NEDERLAND en de Veiligheidsraad Tartakower verliest v. Bernstein RIJKSDAGBRAND Nieuw Noordhollandsch Dagblad Wij houden een voorstel tot verbetering CSS,«»ï52wSnd Uit alle hoeken der aarde in petfo Euwe wint weer kroniek Van Eigen Ert Salarissen Rijkspersoneel Het voorspel van den WOENSDAG 16 JANUARI 1946 IN HET TWEEDE DEEL van zijn rede voor de AI- gemeene Vergadering van de Vereenigde Volkeren eenige punten van internationaal belang besprekend. heettf prof- Schermerhorn ó.a. be toogd, dat Europa nooit in staat zal zijn, tot een orde lijken stand van zaken terug te keeren, indien het vraag stuk der uitgewekenen niet op bevredigende wijze wordt geregeld. En dan zullen deze menschen beschouwd moeten worden als menscheiijUe we zens, wier belangen onze meest sympathieke aandacht waard ziin. Geen oplossing langs nauwe nationale lijnen moet worden nagestreefd het menschelijk geluk mag niet aan nationale belangen wor den opgeofferd. Na enkele woorden over de wegneming van handelsbelemme ringen. het credietvraagstük e.d- kwam prof. Schermerhorn te spreken over den Veiligheidsraad. Nederland had, zoo weet men, een voorstel ingediend inhou dende dat de algemecne verga dering een permanent comité voor vrede en veiligheid zou in stellen. niet -met het doel. r>rn afbreuk te doen aan de bevoegd heid van den veilighe'asrnad, maar uitsluitend met het doel om de best mogelijke samenwerking te verzekeren tusschen de jaarlijksche zittingen van dién raad. In verband met de tegen stand tegen dit voorstel had Ne derland het teruggenomen, zich het recht voorbehoudend, het op een later en gunstiger moment weer opnieuw in te dienen- De Minister-President meende, dat de Veiligheidsraad 'n delegatie van bevoegdheid der aleemeene vergadering is en dat die Raad dus ten allen tiide verantwoor ding schuldig is aan de Alge mene vergadering. Voorts wees prof. Schermer horn op een ander punt. dat z. i. essentieel is voor de goede wer king v«n den beheerraad en de uitvoering van het beheerscbao over bepaalde volkeren n-1. dat een weg gevond°n wordt, om de* wen=chen van de beheerde vol ken V-enbeer te dn°n maken. De Nederlandsche natie is be. zield met den wil om de pro blemen waartegenover zij zich geniaalst ziet, op te lossen ineen radicalen, vooruitstrevenden eindelijke lot van Duitschland, dat zoo nauw met het lot van heel Europa is verbonden, zei de minister, die zich tenslotte als volgt uitliet óver Indië: „In zelfs nog sterkere mate voltrekt zich in Nederlandsch. Indië een sociale verandering, waar zij grenst aan sociale om wenteling. Ook dit vraagstuk wordt thans aangevat door ons land in samenwerking met de m p volken van Indonesië, op radi- d, cale wijze, waarbij wij geleid worden door dezelfde moreele normen, waaraan wij ons zoo standvastig houden bij den her_- bouw van ons eigen nationale leven." IEDER EEN REEP «CHOCOLADE De afd. voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening, deelt mede: De volgende week zal voor alle leeftijdsgroepen een tablet Engel- sche Chocolade op een nader aan te wijzen bon beschikbaar worden gesteld. De tweede ronde van 't schaak, tournooi te Londen bracht een nieuwe sensatie: Tartakower's nederlaag tegen Bernstein. De laatstgenoemde behandelde de door Tartakower gekozen dame. pionopening op rustige wijze en won weldra een pion. Niettegen staande de meest verwoede po gingen van Hastings' overwin naar, kon deze niet verhinderen, dat Bernstein geleidelijk terrein won en ten. slotte in het eindspel zegevierde. •VOO