MORGEN li BE GROOTE BAG! BOEDELVEILING ie Bergen P.O.A. N.V. BONTE LACHAV0ND Oaitomg London - Alkmaar Onze actie-week Propagandaweek voor beiere voetverzorging BAT A r 3°/o GROOTBOEKSCHULD 1946 Nieuw Noordhollandsch Dagblad W. TH. S. MATTHYSEN STRENGMAN'S ZAKENBEURS Amsterdam OPENBARE VERKOOPINC Bergen N.H. Notaris W. Appel Kantoor: Facturist(e) Aank. kantoorbediende Magazijn: Bediende Flinke fietsjongen Ie. een bediende (m. of vr.) 2e. een aankomend typiste 3e. twee ervaren typistes 4e. een controleur-administrateur EEN FLINK WINKELPAND J. J. ROOBEEK - Laat 163 - ALKMAAR een flinke LEERJONGEN 2 bekwame LOODGIETERS en 2 HALFWASSEN A. J. COPPENS - Verdronkenoord C 92 SMIDSKNECHT Smederij Polle - H 16 Tuitjenhorn N.H. SCHILDERSKNECHT en HALFWAS André Breed - Heer Hugowaard JONGSTE BEDIENDE (vr.) N.V. VINK's Uitg. Mij. - ALKMAAR een etaleur-verkooper een flinke loopjongen een prima grootwerker een broek- en vestenmaker Fa. H. S. CLOECK ALKMAAR CABARET VARIéTé DANCING A.s. Dinsdcg-, Donderdag- en Zaterdag avond: groot Amsterdamsch CABARET PROGRAM Aanvang 7 uur KAPPERSVAKSCHOOL VAN DE N.K.B. gratis geknipt te worden plus 50 ct. toe knippen, wasschen en onduleeren OPROEP AAN ALLE EXPEDITEURS combinatie in en rond Alkmaar. C. J. VISSER, Tandarts, Haarlem Tel. 3080 - Langestraat 19 - Alkmaar l Met visch doet U„wonderen99* OPERETTE-GEZELSCHAP ODEON DIE FLEDERMAUS TOB TOCH NIET LANGER!!! HOOGLAND's Administrotiebureau® Dan begint de inschrijving op de Ook op rekent ons land. Ieder heeit de plicht mede te werken aan het financieel her stel van het Vaderland. Boven dien verkrijgt U een behoorlijk rendement van Uw vrije èn Uw geblokkeerde geld. Schrijft morgen in! v.h. FIRMA CAREL DE WILD EN ZN; STEENEN - PANNEN - CEMENT VOORLOOPIC BERICHT ED. C O LA 0 T O Hercules Betonemaille Wandbekleeding MAANDAG 14 JANUARI 1946 Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te g'even, dat he den zacht en kalm is over leden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze in nig geliefde Vader, Be huwd-, Groot- en Over grootvader SIMON PORTEGIJS Weduwnaar van Cornelia Huiberts in den ouderdom van 83 jaar en 9 maanden. Zijn diepbedroefde kinderen, behuwd- en kleinkinderen. C. JannesPortegijs G. Jannes en kinderen J. Portegijs M. W. PortegijsJannes en kinderen Cath. Poregijs Anna-Paulowna. 13 Jan. 46 De g"ezongen Requiemmis zal gehouden worden op Woensdag 16 Januari om 10 uur, in de Parochie kerk van O.L.Vr. Presen tatie, waarna de begrafe nis op het R.K. Kerkhof aldaar. Hiermede betuigen wij onzen harelijken dank voor de be langstelling betoond tijdens de ziekte en overlijden van onze dierbare Moeder. Be huwd- en Grootmoeder Mej. AFRA SCHIPPER vooral aan de parochiegees telijken, Eerw, Zusters, fa milie, buren en vrienden. Kinderen en Kleinkinderen Obdam, Januari 1946. Een NET MEISJE gevraagd voor dag en nacht in gezin met kinderen te Amsterdam op flat. met centrale verwar ming. Hulp voor ruw werk. Wasch buitenshuis. Br. no. 00872 bur. van