ANDERE ZUSTERS IN R.K. ZIEKENHUIS Nieuw Noordhollandsch Dagblad Moeilijk afscheid voor Dominicanessen (2aahle nieuws DUITSCHE INDUSTRIE ALS SCHADE VERGOEDING TWEE MOORDEN OPGEHELDERD UIT HET LAND VAN LIJDEN Australiërs veranderen van houding DE EFFECTENBEURS WOENSDAG 16 JANUARI 1946 LIET GEKUCHT, dat al dagen en weken door de stad ging, is dan toch waarheid gebleken. De Dominicaner nonnetjes gaan het St. Lidwinaziekenhuis verlaten. Dat is voor het ziekenhuis, maar vooral voor de vele patiënten en voor hen, die de liefderijke hulp der zusters hebben ondervonden, een vreemde en misschien wel bittere gewaar wording- Maar het besluit is na heel wat beraadslagingen moeten vallen, want het is besTiipelijk, dat voor de Zusters het afscheid ook een zwaren gang beteekent. De Congregatie der Dominica nessen van Voorschoten, heeft' moeilijke oorlogsjarer^ achter den rug. Er zijn verschillende eerste klas krachten onder de Zusters als oorlogsslachtoffers gevallen- Dat verlies telt. hoewel hun ge mis en dood met andere maatsta ven wordt gemeten, dan wij we- reldlingen - bang voor de eeuwig heid soms - dat onder elkaar doem De ergste tegenslag was wel; dat er zoo weinig meisjes hun intrede deden in het Moederhuis gedurende den oorlog. Dat was niet. omdat er minder roepingen waren, integendeel. Doch de moeilijke omstandigheden van vertrek uit vele gezinnen en vele andere oorzaken werkten zeer remmend. Daar deze Congregatie steeds gespecialiseerde krachten voor verpleging en onderwijs noodig had - het is een wer kende en dienende Congregatie kon het niet uitblijven, of er kwam een groot tekort aan „vak" Zusters- liet gevolg heeft zich voor deze stad al laten voelen, nu de Congregatie niet meer in staat is. ziekenzusters af te staan voor de verpleging. Wij moeten ons er bij neerleggen, hoewel het gemis groot zal zijn want deze nonnen met hun witte habijten- hoorden bij Den Helder, dat zal iedere katholiek en niet-katho- liek. die er maar even mee te maken gehad heeft, direct toegeven. Jarenlange arbeid, van af 1927, met idealisme en liefde gedaan voor duizenden zieken, moet wel een diepen mdruk achterlaten. En wat zullen de gevolgen ver der zijn bij gebrek aan werk krachten in de Congregatie en voor onze stad? Ook de Zusters-onderwijzeres- sen van deze Congregatie gaan uit Den Helder en nog eenige plaatsen, zoodat daarin eveneens groote veranderingen zullen ko men. Wat zullen die veranderin gen ziin? Nu gaat de Congregatie der Augustinessen van Delft, waar van de Zusters al iaren werk zaam zijn ini het St. Elisabethzie- - kenhuis te Alkmaar, de taak overnemen- Deze nonnen zijn in Hollands Noorderkwartier dus evenmin onbekenden. De Zusters wisselen, maar taak en roeping blijven dezelfden, want het gaat er toch om de lij dende menschheid te helpen zoo goed het met menscheliike krach ten mogelijk is. En dan: op deze manier kan het K.K. Ziekenhuis voor Den Helder bewaard blijven en dat wil ook veel zeggen Er ziin be halve de principieele kwesties. NEDERLAND HELPT INDIë Over de manier, waarop de „Indische kwestie" moet worden opgelost, kan men van meening verschillen. Op één punt zijn wjj het echter volkomen eens. Indië moet worden geholpen. Er is een tien millioen zeker noodig, om onze zwaar getroffen landgenoo. ten uit Indië de eerst noodzake lijke hulp aan te bieden. Het is verheugend, hoe in sommige plaatsen, o.a te Alkmaar, de actie „Nederland helpt Indië" met begrip is opgezet. Ook op andere plaatsen is een lofwaar dige activiteit te