4fend$en aankomende Bediende Wal God verbonden beeft. V00BJAABSCURSUS 1846 CABARET-AVOND INDIAN Agent: D. J. VERMEULEN Uitvoering te Zijdewind „Onder eigen vlag" Uitgeverij „De Telg" NED. TALEN INSTITUUT BON Vnu 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad Meubelmakers leerling VEREENIGING PRO JUVENTUTE „De taak der Voog- dijvereeniging" Jn. v. Wonderen Veeverloskundige Telefoon 12 Midden-Beemster IJSCLUB S. I. S. Warmenhuizen NATIONALE WEDSTRIJD op de prikslee OPENBARE VERKOOPING Bergen N.H. Notaris W. Appel OPROEPING Ned. Staatsloterij TREKKING le klas 4 Februari 1946 Mevr. M. Brommer- Kraft Is Uw maai- machine defect? KRAAKMAN KANTOORHULP Chem. Wasscherij en Ververij S. KROM N.V. - ALKMAAR vrouwelijk personeel naaisters en eenige kleermakers BAL NA Nog plaats voor eenige Dames en Heeren Langestraat 48 - Tel. 3750 De Gezagstroepen KATHOLIEKE LEESBIBLIOTHEEK GEOPEND .ROTTERDAM* BBC ALLE SOORTEN POOTAARDAPPELEN J. P. BEEMSTERBOER - Warmenhuizen LANDARBEIDERS SCHEERMESJES nu weer ZONDER BON Internationale Handelshuis WILT GIJ ACHTERBLIJVEN als anderen zich ontwikkelen? INSTITUUT G. M. JELLAMA Wij kunnen thans weer aanbieden BRANDHOUT, kachelklaar Gerrit Minkema - Schoor! Modevakschool „ENSAID" Leert teekenen, knippen en naaien. MAANDAG 21 JANUARI 1948 1896 9 FEBRUARI 1946 hopen onze geliefde Ouders en Grootouders J. W. BOERSEN D. BOERSEN—HES hun 50-jarige Echtvereeni. ging te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. De H. Mis uit dankbaar heid worcït opgedragen in de Parochiekerk van den H. Laurentius, Ver- dronkenoord, op 10 Febr. 's morgens 9.15 uur Receptie 10 Febr. in 't Café Hecker, Verdronkenoord van 3—4 uur Alkmaar, Keizerstraat 12. Openlijk dank aan de H. Maagd Maria voor verkregen gunst door het houden van een noveen der Drie Wees gegroeten. M. O. te Beemster. Mevr. Worm den Brink te Alkmaar, vraagt per 1 Febr. net R.K. tweede meisje leeftijd 15—20 jaar. Aanm. 's avonds tusschen 7 en 8 u. Er biedt zich aan: een R.K. Boerenzoon, die wil gaan trouwen, zoekt een passende betrekking; goed kunn. mel ken en met paarden kunn. omgaan en alle boerenwerk kunn. verrichten. Huis moet disponibel zijn. Br. bur. van dit blad onder nr. 15768 Gevr.een boerenknecht goed kunn. melken, leeft. 1417 jaar. J. Louwe, Hoe- verpad 471 te Alkmaar. of AANKOMEND MEUBELMAKER gevr. WARMER, Ritsevoort 3 ALKMAAR DAGMEISJE gevraagd voor enkele of alle dagen bij C. DE BOER Wz. te Zuid- Seharwoude. Gevraagd met 1 Maart: Vast werkman, best kunn. melken Huis en tuin disponibel. C. Waiboer Schermerdijk te Oterleek. Te koop een PRIMA LUID SPREKER. Te bevr. Korte Landstraat 9 te Alkmaar. Handelscorrespondentie Engelschman Oxford Uni versiteit leidt U in zeer kor ten tijd op voor het diploma Engelsche handelscorrespon dentie. Br. no. 00947 bureau van dit blad. in het Arrondissement Alkmaar BIJEENKOMST op Za terdag 26 Januari a.s., des namiddags te 3.45 uur, in het Gebouw der Vrijzinnig Hervormden. Heul 3, Alk maar. De heer J. G. HA REMAKER, Voorzitter der Voosdiivereen. „Kinder- zorg" zal een LEZING houden over: Belangstellenden zijn van harte welkom! HET BESTUUR Uitknippen en bewaren Overal te ontbieden Dag en nacht geopend. IJs en weder dienende om het kampioenschap voor Noordholland op WOENSDAG 23 JAN. Eerste prijs: Kampioens beker (wisselprijs) plus f 60.Tweede prijs: f 40. Derde prijs f 20. Aanvang der wedstrijden 13 uur. Lengte baan 150 meter. Opgave voor deel name: telefoon K 2269 - 200 of aan de baan. op Dinsdag 22 Januari a.s. te 2 uur (3 uur beginnen) in Café „HILBRAND" a. d. Dorpsstr. te Bergen N.H. ten overstaan van: te OBDAM, van: 1. Een BURGERWOON HUIS met erf. Hoop- weg 6, gr 3.75 A., beh. tot de nalatenschap v. wijlen Corn. Weijers; in huur bij S. Wage- maker voor f 6.