Eichelsheim wint Alkmaarsche biljarttourncoi De Schermer is in rep en roer Nieuw NoordhoJIandsch Dagblad Installatie van burgemeester afgelast Serie van 345 caramboles van Teegelaar! TWEE JONGETJES VERDRONKEN Tragisch ongeluk te Grootebroek Van Eigen Erf MAANDAG 21 JANUARI 1946 Siad en O mlreU DEN HELDER DE EERSTE! Dezer dagen werd een bakker bekeurd wegens het te vroeg ver- koonen van versch brood. Er wordt weer opgelet en zoo wel kooper als verkooper wor den in hun eigen belang aange raden de bepalingen hieromtrent niet te overtreden. VLAGGENPARADE Met het gebruikelijke ceremo nieel had voor het Marine-insti tuut weer de vlaggenparade plaats, ter eere van de kleine Prinses Margriet, waarbij de commandeerende militaire auto riteiten aanwezig waren. Medewerking verleende het Stedelijk Muziekkorps oJv. den heer Sleinroth, dat later een rondgang door de bevlagde stad maakte en waarbij vele kinderen met oranjemutsen en -sierpen zich aansloten. Op Huisduinen vermaakte zich de oranie-getooi- de jeugd op het ijs. wat een al leraardigst sezicht was. Jammer dat we ook nu de staf- muziek weer moesten missen die juist bil deze gelegenheden dub bel op haar plaats was. OMROEPER IN HUISDUINEN „Huisduiner Belang" heeft voor het dorp een omroeper aangesteld die de voornaamste gebeurtenis sen e.d. op ouderwetsche manier bekend zal maken. Hiervoor werd de heer J. Pronk gekozen. REVUE VOOR MILITAIREN Wij willen gaarne nog even de aandacht vestigen op de revue avond van morgen, die in het Casino voor militairen en genoo- digden wordt gegeven. Het gezel schap dat optreedt belooft veel goeds en gezelligs, en dat zegt veel. En na afloop zal er bal zijn. dat trekt zeker INLICHTINGEN GEVRAAGD Op het politiebureau hier ter plaa se bevinden zich zes auto- wielen, waarvan de herkomst on bekend is. De wnd. commissaris verzoekt ieder, die autowielen mist of die inlichtingen over een en ander kan verstrekken, zich te willen vervoegen aan het politie bureau, Kerkgracht, WAAR WAS HET OM TE DOEN? Tn een woning aan de Keizer straat is ingebroken, waarbij een geldkist, inhoudende eenige brie ven. werd vermist. Later werd deze trommel mét inhoud echter weer teruggevonden in de tuin GOEDE O*VEN WORDEN VERDEELD De getroffen gebieden hebben, hoe kan het anders, een streepje voor bij het Hoede Kruis. Ook Den Helder hoort daarbij. Daarom ook komt hier wel eens iets, dat ergens anders niet te krijgen is. Zaterdag jl. werd via de buurt verenigingen jam huis aan huis uitgereikt, nadat reeds eerder iets dergeliiks voor kinderen was rondgedeeld. De goede gaven werden met blijde en hier en daar zelfs ver raste gezichten in ontvangst ge nomen. Maar ook de uitdeelers hadden pleizier in hun prettig en dankbaar werk. Opgewekt en vrooliik werd overal aangebeld, om met een vriendelijk woord de giften aan te bieden. Naar ver luidt zijn er nog meer verrassin gen in petto, zooals het uitdeelen van schoeisel en werkkleeding, dat echter zal moeten worden betaald. BOKSWEDSTRIJDEN Zondag werden, onder auspiciën van den Ned. Boksbond wedstrijden voor amateurs gehouden, waarvan de organisatie opgedragen was aan de Held. Boksvereeniging "De Ring". Van onze prominente boksers moest er helaas een uitvallen, ni. Jan Co- lijn, die door den ringarts voor dezen wedstrijd was afgekeurd. De partij ball zwaargewicht; tus- sehen H. Brons ("De Ring'" Den Hel. der) en W. Jansen ("De Ring" Haar lem" was van korten duur. Direct na den gongslag opende Brons den aanval en dreef zijn tegenstander verscheidene malen in de touwen en met een harden zrjstoot wist Brons binnen enkele oogenblikken Jansen knoc-out te slaan. Doordat