constateeren. Onbegrijpelijk is echter, dat op sommige kleinere plaatsen de actie beperkt blijkt tot het op hangen van enkele affiches en een totaal onvoorbereide collecte. In enkele dorpen schijnt men zélfs nog niet eens de collecte voor te bereiden. Wil de actie 7,Nederland helpt Indië" slagen, dan moeten alle mogelijkheden worden ingeschakeld. De kerken kunnen een beroep op de geloo. vigen doen. avonden kunnen worden georganiseerd, verlotin gen-kunnen worden gehouden. Op plaatselijke vertegenwoor digers van Roode Kruis, „Neder land helpt Indië", Oost. West en Volksherstel, die medewerken aan deze Indië.actie, rust een groote verantwoordelijkheid. Deze actie moet slagen. Waar men tot nu toe verzuimde, aan den slag! I ook moreele voordeelen aan ver- i bonden, waarover wij in de toe- komst nog nader hopen te schrij- ven- Ook het R.K. Fröbelonder- i wijs zal door deze Zusters wor- den overgenomen. De verandering zal vreemd zijn, maar het ideaal -heeft men kun nen vasthouden en dat is zijn of fer ten volle waard. Moge de bescherming van de j groote Nederlandsche Heilige Li- dwina zich over ons ziekenhuis blijven uitstrekken De gemeente- die het zie kenhuis nog steeds in bezit heeft, zal dit nu naar alle waarschijnlijkheid tegen V Februari ontruimen. DE HOOFDAALMOEZENIER OP BEZOEK Gisteren arriveerde onver wacht de Hoofdaalmoezenier van Leger en Vloot. Kolonel H^J. M. van Straelen, voor een informeel bezoek aan Den Helder. Hij ver. bleef gedurende eenige uren in het paleis aan de Buitenhaven. VERDIEPING UITGEBRAND In de groote opslagplaats v.h. Joustra op den hoek Spoorgracht Nieuwstraat is gistermiddag brand uitgebroken, die een zoo- danigen omvang aannam, dat de Brandweer met zwaar materiaal moest uitrukken. De geheele bovenverdieping brandde en daar de brandhaard .hoog onder het dak lag, was de Xladderwagen noodzakelijk. De heele bovenverdieping, waar nog een partij lompen het vuur. aan wakkerde. is uitgebrand, terwijl het aangrenzende perceel op de Spoorgracht brand- en water. i schade kreeg. I De oorzaak is vermoedelijk het te hard stoken van een kacheltje, dat in het achterbovenhuis werd gebruikt. VERKEERSONGEVAL Op het kruispunt Bierstraat Molengracht zijn een autobus en een vrachtauto met elkaar in botsing gekomen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet -voor, terwijl de beide wagens, die licht waren beschadigd, op eigen kracht verder konden rijden. DIEFSTAL Een bewoonster uit de de Wet straat deed aangifte bij de poli tie, dat uit haar woning een be drag van 75 was 'ontvreemd. HET VERLEIDELIJKE WASCHGOED In de Vijzelstraat is een partij waschgoed dat buiten aan een waschlijn te drogen hing, des nachts verdwenen. Men zou er verstandig aan doen, als men het kleine beetje goed, wat ieder nog over heeft, 's nachts maar bin nenhaalde. Diefstal van wasch goed komt den laatsten tijd nog al eens voor. POLITIENIEUWS Wederom zijn er verschillende fietsen verdwenen. Het wordt langzamerhand het bekende re. cept, omdat er menschen zijn, die het nooit leeren. P.T.T..AMU SEMENT Onlangs is hier ter plaatse uit i het personeel van den Post-, I" Telegraaf- en Telefoondienst een amuseinentsvereeniging opge richt onder den naam „De Pos tiljon". Vrijwel het geheele per. soneel, met inbegrip van dat der Radiocentrale, is als lid toege treden waardoor een beginleden- tal is bereikt van 82, waaronder 24 actief werkende leden. Met Paschen hoopt „De Pos tiljon" haar eerste uitvoering in het openbaar te geven. T.X.B.B.