Nieuw NoordHoIlandsch Dagblad *StaJ en Omtrek Burgemeester van Seher- merhorn en Schermer Hoogheemraadschap Benoemingen in het Bisdom Haarlem Chicago in Amsterdam Sportnieuws MAANDAG 14 JANUARI 194G Bij K.B. is met ingang van 16 Januari 1946 benoemd tot burgemeester der gemeenten Schermerhorn en Zuid. en Noord-Schermer W. J. Dries, sen. Bij Kon. Besluit is benoemd: In de provincie. Noordholland, te rekenen van 1 Juli 1945, tot Hoogheemraad van het Hoog heemraadschap Noordhollands Noorderkwartier P. Blaauboer. te Kolhorn; en is aan J. de Veer te Scha- gen, op zijn verzoek eervol ont slag verleend als Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Nrd Hollands Noorderkwartier (prov. Noordholland). Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot: Dio cesaan Aalmoezenier van de KJ MV in het Bisdom Haarlem, den Weleerw. Heer H. M J- Brans, Rector te Haarlem; ver volgens tot Rector te Leiden St. Liduina Gesticht, den Weleerw. Heer L. P. M. Vester; tot Kape laan te Purmerend, den Weleerw. Heer G. A. van Leeuwen; tot Ka pelaan te Overveen, den Weleerw Heer A. A. M. Wentholt. die Ka pelaan was te Amsterdam (H. Ger. Majella). Tenslotte tot Ka pelaan te Hillegom (H. Jozef aen Weleerw. Heer C. N. M. Hamónn, die Kapelaan was te Voorschoten waar als opvolger een Assis.ent benoemd is. Tot Nationaal Aalmoezenier van de Kathplieke Jongemannen-be weging 'de Weleerw. H. A J Drost te Amsterdam DEN HELDER DISTRIBUTIENIEUWS Brandstoffen Regeling kamer, en pensionbewoners Voor de tweede periode, tijd vak 16 Januari t.m. 30 April 1946 kunnen wederom aanvragen v. rantsoenbonnen brandstoffen worden ingediend. De formulie. ren MD 33322 zijn van heden af voor de kamerverhuurders pensionhouders verkrijgbaar. Zeep voor vuile arbeid artsen e.d. Voor de eerste, tweede en derde periode kunnen van heden af aanvraagformulieren voor zeep wegens vuilen arbeid, voor artsen e.d: worden verkregen. Bij het indienen der ingevulde for. muiieren (voor vuilen arbeid MD 22373 en voor artsen e.d. MD 23351), hetwelk kan ge. schieden gedurende het tijdvak 1418 Januari a.s., dienen de tweede distributiestamkaarten te worden overgelegd. Het inleve ren der formulieren kan te Cal. lantsoog plaats vinden op 1415 en 16 Januari; voor het verkrij gen der bonnen wordt men daar. na opgeroepen. Na.uitreiking bonkaarten tweede periode maar als een apparaat, dat be. stemd is om ons langzamerhand weer te leeren wennen aan recht en wet. Deze week zijn verschil, lende personen aangehouden, die hout hadden meegenomen. Er volgde een proces-verbaal en het hout werd in beslag genomen. GEWAAGDE TOEREN Een zestienjarige jongen, waar schijnlijk gefascineerd door de cowboyverhalen, probeerde in de Hoogstraat langs een touw uit de bovenverdieping te klimmen. Zulke krachttoeren gaan meest, al alleen goed op de film en in verhaaltjes. Hier tenminste brak het touw en de jongen viel op straat. Met een hersenschudding werd hij opgenomen en naar zijn huis vervoerd. POLITIENIEUWS Verschillende personen zijn in de afgeloopen week aangehou. den als verdacht van diefstal van allerlei goederen. Ook kwamen er eenige aangif ten van diefstal binnen. Verder was er het gewone re. cept van onbeheerd gevonden rijwielen. Men schijnt nog steeds, al klaagt men nog zooveel, het gemis van een verdwenen fiets niet te voelen. R.K. MIDDENSTANDS- VEREENIGING Dinsdagavond 7.30 uur zal de bestuursraad van de R.K. Midden stands-Vereen., afdeeling Den Helder, een vergadering houden in hotel Bellevue. Alle leden, ook zij, die geen persoonlijke oproep ont vingen, worden hierbij verwacht. Het is de bedoeling tot herop richting te geraken van deze ver- eeniging. SCHAGFN VEREENIGING E.H.B.O Zaterdagavond vond in net