P.O.A H.V. HALTER PARADE 1946 yhwso COSY. BETER BRIEFONDERWIJS Nieuw Noordhollandsch Dagblad Hoog salaris Ie bediende en 2e bediende of leerling rupstrekker 80 P.K. VROOM DREESMANN Den Helder VERHUIZINGEN EN AUTO-TRANSPORT£N H. J. J. v. Koningsbruggen - Den Helder tijdelijke mannel. of vrouwel. kracht MELKZAAK MET PRIMA INVENTARIS Rietmatten C. ZEEMAN OPROEP vrijwilligers Kinderwagenhuis H. J. de Mönnink Zeep voor vuilen arbeid 's LANDS BELANG IS OOK UW BELANG I 3° 0Grootboekschuldl946 2''2% Spaarcertificaten NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK u. NONSTOP GYMNASTIEK REVUE op 2, 4, 5, 6 en 7 Februari 1946 in het Gulden Vlies. Aanv. half 8 Alle avonden 8AL NA ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR. ONDERWIJS COUPON DE OOGST IS WEER VOOR EIGEN VOLK Warmenhuizen C. BEEMSTERBOER Tuinzaden en Landbouwzaden enz. Fa. W. ZAADNOORDIjK, Alkmaar 4 WOENSDAG 13 JANUARI 1946 Cornelis Mathijs Baars en Maria v- d. Berg hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op 29 Jan. a.s. in de Parochiekerk van St. Christophorus te Schagen des morgens om half tien. Schagen, Nw. Laagzijde B 77 Anna Paulowna, Nieuweweg 48 10 Januari 1946 Toek. adres: Laan E 97 Receptie bij P. Baars, Markt, 29 Jan. 34.30 uur Op cfen 4en Februari 1946 hopen on2e geliefde Ouders en Grootouders C. DE GOEDE A. DE GOEDE—WIT hun 50-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare kinderet) en kleinkinderen. Alkmaar, 16 Januari 1946. Snaarmanslaan 87. Receptie: 4 Febr. van 23 u. in Paviljoen Kinheim, Stationsweg. 1906 6 Februari 1946 zijn onze geliefde Ouders en Grootouders 40 jaar in den echt verbonden. De H. Mis uit dankbaarheid wordt opgedragen in de Pa rochiekerk van de H. Mar- garethea Maria Alacoque, om 9.30 uur. Receptie: van 34 uur thuis. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Uit aller naam: P. J. BROUWERS. Heerenweg 271, Egmond a. d. Hoef. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij den terugkeer van onze lieve dochter en kinderen, ■betuigen wij onzen hartelij ke» dank. Fam. HIJMANS en DE JONG Leliestraat 6, Alkmaar. Gevraagd per 1 Maart: een vast Arbeider, kunnende ploegen en melken; woning beschikbaar. P. C. HUI- BERTS. Molenvaart 923 te Anna-Paulowna B.edt zich aan: R.K. Land arbeider 25 jaar. liefst Wie- ringermeer. Brieven onder no. 30800 bur. v. d. blad. Net persoon 31 jaar oud, boerenstand R.K., zoekt een huishoudster van niet boven de 30 jaar; moet beslist goed R.K zijn. Een jonge moeder met één kind is geen be zwaar. Geestelijke tusschen- komst gewenscht. Br onder no. 30806 bur. v. d. blad. WELK MEISJE is genegen om samen met m'n vrouw 't huishouden te doen in R.K. gezin met drie kinderen? J. A. METSEN Middenweg 10 te Anna Paulowna. HULP IN DE HUISHOUDING gevraagd voor d en n. DROGISTERIJ JAN ZIJP. Fazantenstr. 