—H.R.C. 2—3 De wedstrijd heeft onder zeer ongunstige weersomstandigheden plaats gehad en nu en dan was er een complete sneeuwstorm over het veld. De rust trad met een 00 stand in, maar daarna zag H.R.C. kans om met 30 de leiding te nemen. Daarna wist T.Y.B.B. de eerste tegengoal tg scoren en tegen het einde kregen zij nog een penalty te nemen, dig Amerika wenscbt de controle op de eilanden in den Stillen Oceaan met het oog op eigen veiligheid te behouden- Aan het einde van deze maand zullen de eerste stappen gezet worden om Trans- jordanië onafhankelijkheid toe te kennen. Bij een explosie in een kolenmijn in West-Virginia zijn veertien mijnwerkers om het le ven gekomen. uitstekend Werd benut. Met een 32 stand in 't voordeel van H.R.C. floot de scheidsrechter het einde. De roodjakken mogen met het resultaat tevreden zijn! SCHAGEN STICHTING 19401945 In het kader der Stichtingsavon den der Stichting' 1940—1945 traden Maandagavond in het Noordhall. Koffiehuis als sprekers op Pastoor Huyssen en de heer C. Haek. Voor een geheel gevulde zaal, sprak de heer OUt een openingswoord. Het deed spr. buitengewoon veel genoe gen dat zoo véle belangstellenden aanwezig waren en hij verwelkom de in het bijzonder de sprekers. Spr. hoopte, dat men de verdiensten van Jhen die in de illegaliteit voor ons land zijn gevallen, zou willen erkennen. Men zegt wel eens: zij die toen zijn gevallen hebben dat aan zich zelf te danken, doch wij moeten beseffen wat zij voor ons land hebben gedaan. Hierna werdén de eerste twee cou pletten van het Wilhelmus door allen gezongen, waarna als eerste spreker optrad de heer Haek.„Door tal van herinneringen aan te halen, wist deze spreker de aanwezigen te verplaatsen in de gevaarlijke en sensationeele gebeurtenissen, welke de leden dezer organisaties hebben meegemaakt voor de bevrijding van ons land. In Noord-Holland moesten 60.000 onder., duikers .worden ondergebracht en verzorgd. Waar kwamen de bon kaarten. vandaan? Dit was de grootste moeilijkheid, totdat op zekeren dag eén man van de Langedijk zich aan bood om te zorgen voor duizenden^ bonkaarten. Dat dit aanbod geen snoeverij was. werd bewezen door t leeghalen van bet Distributiekantoor aan de Langediik. Dit was de eerste kraak op dat gebied. In verband met het wegvoeren van de mannen van 16—40 jaar naar Duitschland, moes ten middelen worden beraamd dit tegen te gaan en door het weghalen van de bevolkingsregisters werd dit belet In drie dagen werden 53 regis ters weggehaald. Spr. vertelde nog van de vele handelingen, welke aan den Zomerdijk, een weg tussehen Wognum en Hoorn, hebben plaats gevonden. Al de wapenen enz. wer den voor het grootste deel daar uit geworpen. Spr. eindigde zijn boeiende rede met te zeggen dat wij er nu nog niet zijn. Wii hebben nog een zware taak te verrichten De nabestaanden van*onze gevallen kameraden moeten worden g'eholpen: dit hebben w# hun beloofd. Wij vragen naast een financieel en. ook uw moreelen steun. Na de pauze trad als tweede spre ker op Pastoor Huyssen uit Ammer- zoden fex-Gardiaan van het Klooster te N.Niedorp). Deze begon met op te merken, dat hij ondanks zijn drukke werkzaamheden, toch met groot ge noegen naar Schagen was gekomen om met de menschen van het plaatsje met ziin "Citadel" over de Stichting' 19401945 te spreken Spr. .gaf in een boeiende en humoristische rede een relaas van de belevenissen tijdens de bezetting-ip het Klooster te Nieuwe- Niedorp. We hoorden nu wat daar allemaal is gedaan in het belang van ons land De Pastoor vertelde hoe er in