Nieuw Dit jaar weer Stille Omgang Indië in de Tweede Kamer Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens ™%*del] Bureaux: Nu het Eeuwgetij van het Vierenwaardig Wonder zijn zesden ring sluit NIEUW BEROEP VAN SjAHRIR Weer een nieuwe nota van minister Logemann NOC EENMAAL: MUSSERT EXTREMISTEN WEER MEER ACTIEF Jhr. Tjarda van Starken- Stachouwer borgh Vischprijzen verlaagd HOE ZIT DAT? Syrië en dë Libanon DE RUSSEN zijn weer NIET GEKOMEN Schaaktournooi in de war gestuurd Dank der parachutisten Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed: in tekst 22 et. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordliollanclscli Dagblad Buiten God. u 't DINSDAG 15 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10831 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGENMolenstraat 52. tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank liKJU HET EEUWGETIJ van het Vierenswaardig Wonder zijn derden ringk op heden toesluit, ronder dan gouden ven of passer ronden sluit" zoo begon Vondel in 1645 zijn jubelzang op het derde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam en thans is het al weer zes eeuwen ge leden, dat God Amsterdam en Nederland met dit wonder ver blijdde. In het eigenlijke jubeljaar, 1945, was de herdenking daarvan nog niet mogelijk, het is slechts bescheiden gevierd, maar een grootsche herdenking is in uitzicht gesteld. Zij wordt niet gehouden op de vroeger gebruikelijke Stïlle-Omgang- dagen, doch in de maand Juni. Wel zal de Stille Omgang dit i jaar weer, voor zoover de ver voersmogelijkheden dit toelaten, als van ouds worden gevierd, op de Zondagen 10 en 17 Maart a.s. Er zijn besprekingen met de Spoorwegen gevoerd, die des nachts een beperkt aantal per sonen zullen kunnen vervoeren, veel zal van plaatselijke omstan digheden afhangen. Deelnemers, woonachtig aanzie lijn Amster dam-Rotterdam-Dordrecht zullen eerder kans hebben op een extra- trein, dan zij die in het Noorden of Zuiden wonen. Aldus de circu laire, die het bestuur van het Ge zelschap van den Stillen Omgang te Amsterdam aan de andere ver- eenigingen zond. Wij nemen aan, dat wij in ons gewest wel de mid delen zullen weten te vinden, om met of zonder trein ook in groot getal naar Amsterdam te komen! De intentie is dit jaar: Om van God te verkrijgen Liefde en Vrede bij de Wederopbouw van het Maatschappelijk en Godsdienstig leven. De uitgestelde viering van het Zesde-Eeuwfeest 13451945 zal nu definitief plaats hebben van 19 tot en met 23 Juni 1946. De feestelijkheden zullen worden geopend op Woensdag 19 Juni met een plechtige processie op het Bagijnhof, het Centrum van de Mirakelviering. Het program, ma van Donderdag 20 Juni (Sacramentsdag), Vrijdag 21, Zaterdag 22 en Zondag 23 Juni wordt thans door verschillende comité's van actie uitgewerkt. In overleg met Z. Hoogw. Exc. Mgr. J. P. Huibers zal de viering een Amsterdamsch feest zijn met diocesane inslag, waarbij de Zus. tervereenigingen van het Gezel schap van den Stillen Omgang vertegenwoordigd zullen zijn. Zoo mogelijk zal aan de viering nog de grootst mogelijke uitbrei. ding worden .gegeven. Dit zal veel van de dan geldende om standigheden afhangen. In voor bereiding is o.a. een Sacraments, spel in het Stadion. Bovendien zal zoo mogelijk ook in het Sta dion een^oontificale H. Mis wor den opgedragen, terwijl een grootsche kindercommunie het hoogtepunt zal zijn op één der andere dagen. Al deze plannen zullen eerstdaags definitief hun beslag krijgen. Mogen wij u nog eens dringend ons