dit blad. Makelaar en Taxateur Dir. N.V. Nooit Gedacht Kennemerstraatweer 49 Alkmaar Telef 2535 CARBONPAPIER ALKMAAR Te koop: Onger. drankglaas jes; .mooie wijnglazen met 2 stel biljartballen ivoorronde tafel. Te bevr. J. C. Ham. Westerweg C 130 te Heiloo. Te koop aangeboden: Roode Be waar koolzaad; best soort; J. NOORDSTRAND, West kade, Waarland. Wilhelminastraat 105 Koop en verkoop van zaken en bedrijven. Zend briefkaart en wij bezoeken U. Prov. bij verkoop 3 net. f6.500.-: Schoenmakerij, fourniturenhandel met prima machines, wegens sterfgeval; f 3.000.-; Da mes- en Heerenkapsalon; f 4.000.-: Melk. boter, kaas en eieren, prima stand; f 17.000.-: Prima levens- midd.bedrijf met inv. en goederen, ruim bestaan; f 2.000.-: Heerenkapsalon, broodwinning; f 12.000.-: erkende drogisterij, groote goederenvoorr. inbegr. Koopers en Verkoopers gaan naar Strengroan's Zakenbeurs. op Dinsdag 22 Januari a.s. te 2 uur (3 uur beginnen) in Café „HILBRAND" a. d. Dorpsstr. te Bergen N.H. ten overstaan van: te OBDAM, van: X. Een BURGERWOON HUIS met erf, Hoop- weg 6. gr 3 75 A.. beh. tot 4e nalatenschap v. wijlen Corn. Weijers; in huur bij S. Wage- maker voor f 6.- p. w 2. Een WOON- en WIN KELHUIS met afz. bo venwoning. Oldenburg- laan 15 en 15 a, samen gr. 2.48 A. verhuurd voor f 12.en f 5.25 per week. 3. t PENSIONGEBOUW, gen „Kennemeroord", bev. 20 kamers m. zo merhuis. erf en tuin, Breelaan 53. gr. 14.27 A„ in gebruik bij de Gezagstroepen v f 31.- per week. Nadere inlichtingen ten kantore van Not. Appel voorm. en op Vrijdagen v. 112 uur in diens zitlo- kaal. café Switzer. ,de Kroon". Waagplein 24 te Alkmaar. Op het kantoor en in 't magazijn van een groothandel (levensmiddelenbranche) zijn eenige betrekkingen vacant - voor bijhouden voorraadadmi nistraties (bij gebleken geschiktheid op leiding tot chef pakkamer) Brieven met uitv inlichtingen en opgave van ver langd salaris onder no. 15548, Bureau van dit blad Op groot kantoor te ALKMAAR, dat aan goede wer kers een behoorlijke positie biedt, ook voor de toe komst, kan geplaatst worden: voor de afd. boekhouden Brieven met opgave van tegenwoordigen werkkring en reden van sollicitatie onder no. 1732 aan N.V. Boekh. v.h. K TER BURG. t.o. de Groote Kerk Voor uitbreiding van een bestaand middenstandsbe- drijf. vragen wij te koop of te huur, voor nu of later, of WOONHUIS wat daartoe verbouwd kan worden, gelegen in het centrum van de stad Brieven onder no 15493. Bureau van dit blad Autobekleeder - Zadelmaker vr33^t' Prettige werkkring Gevraagd: Lood- en Zinkwerkerij - Aanleg van gas- en water leiding - Sanitair - Leidekker - Alkmaar Terstond gevraagd: bekend met hoefbeslag, autogeen en electr. lasschen en een HALFWAS: in- of extern. Voor direct gevraagd: Bij gebleken geschiktheid vast werk. Schildersbedrijf Middenweg G. 12 GEVRAAGD: Aanvangssalaris f 50.