het Klooster een huiszoeking werd gedaanmet het slot toch nog een bevredigend verloop. Sor. kreeg', door ziin boetenden verteltrant, ziin ge hoor geheel onder zijn aandacht Hij eindigde ziin rede met. allen op te wekken eendrachtig samen te werken opdat inderdaad Nederland zal her rijzen, een zaak waarover hij met het oog op den huldigen toestand nog niet gerust is. Wij allen moeten op de eerste plaats God zoeken. Spr. deed ten slotte een beroep op de aanwezigen om aanstonds de col lecte voor de Stichting goed te ge denken. NATTTTTimTSTORISCHE VEREENIGING In de eerstvolgende studie ver gadering van de Natuurhistori sche Vereeniging zal de heer Kees Hana uit Voorschoten spre ken over de gehèimen van de water, en rietlanden. De verga dering begint om half 8. DEN BURG JUBILEUM TEXELSCHE BOYS Vrijdag- en Zondagavond werd in "Casino" te Den Burg het 12'/i-jarig1 bestaan van de R.K. Voetbalvereen. "de Tex. Boys" g'evierd. Voorzitter Cees Graaf opende met een vlotte speech, feliciteerde de Boys met hun overwinning (in een zwaren sneeuwbui bevochten) van Zondagmiddag, wekte de menschen op nog meer van hun belangstelling blijk te geven op het terrein zelf en wenschte de aanwezigen (beide keer en was de zaal vol) veel genoe gen. Hij wees er op, dat er uitslui tend door amateurs gespeeld werd. dus de verwachtingen moesten niet hoog gesteld worden. Hierna sprak Kapelaan C. Vink, de Geestelijk Adviseur, namens de geestelijkheid een gelukwensch en feliciteerde ook Texel met zulk een vereeniging en wenschte deze dan ook veel succes in de toekomst. Door verschillende aardige stukjes hadden de lachspieren het zwaar te verduren. Alleraardigst was ook het optreden, van 14 Texelsche girls met diverse liedjes, de geschiedenis van de Boys inbegrepen. Ontroerend was het medeleven van de meisjes met een bepaald iets, wat de jongens ge durende den oorlog moesten missen en hetgeen alsnog vrijwillig met terugwerkende kracht zou worden uitbetaald. Echter werd het volledig gemotiveerd door te memoreeren, hoe groote moeilijkheden o.a. ter rein moesten worden overwonnen voordat de Boys de club van heden ten dage zou zijn. De derde Was werd maar liefst heelemaal overge slagen en men sprong gelijk in de tweede. Ook de jaarlïjksche Tex. Crt. wissel beker op Ouwe Sunder- klaas staat thans voorgoed bij de voetballers te prijken, daar deze drie maal achterelkaar verdiend ge wonnen werd; de laatste keer zooals men weet door niets meer of minder dan de eerste Texelsche veerpont. Van de rest van het programma noemen we slechts nog no. 11 Be stuur spr oblemen, een bestuursver gadering in het jaar i960. Werkelijk een aardige vondst; het vond ook zeer veel bijval. Wel had een be paalde opmerking achterwege kun nen blijven. Beide keeren w^fs er dansen na, waarvan gretig werd gebruik -ge maakt: NIEUWE NIEDORP FILMVOORSTELLING Evenals in andere plaatsen zal ook te Oude en Nieuwe Niedorp een filmvoorstelling ten bate van Nederlands Volksherstel worden gegeven. Vertoond zal worden de bekende film De Spooktrein met in de hoofdrollen Fientje de la Mar en Jan Musch. In het voorprogramma zullen beelden van geteisterd Nederland vertoond worden. In de pauze zal een collecte voor het N.V.H. worden gehouden. Men leze de advertentie. ALKMAAR WASCHGOED GESTOLEN Een jeugdig persoon, werk. zaam aan een wasscherij alhier, werd door de politie aangehou den en verbaliseerd, terzake van diefstal. De jongen had waschgoed ontvreemd. Ook tegen zijn moeder werd proces.verbaal opgemaakt, n.l. wegens