Techniek schrijdt immer voort Verbouwereerde journalisten in INTERNATIONALE BIDWEEK r J Nieuw NoordHoIlondsch Dagblad Philips over de beteekenis van den arbeider COMMUNISTISCH- SOCIALISTISCH BEWIND IN FRANKRIJK? U.N.O.-commissies hef werk aan Bekeering van alle slechte en afvallige Katholieken Eerste verkiezingen in Duitschand EU WE WINT VAN WOOD Hij en Christoffel hebben de leiding Uit alle hoeken der aarde Van Eigen Erf DE EFFECTENBEURS DINSDAG 22 JANUARI 194G VOOR HET EERST na den oorlog is de pers weer bij Philips in Eindhoven op bezoek geweest. Thans gold dit bezoek evenwel geen kennismaking met nieuwe producten van deze vindingrijke industrie zooals de traditie wil, maar om een indruk te krijgen van de moeilijkheden, waarvoor dit wereldbedrijf staat, teneinde het publiek hiervan eenig begrip bij te brengen. Ir. Frits Philips, zoon van dr. Anton Philips, een der grondleg gers, heeft allereerst de juiste fei ten medegedeeld betreffende het groote bombardement. Van de 400 duizend vierkante meter beboutv- de oppervlakte i§ ongeveer een kwart vernield. De helft is weer opsebouwd en voor de toekomst staan groote bouwplannen op het programma. De heer Philips had allen lof over de medewerking van de Rijksbureaux, maar verheelde niet, dat de papieren rompslomp een last is. Om een draaibank te bestellen moest een ons papier ingevuld worden. Een moeilijkheid, waarmee men te kampen heeft, is o.a. het gebrek aan vrouwelijke arbeidskrachten. Vroeger werkten er 3500 tot 6000 meisjes, nu slechts 2200. waarvan er ongeveer 1000 administratief werkzaam zijn. Speciaal wil spr. zich erop toeleggen, dat aan den arbeider het gevoel ontnomen wordt, dat hij slechts een nummer is. Dit tracht men o.a. te bereiken door het aankweeken van een ze ker arbeidschauvinisme. Ieder ar beider moet zich voelen als een deel, waar de afdeeling op drijft. De sociale atmosfeer in de afdee- lingen moet zoo goed mogelijk zijn. Veel aandacht wordt besteed aan de opvoeding van het lager leidend Dersoneel Men brengt het eenvoudige levenswijsheden bij, b.v. dat men niet aan prestige in boet door ongelijk te bekennen, dat'men een gemaakte fout niet ten eeuwige dage moet blijven aanrekenen. Spr. gat de verzekering dat het er de Philipsleiding niet om te doen is alleen maar te werken om te produceeren en hooge winsten te maken. Het gaat er om samen het algemeen belang te dienen en daarbij te zorgen, dat ieder het zijne krijgt, de aandeelhouders, maar ook de arbeiders, de regee ring. het land, de klanten, ieder- •men b v. inbrengen in het been- derenmerg, waar de röntgenstra len geen toegang hebben In de biologie is het een belangrijke vraag of bepaalde meststoffen door de plan+en worden opgeno men. Door deze stoffen radio actief te maken, kan men dat nauwkeurig controleeren. Men heeft al geconstateerd, dat een meststof in een kwartier tot an derhalve meter hoogte in een plant was opgenomen. Men kan nagaan of de meststof een of twee spaden diep in den grond moet worden aangebracht, enz. De mo gelijkheden zijn legio. Philips heeft op medisch gebied samen met de universiteit te Utrecht, en op bio logisch gebied mef medewerking van de Landbouwhoogeschool te Wageningen. reeds zeer interes sante proeven genomen. Aan televisie is tijdens den oor log bij Philips onder uiterst moei- liike omstandigheden de Duit- schers hadden het verboden met succes doorgewerkt. Het re sultaat was. dat men een lieftal lige ionsedame die ergens boven In het gebouw on een gitaar tok kelde en liedjes zong scherp on een klein scherm zag verschij nen. VANDAAG zal de Fransche Wetgevende Vergadering een opvolger voor De Gaulle kiezen. Wie zal het zijn? De communisten hebben aan de socialisten een twee-partijen-regeering voorge steld, onder leiding van den com munist Maurice Thorez. De M. R. P. (Katholieken) willen weer een drie-parti.jen-bewind maar met onder communistische leiding. Minister