Jubileumfonds in uw welwil lende aandacht aanbevelen?Stort uw bijdrage op onze girorekening no. 212031 of zendt een postwis sel aan ons secretariaat N.Z. Voorburgwal 167, Amsterdam. Ook uw gewone jaarlijksche bij drage blijven wij steeds gaarne tegemoetzien. De langverwachte viering van het zesde eeuwfeest staat voor de deur. Moge God deze plannen overvloedig zegenen, opdat zoo wel de Stille Omgang van dit jaar als de eeuwgetij-herdenking in Juni a.s. een machtige mani festatie mogen worden van ka tholiek geloofsleven. Een geloofsbelijdenis van on telbare katholieken van Goeden Wille! Een feestviering, als een verblijdende tegenstelling tot de achter ons liggende periode van gruwelijk oorlogsgeweld, met als middelpunt Christus, de Koning der Koningen, tegenwoordig in het H. Sacrament van Mirakel van Amsterdam, van Wien alleen alle heil te verwachten is. Een mijlpaal in de geschiedenis van katholiek Nederland! CJAHRIR heeft gistermorgen in een verklaring te Ba tavia opnieuw een beroep gedaan op de Vereenigde Volkeren. „Wij willen", aldus zeidc hij, „dr. van Mook be schouwen en ontvangen als den voornaamsten afgevaar digde van een vreemde, doch welbekende mogendheid, om, naar wij hopen, op de vriend- schappelijkste wijze bespre kingen te voeren over de Nederlandsche belangen en het Nederlandsche standpunt. Verder verklaarde hij: „Geen definitieve oplossing van onze huidige problemen kan in de gegeven omstandigheden tot r stand komen zonder over- eenstemming tusschen de Vereenigde Volkeren en ons, althans tusschen de voor naamste mogendheden van deze wereldorganisatie met name de Vereenigde Sta ten en Groot Brittannië en ons en andere belanghebben de partijen". Hedenmiddag is in de Twee de Kamer dan aan de orde gekomen het hoofdstuk Ned. Indië uit de Regeeringsnota. Minister Logemann, heeft het nuttig geoor deeld, een nadere nota over het Regeeringsbelcid aan de Kamer te doen toekomen. Hij zegt daarin ook, dat het algemeene beeld van den toestand sinds de nota's van 11 en 21 December 1945 niet in beslissende mate is gewijzigd Gunstiger is de ontwikkeling in de buitengewesten en, sinds 27 December 1945, in Batavia, waar de eerste maatregelen ten uitvoer zijn gelegd, die moeten leiden tot een meer afdoende beveiliging en betere verzorging van het burger- l'ik leven in West-Java. Het verblijdende verschijnsel van de groote Oost is, dat hier op groote schaal een nieuwe geest en een nieuwe vorm van samenwer king tusschen Nederlanders en In donesiërs in de praktijk op de proef wordt gesteld en blijkt te slagen. Het kan met nadruk worden vastgesteld, dat de overgroote meerderheid der Indonesische be volking dit ordeherstel met vreug de heeft begroet. De nota herinnert er dan aan, Mussert, die door het Bijzon der Gerechtshof te 's.Gravenhage ter dood is veroordeeld, zal op Dr. van Mook terug naar In dië. De luitenant gouverneur- generaal van Indonesië, dr. van Mook, neemt voor zijn Woensdag 20 Februari 'a.s., des vertrek op het vliegveld Schip- de ?tcnhien£s k^art °ver tip- teï,echji hol afscheid van minister Lo- *"J staan voor den Bu zonderen Raad j n van Cassatie, I geman. Anefo/Vrlnd P. dat de Luit.