heling van de door haar zoon gestolen goederen. Vermoedelijk is de drijfveer tot deze misdaden wel te zoeken in den kleedingnood en andere zorgelijke omstandig heden van het gezin. Op verzoek van de geallieerde autoriteiten heeft de Nederland sche regeering half December de Nederlandsche claim om Duitsche industrieën op schadevergoedings- rekening te ontvangen, ingediend. Derhalve kan het Ministerie van Handel en Nijverheid in het alge meen geen nieuwe aanvragen uit de Nederlandsche industrie meer in behandeling nemen, tenzij het bier projecten van bijzondere beteekenis betreft. Tot dusver heeft de Allied Control Council te Berlijn nog slechts een begin gemaakt met de aanwijzing van industrieën im Duitschland, welke moeten worden ontmanteld en dientengevolge voor overplaatsing naar Geallieerde landen in aanmer king komen Een eerste lijst, vermeldende 30 fabrieken, werd in November aan de rechthebbenden bekend gemaakt. Deze fabrieken werden voor het grootste deel aan Rusland toegewe zen Een tweede lijst is ter kennis van de Geallieerde regeeringen ge bracht; op een aantal der daarop voorkomende fabrieken wordt door Nederland gereflecteerd. In hoeverre nu met de aanwijzing van fabrieksinstallaties vpor de ver schillende landen zal worden reke ning gehouden met de door deze landen vastgestelde concrete wen- schen, laat zich momentfeel nog niet overzien. Vast staat in elk geval, dat de aanwijzingen welke tot dusver hebben plaats gehad, tot stand ge komen zijn op grond van het ver langen om het Duitsche oorlogspoten tieel te treffen en niet op grond van speciale Geallieerde wenschen. Dien tengevolge zijn het vooral de Duit sche metaalindustrie en de chemische industrie welke tot dusver de meeste veeren hebben moeten laten en het is te verwachten, dat dit ook in het vervolg het geval zal zij^. Uit dien hoofde zullen alle belanghebbenden uit andere takken van Industrie er goed aan doen hun verwachtingen niet hoog te spannen, maar zelfs voor de metaalindustrie en de ehe- pïische industrie is de kans op ver wezenlijking van concrete Neder landsche wenschen wel niet zeer groot, gezien dat ons land slechts een percentage van 5.9 krijgt. De P.O.D. in het district Gro ningen is er in geslaagd na een kruisverhoor vap S.D.-lieden licht te brengen in een moordgeschie denis, die in September 1944 plaats had. Het was tot nu toe onbekend gebleven, wat de S.D. met den be kenden Gereformeerden Predi-- kant, Ds. L. Touwen uit Makkum had gedaan na diens arrestatie. Het is nu gebleken, dat Ds, Tou wen in September 1944 met Mevr. v/d -Berg-v/d Vlis uit Leeuwar den in het Zijerveld onder Vries (Drente) werd gefusilleerd. De lijken werden ter plaatse door den S.D. achtergelaten. DE AUSTRALISCHE* ha venarbeiders schijnen een toontje lager te gaan zingen. Men kent hun weigering om Nederlandsche schepen voor Indië te laden, een houding, die terecht in ons land groote ontstemming heeft gewekt, gezien den steun, dien wij Australië hebben gegeven. Nu willen zij onder zekere voorwaarden, oa. dat alle goederen in Indië ter beschik king worden gesteld van den Britschen opperbevelhebber Christison en op elk schip een regeeringscontroleur mee zal varen, hun handen uitsteken. