Nieuuu SEYSS INQUART Motie van Katholieke Fractie Voor Den Helder, Schagen en omgeving nerQem Bureaux HUWELIJKSTROUW EN GEZIN de meest deskundige onderdrukker Hij waarschuwde voor het betrachten van mildheid Uit alle hoeken der aarde De Kamer is maar matig bevredigd De U.N.O. op het voetbalveld De Veiligheidsraad RUSLAND EN TURKIJE Een geheim onderhoud? Weer alle voetbalwed strijden afgelast PLEIT VAN BEVIN 1948 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God t» 't VRIJDAG 18 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10834 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) rIOÓRN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Een BERICHT uit Londen ver telt, dat volgens een mededee- ling van deskundige zijde in een vereeniging van vrouwelijke offi cieren van openbare volksgezond heid, ongeveer 50 a 60.000 huwe lijken in Engeland mislukken! Dat is ongeveer een op de vijf. Er is een enorm aantal echtschei dingen, een groot aantal scheidin gen van tafel en bed en dan nog een heele reeks, die „zoo uit el kaar gaan". Men zal de oorzaken van- deze aantasting van het huwelijksleven onderzoeken. En dan zal men tot de conclusie komen, dat er gebrek heerscht aan goede woningen, aan voldoende inkomsten, aan vol doende voeding, aan voldoende gezondheidszorg, stoffelijk en geestelijk. Dit laatste vooral en reeds kwamen op de bedoelde bij eenkomst stemmen naar voren, die te kennen gaven dat het hier vooral om een goede opvoeding gaat. Wanneer men de zaak dieper bekijkt, zal men ook in het van voldoende ethischen inslag voor ziene Engeland wet tot ae con clusie komen, dat het hier voor eerst een moreele kwestie is die slechts op de basis van het Chris tendom kan worden opgelost. Tot deze conclusie komen wij niet op grond van gegevens uit Engeland en andere landen. Wij behoeven niet te speuren naar r'en splinter in he' oog van onze boid- genooten. om den balk in eigen oog voorbij te gaan.Want ook in ons land is het op dit punt aües- behalve rustig Wij kennen allen de moeilijk heden en verwoestingen, als ge volg van den oorlog in de bezet tingsjaren ook op dit gebied in ons land voorgekomen en na de bevrijding nog erger voortwoeke rend. Wij dreigen den vrede te verliezen, heeft de voorzitter van de Katholieke Actie in Nederland gezegd en daarom werd de storm klok geluid, maar het maakt den indruk, alsof het geluid van deze klok alweer is verwaaid in den storm van allerlei legenstellingen die zich sindsdien meer en meer openbaren. En toch gaat het hier om een groote, gewichtige zaak. Met de huwelijkstrouw staat of valt het gezin 'met het gezin staat of valt de christelijke maal schappij, die velen zeggen te willen herstellen. Woorden genoeg, maar daden? Het is niet de bedoeling zware betoo- gen over deze kwestie te berde te brengen Even een herinnering slechts naar aanleiding van het alarmeerende ber'cht in de Engel- sche pers om duidelijk te maken dat het bij ons niet minder erg is. Daarom moeen wii niet versa gen Het is niet —voldoende het hoofd te schudden na een ernstige preek, te applaudiseeren na een schoone redevoering of een inge zonden stuk te schrijven na ken nisname van een of ander bescha mend feit. Zelf iets doen. zelf meewerken, vooreerst in zijn eigen gezin. Want op de opvoeding in chris- telijken zin zal het toch in de eerste plaats aankomen De kin deren leeren de liefde voor, de trouw aan de wet van God de Tien Geboden De wet van God. niet als een wrekende gerechtig heid alleen niet als een sombere politieverordening, maar als een wet van liefde, waarvoor de eer- hied en het respect opbloeien in de sfeer van het waarachtige christelijke gezin. Waar eeh'e huwelijkstrouw een steun en stut voor het gezin is en het gezin een band vormt voor „oprechte trouw" tusschen man en vrouw! LIET WARE GEZICHT van Seyss Inquart, die voor een gematigd man tracht door te gaan en die het niet zoo kwaad met de ande ren meende, blijkt overduidelijk uit documenten, die vandaag door de Amerikaansche prosecutie, bij het tribunaal werden ingediend. Zij toonden aan, dat Seyss Inquart de meest deskundige onderdrukker was van landen, welke zouden worden bezet, of die reeds door de nazi-samenzweerders waren overweldigd: eerst Oostenrijk, later Polen en Nederland. Hij bracht deze larden tot slavernij en veran derde ze in vazalstaten van het nazi regiem. CEYSS INQUART's voorstellen inzake jodenvervolging in Oos tenrijk werden het model vol gens hetwelk later in Duitsch- land en elders werd opgetreden, met name inzake sluiting en zoo genaamde ariseering