12 Den Heldër. Voor Spoedige Indiensttreding tevraagd: geroutineerds steno-typiste op advocatenkantoor in Alkmaar. Brieven no. 15657 bureau van dit blad. Er b.edt zich aan om met Maart of later in dienst te treden: een R.K. Landarbei der met twee aank. zoons. Goed bekend in de bouwerij en zelfst. kunnende werken. Huis met tuin moet dispo nibel zijn. Br. no. 15654 bur. van dit blad. R.K. MEISJE gevraagd voor de huishouding v.d. of d.e n. GEBR. WOKKE, Boterstr. 7 te Alkmaar. Gevraagd per 2 Febr.: een Boerenknecht goed kunnen de melken Adres: M. DE MOEL, Jan Glijnisweg H 89a te Heerhugowaard Z. R.K. JUFFROUW, 30 jaar; b.z.a. als huishoudster in kl. gezin; ook lichte verpleging. Alkmaar of omg. Br onder no. 15643 bur. van dit blad. IN HET "GULDEN VLIES" IS PLAATS VOOR EEN FLINKEN JONGEMAN ALS HUISKNECHT (met tooneelwerk). Gevraagd: een flinke Jongen voor pakwerk. Fa. N. TIM MERMAN. Graan- en Meel- handel, Schermerweg 116 HIER SPINT MEN BABY- WOL! Tevens 2 paar Schaat sen te koop. Zeglis 83 te Alkmaar. Een Juffrouw heeft nog en kele dagen v. versteïnaaien beschikbaar Br. onder no. 15656 bur. van dit blad. Terst. gevr.: R.K. Dienstbode tusschen 20—25 jaar. Bij K. MULDEk, Eenigenbrug B 315 te St. Maarten. GEVRAAGD: bij J. G. STEEVERS, Brood-, Koek- en Banket bakkerij (Wilhelmina) Beemster. Biedt zich aan: R.K. jongen, 25 jaar, zag zich gaarne geplaatst op een expeditie bedrijf. Br. no. 15634 bureau van dit blad. Gevraagd: twee R.K. Schoen makersknechts of halfwas, in- of extern; aangename werkkring. A. C. BRUIN te Oudkarspel. Gevr.: 3 volwassen en 2 half was Loodgieters; g*oed loon. H. G. KRIEK en ZONEN, Jac. Catsstraat 35, Castricum GevraagdNETTE NAAI STER; 1 dag per week. Br. onder no. 15625 bur. van dit blad. NET MEISJE gevraagd voor dag' of dag en nacht in gezin met 2 kleine kinderen te Ber gen. Br. onder no. 15629 bur van dit blad. Nette R.K. Huishoudster ge vraagd in g'ezin van vier per sonen. Goed loon en goede behandeling. Adres: P. VLAS, Oudeschild 210, Texel Terstond ffevraasd: een R.K. BAKKERSKNECHT. Hoog loon Bij C BES Snanbroek Te kooppeen zware petroleum. Aann. =Mij. DE MOEL HERMES Kennemerstraatweg 122 Alkmaar Te koop: 6 stoelen; tevens Vilthoeden. Bij J. BES, 't Kruis H 96, Heer Hugo- waard Te koop een z.g.a.n. platte Wagen voor alle doeleinde*! geschikt, bij A. WEEL, Rus. tenburgerwec G 284a te Hr.- Hugowaard Z. vragen voor direct: EEN NET MEISJE voor licht kantoorwerk EEN JONGEN voor opleiding in 't vak EEN JONGEN voor opleiding behanger stoffeerder onder garantie. Loodsgracbt 22 - Telefoon 2026 SPECIAAL INGERICHT VOOR HET VERVOER VAN BRANDKASTEN EN PIANO'S TERSTOND GEVRAAGD: bekend met boekhouden en typen; ongeveer een half jaar werk. Bij het Makelaars- en Assurantiekantoor C ROOSENDAAL Nzn-. Fabneksstraat 13. Warmenhuizen. Telefoon 201 - K2269. Wegens omstandigheden te koop: Omgeving Alkmaar Best bestaan en perspectief. Diploma vereischt- Betaling te regelen, doch zonder voldoende middelen niiet reflecteeren. Brieven nr. 15626 bureau van dit blad. De Heer, die reizigers heeft medegenomen van Culemborg naar Utrecht en te Alkmaar wonende, wordt verzocht de in zijn auto achtergelaten zak met