Colijn niet kon starten was Brons bereid een tweede partij vrij gewicht ie boksen tegen diens tegen stander J. Rennes. In de eerste ronde wachtte Brons de gelegenheid af om een van zijn harde linksche stooten te kunnen plaatsen, maar Rennes gaf zich niet bloot. In de tweede ronde raakte Brons uitgeput en wist Rennes die technisch beter was. meer stooten te plaatsen. In de derde ronde had Brons niets meer in te brengen en werd geheel in -de verdediging ge drongen. Rennes won ten slotte op punten. In de partij "middengewicht" tns- schen Weisenborn en Klein beeft laatstgenoemde de overwinning op punten behaald. Klein was sneller en bewegelijker dan Weisenborn en oofc zijn voetwerk was uitstekend. In de eerste ronde wogen beiden tegen el kaar op. Weisenborn kalm. Klein daarentegen vlug en bewegelijk. In de tweede ronde wist Klein eenige goede stooten te plaateen en Weisen born werd gedwongen zich te verde digen In de derde ronde was het weer Klein die den toon aangaf en den strijd op punten -won. Verdere uitslagen waren: Veder ge wicht: P. Rol ("De Ring" Den Helder) wint van J. IJbergen IS.S.S. Alkmaar) op punten; A. Grolle ("De Ring" Den Helder) wint op punten van J, Zevenhek. Middpngewicht: P. Wit ("De Ring" Den Helder) won de partij tegen midden gewicht C. van Opzeeland (S.S.S, Alkmaar); N N. won de part-ij tegen P Wit ("De Rin«" Den Helder) O. J. van Leeuwen ("De Ring" Den Helder) wint van L. Goudsbloem 'SSS. Alkmaar). WeT+er gewacht: A C Luiers ("Ring" Den Heid°;r) wint van J. van Sloot-en ("Ring" Haarlem). De knock-out in de tweede ronde R v. Kleef ("Ring" Den Helder) ver liest op punten van P. Molenaar i w eesnerboksclub) T Ichtgewicht J. van Kouwen '""Rinr" Den Helder) verliest even eens op muiten van C. Lamers ("Ring" Haarlem). Vrij gewicht: Komman rleur (Den Helder) verliest van De Wit. die bui ten se woon snel was. Dp stijlpriizen werden toegekend 3an R. v. Kleef en P de Wit. De scheidsrechter Bervs*röm leidde den wedstrijd op uitstekende wijze. SCHAGEN INSTALLATIE WELPEN De Verkenners troep van St. Christoforus te Schagen wordt steeds omvangrijker. Telkens tre den nieuwelingen toemaar ook evenzeer wordt dan deze, dan gene padvinder geïnstalleerd. Zoo vond Zondagmiddag in bet groote lokaal van de School der Eerw. Zusters onder aanwezigheid van Ouders en leden van het groepscomité de plechtige instal latie van een aantal welpen- „Nestgidsen" plaats. Na het ope ningswoord van Akela Mos en een .Yell van de voltallige Horde wer den de ior.ge verkenners sink voor stuk door den Weleerw. Modera- 4 or Kap. Verhaar gezegend en door de Akeïa en Baghera resp. geïnstalleerd en ingekleed, nadat ze eerst in handen van eerstge noemde de Belofte hadden afge legd. Na de plechtigheid werden de jongens en Ouders door de Kape laan toegesproken. Hierin wekte hij de welpen o.m. op om vooral hun best te doen, de naam Ver kenner waard te worden, vooral door het bewaren van de eerbied in de Kerk en gehoorzaamheid aan ouders en andere oversten. Horman Baars feliciteerde de mn^ens en. Oitq ?rs namens de ge- hppip vprkennerii en ga* her. noe verschalende goede raadgevingen mep Verder werrt rio m5ddag ge vuld met verschilten de snelen waaraan ook mef groot enth "usi- qtrmo door de grootereo werd mee gedaan.' Met Wilhelmus en gebed ge volgd door een Goed Pad" kwam "oor allen het einde. CIRCUS KOMT Waarschijnlijk zal het circus ,Saltarino" in de maand Apiü ook naar deze gemeente komen BILJARTEN De einduitslag van de le en 2e kl. competitie van de Biljartvereeniging Holl. Noorderkwartier, clublokaal "De Posthoorn" luidt als volgt: le klasse: gew. rem. car.' brt. h.s. Th. Boekei 