van winkels en bedrijven. Bij een rede in het dorp Zikof verklaarde Seyss In quart, dat de moerassige omge ving bij uitstek geschikt was voor°de vestiging van een joden- reservaat. waar zij gedecimeerd zouden worden. Voor Seyss op 18 Mei 1940 benoemd werd tot rijks commissaris van Nederland was hij hoofd van het burgerlijk be stuur in Zuid-Polen en plaatsver- j vangend gouverneur-generaal van Polen onder Frank. In een rede spoorde hij tot hardvochtig optreden aan en waarschuwde hij voor het betrachten van mildheid. Er mocht slechts op de belangen van het Duitsche Rijk worden gelet. Als rijkscommissaris van Nederland maakte hij inbreuk op de Nederlandsche wetgeving, zonder dat dit door militaire noddzaak was vereischt. Op 29 Mei 1940 verklaarde Seyss Inquart bij zijn ambtsaan vaarding in Den Haag: „Wij wil len dit land en zijn volk noch op imperialistische wijze onderdruk ken, noch het onze politieke overtuiging opdringen." 'n Paar jaar later, in 1943, verklaarde Seyss Inquart in Hengelo, dat zijn historische missie was om het na- tionaal-cosialisme aan de macht te brengen. In een uiterst geheim rapport over de periode van 29 Mei tot 19 Juli 1940 aan Berlijn. dat ze vrijwillig waren "etroffen. De aanklager schetste Seyss' aan deel in de leegplurdering van Nederland, dat in de totale Duit sche oorlogvoering werd inge schakeld. Op zijn instiena» begon Ne derland in April 1942 een „vrij willige bijdrage tot den oorlog 'effen het bolsiewisme" van vijf- ro'llioen gulden ner jaar, te betalen met terugwerkende kracht 'ot 1 Juli 1941. waarvan tien mil joen npr rnaand in goud werd betaald Ou 31 Maa-t 1044 hod-oeg dorp bijdrage 2 150 000.000 rijks- mark. DE BELGISCHE RECHERCHE heeft den 31-jarigen Neder, lander Willem Meeuwissen aan. gehouden, die in Nederland bij de S S. had gediend en thans als portier van een nachtclub werk zaam was. 't Kath. Vlaamsch Studentenverbond heeft te Leu. ven feestelijkheden georgani seerd ter herdenking van het feit dat Jacob van Artevelde 600 jaar geleden stierf. De Belgische krijgsraad heeft tegen van Roos. broek en Vleeschhouwer, beiden hoogleeraar aan de Universiteit van Gent, wegens hun propagan. distische geschriften voor Duitschland, de doodstraf ge. eischt. Bevin heeft aangekon. digd. dat bij de Engelsche regee ring het plan bestaat Transjor. danië tot een onafhankelijke staat te verheffen. De regee. ring van Guatemala heeft een no'a aan de Britsche regeering gezonden, waarin zij haar aan. spraken op grondgebied van Britsch Honduras vernieuwt. Ongeveer 22.400 nazi's van de 117.000 gedetineerden in Duitsch. land zullen worden vrijgelaten onder de nieuwe voorschriften van het Amerikaansche ministe rie van oorlog. daadkracht van de Regeering on- vermijdelijk zou zijn. Het was door Lammers doorgezonden aan hem niet duidelijk, welke taak Rosenberg, schreef Seyss Inqu- de commissie zou hebben Hij LIET INDIE-DEBAT is toch nog geëindigd met een motie, en wel 1 van de Katholieke Fractie, die de Kamer wilde doen uitspreken, dat zij niet over voldoende gegevens beschikt om zich een zelfstandig oordeel te vormen over het beleid van den luit.-gouverneur-generaal dr. van Mook; de regeering werd daarin uitgenoodigd, te bevorderen, dat een commissie uit de beide Kamers der Staten-Generaal naar Nederl. Indië wordt afgevaardigd. De heer van Poll gaf te kennen, dat het antwoord van den Minister hem teleurgesteld had; de heer Stokvis (S.D.A.P) vond uitzending van een Kamercommissie verwar ring-stichtend. De heer Schouten (A.R.) had er geen bezwaar tegen; de heer Joekes (V.D.) meende, dat een Kamercommissie weinig zou kunnen uitrichten. De Minister ontraadde de motie. DROF. LOGEMANN betoogde dat een zekere druk op de nen. dat dit gezag een bepaalde aak heeft, waarvan men. ook mder pressie, geen afstand mag doen. De heer van Kempen, lib., ver telde, door de radio gehoord te art, dat zijn opdracht niet uit- meende, dat het niet juist was. er 1 hebben, dat de Minister van bui sluitend was de belangen van het in dit Rijk te behartigen en de orde *e gaan, handhaven maar ook een Neder- commissie uit te zenden. De heer lapd en het Riik economisch van Poll handhaafde zijn motie, nauw te verbinden. j die vervolgens met 49 teffen 30 Het rapport zegt. dat de be- stemmer aangenomen werd! schikbare voorraden, voorge-Tevoren had de heer van Poll schreven door financieele en va- nog college gegeven over den Tutaregelingen, gunstig waren gropdslag van het gezag. Het Ne- voor het Rijk. Aangezien deze derlandsche gezag is een dienen- transacties door