Consultatiegebouw te Schagen 't examen plaats tot het verkrijgen van het Eenheidsdiploma zooals dit is voorgeschreven door de Nationale Bond voor Redding wezen en Eerste Hulp bij Onge lukken „Het Oranje Kruis" te 's Gravenhage. Het diploma werd behaald door de dames: J. Klant, N Bregman, J. G. C. Bok. A. König en M A. E. König-Haarman en de heeren F P. J. Bongenaar, A. v. d. Kuijt G. Krouwel, W. Kroese. H. Kui per, J. Raar, J. B A. M. Settels, W. Evers, H. J. König en C. Aij. In 'n toepasselijke rede schetste de examinator Dr. E. E Oter- dom, uit Hilversum het nut van den geoefenden EHBO'er in het dagelijksche leven, zulks in het^ belang van de menschheid en tot' steun van de medici. Als Hoofd bestuurslid van 't Oranje Kruis heette spreker de afdeeling Scha gen van de EHBO hartelijk wel kom in de groep van ruim 300 afdeelingen in Nederland. Spreker bracht Dr. A L. v. d. Sluis hartelijk dank voor diens onvermoeide arbeid in deze en feliciteerde hem met het groote succes. Namens de afdeeling Schagen van de E.H.B.O. sprak de voor zitter, de heer A. v. d. Kuijt, zijn voor SRC vastgestelde thuiswed strijden afgelast. Het Provinciaal Electriciteits. bedrijf van Noord-Holland maakt er ons opmerkzaam op, dat het bij draadbreuk van bovengrond. sche geleidingen kan voorkomen, dat de afhangende of op den grond liggende draden onder spanning blijven, zoodat aanra king levensgevaarlijk kan zijn. Ouders en onderwijzers worden dus verzocht de kinderen er op te wijzen vooral niet in de nabij heid van loshangende draden te komen. BILJARTVEREENIGING HOLL. NOORDERKWARTIER - Uitslagen competitie-partijen, gespeeld op Donderdak 10 Jan., in haar clublokaal De Posthoorn. Ie klasse: car. brt. h.s. Th. Boekei J. Peetoom 2e klasse: H. Dissel Jac. Stammes 3e klasse: H. Wilms J. Pool J. Pool P. de Wit H. Wilms P. de Wit 4e klasse: J. Zijlstra A, Bijlsma E. Huijsman J. Zijlstra A. B'ijlsma E. Huijsman K. Swier A. Bijlsma A. Bijlsma K. v. d. Ben 275 200 125 70 85 79 44 85 56 85 50 36 26 50 50 33 29 50 50 38 21 21 24 24 30 30 19 19 13 13 25 25 20 20 29 29 17 17 22 22 42 27 14 15 10 10 9 19 24 32 11 7 5 9 9 6 5 6 11. 12 gem. 13.09 9.52 5.20 2.91 2.83 2.63 2.32 4.47 4.30 6.53 2.00 1.44 1.30 2.50 1.72 1.14 1.70 2.94 2.27 1.73 ANNA PAULOWNA BURGERLIJKE STAND Geboren: Johannes, z. v. J. v. d. Kruk en C. P. Slingerland^ Paulina Augustina Maria, d. v. A. J. Alkemade en M. J. Com mandeur; Maria Cornelia, d. v. P. M. Brouwer en M. Th. Witte. man; Elisabeth Hermanna Vio- landa, d. v. C. Angevare en H. C. Raven; Antina Johanna Fresia, d. v. E. Kerkhof en M. C. v. Nu. land; Bernardus Christiaan Ge. rardus Paulus, z. v. H. Janson en M. M. DoodemSn; Geertruida Jo hanna Maria, d. v. J. L. Captein en M. M. Onderwater; Pieter Jo hannes, z. v. G. J. v. Nuland en A. A. Broers; Hillegina Alida Janny, d. v. J. Zwiers en A. Kruidhof; Nettelina Geertruida, d. v. T. Borgo en J. v. Dalen; Ariena Gerda, d. v. G. Schenk en P. v. Duin; Gerda Damiana Ma ria. d. v. Jb. Rooker en A. Scha gen; Pieter Luitzen, z. v. L. C. Versluis en T. Alherda; Geer. trude Adriana Cornelia, d. v. P. L. G. Warmerdam en M. A. M. v. d. Berg. Ondertrouwd: H. Prins en A. F. Koster; P. J. Stikkelman en J. J. Kramer; N. J. v. d. Berg en M. C. Duijnhoven; D. C. Geerligs en N. Vlaming; C. de Vriend en Cath. Ligtendag; L. P. Veul en E. A. Blom; E. Westra en N. Rens S. Buik en Ch. C. Alleman. Getrouwd: Andr. Ruitenburg ZIJPE WEDEROPBOUW PETTEN Van bevoegde zijde vernemen wij, dat in verband met den we deropbouw van Petten binnen kort een conferentie zal worden gehouden, waaraan zullen deel nemen het dagelijksch bestuur van Zijpe, de gemeente-archi tect, de „Vertrouwenscommissie Petten, de Dienst van den We deropbouw, de