Nieuuu D Nieuwe Britsche bemiddeling op Java DE GAULLE UIT DE POLITIEK Koning Leopold wil referendum Engelsche gezant uit Moskou naar Batavia ids- Voor Den HelderSchagen en omgeving ner°ens Bureaux: Veerdienst Enkhuizen-Stavoren gestaakt Met toestemming van Nederland DE 415 M.-COLF Amerik. philantroop geeft ton Reuze staking in Amerika Hij gaat boeken schrijven Regeering heeft daar bezwaar tegen japanners eten beter dan ge-interneerden DE VERJAARDAG VAN PRINSES MARGRIET ARI 1946 R ta uur. UUR ezit an- srlie- Ver- It U •held •aagt Ver vaald J. P. ertig •den- ken- tade- op Hotel" Pzn. \U al op uur, BOS. ver- C 1. weer ver- Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordliollanclscli Daublad Buiten Ggd U 't MAANDAG 21 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10836 ALKMAARLangestraat 42 A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69 tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank QE ENGELSCHE GEZANT te Moskou, sir Archibald Clark Kerr, zal zich als 'n speciale ambassadeur van de Britsche regeering, naar Batavia begeven, teneinde deze regeering in te lichten over de ontwikkeling in Nederlandsch-Indië en oip op alle mogelijke wijzen behulpzaam te zijn in het bereiken van een vriendschappelijke en bevredigende regeling. Deze maatregel is genomen met toestemming van de Nederland- sche regeering. r\IT BELANGRIJKE NIEUWS is Zaterdagavond medegedeeld in een officieel communiqué van het Engelsche Ministerie van Bui- tenlandsche Zaken. „Verlangend behulpzaam te zijn bij het bevorde ren van een spoedige regeling van de huidige politieke moeilijkheden in Nederlandsch Oost-Indië" zoo luidt de motiveering in dit com muniqué „welke regeling zeer menschelijk is, niet slechts voor een bevredigende uitvoering van de militaire taak, die zij op zich heeft genomen namens de geallieerden ten tijde van de Japansche over gave, doch ook in het belang van het algemeene welzijn van de volken van Nederlandsch-Oost-Indië en voor het herstel van vrede, stabiliteit en de welvaart in Zuid-Oost-Azië in het algemeen, heeft de Engelsche regeering onlangs te Londen verdere besprekingen ge voerd met vertegenwoordigers van de Nederlandsche regeering, onder wie dr. van Mook, den luit.-gouverneur-geneaal, die nu op weg is naar Java. waarschijnlijk vérgaande conse quenties met zich brengen in Zuid Oost Azië. ver buiten de grenzen van Java." In verband met het ijs is de veerdienst Enkhuizen-Stavoren gestaakt. De treinen, die .daar op aansloten, blijven echter volgens de gewone dienstre geling rijden. Sir Archibald Clark Kerr, de Britsche ambassadeur te Moskou, die den Engelschen opperbevel hebber te Batavia zal adviseeren en bijstaan, is reeds eerder te Londen aangekomen om aanwezig te zijn bij de algemeene vergade ring van de Vereenigde Volken. Hij zal nu binnen eenige dagen naar Moskou terugkeeren en hij zal zich dan direct van de Russi sche hoofdstad naar Batavia bege ven. Hij wordt tegen het einde van de volgende maand te Batavia verwacht. In Engelsche kringen te Lon den legt men er den nadruk op, dat sir Archibald zeker niet naar Batavia gaat als scheids rechter. Hij gaat om te zien welk advies en welke hulp hij kan bieden bij het regelen van een probleem dat Engeland in het bijzonder wenscht te zien opgelost, gezien het bijna da- gelijksche verlies van Engel sche levens, welke dit met zich brengt. Het bezoek, dat Sir Archibald Kerr als buitengewoon gezant aan Batavia zal brengen, wordt in alle Britsche Zondagsbladen vermeld De diplomatieke correspondent der „Sunday Observer" schrijft: „De missie van Sir Archibald weerspiegelt de overtuiging, die in Londen bestaat, dat in de langdu rige Indonesische crisis nu een be slissend moment is ingetreden en dat de kansen op het bereiken van overeenstemming thans groo- ter zijn dan ooit tevoren". Verder schrijft de correspondent: „Over- eensteming tusschen de Nederlan ders en de Indonesiërs op basis van de nu voorgestelde punten, zal Sensationeele geruchten hebben er geloopen over de 415 M.