal bespreken. Nu nemen wij aan, dat van Mook niet heelemaal met een mond vol tanden zal terugkeeren, maar als deze Amerikaan vertelt, dat hij een voorstel bij zich heeft, dat door de Engelsche regeering is „goedgekeurd", dan is dat zeker niet juist, aangezien Nederland voor zijn Indische re"ge"' ,1J ,w?r ?r 'v n politiek, of voor welke politiek ook, gelukkig nog geen „goed- vera?e. ^e. 9e<3®ven f ,i j v ji. j i j- te hebben m October 1944 keuring van welke buitenlandsche mogendheid ook, noodig put*en piat te bran- k00*'" den en de mannelijke bevol- pE NEDERLANDSCHE com missie tot het opsporen van oorlogsmisdadigers en van oorlogsmisdaden in Duitsch- land zal heden den voormali- gen „Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden", Frïed- rich Christiansen als oorlogs misdadiger van Bad Oenlhau- sen naar 's-Gravenhage over- Het voorstel zou inhouden, dat algemeene verkiezingen moeten worden gehouden, misschien al binnen twee maandenDat klinkt al heel onwaarschijnlijk Te voren komt er een „algemeene uitvoerende raad", een soort kabi net, van Indonesiërs, die door Ne derland gewild zijn. Dit zou kun nen, en daar van Mook verklaard heeft, dat Sjahrir geen vijand van Nederland is, zou de volgende stap kunnen zijn dat dit de erkenning van het kabinet Sjahrir beee- kendeDe Indonesiërs zuilen „hun eigen parlement" kiezen, wat niet hetzelfde is als wat Minister Logemann gezegd heeft, nl. dat er een Volksraad zal komen met In donesische meerderheid. De bedoel de uitvoerende raad, het.zg. Minis terie dus, zal verantwoording schuldig zijn aan het parlement, en het opperste binnenlandsche gezag vertegenwoordigen. Een paar vraagteekens zijn hier wei op hun plaats! De internationale economische betrekkingen en de defensie zullen berusten in han den van de Regeering van het Ne- derlandsche Gemeenebest. Binnen een nader te bepalen aantal jaren zal Indonesië onafhankelijk wor den. Van Mook heeft echter Vrij dag nog verklaard, dat er nog wel een generatie over heen zal gaan, voor het zoover isEn volgens den Amerikaan Kuh zou de Ne_ derlandsche Regeering voor dit laatste ongeveer 25 jaar in ge- De kroonjuweelen en de eereteebenen van het Heilige Roomsche keizerrijk zijp door generaal Mark Ciark, bevel hebber van de Amerikaansche troepen in Oostenrijk, aan Leopold Figl, den Oostenrjjk- schen kanselier, in tegenwoor digheid van de Oostenrijksche regeering, overhandigd. Deze juweelen werden in een kel der onder het oude kasteel van Neurenberg door Ameri kaansche officieren ontdekt. dachten hebben. Dit bericht is, een vreemde mengelmoes van (beken de) waarheid, fantasie en wensch- droomen. Wij zullen maar afwach ten, wat er van waar is, de ko mende dagen zullen ons daarover aan de hand van het Kamerdebat wel inlichten. Officieel is medegedeeld, dat j tusschen Franco en Don Juan geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wel heeft Don Juan zich naar Portugal begeven. De perscensuur in Spanie wordt ver zacht. Spanje sluit intusschen met verschillende landen han delsovereenkomsten. king te fusilleeren als repres- saille-maairegel in verband met het doodschieten twee Duïtsche officieren. Ook oberst Fritz Fullriese, die in naam van Christiansen het bevel gaf om in Putten huizen in brand te steken en de mannen naar Duitschland te transporteeren, is door ge noemde commissie gearres teerd. Zijn uitlevering aan de Nederlandsche autoriteiten is binnenkort te verwachten. van Z.H. Exc. Mgr. Francis J. Spell- man, Aartsbisschop van New York, die door Z.H. den Paus tot Kardinaal werd benoemd. Anefo P. QE LONDENSCHE „OBSERVER" geeft sensationeele berich ten over een complot van officieren tegen de Poolsche Regeerïng, dat ontdekt zou zijn. De samenzwering zou ten doel hebben gehad, leden van de Poolsche regeering te ver moorden. Er zouden binnenkort zestien Poolsche officieren ter zake in Polen terecht staan. Zij zouden gehandeld hebben op bevel van onverzoenlijke Poolsche elementen