Nederlandsche de macht zei hü. in overeen- ambtenaren waren onderteekend, stemming met Gods wil. Als men kon de schiin worden bewaard, op dit standpunt staat, erkent De Britsche minister-presi dent Attlee en de gedelegeer den van de UNO zullen Zater dag a.s. den voetbalwedstrijd EngelandBelgië in het Wem bley stadion te Londen bij wonen. De elftallen zullen aan den minister-president wor den voorgesteld. De leden der Nederlandsche delegatie op de vergadering der Vereenigde Volken maken een praatje in den wandelgang van Central Hall te Londen. V.l.n.r. oud-minister-pres. prof. Ger- brandy, minister-president prof. ir. Schermerhorn en minister mr. E. N. van Kleffens. Fotopersb. Amsterdam P. tijdsgewricht toe over te tenlandsche zaken van Kleffens zulk een parlementaire een belangrijke mededeeling over „1^ aT-,„ 1indië had gedaan, die een bijzon der licht op deze zaak werpt en zelfs het debat doorkruist! Wat is dat? Minister Logemann ant woordde ~hierop, dat hem dit al leen uit een luisterrapport bekerd was zoodat hij er niet op kon ingaan! De Minister gaf verder volledig 'oe. dat de republiek Indonesië van Japarsche makelij is! Hij zette verder uiteen, dat de i-esee- ring een weg bewandelt. d;en de wereld van ons veUangt! Anders is er geen schiin van kans. dat er een oplossing gevonden wordt Maar voorwaarde voor het opnemer van contact is dat de betreffende ffro°p him°n het wettiir vpzag treedt De minister verdedisde verder zijn beleid en wel in het biizonder inzake d» voorlichtins van het buitenland waarbii hii de merkwaardige uit lating deed. dat men daar een memorandum óver onze dad°n .niet eenomen zou hebben" en dus zou het Nederlandsche he- tang er niet mee ffed'end zïin. Men zou m»en°n. dat wii ook te- reel .real-nolitiek kunnen willen voeren en dat minister Logemann nog iets meer zou kunnen luiste- -en naar het betoog van zijn coi- leea Schermerhorn. over de kracht en d° waarde van mo reele hoeincoier in de Internatio nale staatkunde.... Norman Makin de Australische minister van marine, hoofd van de Australische delegatie bij de Vereenigde Volkeren, is gister middag tot voorzitter van den' Veiligheidsraad gekozen. Z.Em. J. Kardinaal de Jong is Woensdag door H.M. de Konin gin ten paleize Lange Voorhout in audiëntie ontvangen. Z.Em. verlaat na de ontvangst het paleis uitgeleide gedaan door den Kamerheer der Koningin baron Rengers. Volgens inlichtingen uit geloof waardige bron, aldus meldt het Fransche persagentschap AFP uit Jeruzalem, zou te Istamboel in het grootste geheim een on derhoud tusschen den plaatsver vangend volkscommissaris van buitenlandsche zaken van de Sovjet-Unie. Vis'jinski, en den Turkschen minister van buiten landsche Zaken, Hasan Saka, hebben plaats gevonden. Hel voorstel tot dit onderhoud zou van Visjinski zijn uitgegaan. Het onderhoud zou drie oagen in beslag genomen hebben en Sakq zou hehbben voorgeslagen, dat (Je gebieden van Kars en Ardahan aan de Sovjetunie zouden wor den teruggegeven, onder voor waarde, dat deze laatste van alle aanspraken betreffende den Bos- Dcrus. de Dardanelles en de pro vincie Georgie zou afzien Vis- lrnski zou beloofd hebben, deze voorstellen aan z'm regcering over te brengen. Alle voor Zondag a.s. vastge stelde voetbalwedstrijden zijn af gelast. Het programma van 20 Januari is in alle districten ver schoven naar Zondag 27 Januari. Aan het begin van de zitting der algemeene vergadering van de UNO heeft de Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Bevin. Donderdag in tegenwoordigheid van alle gedelegeerden ter verga dering. zijn aangekondigde rede gehouden. Hij deelde mede, dat Engeland besloten had „onverwijld besprekingen te openen om de Afrikaansche Mandaatsgebieden Tanganjika. Kameroen en Togo onder den beheersraad (trustee ship) te brengen. Voorts heeft Minister Bevin gesproken over een voorstel tot het oprichten van een „Internatio naal Secrefariaat, van alle regee ringen volkomen onafhankelijk" alsmede van een „Internationale Bestuurscommissie". In verband met de kwestie van de veiligheid begroet de Britsche regeering. met ins lemming de for ming van een Militaire Commissie onder het gezag van den Veilig heidsraad. Deze Commissie heeft tot taak den wereldvrede te verde digen! De wereld kan niet in een hand omdraaien veranderd worden, doch de UNO zal den weg er toe kunnen bereiden. En de volkeren van het Britsche Gemeenebest zullen al hun capaciteiten, moed en kundigheden in dienst stellen van den opbouw van wereldorde en -vrede.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1