-golf, die door Rusland zou zijn opge- eischt. Wij vernemen dat deze geruchten voorbarig zijn. Deze golflengte blijft voorloopig nog voor de radio-uitzendingen in ons land in gebruik. Mr. Thomas J. Watson, een be kend Amerikaansch philantroop, heeft een bedrag van f 100.000. aan H. K. H. Prinses Juliana ter beschikking gesteld als bijdrage tot leniging van den nood van het Nederlandsche volk. Een minuut na middernacht (6 uur Nederl tijd) is de groot ste staking in een bedrijfstak in de Vereenigde Staten be gonnen, toen de 800.000 arbei ders van de Amerikaansche staalindustrie het werk heb ben neergelegd. Bij deze sta king, welke zich uitstrekt over 30 staten, zijn 1292 onderne mingen betrokken! Verwacht wordt, dat spoe dig 7 mïllioen arbeiders zon der werk zullen geraken, daar de bevoorrading van de be drijven, waarin deze arbeiders werken, wegens gebrek aan materiaal, zal moeten worden stopgezet Wanneer de staal industrie geheel effectief zal zijn, zal het totale aantal ar beiders, dat staakt in de Ver. Staten, ruim 1.500.000 bedra gen. Behalve de arbeiders in de staalindusrie, staken n.l. voorts nog 200.000 man in de electriciteitsindustrie, 263.000 in de vleeschindustrie en 175.000 bij General Motors. ^8on 04 Ieder aangewezen Bon „04 Leder" der lederkaart is op gebruikelijke manier aange wezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram ledor en/of rubber zolen en hakkenmateriaal. Met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van de groote sluis te IJmuiden, die men einde Maart zoover gereed hoopt te hebben, dat zij door middel van handlieren geopend kan.worden. Groote schepen als de „Oranje" zullen dan weer naar Amsterdam kunnen varen. v. d. Werff/P. DE HEER PALEWSKÏ, chef van het kabinet van ge neraal De Gaulle, heeft gis teravond medegedeeld, dat generaal De Gaulle zich defi nitief uit het politieke leven zal terugtrekken. Des avonds om half tien heeft Palewski zich met een boodschap van De Gaulle naar den President van de constitueerende ver gadering, Felix Gouin, bege ven. Men neemt aan, dat Pa lewski toen het besluit van den generaal aan Gouin heeft meegedeeld. Toen hij het bureau van Felix Gouin verliet, verklaarde hij, dat de brief, welke hij had over handigd. De Gaulle's onherroepe lijke aftreden bevatte. Palewski voegde hier aan toe: „Generaal de Gaulle trekt zich eveneens definitief uit de politiek terug.'' Hem werd gevraagd, wat de generaal zich thans voorstelde te gaan doen. Hij anwoordde: „Wel, de generaal schrijft boeken en heeft verschillende andere be zigheden." Hij verduidelijkte: „De generaal heeft zijn aftreden nog niet te kennen gegeven, doch hij is zijn post aan het verlaten." De M.R.P, weer aan de sptts Volgens politieke kringen zou de M.R.P. de formule voor een driepartijen-regeering hebben aanvaard onder voorwaarde, dat de regeering niet door een com- munistischen voorzitter zou wor den gepresideerd. Een ander AFPbericht zegt, dat de MRP haar houding nog niet had bepaald en op Maandag op nieuw zou vergaderen, doch de MRP zich naar een driepartijen- regeering scheen te oriënteeren. J^ONING LEOPOLD heeft tot de leden van de Belgische regeering een brief gericht, waarin hijverzocht op een door het parlement te bepalen datum een referendum te laten houden over zijn persoon, nadat de dossiers van het secreta riaat van den koning en van de regeering gelijktijdig zouden zijn gepubliceerd. De regeering heeft den koning reeds me degedeeld, dat zij dit voorstel, dat haar na de houding, die de koning eerst aannam zeer heeft verrast, niet kan aanvaarden. De Koning motiveert zijn voor stel met te zeggen, dat alles in het werk gesteld moet worden om te beletten, dat de kwesie omtrent zijn persoon de inzet van een verkiezingsstrijd wordt. Verder schrijft hij, dat over zijn handelingen weliswaar gediscus sieerd kan worden." maar dat het onmogelijk is niet te erkennen, dat België van al de landen, die door den geweldigen vloedgolf