-Gouverneur-Generaal en zijn staf gedurende de maan den na zijn terugkeer te Batavia in begin October 1945, overeen komstig den wenSch der regee ring om in nationallstischen kring begrip te wekken voor onze be doelingen, herhaaldelijk aanrakin gen hebben gehad met personen, die een leidende rol spelen in de Indonesische nationalistische be weging op Java. In dien tijd zijn dergelijke con tacten, ook met andere personen en groepen buiten aen kring, wel ke met de op Java uitgeroepen „republiek" verbonden is gelegd en onderhouden. Het beeld, dat de Indische re geering zich aldus geleidelijk aan heeft gevormd van de inzichten en stroomingen van de mogelijkheden en verhoudingen in de Indonesi sche nationale beweging heeft- de regeering van het Koninkrijk in staat gesteld voor zich de groote lijnen te teekenen van een staat kundig hervormingsbeleid binnen het algemeene kader van de ra diorede van H.M. de Koningin van 7 December 1942, waarop zij de constructieve medewerking van een belangrijk deel der nationale beweging mogelij.k Effcht. Voor het beraad over deze aan gelegenheid is de Luitenant-Gou verneur-Generaal naar Nederland gekomen de regeering ziet met voldoening op deze zeer vrucht bare overleggingen terug. Zij hoopt, dat de omstandigheden zul len toelaten met spoed de bespre kingen met Indonesische leiders weer op te vatten en vertrouwt, dat deze in dat geval tot de con crete bereidheid hunnerzijds om -samen te werken binnen het staatsverband zullen voeren. Voldoening gevoelend over de gebleken harmonie, met de inzich ten en de voornemens van de Britsche regeering dat bij ver wezenlijking van aie voornemens op goede gronden mag worden verwacht, dat een gunstiger at mosfeer zal worden geschapen voor de vrije meeningsvorming aan Indonesische zijde voor de bevordering van overleg en over eenstemming met representatieve voormannen der nationalistische beweging en uiteindelijk voor een vreedzame oplossing van het In donesische vraagstuk. De verwachting mag voorts wor den uitgesproken, dat, naar tijd en wijze, het militaire optreden tot het herstel van orde en rust en tot het scheppen van een toe- stand van veiligheid, hetgeen bij heerschenda soelala wanorde De Arabische delegatie op de bijeenkomst der Vereenigde Volken in Central Hall te Lon den. Fotopersb. A'dam P. De LAATSTE DAGEN is de activiteit der extremisten in verschillende deelen van Java weer toegenomen. Te Batavia is een militaire vrachtauto in een hinderlaag gevallen in het Kramat ge bied. Ook zijn er drie Chinee- zen ontvoerd. Te Bandoeng hebben Britsch-Indische sol daten met succes slag gele verd tegen een groep extre misten, die met machine geweren, artillerie en mortie ren uitgerust waren. De Br.-Indiërs brachten tanks en artillerie in den strijd. Te Soerabaja zijn Britsche, stel lingen zonder resultaat met handgranaten aangevallen. Ook buiten Soerabaja zijn Britsche patrouilles door ma chinegeweren beschoten. J.I. Maandag zijn in Batavia de eerste „Marva's" uit Neder land aangekomen. Binnenkort is de benoeming te verwachten van Jhr. mr. A. W, L. van Starkenborgh Stachouwer tot ambassadeur te Parijs. De Fransche regeering heeft haar agreement voor deze benoeming verleend- Met ingang van Woensdag a.s. zullen de prijzen van versche zee- visch opnieuw worden verlaagd. Vermoed wordt, dat deze verla ging vooral voor de fijne visch, tong. tarbot en griet, vrij belang rijk zal zijn. TOT DE VREEMDE DINGEN die in ons land gebeuren, behoort het volgende: De Be- xlrijfsunie voor de bouwbedrij ven, heeft zich telegrafisch ge wend tot den minister van Openbare Werken en dien van Sociale Zaken, over het feit, dat bij den wederopbouw in Arnhem en omgeving, Over- Betuwe, E 1st en omgeving en Tiel op groote schaal arbeiders worden ontslagen. Bij een fir ma niet minder dan 1000! De Bedrijfsunie vraagt daarover inlichtingen en verzoekt