6 1 2367 139 149 J. Roggeveen 6 0 1172 151 45 C. Slikker 4 1 1839 167 48 G. Snaas 3 1 1087 175 45 J. Peetoom 2 2 1593 144 102 2e klasse; G. J. Pater 8 0 1211 154 46 C. Sprenkeling' 8 0 1137 186 43 J A. Schenk 7 0 1159 170 81 Jac. Smit 3 0 991 169 30 N Dissel 2 0 839 192 40 Jac. Stammes 2 0 836 227 23 In de le kl. was het de heer Boe kei die met 13 winstpunten en een algemeen gemiddelde van 17.03 kam. pioen werd. Door oproeping voor militaire dienstplicht van den heer C. Stikke^man is deze klasse met vhf snelers afgewerkt Hierdoor is een op°n plaats ontstaan welke zal wor den aangevuld door één der sterkste spelerc uit de 2e kl. Deze plaats zal door Pater worden ingenomen, die met 15 winstpunten en een ale.'emem semidd°ide van 7 86 kampioen 2e kl werd Ook de heer Schenk eaat met 14 n-mstnunlen en een algemeêh ge- Tvnrfvipicle van 6 82 oveT nnnr de le kl. Hierdoor -^ordt de heer Snaas raet 7 winstpunten en een algemeen gemid delde van 6.21 teruggeplaatst naar de 2e klasse. HARD»yTl>F,?n OP DE SCHAATS Direct partij trekkende van den weer ingevallen vorst, orga niseerde het bestuur der Sehager IJsclub een k-ortebaan hardrijde rij op schaatsen voor amateurs op de baan aan de Laurierstraat. Het eenigszins mildere weer, had een menigte schaats, en ijs- sportliefhebbers naar de baan laten optrekken. Bereidwillige handen hadden de met stof on. dergestoven baan spoedig van deze hindernis bevrijd, waarna aldra een prettige drukte op de baan heersehte. Aan de wedstrijden werd door 26 man deelgenomen, veelal ook uit de omgeving. Gezien de ge ringe bekendheid, die aan een en ander gegeven was, mag dit op zichzelf een succes heeten. Na een felle kamp, waarbij o.a. de 1ste prijswinnaar bewees een goed wedstrijdrijder te zijn, door de spanning er in te laten hou den, kwamen de volgende 4 als winnaars uit het strijdperk: lste prijs 60.G. Goed te Oudesluis; 2de prijs f 40.K. fteijne Jr, Schagen; 3de prijs f 25.C. Schoen Jr. te Stolpen; 4de prijs f 10.R. Homan te Wieringerwaard. Om half 6 reikte de wnd. bur gemeester van Schagen met' een toepasselijk woord de prijzen aan de winnaars uit. Over de hoofden van de aan wezigen heen richtte hij vervol- Schermerhom en vooral Noord en Zuid-Schermer zijn in rep en roer, tengevolge van de benoeming per 16 Jan. jl van den Heer W J. Driessen tot Burgervader dezei gemeenten. Wat toch is het geval? Woensdag zou de offirieele in stallatie plaats vinden. Zooals het betaamt bij dergelijke gebeurte nissen, was i.c. door den loco burgemeester. den Heer Valburg de bevolking verzocht, den nieuwen Burgemeester waardig te ontvangen. De dorpsomroeper had al uitgeklonken, dat het geheele dorp werd verzocht te vlaggen en de gemeentenaren, verheugd ein delijk weer een burgemeeste- te bezitten, deden zulks sponlaan Totdat er een kink in den kabel kwam. Het was eenige gemeente naren namelijk ter oore gekomen, dat onlangs de commissie lot zui vering van gemeenteambtenaren advies tot schorsing van den heer Driessen als ambtenaar ter secretarie der gemeente Castri- cum had uitgebracht, In verüand met diens houding in den bezet tingstijd. Hij zou o.a. hebben deel genomen aan de graafwerkzaam heden in de duinen ten behoeve van de Weermacht en zelfs andere gemeentenaren daartoe hebben aangespoord. En hangende deze zuïvermgs- kwestïe is de benoeming afgeko men tot burgemeester. Onmiddellijk toen dit was door gelekt, heeft de raad van Noord en Zuid-Schermer vergaderd en men stelde zich op het standpunt: een dergelijken burgmeester wil len wij niet! Schermerhorn en Noord en Zuid Schermer zijn gemeenten die mas saal en eendrachtig waren in hun