Nieuw BUYEN IN CHAMONIX Pro en centra DE ZUIVERING Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Beter op dreef dan in Warmenhuizen! Lang-ademige debatten in de Tweede Kamer Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Dagblad Buiten God M nergens veiliq 'Vondel) ZATERDAG 19 JANUARI 1948 41e JAARGANG NUMMER 10335 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank HET COMPROMIS IN DEN OMROEP VOOR DE RADIO, in de weke- lijksche regeeringscauserie. sprekend over „Radio Nederland in den overgangstijd", onder den titel: het compromis in den om roep, heeft minister v. d. Leeuw er Vrijdagavond op gewezen, dat de radio-uitzendingen met ingang van morgen, Zondag, niet langer verzorgd zullen worden door Herrijzend Nederland, maar door de Stichting Radio Nederland in overgangstijd, waaraan de om- roepvereenigingen haar medewer king verleenen. De Minister bracht in de eerste plaats een woord van dank aan Herrijzend Nederland, waarmee wij instem men, al waren de uitzendingen in meer dan één opzicht niet cri- tiekloos. De Minister heeft vervolgens een en ander verteld over de nieuwe regeling, wat hoofdzake lijk wel beker.d is. Het valt ons echter op, en wij willen dat met een maar, in het kader van een samenvatting van zijn woorden, zeggen, dat hij de zaak veel fe veel als een politieke, en niet voldoende als een ideologische „aangelegenheid", dit is dus als een zaak van wereldbeschouwe- lijken aard, heeft behandeld. Excellentie v. d. Leeuw heeft meer een excuus tot den nieuwen toestand, dan een obieetieve toe lichting daarop gegeven, een ex cuus, dat in meer dan één op zicht niet van polemische trek ken vrij te pleiten was. Een defi nitieve oplossing van het radio- vraagstuk, zoo bracht de Minis ter in herinnering, kan eerst tot stand komen, wanneer een vrij gekozen volksvertegenwoordiging zich daarover kan uitspreken. In zooverre is dit dus inderdaad een politieke, staatkundige. zaak, maar als ooit blijkt, dat staat kunde. en politiek, met de levens- en wereldbeschouwing te maken hebben, dan is het wel mede op dit terrein! Immers, de Minister gaat na, hoe zeer de opvattingen over het „radiobestel". vergeleken pij den voor-oorlogschen toestand, veranderd zijn en noemt dan de merkwaardige uitspraak van de Synode der Hervormde Kerk die zich, evenals de Vrijzinnig Pro- testantsche Omroep, vóór een Nationale Omroep verklaane. Maar de Minister had er. jr> zim zachtst gezegd, volledigheidshalve ook op moeten wijzgn, dat oa. het Doorluchtig Episcopaat van Nederland zich uitdrukkelijk uit gesproken heeft voor een zelf standige Katholieke Radio-om roep. Dit was geen politieke uit spraak, maar wel een uitspraak, waar de staatkunde rekening mee moet houden. Als de minister dan ook over „symptomatische" uitspraken spreekt, daarbij doelend op de motie van de Herv. Svnode en de beslissing van den VPRO.. dan had hij de uitspraak der Bis schoppen niet mogen verzwijgen En als hij zegt, dat die „symp tomatische" uitspraken ook gel den voor breedere lagen van ons volk, doch dat de verkiezingen eerst zullen leeren, hoe breed die lagen zijn. dan trekt de minister deze zaak ten principale veel meer in een politieke sfeer, dan met de werkelijkheid overeen komt. Het katholieke standpunt bijv. is niet allereerst afhankelijk van een politieke uitspraak, maar van een uitspraak van het Ker kelijk Gezag, dat in deze aange legenheid van cultureel-moree- len aard allereerst tot oordeelen bevoegd is en een leiding geeft, die beslissende richting geeft voor alle Katholieken. Het is om meer dan één reden goed. dit nog eens vast te stellen! Uit de rede' van minister v. d Leeuw stippen wij verder aan, dat hij de rechten''- van de om- roepvereenigingen o.i. te eng be kijkt. Ook is het ons niet duide lijk, wat de bewindsman bedoelt, als hij spreekt over twee dingen in de regeling, waarbij de Regee- ring zich niet kan neerleggen, nl. ten eerste, dat de eischen waar aan moet worden voldaan voor de uit te zenden programmastof. r\E EERSTE DAG van de inernationale wedstrijden in het hardrijden op de schaats te Chamonix, waar een winter- sportweek wordt gehouden, is voor de Nederlandsche deelne mers een groot succes geworden. Zooals bekend nemen aan deze wedstrijden van Nederlandsche zijde deel de nationale kam pioen Herman Buyen, Jan Roos en Siem van Hoorn, 's Morgens werd begonnen met de 500 meter en des middags volgde de 3000 meter. Op beide nummers wisten Buyen en Roos met ilinken voorsprong resp. de eerste en tweede plaats te bezetten, terwijl van Hoorn resp. als zevende en vierde