F, S'swaterstaat, de Dienst der Volkshuisvesting, de Planologische Dienst voor N. Holland en het Hoogheemraad schap Noordhollands Noorder kwartier. Moge Petten spoedig weer worden opgebouwd. HARENKARSPEL PATER HUISSEN SPREEKT Ondergrondsche vijand nummer 1. Dat is de eeretitel, die Pater Huissen, de voormalige Gardiaan van het Klooster te N. Niedorp, thans bouwpastoor van de totaal verwoeste kerk te Ammerzouen in de Bommelerwaard, zich heeft verworven in den gezamenlijken strijd van het volk uit dit gewest tegen den bezetter. Velen zullen verlangend hebben uitgezien naar het oogenblik waar op zij dezen eenvoudigen Fran ciscaan met zijn geweldig klank volume nog eens zouden kunnen beluisteren. Deze gelegenheid zal zich voordoen op Vrijdag 18 Jan. in zaal Tiebie te Kal verdijk, waar Pater Huissen en de heer C. Haeck (Oome Kees), gewestelijk leider van de Landelijke Organi satie. zullen spreken over: „Het verzetswerk tijdens, de Duitsche overheersching en de Geestelijke achtergrond hiervan". Men verwacht voor dezen avond veel belangstelling, o.m. van de zijde der jongeren, en daarom is er Zondag na de Vroeg- en Hoog mis gelegenheid tot plaatsbespre king in het Vereenigingsgebouw. dank uit aan dr. 'Oterdom, die, ondanks zijn zeer drukke werk- en~G.~ C~ 'v.' d.'Raadtfjb. Groot zaamheden, bereid gevonden was en s. Speets; P G. Janssen en examen in Schagen te willen af Johanna A. Smit; J. N. Steen- nemen. In het bijzonder geldt voorden en J. Schoute; Ch. P. de echter wel de dank van allen aan Letter en E. Schoonakker; KI. nn tihl bun bon u' dr.- v' d- ®uis, voor de zeer Roos en J. Ottoline; P. Kranen- kaarten voor de neriode 20 Jan" Prettl«e, en duidelijke wijze van burg en S. Voorthuijsen; P. J. tot 16 Febr komen afhllen zul' 1 p e" geven' Tlke J1J Stikkelman en J. J. Kramer; D. po dp^fsfl^nnen virkr'ii^en 11llt^thhln^le^0?AeLvm^ Geerligs en N. Vlaming; H. len deze eerst kunnen verkrijgen voor Den Helder op 24 Januari, voor Anna Paulowna en Callants oog op 23 Januari. ONGEWESCHTE VREEMDELINGEN Spreker memoreerde de oor- prins erTA F Koster; C.' de sprongsgedachte van de afdeeling Vriend en C Ligtendag- L. P. E.H.B.O. m de oorlogsjaren, toen Veul'en E. A. Blom; E. Westra de noodzaak zich zoo buitenge. en n Rens woon sterk deed gevoelen. j U, dr. van der Sluis, stelde zich Overleden: Pieter Smit, onge. nn X^Pr^n^rht^werden toen direct beschikbaar en onder huwd, oud 51 jaar; Louis Quist, naar het bureau van nolitie twee uw stuwende kracht konden wij weduwnaar van G. Bolier, oud Honsaren oosebradf voor uit reeds spoedig nuttig werk ver. 80 jaar: C. Borst, echtgenoot van Hongaren opgehracnt voor uit. richten D. Borst, oud 58 jaar; D. Tiel, Als dank voor het vele voor weduwe van G. v. d. Bijl, oud 85 ons verricht bieden wij u graag jaar; Alb. Bruin, oud 4 jaar, z. v. eenige wetenschappelijke boek- W Bruin en L. Mels; Aaltje JN AMSTERDAM is op een avond omstreeks 7 uur een gemaskerd man, via een keukendeur, een wo ning in de Richard Wag- nerstraat binnengedrongen. Hij dwong het dienstmeisje onder bedreiging met een vuurwapen naar de zitka mer te gaan, waar de fa milie, die juist aan het eten was, zich bevond. Vervol gens liet hij allen zich naar dc hal begeven, teneinde hem gelegenheid te geven de kamer te doorzoeken. De heer des huizes zag echter kans een deur naar buiten te openen en om hulp te schreeuwen, daar op nam de indringer on middellijk de vlucht. pioenscandidaat Ripperda, doch het vertoonde spel ondanks het uitkomen met invallers voor Grootes en Volten gaf redenen om niet te wanhopen. De geel zwarten waren geenszins de min deren en vooral na rust werd er vaak behoorlijk gecombineerd. Jammer was het, dat de Wit kort voor rust geblesseerd