- p. w 2. Een WOON- en WIN KELHUIS met afz. bo venwoning, Oldenburg- laan 15 en 15 a, samen gr. 2.48 A verhuurd voor f 12.en f 5.25 per week. 3. 't PENSIONGEBOUW, gen „Kennemeroord", bev. 20 kamers m. zo merhuis. erf en tuin, Breelaan 53, gr. 14.27 A, in gebruik bij de Gezagstroepen v f 31.- per week. Nadere inlichtingen ten kantore van Not. Appel voorm. en op Vrijdagen v. 112 uur in diens zitlo- kaal. café Switzer. „de Kroon", Waagplein 24 te Alkmaar. Ondergeteekende door 't Nederlandsche Beheers instituut benoemd tot be windvoerder over: a. den Heer LOUIS PRINS, gewoond hebben de Kanaalkade 38 a, en b. Mejuffr. JEANNETTE PRINS, gewoond hebben de Emmastraat 51, bei den te Alkmaar en c. namens de overige be windvoerders over erfge namen en aanwezige erf genamen van wijlen Me juffrouw ALIDA PRINS, gewoond hebbende Em mastraat 51 te Alkmaar en overleden te Amster dam op 11 November 42, roept een ieder op. die iets te vorderen heeft of verschuldigd is aan bo- vengenoemden of een hunner, dan wel geld, be scheiden. goederen of za ken van welken aard ook onder zich heeft uit wel ken hoofde ook maar, hiervan mededeeling te doen binnen 8 dagen na plaatsing dezer annonce aan den ondergeteekende. Nalatigheid is strafbaar. De Bewindvoerder voorn., A. A. ORT, Accountant Nassauplein 24, Alkm. Kantoor Langestraat 53 in de Rotterd. Bank Alle prijzen worden con tant uitbetaald Toezending van loten na ontvangst van postwissel of giro op postrek 210771 De Collectrice: maakt haar vakkundig correct! Overal aan huis te ontbieden. Tevens te koop een handnaaimachine en een kinderwagen. HONDENWEG G 99 HEERHUGOWAARD (m. of vr.) gevraagd, goed bekend met typen, goede ontwikkeling en liefst kan toorroutine kan direct geplaatst worden Brieven met uitvoerige inlichtingen en verl.- salaris onder no. 15667, aan het Bureau van dit blad. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de expeditie vrouwelijk personeel wat opgeleid wenscht te worden voor chem. strijkster GEVRAAGD: (m. of vr.) Voor af deeling Boekhouding. Sollicitaties te richten aan de NOORDHOLLANDSCHE BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ te Oudkarspel. op DINSDAG 22 JANUARI 1946 van de R.K. GEM. TOONEELVEREEN. „ONDER ONS" in de zaal BLANKENDAAL Opgevoerd wordt: ii ii Aanvang 's avonds 7 uur Clubs voor R.K. BEGINNELINGEN, GEVORDERDEN, VERGEVORDERDEN Inschrijving op werkdagen van 9.30— 12.30 en van 13.3018 uur, tot uiterlijk Woensdag 23 Januari Ook privélessen kunnen thans weer besproken worden presenteeren op 24 en 25 JANUARI a.s. een getiteld Kaarten a f 1.belasting inbegrepen, verkrijgbaar bij Boekhandel K. ter Brug, Choorstraat 1 - Alkmaar Gevraagd: pl.m. 2000 M2 Sierteeltvergunning, open- grond B; ook ruilen voor tuinbouw-teeltvergunning (warmoezerij gewassen). Aanb. met prijsopgaaf aan J. J. v. d. Does, Hoflander- weg 109 A te Beverwijk NH Te huur: Vit H.A. BEST BOUWLAND In de Moer beek. Te bevr. bij J. EEKEN Kleine Noord 14, Hoorn. LAAT 194 - ALKMAAR Dinsdags en Vrijdag van 89.30 uur. Uitsluitend v. volwassenen De nieuwe Indian 500 c.c. is gearriveerd, prijs f1590.