maat regelen, om financieele schade voor de betrokkenen te voor komen. Tot zoover een min of meer gewone kwestie, zooals er zich wel meer voordoen. Maar ongeveer terzelfder tijd geeft het A.N.P. een bericht door, waarin medegedeeld wordt, dat de stichting „Bouw", welke al len omvat die met bouwen te maken hebben, bouwarbeiders oproept, om in de geteis terde gebieden te gaan werken en daaronder zijn ook met na me genoemd de gebieden, waarin massa-ontslag van bouwarbeiders plaats heeft? Nu roept de stichting die ar beiders op, om zich „vrijwillig" te komen melden, terwijl de ontslagenen vermoedelijk door het arbeidsbureau voor tewerk stelling waren aangewezen^ Dit kan een verschil zijn, maar het lost de eigenaardige situatie toch niet op. Wij zijn belang stellend te vernemen, hoe het mogelijk is, in dezelfde geteis terde gebieden op groote schaal arbeiders te ontslaan en terzelf der tjjd andere arbeiders op te roepen, om daar te komen werken. Naar welingelichte kringen bij de organisatie der vereenigde vol ken meenen te weten, hebben de Vereenigde Staten een nota in voorbereiding over het Engelsch- Fransche verdrag over Syrië en de Libanon, en men gelooft, dat deze ongunstig gestemd is ten aanzien van den inhoud dier over eenkomst. Ook de diplomatieke vertegenwoordigers der Sowjet- Unie hebben de regeeringen van Syrië en de Libanon medegedeeld, dat hun regeering gekant is tegen de Fransch-Britcshe voorstellen. Zoodra de gelegenheid zich daar toe voordoet zal de Libaneesche delegatie de aangelegenheid ter sprake brengen op de vergade ring der UNO. helaas wel steeds noodzakelijk za blijken. In goede c< gaan plaats vinden. O De ENGELSCHEN zijn ver ontwaardigd en men kan ze eigenlijk geen ongelijk ge ven. De Russen zijn toch niet gekomen, voor het Londen- sch schaaktournooi. Een vroe ger bericht, dat de Russen reeds in Londen zouden zijn, dat afkpmstig was van een Russischen correspondent in Londen, is onjuist gebleken- Werd te Hastings luttele uren voor het begin afgezegd, dit maal vond de afzegging eerst plaats, nadat de eerste par tijen reeds begonnen waren. Het tournooicomité had juist medegedeeld, tot Dinsdag te zul len wachten en de betreffende partijen tot den eerstvolgenden rustdag uit- te stellen, toen het fatale bericht kwam, waarmede •niet alleen de beteekenis van het tournooi aanzienlijk verminderd werd, maar tevens de eerste ron de grondig in de war werd ge stuurd. De Èngelschen zijn boos, maar niemand weet wie voor dezen gang van zaken verantwoordelijk is. Heeft misschien een of andere ambtenaar zij het een Ru§, zij het een Engelschman 'zijn plicht niet gedaan, resp. meer ge daan dan zijn plicht was? Of zijn het de weersomstandigheden, de politieke barometer, de Russische kalender, die dertien dagen ach ter is? Men tast in het duister en het is eigenlijk zoo belangrijk niet meer. nu we toch eenmaal weten, dat het onherroepelijk is- In de plaats der Russen koos het comité voor sectie A: Fricdmann, Stone en Prins, voor sectie B: Winter en De- vos. Een lichtpuntje, een pleister op de wonde betee- kent voor Nederland het mee spelen van Prins. Het blad van de Amerikaan- sche 82ste Airbornedivision heeft een speciale uitgave „Welcome Home" uitgegeven waarin: een waardeerend artikel over Neder land voorkomt. Het stuk besluit met de woorden: „Wij geven hiermede uitdrukking aan onze dankbaarheid aan het Neder landsche volk, welks hulp in de» zen veldtocht onschatbaar ls ge weest."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1