LANGZAMERHAND beginnen de belangrijke con touren v. d. Vergadering der U. N.O. nu weer vaak afgekort als O.V.V. zich af te teeke nen. De kwestie Indonesië is ..aanhangig gemaakt" wordt gemeld, maar door wie wordt er niet bijgezegd. Iran zou van vlan zijn. de kwestie-Perzië op de algemeene vergadering ter sprake te brengen en reeds heeft de afgevaardiade het zonder agressiviteit duidelijk gemaakt, dat zijn land vaar hulp van de U.N.O. uitziet. Het diplomatieke brandpunt te Londen verplaatst zich intus- schen meer buiten de vergade ring. Er wordt met zekere spanning gewacht op de komst van den Russischen delegatie leider Visjinskv. die heden verwacht wordt. De reeds van voor den oorlog bekende Chi- neesche diplomaat dr. Welling ton Koo bepleitte een spoedige instelling van den Beheersraad en Denemarken hield een be toog over de gevaren van den Duitschen trek in Europa. Volaens de meenina in de wandelgangen van het confe rentiegebouw zou Rusland nogal verontwaardigd zijn over deze stap van Iran. Men ver wacht, dat de vergadering van den Veiligheidsraad Donderdag zal beginnen, lntusschen heeft de Wereldbond van Vakveree- ningingen categorisch verzocht vertegenwoordigd te mogen bracht de Amerikaan een serie i e P^O. De Itali- offers, welke regelrecht tot winstflansche regeering zond een leidden i legram, aandringend op zoo aangekomen, die zullen verblij ven in 't kindertehuis van Adel- boden. Binnenkort zal een inter.Amerikaansche conferentie over de zich op het westelijk halfrond bevindende Duitsche i activa, ten bedrage van naar schatting 500 millioen dollar, ge organiseerd worden. Z.H. de Paus heeft Davis Lewis, alge meen directeur van de Metro Goldwyn Mayer Filmmaatschap. ij en Pilade Levi, directeur van e Paramount Filmmaatschappij in particuliere audiëntie ontvan gen. Gedurende de laatste we. ken zijn in verschillende steden van Italië demonstraties gehou den door werkloozen. De Big Three hebben de Fransche regee. ring er van. in kennis gesteld, dat. de conferentie ter voorbereiding van de vredesverdragen met de voormalige bondgenooten van Duitschland op 1 Mei te Parijs zal worden geopend. Binnen enkele dagen zullen 4000 ton graan, 2000 ton vethoudende pro ducten en 600 ton medicamenten, een schenking van Argentinië aan het Vaticaan, van Buenos Aires naar Italië worden ver scheept. Lupi stond zeer goed tegen Wood, vermoedelijk gewonnen, maar in tijdnood liet hij een steek vallen en verloor. De partij KoenigNewman eindigde na wederzijds goed spel, met remise. De hangpartii Abrahams Christoffel uit de eerste ronde werd na hardnekkigen strijd door den Zwitser gewonnen. De uitslagen van de tweede i ronde luiden: Euwe-Abrahams (Engeland) 10 na 17 zetten. List (Enge land)—Broadbent (Engeland) 0-1 na 41 zetten: Friedmann (Tsjecho Slowakije)Golombek (Engeland) 01; Tartakower Pomar speelde beter dan gis. (frankrijk)Bernstein (Fi^nk teren. Hij bracht Stemer's ko. rijk) 0—1 na 49 zetten- JtóSer mngsaanval tot staan en ging tot staten)—Pomar Vsname) een tegenactie over. Hij zagi i venr- f*fbpanje) -daarbij echter een ,',swindl" van J 9« v, cun" zijn tegenstander over het hoofd eafgebroken Mrtiurst en werd op den 33sten zet mat-, Broadbent versloeg List door sterk positiespel, terwijl ook Go. irSnrhipaB—Wnn^ fï-n»' geest. Evenals in verschillende lombek goed werk deed door van (0_[ £f 43 z^°°n- winter andere landen vinden ook in Ne. Friedmann te winnen, nadat hij (Engeland)Devos (België) 1 derland in sociaal opzicht ver. diens aanval onschadelijk had J nfll sT andermgen plaats, die de natio- gemaakt. 