Bidault is de vertolker van de minderheid in da M.R P die tenslotte desnoods wel een communist als Regeeringshooid wil aanvaarden. De motieven van De Gaulle s heengaan zijn nog steeds niet duidelijk en worden ook in .den officieelen afscheidsbrief van De Gaulle niet onthuld. De socialisten geven princip-eel do voorkeur aan een drie-par- tijen-regeering, maar een steike strooming is bereid, een oplossing uit de impasse te zoeken door een regeering te vormen samen met de communisten. In de meeste centra der wereld politiek heeft het heengaan van de Gaulle bevreemding en pijn lijke verbazing, gemengd met on- .rust, gewekt. Volgens de meening in politie ke kringen te Parijs is de moge lijkheid op het tot stand komen van een driepartijen-regeering nog niet uitgesloten. Men neemt aan, dat de communisten met het hoogste bod begonnen zijn, om acheraf te kunnen afdingen. De eventueele socialistische candi- daat is Vincent Auriol. Naar ver- Amerika in zes weken. - Eten, eten, eten. - De beurs als slachthuis. - Een beroemde neger. Overvloed van alles. - Even rusten. een. De mensch moet hooger aan geslagen worden dan de machine. De goede zijde van de atoom-energie. Bij de rondwandeling door de fabrieken werd er natuurlijk ook stil gestaan bij de afdeeling. waar de kernphysica, de atoomsplitsing, wordt beoefend. In het Philipscy- clotron zullen ikaterstofkernen tot 'n energie van 25 mill, volt kun nen worden versneld. Tot de voornaamste 'onderdeelen behoo- ren een electro-magneet. waarvan het ijzer 180 ton weegt en het ko per van de windingen voor het opwekken van het magneetveld 30 ton. Tevens is een zender noo- dig van het vermogen van een grooten radio-omroedzender. Met dit' apparaat kan men iede re willekeurige stof radioactief maken, hetgeen verrassend nieu we mogelijkheden opent op tech nisch, chemisch en biologisch ge bied. Men kan deze stoffen ma ken in een hoeveelheid, die den voorraad radium in de geheele wereld overtreft. Deze stoffen kan Een speciale verslaggever seint ons uit New York, d.d. Zondag: Wij zijn thans begonnen met het „doen" van Amerika in zes weken, hetgeen geenszins een si necure genoemd kan worden. Ik voel me op het oogenblik, onge veer als een zeer snelwerkende, doch nog niet ontwikkelde film vat, een fototoestel. In de eerste dagen van ons verblijf alhier hebben wij zooveel menschen ontmoet, dat ik me noS/ nauwelijks hun namen kan herin-' neren en al die menschen hebben ons tot dusverre nog in het geneel niets verteld, zij hebben ons uit sluitend nieuws over Nederland gevraagd. Wij zijn gegaan van de eene officieeie maaltijd naar de andere, beginnend 's morgens om 9 uur en eindigend tegen midder nacht, waarbij 't tempo nog steeds wordt opgevoerd, want wij be vinden ons in een land. waar zonder ophouden zaken worden gedaan, precies zooals dit op de New Yorksche effec enbeurs ge schiedt, waaraan wij gisteren een bezoek hebben gebracht.' Men voelt zich lichtelijk verbouwereerd, waneer men naar beneden kijkt op de propvolle zaal, waarin zich duizenden beursmakelaars, zaken lieden en typisten bevinden, ter wijl men bovendien getuige is van Door ,het Amerikaansche volk is een qroot aantal lijfgoederen, 1,200.000 stuks, waaronder duizenden baby-pakketten aan het Nederlandsche volk qeschonken. Het derde qedeelte is dezer dagen aangekomen en opgeslagen in de H.A.R.K.