Nieuuu INDONESISCHE SITUATIE VOOR ™EER™NZEN DEN VEILIGHEIDSRAAD H. M. DE KONINGIN EERT ZEEHELDEN LOONSVERHOOGING ruman pleit voor Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: „BESLISSEND STADIUM" „Militaire acties tegen de plaatselijke bevolking bedreigen den wereldvrede BURGEROORLOG IN GRIEKENLAND Reddingspoging met den dood bekocht „Gij hebt den roem van onze driekleur hoog gehouden Zakendoen een kwestie van publiek vertrouwen Radiotoestellen op komst Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1-20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God U nergens veilig fVondel DINSDAG 22 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10837 ALKMAARLangstraat 42A - tel. 4330 (K 2200) IIOÓRN: Draaf singel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank DE INDISCHE KWESTIE is, volgens Britsche pers-opvat tingen. in een beslissend stadium. Dit houdt verband met de spe ciale zending, waartoe de Engel- sche regeering besloten heeft. Zij zendt een ervaren diplomaat. Sir Archibald Clark Kerr, thans am bassadeur te Moskou, naar Ba tavia.- waar hij intusschen eerst over ruim een maand, nl. eind Februari, zal aankomen. Deze belangrijke, bijna sensa- fioneele zending, geschiedt met goedkeuring van onze Regeering, die er reeds mee op de hoogte moet zijn geweest, toen in onze Tweede Kamer het debat over Indië gaande was. Zij kop er waarschijnlijk, ook vertrouwelijk, niets van zeggen; wellicht had de Kamer een ande re beslissing genomen over de motie-van Poll, wellicht zou deze ingetrokken ot achterwege geble ven zijn. Wellicht ook niet. Want de be voegdheid, die in de motie tot uiting kwam, zou gebleven zijn. De motie uitte géén wantrouwen in het Regeeringsbeleid d.i. het beleid van Van- Mook, dat de Re geering uitdrukkelijk dekt maar keurt dat niet goed, eerder is ze een uiting van onbevredigd heid en wrevel^ daarover. Waar er over de motie-van Poll een en ander te doen is, en1 daarover uit Indië en Londen zoodanige tendenz-berichten wor den verspreid, dat van een wei nig-bewonderenswaardige agita tie tegen een democratischè be slissing van het Nederlandsche parlement kan worden gesproken, mag over het tijdstip van de En- gelsche beslissing inzake de spe ciale gezantsmissie geen ondui delijkheid blijven bestaan. Er is veel critiek geweest over onze officieele Indië-voorlichting in het buitenland. Een reeks mis verstanden moest nog enkele da gen geleden in een feitelijk toe vallige conferentie van de zes Nederlandsche journalisten in New-York worden rechtgezet. Moet de zending van Sir Archi bald mede gezien worden als een correctie op ons voorlichtings tekort? En hoe staat het met onze of ficieele voorlichting in Indië? Was de klinkkare onzin, die daar aan Indonesische en Brit sche zijde over het Indische Ka merdebat is verkocht, niet te voorkomen geweest? Men heeft de strekking van de motie-van Poll daar niet begre pen, zegt de R.V.D. nu, maar die strekking was toch duidelijk ge noeg. vooral als ze gezien wordt in het raam van de debatten. Kent men de strekking van die debatten daar niet, of wil men haar niet verstaan? De verschillende commentaren doen eerder het vermoeden rij zen van sabotage dan van den ernstigen wil tot goed begrip. Overigens is het geen wonder; dat Sjahrir c.s. dachten, dat de uitzending van een Kamercom missie het eigenlijke Regeerings beleid zou „doorkruisen''; dit heeft minister Logemann bij zijn motiveering tot afwijzing van de motie wèl gesuggereerd. Maar als Indonesische, Neder landsche en Britsche kringen en kranter in Batavia en elders spreken over „een beslissing van de Nederlandsche Regeering", dan moesten en konden zij weten, dat hier slechts sprake was van een „wensch" der Kamer. Ook is er geen sprake van een „koninklij- ke" commissie, die „aan onder handelingen wil gaan meedoen", doch van een parlementairè com missie, die zelf eens wil kijken, wat er aan de hand is. En voorts is er geen sprake van, dat deze commissie de handelingen van Van Mook gaat controleeren, doch slechts hiervan, dat zij door