werd geklas seerd. Niemand zal wel vermoed-hebben, dat het eerste optre den van de Nederlandsche rijders in het buitenland een der gelijk eclatant succes zou worden. Van Buyen toch was bekend en dit bleek onlangs bij de wed. strijden in Warmenhuizen dat hij nog niet prima in vorm was, daar zijn lichamelijke conditie te wenschen overliet. In Warmenhuizen werd onze natio. nale kampioen op de 500 M. zélfs zesde met een tijd van 50,7 en thans in Chamonix reed hij er precies 47 sec. over en Roos liet 47,3 sec. noteeren. Nu zijn er drie vragen: heeft Buyen zich in Warmenhuizen gespaard, is zijn physieke condi. tie de laatste weken zoo zeer verbeterd of hebben de dagen van training vóór de wedstrijden te Chamonix hem ineens in top. vorm gebracht? De oplossing zal ook hier wel in het midden lig. gen. waarbij natuurlijk de vaste wil van de rijders heeft voorgeze. ten om nu eens te toonen, dat de Nederlanders, ondanks de oor. logsjaren, wel degelijk in de in. ternationale schaatsenwereld een woordje kunnen meespreken. te strak zijn en dat een enkele omroepvereeniging het recht van veto zou hebben in de program ma-coördinatie-commissie. Ten tweede meent de Regeering, dat billijk is 't verlangen van het in terkerkelijk overleg in radio-aan gelegenheden, om de kerken ook buiten de eigenlijke godsdienst oefeningen aanspraak te doen maken op zendgelegenheid. Het is. duidelijk, dat deze zaak be trekking heeft op de meenings- verschillen in christelijken en protestantsch-christelijken kring. In beginsel schijnt het ons ech ter niet de taak der kerk, om maatschappelijke radio-uitzendin gen te verzorgen. Maar wat deze twee punten .betreft. „waarbij de Regeering zifh niet kan neerleg gen" vragen wij ons af. hoe de nieuwe overgangsregeling, welke immers morgen begint, nu wer ken kan. als zulk een voorname nartii, gelijk de Regeering is, dit standpunt inneemt. Intusschen heeft de minister aangekondigd, dat hij binnenkort op deze aan gelegenheid zal terugkomen, in "emeen overleg met de volksver tegenwoordiging. terwijl de betere omstandighe den in een wintersportplaats ook een hartig woordje meespreken. Op de .500 M. volgde op de beide Nederlanders de Fransche kampioen van 1944, Pepin, die in Chamonix woont, met een tijd van 48.9 sec. De Fransehman Leon Quaglia, die ongeveer 20 jaar de nationale titelhouder is geweest, reed ondanks zijn 50 jaren mede en werd achtste met 51 sec. Van Hoorn noteerde 50.1 sec. De Belg' Willems werd vijfde met 49.6 sec. hetgeen een nieuw Belgisch record beteekende. Het oude was 50.4 sec. Op de 3000 M. maakte Buyen een uitstekenden tijd van 5 min. 16.2 sec. (in Warmenhuizen deed hij er 5 min. 48.2 sec. over!!); Roos volgde met 5 min. 28 sec. en de Fransehman Pepln op de derde plaats met 5 min. 28.7 sec., hetgeen tevens een nieuw Fransch record beteekende (het oude stond op naam van Paul Rovayez met 5 min. 33 sec.);' van Hoorn kwam op de eervolle vierde plaats met den zelfden tijd als de Fransehman. Ook de Belgen vestigden op dezen afstand een nieuw record, want Huylbroeck verkreeg de vijfde plaats in den tijd van 5 min. 33.5 sec. (Vervolg pag. 3. 4e kolom) LICHTING 1945 Niet voor Duitschland, maar voor India IN TEGENSPRAAK met ver I schillende geruchten en onjuiste krantenberichten verneemt het A.N.P., dat er op het oogenblik geen sprake is van een bezetting van een deel van Duitschland door Nederlandsche troepen. De lichting 1945, welke thans ge keurd wordt en vermoedelijk in Mei a.s. in zijn geheel onder de wapenen zal zijn, is volledig be stemd voor den dienst in Indië. Slechts een garing contingent zal vermoedelijk, in Nederland blij ven. De verbindingen in de Zaanstreek Met ingang van Maandag 21 Januari zullen de Nederlandsche Spoorwegen een busdienst openen vah Zaandam over Uitgeest naar Beverwijk. De bussen staan bij de spoorwegstations. Nog steeds onrust in China Zoowel de Kwo Min Tang als de communistische leiders te Tsjoengking verklaren verontrust te zijn over de berichten, welke melding maken van gewapende botsingen in China met schending van de wapenstilstandsovereen komsten. Gevechten van vrij ern stige afmetingen doen zich voor in verschillende plaatsen, o.a. in Jingkau in Mandsjoerije. Deze betreurenswaardige incidenten vermogen echter geen afbreuk te doen aam de onderhandelingen te Tsjoengking, waar de politieke Volksraad blijft streven naar een regeling van alle politieke ge schillen tusschen de Kwo Min Tang en de communisten, aldus de correspondent van de Times. Ï>E ZUIVERING be+reft feitelijk alles en iedereen, maar in het