Nieuuu MINISTER LOGEMANN r Prinses Margriet DE MOORDENAAR VAN ELI BING boort de doodstraf tegen zich eischen komt de Kamer tegemceï er UE •6 iriJS Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: BIDDEN HET INFECTIEGEVAAR VAN NAZISME EN FASCISME Rede van den Noorschen minister te Londen Als het overleg misluktweet de wereld, hoever we wilden gaan" GEWONNEN! Voor hst Bijzonder Gerechtshof te A'dam I 1946 2036 ER O'S den. ;oon- ;oon- en- and .1. v. clair. snst. tens. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breeds in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch DatrLlad Buiten God u nergens veilig 'Vondel) DONDERDAG 17 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10833 ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) TIOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Hier kan ook bovenstaan: onze internationale. Terwijl men op in ternationale conferenties allerlei pogingen aanwendt, om tot voor bereidingen voor wereldvrede en veiligheid te komen, en allerwegen internationale organisaties sticht, om daaraan verderen grondslag te geven, roept de Kerk ons op tot een wereldactie van gebed. Onze gebedsinternationale, die eenheid predikt en daarvoor bidt, met mil- lioenen over de gansche aarde' de internationale bidweek begint morgen. Met christelijk Nederland, zal Katholiek Noordholland zich ook op dit punt in de komende dagen niet onbetuigd laten. Naast het algemeen doel van de internationale bidweek voor de ware eenheid der Kerk, vraagt de Bisschop van Haarlem de aandacht voor een bijzonderen biddag voor Java, op Zondag 20 Januari a.s. in heel ons land te houden. Dit roept weer in onze herinne ring het soms zoo gemakke lijk uitgesproken woord, maar de zoo licht vergeten daad, om voor een goede oplossing van het zware Indische probleem te bidden. Er wordt aan alle kanten ge werkt, met meer of minder succes, om de moeilijkheden op te lossen. Als Christen-menschen hebben wij te bedenken, dat wij daarbij het machtige wapen van het ge bed niet moven vergeten. „Opdat de goede God" zooals de Bisschop schrijft, „het volk van Java te hulp kome in zijn groote geeste lijke en stoffelijke nooden". De Bisschop noodigt alle geloovi- gen uit hun gebeden en offers aanstaanden Zondag.voor de Ja- vaansche bevolking op te dragen, hetgeen zeer goed geschieden kan in vereeniging met de algemeene intentie van de Bidweek. In den loop van den dag zal het H Sacra ment enkele uren ter aanbidding worden uitgesteld. Laten wij bidden alsof het welslagen van het werk van ons afhangt! De Noorsche minister van bui- tenlandsche zaken, Trygve Lie. verklaarde in zijn rede in de Uno- vergaderinte Londen, dat de Noorsche regeering er niets op tegen heeft dat den grooten mo gendheden een invloed op de be slissingen omtrent wereldaange legenheden wordt toegekend, wel ke overeenkomt met haar groo- tere verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd aldus spr., dat de nieuwe organisatie alleen op deze wijze nuttig effect zal kunnen bereiken." „Wanneer wij. aldus ging Lie verder, toegeven, dat de groote mogendheden een leidende rol in dtn Veiligheidsraad behporen te spelen, .beteekent dit niet dat de ardere landen niet een zeer belangrijke bijdrage tot ons ge meenschappelijk werk zouden moeten leveren. Hun ambities .liggen echter meer op cultureel en economisch gebied En aldus moet. volgens de opvatting van de Noorsche delegatie, hun bui- tenlandsche politiek er op gericht ziin. .een oprechte bijdrage te 'e- veren tot onderling begrip en vertrouwen tusschen de groote mogendheden. Aan hun betrek kingen zoowel met de groote als met de kleir.e landen moet een politiek van aoede nabuurschap ten grondslag liggen.'' Lie besloot met ziin instemming met het plan tot instelling van trusteeschap te betui"°n en er op te wijzen, dat het innfectiegevaar van nazisme en fascisme nog niet geheel was afgewend. I>AT IS TOCH WEL de eindindruk na de redevoering, waarmede minister Logemann, de bewindsman voor de overzeesche ge- biedsdeelen. In eerste instantie de Kamerdebatten beeft beant woord: de Regeering is aan de Kamer tegemoet gekomen. Er ziin bezwaren gebleven, er is geen afdoende bevrediging, niet alle on gerustheid is weggenomen, maar op enkele punten van belang is toch wel helderheid verschaft. De Minister verschool zich niet alleen achter het feit, dat het hier een delicate aangelegenheid betreft, van zoodanigen internationalen aard, dat het zelfs niet mogelijk is gebleken, om de Kamer vertrouwelijk, dat is dus „in comitégeneraal" volledig in te lichten, maar prof. Logemann heeft dit ook aanne melijker gemaakt, door te zeggen: het