overstroomd werden, ,het snelst terug op krachten is gekomen, omdat het zichzelf niet verspild heeft in nuttelooze broederdoo- dende wisten tijdens de bezetting. De regeering merkt hiertegen over op, dat niettegenstaande 't conflict rondom den koning, het herstel van België in ruime mate verwezenlijkt kon worden. Daar entegen zou de voortzetting van de „onbehaaglijkheid" van dien aard zijn, dat de reeds verkre gen resultaten in het gedrang zouden komen Herinnerd wordt aan de weigering van den koning in 1940 van het dringend ver zoek van de eensgezinde minis ters, van geallieerd grondgebied of van de kolonie uit zich te blij den verzetten tegen den overwel diger. Het Fransche staatshoofd ge neraal de Gaulle is „onher roepelijk" afgetreden. Hij ver klaarde „ziek te zijn van de politieke manoeuvres". Auriol tijdelijk hoofd Vincent Auriol, de socialis tische vice-president onder gene raal de Gaulle, wordt nu hoofd der regeering tot een nieuwe pre sident is gekozen. Naar te Parijs verluidt zal de minister van bui- tenlandsche zaken. Bidault, niet naar de vergadering van de UNO te Londen terugkeeren voor de huidige crisis is opgelost. De Britten in Batavia zijn een actie begonnen om een einde te maken aan het plunderen van meubelopslagplaatsen, hetgeen aanzienlijke vormen heeft aange nomen. Ten Zuiden van Buitenzorg heeft een Britsch officier een Ja- pansch kamp geïnspecteerd, waar de krijgsgevangenen betere maal tijden bleken te genieten dan de geïnterneerden te Batavia! Te Bandoeng verspreidden Britsch-Indische soldaten een troep Indonesiërs, die de Chinee- zen aldaar intimideerden. Verder maakten zij den weg naar Pada- larang vrij, waarbij zij bijgestaan werden door de T.K.R. Ten Zui den van Soerabaj a raakte de Britsche artillerie slaags met In donesiërs. Te Semarang werd een aantal plunderaars gearres teerd. De koning heeft zich blootgesteld aan het verwijt de grondwet te mis. Kennen. Hij bracht een diepe schei ding in het land te weeg en heeft verwarring in de geesten gesticht Hij heeft verraders in staat gesteld een tragische dubbelzinnigheid in stand te houden. Dezen, dekten zich. vaak met 's Konings gezag' door lede ren dag in den dienst van den vijand staande persartikelen te laten ver schijnen. waarbij de neutraliteitspoli tiek van den Koning, wiens wijsheid zij huldigden; werd geplaatst tegen over de politiek van de regeering!, die samen met de Geallieerden den strijd tot de overwinning voortzetten. De Belgische monarchie, zoo ver volgt Minister van Acker in zijn brief namens den geheelen Ministerraad, steunt op den gemeenschappelijken wil der burgers, waarvan het Parle ment de tolk is. Het voorstel van den Koning is onvereenig'baar met de Grondwet en de parlementaire de mocratie. Het principe zelf der monarchie is in het geheel niet gesteld. Het door de Kamer verworpen referendum ware een gevaarlijk precedent schep pen voor de monarchie, die van erfe lijk, verkiesbaar dreigt te worden. TER EERE van Prinses Mar- griet, die Zaterdag drie jaar werd. is er in den lande overal gevlagd. Er was groot feest op het paleis Soestdijk. Het was al leen jammer dat Margriet's moe der, Prinses Juliana, ziek was. De kleine jarige kreeg veel ca deautjes en Beatrix en Irene hadden veel pret om de drukte, vooral toen een deputatie van de koopvaardij kwam, die peet is over de kleine Margriet. Zij bood een pop als matroos aan en Trix en Ireen kregen er ook een. De buurjongens gaven een echt wit konijn, dat volgens Trix erg krabde. Maar het was zeker zoo veel drukte van menschen niet gewend, zei de oudste van de ko ningskinderen parmantig. Onder de cadeaux was verder een hond je van de radiomenschen, die een speciale uitzending verzorg den. Da jarige prinses sjouwde dapper met het hondje onder den arm de kamer rond en Trix en Ireen kwamen nieuwsgierig kij ken, waar al die rommel van. draden en toestellen voor de uit- zend-apparaten. toch wel voor dienen moest..,,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1