— per maand LINDENLAAN 78 GEVRAAGD voor directe indiensttreding of per 1 Maart a.s.: Kleedermakers LAAT 98-100 afgewisseld door STEMMINGSMUZIEK en DANSEN Gevraagd voor de a.s. examenklassen: HEEREN EN JONGENS, om Dinsdagmiddag om kwart voor twee, half 4 en om kwart over 5. HEUL 3 Ook voor DAMES EN MEISJES half 4 en 5 uur Meerdere vervoerders hebben behoefte gevoeld tot het oprichten van een Voor- en nadeelen zouden wij gaarne bespreken op ZATERDAG 19 JANUARI, nam. half drie te Alkmaar, „Café Korenbeurs", Zaadmarkt. Alle belanghebbenden worden verwacht (geen lijn diensthouders) wel wilde-vervoerders. Namens de voorl. Comm JAC. KOOP Zegt 't voort aan Uw collega's deelt mede, dat de praktijk bij ZUT aan den Hondenweg G 107 te HEERHUGOWAARD, tel. 202 - K 2264, IS HERVAT. Spreekuren: Woens- dagnam van 78 en Donderdags van 1.304.30 heeft een groot succes en daarom verlengen wij de tot ZATERDAG 20 JANUARI Volledige voetbehandeling incl. voetbad en voet massage 75 ct. per behandeling op abonnement. Wij raden U aan vooraf, maar ook tijdig te bespreken Schoonmaken Fileeren Koken Bakken Er is: véél te hooren véél te tien en iets te proeven Schoteltje en lepeltje meebrengen Dat kunt U zien op de demon straties van het Voorlichtings bureau van den Voedingsraad, Aid. Visch, die gehouden worden op: Dinsdag 15 Januari om 14.30 uur en 19.30 uur en op Woens dag 16 Januari om 10.30 uur en 14.30 uur in de Gas-demon- stratiezaal, Helderscheweg. Plaats bespreking en kaarten 0.10 verkrijgbaar op Maandag 14 Januari van 10.30 uur tot 12 u en van 14 tot 16 u., a d. huis- houdsch., Emmastr. (niet telef.) - neemt in studie Er kunnen nog eenige dames- en heerenkrachten worden geplaatst. Belangstellenden gelieven zich te melden, zoowel mondeling als schriftelijk bij het secretariaat: P DE VRIES. Houthavenstraat- 77 met Uw boekhouding of belSsting docb laat SPOORSTRAAT 51. ALKMAAR, het voor U in orde brengen Gelegenheid lol Inschrijving bij de banken, effectenkantoren, boerenleenbanken en spaar banken. Leest voor verdere bijzonderheden het prospectus, dat U hebt ontvangen. PUBLICATIE.VAN HET MINISTERIE .VAN. FINANCIËN N V. BOUWMATERIALENHANDEL ALKMAAR teL K 2200-2482; na 18 uur: K 2208 2283 Zendt ons Uw toewijzingeh over en andere spoedig toe. Levering direct uit voorraad. BETON- en BASALTINE TEGELS distributie-vrij !- Bestel nog heden. op WOENSDAG 16 JANUARI 1946 in Café Hilbrand aldaar. Inbrengen van nette goederen op te geven aan de Makelaars NAP en BLANK. KNOOK, Notaris. Indien U werkelijk goede Betonemaille aan gebracht wilt hebben? Dan is het eenige adre s in N. Holland boven het IJ: Achterstr. 29a Tel 2780 Alkmaar Vervangt tegels Vochtwerend Onverwoestbaar Fraai Afgeleverd ca. 15000 M2 dóór geheel Nederland OFFICIEELE PUBLICATIES BEZOEKUREN RIJKSHOOFDINSPECTEUR VAN HET VERKEER. De Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer voor Over heidsdiensten te 's-Gravenhage Sophialaan ll, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de bezoekuren van zijn dienst m.i.v. Dinsdag 15 Januari a.s. worden vastgesteld van 10 tot 12 uur. geopend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4