vastloopen van de besprekin gen met de groep-S.lahrir zou een ernstige zaak ziin, maar het zou aan de wereld duidelijk maken, dat Nederland op zeer ruime wiize de nationalistische asniraties tegemoet wensclit te treden. Bii afre kening zou de Regeering en deze mededeeling van minister Loge mann was even onenhartig als belangwekkend kunnen rekenen op internai'onale instemming om dan die maatregelen te nemen, welke noodig zouden bliiken. Sprekend over den smaad, on zen troepen aangedaan, zei hij ver der, dat. wij niet mogen aansturen op een openlijke breuk met de ge allieerden. Deze zouden zich te rugtrekken. met alle gevolgen van dien. Het is niet het Nederlandsche militaire gezag dat hier beslist Hij verdedigde verder het beleid'van dr. van Mook, die niet anders doet dan het beleid van de Regeering tot uitvoering te brengen. De iuit.- gouv.-generaal is bovendien om ringd door adviseurs van ver schillende schakeering. De groep- Sjahrir bestaat in geen geval uit (Vervolg pag. 3, 5e kolom) Niet alles wat de Minister zeide was daarna even duidelijk. De Re geering is bereid aan het nationale besef een volwaardige plaats toe te kennen „binnen het Konink rijk'!, maar voor de toekomst moe ten andere maats4aven worden aangelegd. (De sterkste criticus van het rege.erbeleid. de a r. af gevaardigde Meyerink gebruikte precies dezelfde woorden!) In het internationale leven heerscht te genwoordig de opvatting, zei de Minister verder, dat. weliswaar souvereme rechten moeten erkend, maar dit mag niet in den weg slaan aan de erkenning van nieuwe waarden. (Of deze verge lijking opgaat in het Indische ge val. waar geen sprake is van over eenkomst tusschen twee souve- reine machten, mag wel betwij feld worden!) De Regeering heeft haar oorspronkelijk standpunt over het voeren van besprekingen niet verlaten, zei Minister Loge mann verder. (Maar zij onderhan delt met Sjahrir, die volgens zoo iuist ontvangen berichten naar Soekarno gaat. om met hem te overleggen, wat er verder gebeu ren moet en Sjahrir is Minister van Buitenlandsche Zaken in de onivettige regeering van de op standige republiek, terwijl zelfs in de verre toekomst het buiten- 'andsch beleid, naar officieele Ne derlandsche opvatting aan de Rijksre.geering van het Gemeene- hest toekomt!) Overigens geeft de Minister inderdaad nog eens dui delijk te kennen, dat de Regeering niet wenscht te spreken over er kenning van een regeering. QE SLAG om de distributie- bonnen-publicatie is einde lijk gewonnen, de ongelijkhe den en onrechtmatigheden in de berichtgeving zullen, met in gang van heden, worden opge heven. Men heeft er een prach tige formuleering voor gevon den, om de pil der bureaucrati sche capitulatie te verbloenien. De bonnenlijst kan voorlaan des Donderdagsavonds in de krant, en de verkoop van arti kelen begint niet meer op Vrij dagmiddag twaalf uur, maar op Vrijdagmorgen acht uur.. Het zit 'm daar in, heet hel nu in de officieele motiveering, dat een aroot aantal artikelen niet langer op de bon verkocht behoeft te worden en de be voorradingsmoeilijkheden le veren geen bezwaar meer op. Wij eliciteeren den Distribu- tiedienst met het vinden van deze formuleering, waarop alle partijen elkaar kunnen vinden. Geen schele oogen meer, geen oneerlijke concurrentie meer in de pers. leder< die zoo schoon over tucht en orde schrijft, kan deze nu ook weer zonder ach tergedachte in practijk bren gen. Zaterdag aanstaande is 't drie ]aar geleden, 9 dat wij elkaar met nauwelijks verholen blijdschap toefluisterden, dat in het verre Canada weer een prinsesje was geboren. Officieel moch ten wij het immers niet weten, want op het luis teren naar de radio had de bezetter strenge straf fen gesteld.Al konden wij dan geen vlaggen uitsteken, vreugde wasser in onze harten en in intiemen kringheel voorzichtigis op merige plaats het feit gevierd. Onze gedachten gingen uit naar de gelukkige Moeder, die in ballingschap Haar derde kind ontving en wachtte en wachtte, zooals wij op den dag van de bevrijding, om naar Haar dierbaar land en volk terug te keeren. De kleine Margriet groeite te midden van haar zusjes, Beatrix en Irene, in den vreemde voorspoedig op, werd een jaar, twee jaar en eerst haar derden verjaardag mag de jongste telg van het Prinselijk gezin op vaderland- schen bodem vieren. Onze kinderen kennen Prinses Mar griet nu van de foto's in de dagbladen en Zaterdaq zullen zij zich vrij met Oranje tooien en moeder zal hun vertellen van het kleine prinsesje, dat in een vreemd land geboren werd, maar een der onzen is. W Van .onzen specialen verslaggever.) De landwachter H. van Kleef uit Bergen, die in de uitoefe ning