- Leverb. op aankoopvergunning. Ziet de etalage LAAT 159 TELEFOON 3760 ALKMAAR BURGTELLE GENBTR A AT 3} AMSTERDAM DAT GEBEURDE HIER11.98 kroniek van vUl Jaar oorlog tesamen met 1945 HET LAATSTE OORLOGSJAAR 1.95 vormt het een overzicht van alle feiten en data uit de tweede wereldoorlog. Nu zijn het nog twee aardige boekjes. Straks vormen zij een waardevol documentair bezit. TAN DOLLEN DINSDAG TOT DB BEVRIJDING ls de titel van een beschrijving (door J. O. Raatgever Jr.) van de laatste 8 oorlogsmaanden in het Westen van ons land. De eerste druk ls weggevlogen. Bestel nog heden een exemplaar van de tweede druk, welke einde Januari gereed komt. De prijs ls 8.90 KEEP SMILING een bundel met 15 lithografieën van Willem Beek. FOKKfl SIMONS M 2.90 een bundel novellen van Bob de Lange HOLLAND, ONS VADERLAND 5.90 Roman uit den bezettingstijd. J. L. Eggermont, ver haalt van de „stille" strijd ln Zeeuwsch-Vlaanderen aan de Belgische grens. Deze roman verschijnt begin Februari. BERIJMD VERZET 2.50 Een bundel verzetspoëzie Kent U de PRENTENBOEKJES van DE TELG? Uw klnderea£ willen ze graag leeren kennen. DOKTER LANGPOOTMUG f 0.75 HET ARME BOERTJE0.75 ANKIE IS JARIG 1.25 TWEE KONINKJES OP STAP 1.25 Elke boekhandelaar kan onze uitgaven leveren. leerden reeds 15000 militairen in dienstverband met onzen schrif telijken cursus, samengesteld voor hel Departement van Oorlog. Een beperkt aantal burgers kan deze, lessen ook volgen. In 22 lessen Malefsch leeren mei ollicieelen cursus. Lesgeld 2.90 per maand, 14.50 totaal. ENGELSCH 2.50 p. mnd. Fransch, Duitsch, stèno, boek houden, middenstandsdiploma Opleiding practijkexamens. EERST. ILLEGAA u nationaa: 152 Gratis proefles vani naam adres te TE KOOP GEVRAAGD: Handel in Pootaardappelen gevraagd voor het verrichten van werkzaam heden bij diverse lanndbouwers in de Wie- ringermeer (vrij bedrijf). Persoonlijke aan meldingen vóór Woensdag 23 Januari a.s. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar (afd. landbouw) of bij één der bijkantoren te Hoorn Enkhuizen, Schagen of Den Helder. H.H. WINKELIERS - COIFFEURS - DROGISTEN De bekende „DROGIST" en „COIFFEUR" mesies kunnen wij binnenkort weer leveren in de van ouds beroemde kwaliteit. Bestelt ons nog heden De bekende „ANIMO'' mesies uit voorraad leverbaar in voor-oorlogsche verpakking en ZONDER BON. Orders aan het Vondelstraat 60 - Amsterdam Alleenvertegenw. voor Noord-Holland der „Indiana" 'Scheermesjesfabriek Volg onzen mooien duldeliik geschreven cur sus voor MIDDENSTANDSDIPLOMA of voor het ADM. DIPLOMA VOOR DEN LAND- EN TUINBOUW. Examen volgend voorjaar. Vraagt gratis prospectus en proefles. Dir. J. BOTMAN Leeraar Boekhouden M.O. Bovenkarspel en franco huis k fl.40 per mand. Tevens 10.000 TAKKENBOSSEN, fracco huls, f 0.25 per stuk. Min. afname 300 st. d contant. Hout- en Aannenmersbedrijf VOORWEG C, 135 Stationsweg 58 - ALKMAAR Telefoon 4470 Grondig en degelijk onderricht. Ochtend middag en avondlessen. Inschrijving dagelijks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4