in het bui tenland, met wie de naam is verbonden van den Poolschen generaal Anders, commandant van de Poolsche strijdkrach ten in Italië. Een hooggeplaatst officier van het leger van Anders, die met een geheime opdracht naar Warschau kwam, wist te ontkomen. De officieren, zoo zegt het be richt verder, „behooren tot een bende, die al sinds eenigen tijd sabotage en moord in Polen heeft georganiseerd." Er wordt nog meer fraais gemeld, dat we nog maar in petto houden tot nadere betrouwbare bijzonderheden be kend zijn Merkwaardig is wel, dat ook wordt medegedeeld, dat generaal Anders c.s. „hun acti viteit in Polen financieren uit middelen, welke verstrekt wor den.... door de Britsche schat kist! Dit staat zonder blikken of blozen afgedrukt in een Engelsch blad! Als dit bij het komende proces voor den Poolschen krijgs raad aan de orde komt. zou dit „de anti-Britsche gevoelens in Polen tot kookhitte brengen". En dit jjyordt dan in verband ge bracht met het feit. dat Engeland er niet in geslaagd is, tot een minnelijke schikking te komen over de gelden, die Polen nog aan Engeland schuldig is! Generaal Douglas MacAr- ihur, geallieerd opperbevel hebber in Japan, heeft de Ja pansche regeering gemach tigd algemeene verkiezingen te houden na 15 Maart a.s. Voor Atilee zou een geheim rapport over Java worden op gesteld door het Labour-lager- huislid Arnold Davies. - De nieuwsvoorziening in de ge- heele V.S. dreigt te worden stilgelegd als gevolg van een algemeene staking bij tele foon, telegraaf en radio. - De pogingen, om de Bulgaarsche regeering uit te breiden met twee leden van de oppositie, zijn mislukt. - Minister Scher- merhorn verblijft eenige da gen op de Uno-vergadering te Londen. DE VEILIGHEIDSRAAD van de Vereenigde Volkerenorganisatie is een belangrijk instituut voor den vereldvrede. Hij bestaat uit vijf permanente leden, de Big Five: Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk en China, en uit zes niet-permanente leden, die door de Algemeene Vergadering van de U.N.O. gekozen worden, Die ver kiezing heeft Zaterdag plaats gebad, nadat een voorstel van Rusland, om haar uit te stellen, verworpen was. Over de „dessous" van deze aangelegenheid leest men nadere gegevens in de „Kroniek" elders in dit nummer. Volgens de richtlijnen van het Handvest stond de ver gadering voor de taak, de zes tijdelijke leden te kiezen als volgt: 1 uit de Britsche Dominions, 1 een voor West-Europa, 1 voor Oost- Europa, 1 voor het Midden-Oosten en 2 voor latijnsch Amerika, Ge kozen werden in de genoemde volgorde: Australië (nadat Canada zich bp herstemming teruggetrokken had), Nederland, met 27 stemmen, tegen 23 op Noorwegen, dat slechts van één groote mogendheid, Rus land, steun ontving; Egypte, Polen, Brazilië en Mexico. \JU IS BEPAALD, dat drie van deze niet-permanente leder. Nederland bouwt weer schepen. Te Groningen zal het eerste schip, dat na de bevrijding in Nederland werd gebouwd, van stapel loopen. Het is een motorkustvaartulg met een laad vermogen van 340 ton, dat gebouwd werd voor de- Zeevaart Mij. „Hoornsche Diep". Anefo/Breyer P. wee jaar zitten en drie een jaar. Voor twee jaar worden gekozen Australië, Brazilië en Polen, voor een jaar Nederland, Egypte en Mexico. Het ging tusschen Polen en Nederland; na herstemming hadden beide 25 stemmen, het lot besliste toen ten gunste van Po len. Minister van Kleffens was de eerste, die Polen gelukwenschte. De Poolsche delegatieleider Rzy- mowsky verklaarde, dat Polen ge lukkig zou geweest zijn, als Ne derland gewonnen had. Wanneer de wereldvrede met hoffelijkheid gewonnen kon worden, dan zou hij er al geweest zijn! De Nederlandsche delegatie ver klaarde na de bekendmaking van den uitslag, de wereldorganisatie zoo goed mogelijk van dienst te willen zijn in de functie van tijde lijk lid van den Veiligheidsraad, welke functie als regel door mid del van van Kleffens zal worden waargenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1