bijzonder waren toch wel de kun stenaars. de ambtenaren, de stu denten en de pers in het parle mentaire geding. Men spreekt van een onbehagelijken en onzekeren Japansche krijgsgevangenen, die op Java werden ontwapend, aan het werk op het vliegveld te Batavia, waar ze onder bewaking van Britsche soldaten nieuwe startbanen moeten aanleggen. Anefo P. "QUIVERING, EEN BRON VAN KWEEEING en van onrust in het vaderlandsche gemoed, een voortdurend gevaar van splijting in het volk.... Dat blijft de conclusie ook na drie dagen van langademige debatten in de Tweede Kamer over de zuivering, naar aanleiding van hetgeen daarover in de Regee- ringsnota is medegedeeld. Verleden week Vrijdag is de Kamer er nog even mee begonnen, drie sprekers hebben zich toen lal en hooren, Donderdag en Vrijdag van deze week is de discussie .onendelijk" voortgezet. En het is er net mee als met de drank bestrijding, voor en tegenstanders komen nooit tot elkaar. toestand, zooals mej. Tendeloo. die de houding der eereraden en der bedrijfscommissies wel eens on zuiver noemde in verband met concurrentie-motieven. Er zit ze ker in de zuivering nog geen schot. Er loopen nog vele gestaak te burgemeesters rond. En wat de studenten betreft, was de alge- meene klacht deze, dat de z.g. on derteekenaars van de 'beruchte verklaring veel zwaarder gestraft worden dan de hoogleeraren. die tot de houdmg der onderteeke naars hebben bijgedragen. Trou wens, ook hoorde men sterk de klacht, dat, als zoo vaak. de klein tjes gemakkelijker slachtoffer worden dan de grooten Waar blijft het wetsontwerp inzake de zuivering der kun stenaars, vroeg o.a. de heer v. d. Goes van Naters, die toen nog niet wist, dat onge veer op hetzelfde oogenblik dit wetsontwerp bij de Kamer ■werd ingediend. Het ontwerp regelt de normen, eindelijk! waarnaar de kunstenaars ten aanzien van hun houding tijdens den bezettingstijd be oordeeld zullen worden en geeft de maatregelen aan, die tegen hen genomen moeten worden. FOUT OP FOUT is met de amb telijke zuivering gemaakt, be toogde de heer Sweens, R.K., het geen o.a te wijten is geweest aan de ondeskundigheid van het M.G., (Vervolg pag. 3, 4e kolom) Voor de weerberichtendienst maakt men den laatsten tijd op het K.N.M.I. te De Bilt dagelijks gebruik van de Radio- somne. Deze is aan een para chute bevestigd en beiden wor den door een ballon omhoog- gebracht. Zoodra de ballon de aarde verlaat zendt de Radio- somne een fluittoon uit, welke op den grond geregistreerd wordt. De leider van den weer- dienst rechtsmet de ballon even voordat deze omhoog ge laten wordt. Anefo/'t Sticht P. DE AMERSKA-TRIP Van de Nederlandsche journalisten Een speciale verslaggever seint ons uit New York: De zes Nederlandsche journa. listen, die thans op uitnoodiging van de Amerikaansche regeering een rondreis door de Vereenigde Staten maken, waren Vrijdag, avond de eere-gasten aan een diner, gegeven door de Neder, landsche Club te New York. De Nederlandsche kolonie was sterk vertegenwoordigd. Onder de aan. wezigen bevond zich ook de wnd. consul-generaal de heer v. Swin. deren. Verscheidene sprekers verweL komden 't Nederlandsche gezel, schap. Prof. J. H. Hellema sprak namens de Nederlandsche jour nalisten zijn dank uit voor de hartelijke ontvangst en gaf een beschrijving van het snelle her. stel, dat Nederland de afgeloo. pen acht maanden op velerlei gebied heeft beleefd. Hij ver. zuimde niet de aandacht te ves. tigen op Nederland's veelvuldige behoeften op economisch terrein. Prof. Hellema zeide vervolgens, dat het gezelschap Nederlandsche iournalisten zich had afgevraagd, op welke wijze het aan het Ne derlandsche publiek een getrouw beeld van de Ver. Staten zou kunnen geven. Hoewel in betrek kelijk korten tijd een uitgeshekt gebied moet worden afgelegd, zei- de prof. Hellema niettemin te vertrouwen dat de reis haar doel niet zou missen, n.l. Nederland 'n beter begrip bij te brengen van Amerika en omgekeerd. Het gezelschap zal een week in New York blijven en daarna een bezoek brengen aan Boston, De troit, Holland (Michigan), Chica go. San Francisco, Hollywood, Santafe. New Orleans, Washing ton en andere plaatsen Op de Donderdagochtend ge houden persconferentie, waar ca. 30 Amerikaansche verslaggevers aanwezig waren die den Neder- landschen, journalisten allerlei vragen stelden over den weder opbouw, de annexatie en Indone sië, bleek, dat men in de Ver. Staten over het laatste onderwerp slecht is ingelicht. De Nederlan ders konden heel wat misverstan den wegwerken!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1