raakte, waardoor de snelle Haarlemsche voorhoede tweemaal de gelegen, heid kreeg keeper Slikker van dichtbij te passeeren. De Wit werd na rust uitstekend vervan gen door Kaper. Ripperda nam spoedig de lei. ding, nadat Schagen direct en kele gevaarlijke aanvallen had opgezet, doch reeds spoedig zorgde Stam voor de gelijkmaker Ongeveer een kwartier voor rust konden de Haarlemmers door de de blessure van de Wit de stand op 31 brengen en kort na de hervatting werd het zelfs 41 uit een onnoodig veroorzaakte cor ner. Dit werd Schagen toch te bar en Boontjes en D. Schoorl slaagde erin de achterstand weer te verkleinen, waarna Schagen tot het einde in hevige sneeuw buien het beste van het- spel hield. Scheidsrechter van Dorth was uitstekend. WIELRENNEN ARIE VAN VLIET IN PARIJS Zondagmiddag werden op de Parijsche Winterbaan wieler wedstrijden gehouden, waaraan behalve o.a. de Belgen Scherens en Gosselin, de Franschen Gerar. din en Senfftleben en de Deen Falk Hansen, ook de Nederlan der Arie van Vliet deelnam. Hij startte in een sprintwedstrijd, met series over 750 meter. In de eerste series moest van Vliet rij- ren tegen Verna en Giguet en won gemakkelijk. Ook in de hal ve finale kreeg van Vliet het niet moeilijk. Hier waren zijn tegen standers Degelas en Góuery. In de laatste ronden demarreerde de Nederlander gemakkelijk en won zooals hij wilde. In de finale moest van Vliet in het veld ko men tegen resp. den Belgischen en Franschen kampioen Sche rens en Gerardin. De Belg ging als eerste over de eindstreep, di rect gevolgd door van Vliet als tweede en Gerardin op de derde plaats. Hongaren opgebracht voor wijzing. Zij zullen nu op trans port worden gesteld. DE HOUTDIEFSTALLEN Het schijnt nog steeds niet tot de burgers te zijn doorgedrongen, dat alle afbraak en wat daar mede samenhangt, dus ook het hout. staatseigendom is en dat zoodoende het weghalen van hout uit puinhoopen e.d. als dief stal ingevolge het Wetboek van Strafrecht wordt aangemerkt. Het is een alleszins bekend feit, dat d©. brandstof positie nog slecht is en dat er in het huishouden veel moet worden geschipperd om het vuur brandend te hou den. Het is echter geen juiste op lossing om, er dan maar op uit te trekken en om links en rechts weg te halen wat er ligt. De tijd van wetteloosheid is nu toch al maanden voorbij. De politie zal hierop weer strenger gaan toezien, niet als een boe man, die ons het hout niet gunt, werken aan. Dr. v. d. Sluis dankt allen hartelijk voor dit huldeblijk maar bovendien voor den grooten ijver aan den dag' gelegd nu het eindpunt is behaald. Thans staan wij eehter weer aan het beginpunt van het eigenlijke werk. Het toenemend verkeer zal het aantal ongelukken eveneens doen stij gen. Thans met deze kerngroep hoopt spreker dat dit mede zal uitdragen de ambitie bij anderen aan te wak keren ook een diploma te halen enr aldus voortgaande een geneeskundi gen dienst in de gemeente Schagen te vormen. Ik hoop. aldus spr., dat het zoover moge komen dat in ieder gedeelte van Schagen en omgeving een lid van de E.H.B.O. woonachtig zal zijn voor eventueele directe hulp. Aan zijn collega Dr. Oterdom bracht spreker dank voor diens aanwezigheid als examinator. VOETBAL Wegens den slechten toestand van het terrein, tengevolge, van sneeuw en regen, werden alle Schouten, gehuwd met J. v. d. Kodde, oud 58 jaar; Klaartje v. d. Vaate. geh./met A, v. 