1—Medina (SDa'nie) 1—0 na 8 nale gemeenschap diep beroeren. De overige partijen werden af- Yen- Christoffel (Zwitserland) De wederopbouw van het land is gebroken. Prins staat een pion ^istotte;l (Avntserland) met groote kracht aangepakt, voor tegen Fairhurst en zal wel na 30 zetteï?as (iMlgeland) maar de economische activiteit winnen. In de partij StoneOpo. censky zijn de kansen vrijwel ge. zal voor een aanzienlijk deel moeten -afhangen van het uit- Millioen dollar voor Nederland De weleerw. Heer P. J. M, H, Mommersteeg, waarnemer voor Nederland op de Amerikaansche conferentie voor sociaal werk. die een kort bezoek aan Curasao brengt, heeft verklaard, dat de diverse organisaties in de Veree nigde Staten in het afgeloopen jaar een bedrag van een millioen dollar hadden uitgegeven voor hulpverleening aan Nederland. Hij voegde hier nog aan toe, dat hoe wel Nederland zwaar heeft gele den en de toestanden nog zeer verward zijn, de Nederlandsche geest ongebroken is gebleven. Hij prees de hulp, welke door Neder land uit Curagao is ontvangen. RADIO-PROGRAMMA DONDERDAG 17 JANUARI HILVERSUM I: 12.00 Orkest van Ted Powder; 12.30 Hoe Nederland den vrede wint; 12.35 Gramofoonmuziek; 14.00 Wereldpro gramma; 15.00 Voor de vrpuw; 15.15 Beroemde orkesten (g'r.); 16.00 Gods dienstig halfuurtje; 16.30 Yvonne Dellow. sopraan en Cor v. Boven piano; 16.45 Voor de kleuters; 17.00 Radio-jeugdkrant; 19.30 Dolf v. d. Linden en zijn Métropole orkest; 20.00 Nederland herrijst; 20 15 Con certgebouworkest. Tijdens de pauze van 21.Ï021.30 Cultureele agenda door J. W. Acda; 22.15 Mensch en Maatschappij. HILVERSUM II: 19.00 Sini van den Brom, piano; 19.30 Voor de Ned. Strijdkrachten. 20.00 Gevarieerd concert; 21.00 Oe Regeeringsvoorlichtingsdlenst ant woordt; 21.15 Eddy Walls 6peelt; 21.45 Avondwijdlng.® lijk. De hangpartij Golombek List uit de eerste ronde werd ten gunste van laatstgenoemde be slist. In groep B won Euwe tegep Abrahams in 17 zetten, nadat deze laatste een incorrect stuk offer had gebracht en bovendien de sterkste voortzetting had ver zuimd Thomas was evenmin gelukkig met zijn stukoffer tegen Christof fel. De Zwitsersche kampioen won zonder moeite. Devos bracht tegen Winter een overmoedig kwaliteitsoffer en de gevolgen bleven niet uit. Denker en Medina speelden 'n opwindende partij. In tijdnood QE VOLENDAMSCHE too- neelgroep is van plan om onder leiding van J. Steur een tournee te makenwaarvan de opbrengst ten goede komt aan de Hulpactie voor Indië. Gisteren is een convooi, be staande uit zes vrachtwagens, geladen met ongeveer 50 ton cacaoboter en 5 ton vlas naar Tsjecho-Slowakije vertrokken, in verband met de handels overeenkomst tusschen ons land en Tsjecho-Slowakije. De gouden medaille van de Royal astronomical society te Londen is dit jaar toegekend aan Prof. Dr. J. H. Oort, den Directeur van de Leidsche ster renwacht. Dr. EUWE spoedig mogelijke toelating van Italië tot de internationale ge meenschap. Overigens hebtèn de Groote Drie geantwoord op de Fransche nota inzake de be sluiten van Moskou, men 'ver wacht, dat de Franschen be vredigd zullen zijn. En tenslot te was er in Londen gisteren avond weer een groot diner ter eere van tweehonderd diplo maten, aangeboden door de Engelsche Regeering. Voorloopige maatregelen ter verbetering Een koninklijk besluit van 15 Januari 1946 bevat de voorloo pige maatregelen ter verbetering van de financieele positie van burgerlijk rijkspersoneel ën on derwijzend personeel. Het besluit geeft een samen vatting van de reeds vroeger en thans genomen maatregelen tot verbetering. De verbeterings maatregelen bestaan uit: 1. een vaste verhooging van KJ AAR UIT NEURENBERG aan de „Daily WorkelP' wordt geseind, werpt een brief van Kruse, lid van de lijfwacht van den S.A.