-magazijnen te Rotterdam. De zending wordt door tusschenkomst van het Amerikaansche Roode Kruis aangeboden aan de H.A.R.K. ter verdeelinq onder het Nederlandsche volk. De baby-pakketten worden opgestapeld. Meijer P. het met groote snelheid afdraaien van een drietal filmstrooken, waarop de laatste noteeringen vermeld staan. Mijn gids, die mij tijdens het bezoek aan de beurs vergezelde en opmerkte: „Dit is een bloederig geval, net zooals in een slacht huis", zou wel èens gelijk kunnen hebben. Vandaag hebben we New York bezichtigd, eerst verticaal door nl. een bezoek te brengen aan 350 M. hooge wolkenkrabbers, waai bij wij binnen 30 seconden boven wa ren aangeland en vervolgens hori zontaal in een auto door de uitge strekte huizenzee van deze we reldstad. Wij brachlen een be zoek aan de Joodsche en Chinee- sche wijken, vervolgens reden wij langs Upper Manhattan, waar mil- lioenen New Yorkers in wolken krabbers wonen, daarna trokken wij langs de bevroren Hudson ri vier met de aangrenzende dwht- bezette havens, waarin een groote aantal Liberty-schepen, oorlogs schepen, vliegdekschepen en oce aanreuzen, zooals de „Queen Mary" gemeerd lagen. De stralende zon scheen over het Empire State Building, dat onze gids „het hoogste gebouw in Amerikapardon, het hoogste gebouw in de wereld" noemde Op onzen terugtocht, rijdend door de negerwijk „Harlem" reden wij langs een wolkenkrabber, welke het eigendom is van den beroemden neger, Harry Wills. Mijn gids vertelde mij, dat Hariy nooit rookt of drinkt en leder jaar gedurende veertien dagen vast, iedere dollar spaart en nog steeds leeft Wij gebritikten de lunch in een geweldige markthal, waar een overvloed aanwezig was van vrij wel alles, dat men maar kan be denken. zeer hooge marineofPcie- ren zaten hier visch en soep te eten naast gewone manschappen. Toen wij dit alles achter den rug hadden, hebben wij heel ne derig onze Amerikaansche gidsen gevraagd of zij medelijden met ons wilden hebben door goed te vinden, dat wij tenminste den Zondag als een rustdag zouden mogen hebben, hetgeen zij ons hebben toegestaan ZES COMMISSIES van de UNO zijn aan het werk. Die inzake de resolutie tot instelling van de commissie voor atoom-energie nam deze resolutie met 46 stem men vóór en één onthouding, aan. Er is nog steeds geen aanwij zing voor een spoedige bijeen komst van den Veiligheidsraad. INTENTIE VOOR WOENSDAG 23 JANUARI: J^JEIV KAN ZICH VERWONDEREN, onder de intenties van de Internationale Bidweek, ook bovenstaande aan te treffen. Valt deze niet buiten het kader van de bedoeling dezer gebedsactie? En toch: niets is minder waar. Een massale bekeering en hereeniging zal 'n fataal idealisme en utopisme blijken, als onze eigen geloofs- genooten niet in staat zouden zijn die massale bekeering te dragen en te schragen door hun hoogstaand leven en lichtend voorbeeld. Het geloof wordt nu eenmaal beoor deeld naar die het belijden. Zou het aantal andersden kenden niet groot zijn, die een poging tot toenadering laten afstuiten, wanneer zij bemerken, dat er zooveel slechte en halve katholieken zijn? Dit moge onlogisch zijn, maar toch zoo reëel. Laten wij daarom vooral cok bidden voor een blijvende bekeering van alle slechte katholieken en afvalligen. luidt, zouden de communisten 'ater hebben voorgesteld Felix Gouin. den socialistisehen voor zitter van de Assemblee, candi- daat te stellen. Bij een groote communisten- demonstratie te -Parijs, om Lenin te herdenken, eischten bet'oogers en sprekers: „Onze man aan de macht!" Voor de eerste maal zijn in Duitschland verkiezingen gehou den, n.l. voor den gemeenteraad in Groot-Hessen in de Ameri kaansche zóne. Het ging nu over 17 districten, a.s. Zondag volgen er nog 22. Er zijn rond 360.000 stemmen uitgebracht. De sociaal democraten kregen er rond 160.000, de christen-democraten 100.000, de communisten 16.000, de rest over eenige andere partijen verdeeld. Dr. M. Euwe seinde Maandag middag uit Londen: Prins heeft thans zijn nog openstaande partij uit de eerste ronde tegen Braod. bent gespeeld en gewonnen. De hangpartij Opocensky.Bernstein uit de vijfde ronde eindigde in remise. Dr. M. Euwe seinde Maandag avond uit Londen De uitslagen van de Maandag gespeelde partijen uit de 7e ron de luiden: Groep a: PomarGolombek. afgebroken na 55 zetten. Broadbent—Opocensky 01 (38 zetten). FriedmannTartakower 01 (48 zetten). FairhurstBernstein 01 (30 zetten). Groep b: NewmanAbrahams 01 (52 zetten). WoodEuwe 