't Noord end, oud 35 jaar. POLITIENIEUWS Verloren: 1 gebreide beige hee- renwant; 1 muts (gebr. wit met blauw); 1 snijdiamant; 1 doublé broche met foto; 1 grijze gebreide heerenwant. Qevonden: 1. knipport., inh. 1 kw., 1, dub., enz.; 1 paar bruine heeren nappa handschoenen; 3 briefjes van 2.50; 1 bruine hee. renportem. met inhoud, o.a. bil jet van 10. BENOEMING Met ingang van 1 Januari j.l. is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School de heer J. H. Buijs van Nieuwer Amstel.. EXTREMISTEN GEARRESTEERD Te Bandoeng is in twee geval len bij de politie aangifte gedaan van aanvallen op Europeanen door Indonesiërs, die er jn ge slaagd waren het noordelijk deel van de stad binnen te dringen. Een aantal gewapende extremis ten is gearresteerd. Zij waren in HELDERHOLLANDIA 1—1 Deze wedstrijd wejrd onder zeer slechte weersgesteldheid gespeeld. Het sneeuwde, zoodat een verblijf in het Helder-home nu niet direct aan trekkelijk was. Hollandia startte met w4ncT mee, doch ondanks dat was het Helder die den toon aangaf. Steeds weer kwam ze voor de Hollandia-veste. Toch duurde het nog een kwartier alvorens Helder de leiding wist te nemen. Hoe Hollandia het spel ook trachtte te verplaatsen, het wilde maar niet. De enkele uitvallen brachten ook geen succes. Het zag er, nu na de rust Helder het windvoordèei had, niet bizonder gunstig uit. Ondanks dit nadeel wierp Hollandia zich echter vol enthou siasme in den strijd en daaraan heb ben de roodwitten het te danken dat de voorsprong niet werd vergroot. Vijf minuten voor het einde van den strijd moest Westhoven het veld verlaten. Ondanks de numerieke min derheid hield Hollandia haar enthou siast spel vol en zoowaar wist ze in de laatste seconde met 10 man spe lend door Smit nog een gelijk spel uit het vuur te sleepen. RIPPERDA KLOPTE SCHAGEN MET 4—2 Schagen kon het in Haarlem niet bolwerken tegen den kam- WEERSPANNING IN DE TWEEDE KAMER? (Vervolg van pag. 1) Zoo heeft mr Verboeket, ad junct-directeur van den Regee- ringsvoorlichtingsdienst in Indië, te Leeuwarden een uitvoerige rede gehouden over de voorge schiedenis van de Indische ge beurtenissen, waarin de lugubere rol der Jappen nog eens duidelijk wordt belicht. Wij hopen nog de gelegenheid te vinden iets van dit belangwekkende feitenmate riaal mede te deelen. Een ander merkwaardig docu ment in een Zaterdag te Batavia gepubliceerderi .open brief" aan H. M. de Koningin van een be kende Indonesische deskundige op financieel gebied, mr. Mas Slamet, die de Indonesische repu bliek aanvalt welke hij beschul digt van „het schaamteloos pro- pageeren van die theorieën, welke alle vrije menschen meenden te hebben vernietigd en uitgeroeid tusschen 7 Mei en 15 Augustus 1945." Hij vraagt de Koningin eerlijke menschen naar Indië te zenden, die een „breede kijk en grooten moed hebben om snel te handelen in de tegenwoordige verwarring. Mijn volk, zegt hij, lijdt onder de kreten van „mer- deka" en de gebalde vuist van de misleide jeugd en het egoïsme van de zoogenaamde leiders, die in de dagen van leed verraders waren. Het onmetelijk lijden, dat mijn volk nu ondergaat dreigt over stemd te worden door de huurr lingen van gemeene propaganda die opgediend is door de Japan- neezen. Wordt men niet bedroefd, wanneer men passief moet toe zien, hoe maanden na de over winning van de democratie de medeplichtigen aan het Japansche militarisme hun rampzalige acti viteit kunnen voortzetten". En nu gaat de Tweede Kamer morgen in nader contact treden met de Regeering Van zekere zijde tracht men een crisisstem ming te suggereeren. waaraan wij niet moeten meedoen. Het kan op het oogenblik niet in het belang van het land zijn, een politieke crisis uit te lokken, hetzij door een aftreden van de Regeering, hetzij door geforceerde Kamer ontbinding. Beide partijen. Re geering en Kamer, zullen weten, dat zij zich beperkingen hebben op te leggen', al zullen er voor beide grenzen zijn, waarbuiten, ook in 's lands belang, niet ge gaan kan worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2