- leider Roehm aan president Hindenburg (de brief is nu in banden van de geallieerde autoriteiten), een geheel nieuw licht op den brand van het Rijksdaggebouw in 1933, gezien door den bril van één der ex-nazisamenzweerders. Het plan tot de brandstichting werd op touw gezet door de nazi's om zich een excuus te verschaffen voor de gigantische terreur tegen de werkende klasse en de democratische machten vóór de Maart-,,verkiezingen", die tenslotte Hitier aan het bewind brachten- De schrijver van den brief was op het oogenblik, dat hij dezen opstelde, de eenige overlevende van de brandstichters. De Gesta po zat hem toen (enkele dagen na het nazi-bloedbad on 30 Juni 1934) op de hielen- Officieren van de Intelligénce Service hebben tot nog toe geen spoor van hem kunnen vinden; men neemt aan, dat hij is omgekomen. De brandstichting wgr<f gepleegd door twee groepen van 5, onder leiding van Heines en Ernst. Vijf verdwenen op mysterieuze wijze vóór den nacht van den 30en Juni. Hitier en Goebbels ver moordden- Heines en Roehm in hun slaapkamer, zoogenaamd we gens homosexueel vergrijn: vol gens Kruse werd Eoehm doodge schoten bp grond van zijn dreige ment. de feiten van den brand te zullen publiceeren. Roehm had al- een belangrijk aandeel in de uitvoering van het nlan. Nadat iiij zich ervan had verzekerd, dat v. d- Lubbe. met een valsch be- distische verklaring van het ge wijs van lidmaatschap der com- 'beuren te gelooven. munistische partij in zijn zak. in het gebouw was achtergebleven, en „in de voorvertrekken rond sprong met toortsen, die hem wa ren geseven", gaf hij bevel voor het inbrandsteken van de stroo- ken celluloid, die de medeplich tigen tot aan den ingang hadden uitgerold en waarvan het vuur zich mededeelde aan de zakken van cellophaara, die explosieve stoffen bevatten. Hoe v. d. Lubbe gepaaid werd. Roehm had v- d. Lubbe tot me dewerking weten te verleiden door de belofte hem na een paar maanden gevangenisstraf met veel geld naar Amerika te zuï'eni zenden. Goering en Goeboels zou den op deze samenzwering héb ben aangedrongen, omda» het de opvatting, vooral van Goebbels. was. dat de stemming bij de ver kiezingen belangrijk - beïnvloed zou worden, indien men het volk er toe kon brengen de propagan- 15 pet. en een tijdelijke verhoo ging van 5 pet. van de salarissen, zoogls die op 10 Mei 1940 luidden 2. een tijdelijke verhooging voor de lager bezoldigden van 5 pet. van de salarissen, zooals die op 10 Mei 1940 luidden; 3. vermindering van de mini mum kindertoelage van 200 per jaar, per kind, tot f 150 per jaar, per kind. Tegenover de onder 1 t.m. 3 omschreven maatregelen, die reeds van 1 Jan., resp. 1 Mei '45 in werking zijn. staat, dat voor pers. die daaronder vallen, niet meer gelden de tijdens de bezet, ting genomen maatregelen tot verbetering der financieele posi tie, te weten; intrekking van de 5 pet. korting 1936, zoomede de salarisverhoogingen van 6 pet. en 10 pet. voor het lager bezoldigd rijkspersoneel. Als nieuwe maatregelen worden thans met ingang van 1 September 1945 voor meerderjarigen twee toe lagen .geïntroduceerd; n.l. 4. een -tijdelijke ove'rbruggings- toelage ten bedrage van 240.