verzet tegen den vijand. Zij heb ben bloedige offers gebracht en er liggen meerdere graven van ille gale helden. Begrijpelijk dus. dat. de bevol king zich op het standpunt stelt: wij willen wel een burgemeester, maar dan een die volkomen smet teloos is! Unaniem werd besloten, dat mocht burgemeester Driessen zijn intrek nemen in de gemeente er niemand bij zijn installatie zou tegenwoordig zijn. Dat zou natuur lijk het begin van het einde be- t eekenen. Toen men tot dit besluit geko men was, oordeelde men het beter, van een en ander burgemeester Driessen in kennis te stellen die het daarop wijselijker bleek te vinden niet te komen. Misschien is dit ook beter, want er heerscht momenteel in den Schermer een stemming van: als ie toch komt. 'taan wij niet voor de gevolgen in. De installatie is dus voorloopig afgelast. Of zij ooit nog' doorgang zal vinden? Dat hangt er van af. Men zou thans hij de hoogste instanties stappen ondernemen, om klaarheid in deze zaak te brengen. Eerst wanneer zou blij ken, dat het advies van de zuive ringscommissie ongegrond zou zijn. is de burgerij bereid, den heer Driessen- als Burgemeester te er kennen en hem met vertrouwen tegemoet te treden. In het andere geval, moeten wij er niets van hebben, zegt men in den Scher mer, Intussehen zit men met het uit zonderlijke geval, dat de gemeente wel officieel een burgemeester heeft, doch een die als zoodanig nog niet fungeert. En de Schermer wacht.... Zoo is dan Zondagavond het vierdaagsehe tournooi om 't kampioenschap van Neder, land klein biljart, cadre 35/2, te Alkmaar geëindigd met 'n overwinning van Eichels. heim. Deze biljarter heeft in deze wedstrijden den meest con. stanten vorm getoond. Spanning was er bij de laat ste wedstrijden in overvloed. Hieronder laten wij een ver. slag volgen van de wedstrij den van Zaterdag en Zondag De partijen van Zaterdag Teegelaar 400 6 193 68.66 Lubach 297 6 158 49.50 Wevers 400 11 194 36.36 v. Bokhoven 184 11 101 16.72 Eichels helm 259 12 129 21.50 v. d. Veen 400 12 102 33.33 Schmidt 400 6 267 66 66 De Cock 191 6 89 31.83 Wevers 177 6 91 29 50 Lubach 400 6 241 66.66 gens nog hei woord tot alle ouders van Schagen. De grenze. looze baldadigheid van de Seha ger jeugd had dit evenement bij kans teniet gedaan. Jeugdige onverlaten hadden nl. de kamraderen van het motor, gemaal bij de baan totaal ver. nietigd. Laten de ouders toch eindelijk eens beseffen, dat aan deze vernielzucht, die zijn weer ga niet vindt, met alle middelen paal en perk gesteld dient te werden. SINT MAARTEN DIENSTPLICHT Bei aarrtai dienstplichtigen in deze gemeente bedraagt veertien. Mochten er evenwel nog jongemannen zijn, geboren in het tijdvak van 1 Januari 19251 December 1925, die geen op roep ontvangen hebben, dan dienen deze zich terstond aan de Secretarie te vervoegen. STEUN WERKLOOZEN De werkloozen, die een kaart van het Arbeidsbureau hebben gekregen en aangesloten zijn "bij het N.V.V. of bü den Katholieken Bond, dienen zich voor uitbetaling van de over- bruggingsuitkeering te vervoegen bij J. de Vet te Sint Maarten, die vooin verdere behartiging zorg draagt. Zoodra de vaderlandsche kippen eindelijk weer hun plicht inzien en hun eieren beschikbaar willen stellen voor Pels' Advocaat zal dit -smakelijk, goudgeel artikel de harten van onze dames-cliënten weer ver overen Pels Zoon Alkmaar (Ingezonden mededeeling) Zaterdagmiddag had te Grootebroek een ernstig on geluk plaats, het verrader lijke jjs, eischte niet minder dan twee slachtoffers; twee gezinnen werden in rouw gedompeld. De 8-jarige Everardus Oud Pz., geraakte met een kameraaadje, de zevenjarige Simon Groot Gz., top