eigen waarneming het parlement wil voorlichten. De Regeering heeft niet o n t- k e n d, dat de voorlichting te kort schiet; zij heeft dit alleen geëxcuseerd. En de vreemde agi tatie rondom de motie-van Poll bewijst het nog eens ten over vloede. Zij bewijst ook. wat de Oekraïne heeft gevraagd het Indonesische probleem voor den Veiligheidsraad te brengen. Rusland heeft gevraagd de situatie ïr Griekenland voor dezen raad te brengen. Waarom Oekraïne? Wel, Oekraïne is een Sovjet-Russische republiek en de situatie in Azië laat de Sovjets niet onver schilligBovendien is het tournooi van Euwe, Tartakower en Pomar niet het eenige waar aan schaakzetten wordt ge daan: ook op en rond de Uno is dat het geval, de politiek is een schaakspel.... En zoo doet de Sovjet-politiek een tegen zet tegen het 'lastige geval met Iran en het brengt den pion Griekenland mee in den aanval.Met het veto op den achtergrond! |N DEN BRIEF, waarin de Oekrainsche delegatieleider Manuilski de Indonesische kwestie bij den Veiligheids raad aanhangig maakt, zegt hij, dat in Indonesië „reeds gedurende eenige maanden militaire acties worden onder nomen, welke gericht zijn te gen de plaatselijke bevolking, waaraan zoowel Engelsche strijdkrachten als Japansche gewapende strijdkrachten deel nemen. Naar het oordeel van de Oekrainsche regeering schept deze situatie een staat van bedreiging tegen de hand having van den internationa- berichtgeving over den gang van zaken in Indië voor ons volk in zoovele gevallen waard is! Tenslotte is ook de missie-Ar- chibald geen bewijs, dat de we reld over Indië voldoende op de hoogte is! Wie zou intusschen niet wenschen. dat de komst van den nieuwen Engelschen bemiddelaar inderdaad het beslissend sta dium voor Indië zou inluiden; de feitelijke ontwikkeling der verhoudingen maakt concessies onvermijdelijk: moge het echter zoo zijn. dat zij het vitale belang, de eer en de waardigheid van het Koninkrijk ontzien! len vrede en veiligheid, welke wordt omschreven in artikel 34 van het handvest. De Oekrainsche delegatie vraagt den veiligheidsraad om de noodzakelijke onderzoekingen te doen en de maatregelen te nemen, waarin het handvest voorziet om aldus een einde te maken aan de tegenwoor dig» situatie". In Griekenland is het woer mis, er heerscht in een deel van het land burgeroorlog. Tweeduizend Grieksche monarchisten, die vol gens eerdere berichten de stad Calamata aan de Zuidkust van den Peloponnesus hadden bezet, hebben zich voor den aankomst van de regeeringstroepen terugge trokken in het dorp Gardiki, on geveer acht kilometer ten Noor den van Calamata, en zich daar verschanst. De bevelhebber van de Nationale Garde heeft hun een ultimatum gesteld. Bij een poging om een jongen, die door het ijs was gezakt, te redden, zijn dezer dagen op de Melanen te Bergen op Zoom twee broeders van het Instituut „St. Marie" n.l. br. Archangelus (F. Nieuwenhuizen uit Den Haag) en br. Laurentius (C. Lester uit Am sterdam) te water geraakt en ver dronken. De jongen wist zich bo ven water te houden en werd ge red. Reeds spoedig had men de lijken van beide slachtoffers, die respectievelijk 25 en 28 jaar oud waren, geborgen. Gistermiddag heeft H. M de Koningin in de gehoorzaal van het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam onder scheidingen uitgereikt aan 37 le den van de Nederlandsche koop vaardij, die zich gedurende den oorlog door moed en dapperheid onderscheiden hebben. IN ZIJN BOODSCHAP aan het Amerikaanschc Congres, dat vergaderde voor de begrooting over 1947, bep'eit president Tru, man vrede in het bedrijfs, leven Hij zegt, tot de werkgevers, dat zakendoen een kwestie van publiek vertrouwén is, en wijst de arbeiders or> hun verant. woordeliikheid. Hij bepleit aanzienlijke loonsverhoo. gingen. Hiertoe zijn de industriëele bedrijven thans, naar zijn mee ning. zeer wel in staat. Het ge. heele land zou er van profitee red Hij bezweert het Congres de verschillende hangende belang rijke wetsontwerpen nu toch aan té nemen, en de verantwoorde lijkheid te beseffen, die de Re