01 (23'zetten). KoenigChristoffel 10. (41 z.) DevosThomas 01 (50 zetten) LupiMedina 01 (43 zetten). In groep A eindigde de afge broken partij tusschen Opocensky en Bernstein in remise, terwijl Broadbent van Prins verloor. In groep A leidt Tartakower met 5 Vz uit 7. In groep B verloor de Zwitser- sche kampioen van Koenig. zoo- dat hij en Euwe thans de leiding hebben met 6 uit 7. IN ZUID-GRIEKENLAND,waar groote onrust heerscht, is de staat van beleg afgekondigd. De eerste minister van Perzië, Hakimi, heeft zijn ontslag bij den Shah ingediend, wat het aftreden van het geheele kabinet met zich mee brengt. De Nationale Ar. meensche raad van Egypte heeft een telegram gestuurd naar de algemeene vergadering van de Uno, waarin de teruggave van Armeensche gebieden door Tur kije aan Sowjel -Armenië wordt geëischt. CEiV ECHTPAAR te Amster- dam had methylalcohol ge dronken, met het gevolg, dat de vrouw, na eerst volslagen blind te zijn geworden, is overleden; de toestand van den man is re delijk. In den Haag is een 7-jarig meisje overleden na 25 luminal-pillen te hebben opge geten. Er bestaat op het oogenblik in de grensstreek in Brabant een levendige smok kelhandel in paarden. Zij, die dienstplichtig zijn voor de lichting 1945 e.v., doch als oor logsvrijwilliger reeds 6 maan den of langer dienst hebben ge daan, zullen niet voor eerste opkomst onder de wapenen worden geroepen. De procu reur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam heeft tegen den 30-jarige Fre- derik Olthof wegens het vech ten in vijandelijken krijgsdienst tegen de geallieerden, de dood straf geëischt. Volgens het tot dusver laatst bekende cij fer (1 Juli 1945) bedroeg de be- volkinq van Amsterdam 768 740 zielen. In Hilversum zijn op den vijver aan den Lorentzweg een 9-jarig meisje en een 29- jarige stucadoor, die poogde haar te redden, door het ijs ge zakt en verdronken. De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr. Bosch Ridder van Rosenthal, tijdens de bezetting voorzitter van het college van vertrou wensmannen, zal te. Neuren berg als qetuige a charge voor de Nederlandsche prosecution verklaringen afleggen over de oermaniseeringspolitiek in Ne derland en over de Duitsche terreur. Hoewel niet verwacht kan worden dat de Beurshandel in het huidige tijdsbestek grootsche vormen zal aannemen is de affaire in ce eerste weken dat cfe Effectenbeurs voor den handel is opengesteld niet onbevredi gend geweest. Vanzelfsprekend ging" het meeste om in de Staatsleeningen. De 4 pet. Staatsobligatiën die Vrijdag tot 101 11/16 waren afgedaan, waren heden iets lager. De 3'/2 obligatiën 1941, 1942 en 1943 waren prijshoudend golden 102 1/8; de gestaffelde leening werd tegen circa lOl'/a afgedaan. Van de oude schuld waren de 3 procent grootboekobligatiën hooger. De 3 pr. obligatiën 18961905 bleven echter op pari. De koers-dispariteit tusschen beide soorten, waarvoor geen plau sibele reden kon worden g'evonden, is blijkbaar aan het verminderen. De 2' '2 procent obligatiën en certificaten waren een fractie lager. De Spoor wegdrieën waren daarentegen een kleinigheid beter. De Indisch leenin gen lagen iets zwaarder in de markt. De affaire in gemeentelijke en pro vinciale oblig'atiën was van beperk ten omvang doch dit nam niet weg dat er gisteren meer omging dan Vrijdag. Door elkander genomen werden de 3''2 procent stukken ver handeld .tegen 102 1/8; de 3 procent obligatiën tegen ongeveer 100' 's. Ten aanzien van Pandbrieven was de animo niet groot. De koersontwikke ling was onregelmatig; enkele soor ten waren iets hooger; andere onver anderd en derde iets lager; doch over het geheel genomen was de tend enz aan den gedrukten kant. De affaire m de industrie-obligatiën was van kleine afmetingen. Ook hier was de koersontwikkeling onzekef. Voor de 31/* procent obligatiën AKU was eenig aanbod losgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3