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan zullen er vol gens den Australischen minis ter van voedselvoorziening en scheepvaart voorraden be schikbaar worden gesteld en kan het eerste schip binnen drie dagen de. haven verlaten. Er is van Nederlandsche ziide op d« aanbod nog niet geant woord. Gebrek aan vaccinatie- middelen. Een droevig verschijnsel is het gemis aan voldoende vaccinatie middelen en uitrusting om de be smettelijke ziekten als pest, ty phus, cholera e.a. te bestrijden, terwijl het Pasteurinstituut te Ba tavia. dat voor den .oorlog geheel Indië van sera voorzag, weer pa raat is. Slechts een klein deel van Nieuw-Guinéa, de Molukken Celebes. Borneo en de kleine Soendaeilanden kunnen van sera uit Australië en Amerika voor zien worden. Hoopgevend is een bericht, dat de mannen, vrouwen en kinderen, die bij de gevechten te Soerabaja ontvoerd zijn, nog in leven Sou den zijn en in veiligheid gebracht kunnen worden, als de voorgeno men evacuaties op groote schaal beginen. Een Sumatraan, die pas uit een concentratiekamp is weer gekeerd. heeft deze' inlichtingen verstrekt. In bedoeld kamp. wer den 1600 vrouwen en mannén be waakt. Zij werden goed benan- deld, maar er was gebrek aan drinkwater en medicamenten Hoewel de beurshandel naar ver houding" van de bestaande omstan digheden niet onbevredigend is,-zijn de omzetten op zichzelf beschouwd toch gering. Gisteren werd echter een vrij g*root bedrag - verhandeld, want aan obligaties werd omgez-t voor nominaal f 1.507.000, benevens f 68.000 pandbrieven. Het aantal verkoopvergünningen tot heden uit gegeven was vandaag opgeloopen tot 2046, met een totaal nominaal be drag' van circa f 9.000.000. De affaire was vandaag, vergeleken met giste ren ingekrompen. Door elkander ge nomen kon worden vastgesteld, dat het aanbod iets grooter was dan de vraag en dit kwam tot uiting' in fractioneele nadeelige koersverschil len. Zoo werden de 3V* procent lee ningen 1941, 1942 en 1943 afgedaan tegen 102 1/16 en hoewel het verschil met gisteren als het ware te ver- waarloozen is was de koers toch iets lichter. De divelrse 4 procent Nederlandsche staatsobligatiën wa ren meerendeels aangeboden. De 4 procent leening* 1941 werd tegen 101 1/8 afgedaan. Het typische ver schijnsel doet zich voor, dat de 4 pet leeningen zich bewegen beneden het peil, waarop de 31/» procent leenin gen worden afgedaan. Dit houdt hiermede' verband, dat in breeden kring de meening wordt gekoesterd, dat bij een eventueele conversiebe weging de 4 procent leeningen het eerst aan bod zullen komen. Het feit dat men hiermede binnen betrekke lijk afzienbaren tijd rekening houdt, wordt door bovengenoemde koers ontwikkeling voldoende afgeschil derd. De gestaffelde leening was vandaag goed prijshoudend. De spoorweg'drieën waren vrijwel on veranderd. De 3 procent grootboek- obligatiën, alsmede de 21/* procent grooitboekobliga1?J;n waren iéts la ger. De Indische leeningen waren vrijwel ongewijzigd. De affaire in gemeentelijke en provinciale obli- gatiën bleef van beperkten omvang. De stukken van het 3Vt procent type bewogen zich op een niveau van 102 1/8 tot 102 1/4 procent. De 3 pro cent leeningen golden ongeveer 100Vi. Voor industrieele obligatiën was weinig belangstelling. De 3Vj procent obligatiën van den Bergh en de 3Vï Lever Maatschappij lagen ste vig op de markt. Wat de pandbrie ven aangaat zoo bleek de ontwikke ling. die de laatste dagen kon wor den waargenomen, nog niet te zijn veranderd. Er bestond weinig vraag en diverse soorten lagen iets zwaar der in de markt. In tegenstelling hiermede waren de obligaties" van de in Amerika werkende hypotheek instellingen wederom vast gestemd. Voor de soorten is er heel weinig* aanbod/-terwijl geregeld vraag blijft bestaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2