klompen terug te bezor gen of zijn nader acïres op te willen g'even- onder no. 3 Adv. Bur. MAARTEN VAN HEEMSKERK te Heemskerk. Gevraagd: goed 2-pers. OPKLAPBED Ook genegen te ruilen ■«oor een 1-pers. ledi kant of een cocosloo- per (nieuw). WARMER, Ritsevoort 3, Alkmaar Te koop aangeboden: een paar Kunstschaatsen; prima staal; zondèr schoenen; ge schikt voor schoenmaat 43-44 P WOKKE Omval 56 te Alkmaar. Te koop: 5 tons ijzeren ploegpraam, in pr. St.; 1 tons ijzeren schuitje met 6 PK BUB motor. Quax Delfsmeer C 8 te Oudkarspel. KOEMEST TE KOOP Tevens plm. 2000 KG HOOI. Br no. 12 Adv.Bur. J. Stuif bergen, Alkm. Straatweg 16 te Castricum. TE KOOP: SPINNEWIEL 25.—; bij K. KAPTEIN Hoofdweg 225 te Akersloot. Te koop: KASSA. National en een SNELWEGER Sast. FNIDSEN 115. Te koop: een z.g.a.n. FORNUIS Te bevr. bij E. BÏJPOST. Breelaan 20 te Oudorp. Te koop gevr.Autoband met binnenb. mt 525/2^. H op 't Veld, Nieuwe we? 70 te A Paulowna tel. 226 K. 2233 Te koop of te ruil: gesp. schapenwol en een kook kachel. J v. d. Kroon. Sloot gaard C 58 te Harenkarspel. Te koop: Holl. Herder (teef) D. en H. rijwiel z. b.; 2 wie len m. naaf; 1 p. werkschoe nen m. 42; 1 p. leeren laar zen; 1 meisjesjurk v. 710 jaar, 1. mouwen. J. J Slnnige 't Veld 299 O. Niedorp. Verloren: Vrijdagmiddag groen lederen actetasch met in plaats van lederen hand vat een eindje touw. Gaande van de Van Ëwijksvaart door den Meerweg, Wester Zand. vaart en Noorder Molenvaart naar Westeinde. Gaarne tegen belooning' terug te be zorgen bij P J MOOIJMAN. Grasweg 37 Anna Paulowna Verloren tusschen Den Hel der en Breezand: Een brui ne Damesschoen; eigenares zeer gedupeerd. S.v.p. gaarne terug bezorgen bij 't Agent schap A. BRAAM. Sp.weg 49 te Breezand. IN ALLE MATEN uit v o r r a a d leverbaar Wieringrerwaard Telefoon 288 Achierstr. 50 - Tel. 2052 ALKMAAR SCHEERMESJES zonder bon 10 voor 45 cent De Cdt. Grensvak West (Zeefront) roept op voor den dienst der Grensbewaking. Alleen zij die in militairen dienst geweest zijn en niet ouder dan 40 jaar. komen hier voor in aanmerking. Aanmelding kan ge schieden te ALKMAAR, gebouw „de Unie", Koor straat 10, op 23 en 24 Jan. van 1016 uur. alwaar nadere inlichtingen wor den verstrekt. Laat uw wagens opknap pen bij Zij worden weer als nieuw Nieuwe kappen maken wij ook. Bel. aanbev. Munnickenveld 27 HOORN PAPIERTOUW ALKMAAR POSTZEGEL VERZAMELAARS Met ingang van 19 Jan. 1946 is er op elke derde Zaterdag v. d. maand, 's middags van 35 uur, voor verzamelaars tot 18 jaar gelegenheid tot on derling ruilen van post. zegels o. 1. v. leden der Afd Alkmaar der Ned. Ver. van Postzegelverza melaars, in de beneden zaal van de Doelen. Doelenstraat. Gratis verloting! HET BESTUUR BEKENDMAKING DISTRIBUTIEDIENST Aan het loket voor bij- zonderen arbeid kunnen vanaf heden,, tot niterlijk 2 Februari a-s., aanvraag formulieren voor zeep v. vuilen arbeid worden aangevraagd. Overlegging van de 2de Distributiestamkaart is rnoodig. Wij kunnen U thans weer aanbieden: best BRANDHOUT, kachel- klaar en franco huis a f 1.40 p. mand. Tevens 10.000 takkebossen fr. huis, 25 ct. p. st. Niet minder dan 300 gelijk ct contant. GERRIT MIN- KEMA, Voorweg C 135 Schoorl. Hout-en Aann.