een slee gezeten welke door een der broertjes geduwd werd) in een wak. met het droevige ge volg dat de kinderen onder het ijs schoten. Op het geschrei van het kleine broertje kwam even la- wak. doch mocht er slechts in Jacob Essen Jzn, begaf zich zelfs onmiddellijk nog te water in het wrak. doch mocht er slechts m slagen een der twee onder het ijs vandaan te halen, het andere kindje werd na eenigen- tijd met een stok opgehaald. Pogingen de levensgeesten op te wekken mochten bij beiden helaas niet meer baten. Teegelaar 204 7 87 29.14 Eichelsheim 400 7 170 57.14 Schmidt 228 14 76 16.28 v. Bokhoven 400 14 96 28 57 v. d. Veen 400 9 155 44.44 De Cock 394 9 162 43.77 De partijen van Zondagmiddag v. dVeen 400 10 98 40.— Lubach 259 10 85 25.90 Wevers 400 14 135 28.57 de Cock 366 14 123 26.11 Schmidt 373 9 132 41.44 Teegelaar 400 9 113 44.44 Eichelsheim 400 11 172 36 36 v. Bokhoven 399 11 107 36.27 De Cock 176 8 59 2125 Lubach 400 8 160 50. v. d. Veen 164 9 36 18.22 Wevers 400 9 139 44.44 Eichelsheim 4fi0 18 117 2222 Schmidt 374 18 68 20.77 v. Bokhoven 142 3 123 47.33 Teegelaar 400 3 345 133.33 De totaal-uitslag van het tour. noot is; pnt. gem. h.s. 1. Eichelsheim 11 35 41 172 2. Teegelaar 10 49.52 345 3. Wevers 8 36.76 209 4. v. d. Veen 8 31.66 178 5. Sehmidt 7 31.40 267 6. v. Bokhoven 28.44 151 7. Lubach 4 41.98 241 8. De Cock 2 27.60 162 Uit dezen uitslag blijkt, dat Teegelaar met eere de tweede plaats bezet en dat het gemid. delde van Lubach, ondanks slechts twee gewonnen partijen, er zijn mag. Na afloop der wedstrijden hield jhr. Molerus, voorzitter van den Ned. Biljartbond, een geestige toespraak. Hij prees het werk der Centrale Commissie Alkmaar en in de twee jaar van haar bestaan heeft het hondsbe. stuur wel bemerkt, dat er door haar belangrijk werk is verricht in het belang der hiljartsport. Dank bracht jhr. Molerus ook aan den heer Witte en uitte zijn waardeering voor de voortreffe. lijke entourage van Het Wapen van Heemskerk voor deze wed. strijden. Hij wenschte. dat het overal zoo was. Met een terug, blik op deze wedstrijden, vroeg spr. zich af waar we naar toe gaan. Als men zich realiseert, dat er 55 series boven 100, 4 boven 200 en zelfs één serie van 345 caramboles gemaakt zijn. De eenige oplossing voor der. gelijke spelers zag spr. in den overgang van het kleine naar het groote biljart. Daarna feliciteerde spr. den winnaar van het tour. nooi en overhandigde hem met een hartelijke toespraak de kam. pioensmedaille. Namens de commissie Alkmaar werden hem bloemen aangebo den. Teegelaar sprak namens de 8 deelnemers een dankwoord. Hiermede behoorde dit tour nooi weer tot het verleden. Het wasuitstekend geslaagd en de commissie Alkmaar en om streken kan met genoegen op dit tournooi terugzien. WAN OFFICIEELE ZIJDE worden maatregelen geno men tegen het smokkelen van jonge paarden uit. ons land naar België De zetel van de N.V. Philips Gloeilampenfa briek, en van de N.V. Gemeen schappelijk bezit van aandeelen Philips Gloeilampenfabriek, welke in verband met de oor logsomstandigheden van Den Haag naar Willemstad op Cu rasao was verplaatst, wordt naar Eindhoven overgebracht. Er is een legerorder ver schenenwaarin tot een dras tische beperking van de rij snelheid en tot de uiterste dis cipline wordt aangespoord In Rotterdam is de schrijver Philipp Exel, van wien vele historische jongensboeken zyn verschenen, plotseling overle den. De waarnemend burge meester van Haren (Gr.) Mr J. Klaasesz is benoemd tot twee den secretaris van de weten schappelijke afdeeling van de organisatie der Vereenig de Volken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2