— per jaar voor gehuwden en van 120. per jaar voor ongehuwden; 5. een garantietoelawe waardoor bereikt wordt dat het ambtelijk in komen van gehuwden ten minste 1800 (le -kl. standplaats), 1675 (2e kl. standplaats). of 1550.— (overige standplaatsen) per jaar be draagt en voor ongehuwden ten minste 1400; 1325 of .1250 De garant'elberoi.diging van de gehuw den ad 1550 komt neer op een loon van 62 ets per uur waardoor aan sluiting' is verkregen bij den zg. loonvloer, welke op het oogenblik voor particuliere werknemers geldt. Tot nog toe bedroeg de gegaran deerde minimum bezoldiging voor meerderjarigen 1200 per Jaar; 6. ten slotte is bepaald dat de vroegere kindertoelage van f 200 per ja-ar per kind, van 1 Februari 1946 af weer onbeperkt zal gelden voor de kinderen, waarvoor die kindertoelage voor 1 Mei 1945 werd genoten. Daartegenover staat af schaffing van de door den bezetter geïntroduceerde bepallne', krachtens welke by eerste huwelijk aan meer derjarig manneliik personeel toela ge ineens van 360.— werd gegeven. Moreele beginselen in de internationale betrekkingen (Vervolg van pag. 1) Indien dat niet het geval zou zijn, zouden wij ons gesteld zien voor de waarlijk Vreeselijtke con clusie, dat in. de gemeenschap der volkeren de afschuwelijke opvatting „recht is, wat nuttig is voor de staat" haar volledige gel digheid zou herkrijgen. Hier ligt het schijnbaar onoplosbare con flict tusschen deze uitersten vorm van nationaal egoïsme aan den eenen kant, en aan den anderen kant het feit, dat het van elk land te veel gevraagd zou zijn volledig afstand te doen van zijn eigen be langen en van de verantwoorde lijkheden, die uit die belangen voorvloeien. Als de moreele nor men, waarover ik sprak, geen geldigheid in het internationale „leven krijgen, zullen de conse quenties van het alleen op eigen belangen letten gelijk staan met de toepassing van den verfoeilij ken Duitschen regel, dien ik zoo juist genoemd heb. In dat geval kan geen handvest, hoe goed ook opgesteld, van de vereenigde vol keren een instrument maken, dat den vrede waarborgt en een nieu we toekomst voor de menschheid opent- In geval van zulk een mis lukking is er geen andere moge lijkheid dan een regelrechte over- heersching door een of meer mo gendheden of een hachelijk en ouderwetsch systeem van machts evenwicht, want dan is er zelfs geen reëele kans op een supra- natoinaal gezag, een systeem, dat verder gaat dan het stelsel, door de Vereen. Volkeren geschapen. Het 'geheim van de explosieve vrijmaking van atoomenergie is op het oog-enblik slechts aan en kele mogendheden bekend, maar het is zeker dat binnen korten tijd vele andere mogendheden, ook kleine, dezelfde en misschien nog erger mogelijkheden zullen bezitten. Misschien kan deze overtuiging, die vrees baart, lei den tot Internationale samenwer king, maar vrees alleen zal niet voldoerfüe zijn- Het zal noodzake lijk zijn' steeds weer te herhalen ■en te blijven herhalen, dat wij op den verkeerden weg zijn. Dat wij in een critiek stadium van de evolutie der menschheid zijn ge komen, endat er maar weinig tijd over is om onze "politiek te doen steunen op den hechten grondslag van. de moreele begin selen. die leven in het hart van elk normaal menschelijk wezen, wat ook Zijn of haar geloof, is. Alleen op deze'wijze zullen wij det. problemen die een gevolg zijn van de ontdekking der vrijmaking van atoomenergie meester kunnen worden. En in dezen geest zal Nederland deze organisatie in al haar werkzaamheden steunen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3