- bedrijf Quo Vadis. Bevordert de gezondmaking onzer publieke financiën door in te schrijven op e en waardoor U geblokkeerde en vrije gelden rentegevend kunt maken. Inschrijvingen worden door ons gaarne bezorgd. Kantoor te Schagen Markt A 84, Teletoon 455 BEZOEKT DE GROOTE Iteurturnen, Balletten, Zang, Muziek, Schetsen, enz. 4e en 5 Febr. uitsluitend voor donateurs en leden. Toegang op Zaterdag 2 Februari a f 2.50 per persoon- Op Woensdag en Donderdag a f 2.per persoon- Kaarten verkrijgbaar bij: K. de Haan, Houthaven straat 5; W-"Veldstra. Luttik Oudorp 59A; C. de Grand Waagplein en .verder via de leden. JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o.l.v. dagblad-directeur Dr. Wormser en F. de Sinclair. Engels, Frans, Duits, Ned. en Corresp., middenst. diploma, steno, boekhouden, opl. Practijkexamens. Secretariaat: Lusthofstraat 6 - Rotterdam. na. *552 I "Gratis proefles iëervak: naam adrés_ te_ Voldoende beproefd zaad leverbaar van: ORIG. LANGENDIJKER KOOLZADEN ORIG. BLOEMKOOLZADEN Bestelt tijdig! Telefoon K 2269-200 Zaadteelt - Zaadhandel Heeft U onze prijscourant reeds ontvangen? Zoo niet. wilt U dan even direct berichten en wij zenden U die onmiddellijk toe Gaarne tot Uw dienst is: Waasplein Telefoon 2412 N.B- Van pootaardappelen in de hoogste keurklasse nog af te geven: Eerstelmgen, Bevelanders en Eigenheimers. OFFICIEELE PUBLICATIES NUMMERTOEWIJZINGEN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de plaatselijke distributiediensten in cïe week van 13 t.e.m. 19 Januari a.s. voor onderstaande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van het daarachter vermelde nummer: jam 592; brood 573; (Am. bloem); 574 (inl. bloem); 575 (reductie); melk 593, 594; huishoudzeep 595; aardappelen 596, 597. De toeslag bedraagt voor het artikel jam 50 pet.; voor de artikelen melk en huishoudzeep 10 pet. Bovenstaande toewijzingen met uitzondering' van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 20 Januari t.e.m. 2 Februari a.&.; voor grossiers van 20 Januari t.e.m. 16 Februari a.s. De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 20 t.e.m. 26 Januari a.s. Voor jam wordt thans een vergoeding' voor handelsverlies van 1 pet. gegeven. Deze vergoeding wordt telkens per 5 inleveringen verstrekt, zoodat dan een vergoeding1 van 5 ^pct. wordt gegeven. Voor de eerste maal wordt deze vergoeding gegeven gedurende bovengenoemde week. Ter verkrijging van deze vergoeding moeten de detaillisten op de opplakvellen de vakjes 20, 40, 60, 80 en 100 onbeplakt laten. In plaats van 20 bonnen worden dus slechts 19 bon en ingeleverd. Er wordt in het bijzonder op gewezen, dat de detaillisten dezen toeslag uitsluitend mogen gebruiken voor handelsverlies en niet voor eigen gebruik^e.d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4