geering voor de economische ge zondheid van het land heeft. Volledige demobilisatie is nog niet mogelijk. Uit Truman's begrootingsbood. schap blijkt, dat de begrooting der Vereenigde Staten uikomt op een totaal bedrag van 35.8 mil. liard dollar voor het jaar 1947. Voor het eerst sinds 1930 zal naar Truman mededeelt, in 1947 geen sprake behoeven te zijn van een stijging van de nationale schulden. In zijn begrooting heeft de president ook rekening gehouden met de uitgaven, ver band houdend met de door .hem ingediende wetsvoorstellen, wel ke echter nog niet door het Con gres zijn goedgekeurd. In finaneieele kringen in Was. hington, wordt er op gewezen, dat de ingediende begroöting in evenwicht zou zijn, indien Tru man dit niet zou hebben gedaan. Een speciaal gecharterd vliegtuig is van Schiphol vertrokken met een groote hoeveelheid ontspanningsmateriaal, bestemd voor de' Nederlandsche strijdkrachten op Malakka. De lading bestaat uit post, boeken, medicamenten, sportartikelen en een jeep. Z. K. H. Prins Bernhard kwam persoonlijk afscheid nemen van majoor Crasborn, die de reis medemaakt en de leiding heeft bij de verdeeling der goederen. De Prins in ge sprek i .et luitenant P. Wemering (links) en majoor Crasborn (rechts van den prins). Anefo-Vrind P. DHILIPS hoopt dit jaar van drie types radiotoestellen geleidelijk zooveel voor ons land te kunnen reserveeren, dat aan het einde van dit jaar de levering voor Nederland gelijk zal zijn aan die van vóór den oorlog. De prijs zal voor- loopig niet lager gesteld kuD- nen worden. Toen H. M. de Koningin onge veer half drie voor den mgang van het Instituut aan de Rochus- senstraat arriveerde, stonden naar vele belangstellenden opgesteld, die de vorstin hartelijk toejuich ten. In de hall werd zij verwel komd door den burgemeester van Rotterdam. Mr. P. J. Oud, ter wijl ook vele andere autoriteiten ter begroeting aanwezig waren. In de gehoorzaal hadden zich de leden van de koopvaardijvloot, aan wie dezen dag zoo'n groote eer te beurt zou vallen, met hun fa milie-leden verzameld. Aanwezig was ook de minister van scheep- vaart, de heer J. M. de Booy Nadat de adjudant van H. M. luitenant ter zee eerste klasse H. A. W. Goossens voorlezing had gedaan van de betreffende ko ninklijke besluiten, sprak H. M. de Koningin „de mannen van de zee" toe. In de jaren, die thans achter ons liggen, aldus sprak H. M., vol van strijd, onrust en gevaren, hebt gij den roem van onze driekleur hooggehouden. Onversaagd hebt gij, ondanks alle gevaren en tegenslagen, d.e gij mocht ondervinden, uw taak volbracht en uw hulp gegeven, opdat de zoo noodige grondstoffen voor het voeren van den ooriog, de levensmiddelen, de troepen, hun doel bereikten. De mannen der koopvaardij hebben zware of fers gebracht, opdat schepen cn menschenlevens konden worden behouden, offers, die velen betaald hebben met hun leven. De harde strijd is voorbij, maar dit houdt niet in, dat gij uw werk als afgeloopen moet beschouwen. Op u rust thans de taak uit alle werelddeelen de grondstoffen aan te voeren, noodig voor kleeding en voeding en voor het herstel en den opbouw der verwoeste gebie den en onzen industrie. Gij, die buiten Nederland, schouder aan schouder gearbeid en gestreden hebt met onze ma rine. met onze strijdmacht te land, en in de lucht, wetend, dat het heldhaftige, onbuigzame verzet binnen Nederland in geest en daad met u medestreed, gij allen tesamen, hebt het bewijs geleverd van het groote, waartoe Neder land in staat is, wanneer het uiterste gevraagd wordt. H. M. reikte hierna de onder scheidingen uit. Na dit officieele gedeelte bleef H. M. de Koningin nog eenigen tijd in een der benedenzalen, waar de thee gebruikt werd, in het ge zelschap van deze zeehelden, met wie zij zich ongedwongen onder hield. H. M. herinnerde zich nog. dat zij eenigen van hen in Londen ontmoet had. Luide toegejuicht verliet dë Vorstin vervolgens het instituut en ook buiten was de publieke be langstelling bij Haar vertrek zeer groot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1