van zijn verraderlijk beroep zijn vuurwapen ge bruikte. om zijn vluchtenden arresiant, den bekenden Alk. maarschen slager Eli Bing, die in zijn wanhoop in het water was gesprongen, een kogel door het hoofd te ja. gen, had zich gisteren voor deze lafhartige daad en nog enkele andere feiten voor het Bijz. Gerechtshof te Amster dam te verantwoorden. Ook degenen, die door hun verraderlijke» mededeelingen aanleiding waren tot de ar. restatie van Bing, die bij den heer N. Kout te Heerhugo waard was ondergedoken, nl. het echtpaar J. Koelemeij en G. Koelemeij-Boontjes, hun kostganger Trappel, Neeltje Hart en de Aikmaarsche kringleider der N.S.B. Swid. de stonden terecht. Na voorlezing van de dagvaar ding eaf de verdachte van Kleef, die een brutalen indruk maakte, het hem ten laste gelegde toe. Toen 'echter Jaap Kokkes uit Heerhugowaard, bij wien ver dachte met 10 medelandwachters huiszoeking kwam doen, ver klaarde. dat verdachte hem ge zegd had: „Niet omkijken, Jaap, anders schiet ik", begon hij te ontkennen. Dat had hij niet gezegd en ook had hij daar geen huiszoeking gedaan; alleen maar de wacht gehouden. Ook ontkende hij. dat hij bij D. Leeuwenkamp, waar hij een onderduiker kwam zoeken, zelfs op de kinderkamer de bed den nakeek, waar de kinderen in lagen en met zijn geweer de kin deren bang maakte. Ook ontkent hij hier Leeuwenkamp met schie ten bedreigd te hebben. QE DAGVAARDING, die slechts een deel van het zondenregister van den .andwachter van Kleef in- iield, vermeldde, dat ver dachte zich had schuldig ge maakt aan: Hulpverleerung, aan den vijand door: huis zoeking bij J. Kokkes te Heerhugowaard op li Juli '44, ter opsporing van een radiotoestel; arrestatie en overbrenging (met andere landwachters) op 8 Aug '44 tan D. Leeuwenkamp naar den S.D.; overbrenging (sa men met andere landwach- cers) naar den S.D. te Am sterdam van A. Kosters, A. Leesberg Jz.< A. H. Spruit, A. W. M. Spruit, W. A. J. Spruit, F. Hamstra, T. Bon- sema en eenige anderen; op 25 Juli '44 overbrenging van den ondergedoken Eli Bing en den van sabotage ver dachte S. F. v. d. Veen naar den S.D. te A'dam, alwaar hij, toen Bing op de vlucht was geslagen en in het wa ter van het Openhavenfront lesprongen was, opzettelijk uit een met scherpe patro nen geladen geweer een *chot heeft gelost in de rich- 'ing van den drenkeling vaardoor Bing in zijn hoofd werd getroffen, zonk en ten gevolge daarvan overleed. Hij trad aldus get. Léeuwen. kamp zeer provoceerend op. Get. A. Kosters verklaarde, dat verdachte hem en nog vele an dere Alkmaarders nadat er in Alkmaar een moord was ge pleegd naar den S.D. te Am sterdam gebracht had. Het noodlottig schot Get. Meiroos was er op 25 Juli 1Ö44 getuige van, hoe Eli Bing voor het Centraal Station op de vlucht sloeg en van den schuinen walkant het water inliep en on der wa'er wegzwom. Toen hij weer boven kwam. zag get., dat verdachte van Kleef in de rich ting van Bing schoot, waarna het slachtoffer zonk; slechts enkele luchtbelletjes zag get. nog op borrelen. Verdachte geeft toe geschoten te hebben, doch alleen om Bing te sommeeren; hij had hem eerst toegeroepen naar den kant terug te zwemmen; mhar aldus ver. dachte ongelukkigerwijze schoot ik raak, doordat Bing doorzwom. - President: „Zag- u bloed?" Verdachte: .,Ja! en luchtbellen- daarna heb ik niets meer gezien.'' Pres. Waarom schoot U eigenlijk? Hii kon toch niet meer weg? Verdachte wist daar niets op te zeggen. Ook get. C. Briefjes was getuige geweest van dit tragisch gebeuren; hij legcfe ongeveer dezelfde verkla ring af als Meiroos, waarop ver dachte zei: ik vind deze getuige erg zwak Pres.Dat staat alleen aan het Hof te beoordeelen; daar behoeft u zich niet over uit te laten. Get. N Kout was de derde die verklaarde gezien te hebben, dat v. Kleef op B'ng schoot; hij zag zelfs de rook uit den geweerloop. De Weduwe van Eli Bing werd ook gis getuige gehoord; zij had het stoffelijk overschot van haar man in het Binnengasthuis1 gezien, met een schotwond in het achterhoofd. Ook de politieagent A. Stor had die schot wond geconstateerd. Verdachte ondervraagd. De verd. werd hierna door den Pres. verhoord. Hij verklaart altijd n opdracht gehandeld te hebben; 'n halfjaar na de capitulatie was hij NSB-er geworden "om den broode"; hij kwam bij de W.A. en moest later landwachter worden; hij kreeg op leiding in Schalkhaar en werd daarna in Alkmaar gedetacheerd. Zijn dienst neming als landwachter was niet vrij willig; bovendien zei hij weer brutaal 't was een Nederlandsche instelling. Ook had hij rijwielen in beslag ge nomen. a. Varunlo» naa 4a Irnlam)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1