Nieuuu INDONESIë en GRIEKENLAND voor den Veiligheidsraad? MISDAAD VAN KATYN door Duitse hers begaan! Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux Felix Gouin Van Tuyll is niet tevreden Een verhaal van bloed en besmeurde touwen Opzienbarend docu ment in Neurenberg De Habsburgers (2cialsle nieuws EIEREN VOOR KINDEREN TEXTIELPUNTEN! TWEE TON! Nederlandsche films een I met te |3.— te j30.— 15856 pima hrij- laan: 108. 05 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollanclscli DaqLlad Buiten God i* nergens veilig fVondel WOENSDAG 23 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10838 ALKMAARLangstraat 42A. tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank OPVOLGER VAN DE GAULLE I^NOOPEN-TELLEN: wel een regeering van de drie groo- te partijen, geen regeering van de drie, ja neen, zoo luidden tot vanmorgen VToeg de be richten uit Parijs. En ook: Gouin, Auriol, Gouin, Auriol... De communisten stelden Felix Gouin, den voorzitter van de Fransche Wetgevende ver gadering, candidaat. Gouin bedankte. Toen stelden de so cialisten Vincent Auriol, plaats vervanger van de Gaulle, can didaat, maar daarop zeiden de communisten dat Auriol hun man niet was, Auriol be dankte en de communisten accepteerden Gouin De socialisten wezen Felix Gouin als candidaat aan op voor waarde, dat de M.R.P. van de nieuwe regeering deel zal uitma ken en Gouin accepteerde onder dezelfde voorwaarde. De nationale constitueerende vergadering is tegen hedenmiddag 3 uur "bij eengeroepen voor het verkiezen van een nieuwen Pre sident der voorloopige Fransche regeering. Edouard Herriot, de leider van de radicale partij, van wien ver wacht wordt, dat hij een rol zal spelen in de nieuwe regeering. is in Parijs aangekomen. SCHOTEN DEPARTE MENTEN TEKORT? VUU MELDDEN reeds eerder, dat de indruk bestond, dat de Nederlandsche aan klacht te Neurenberg in het gedrang zou komen. Thans heeft baron van Tuyll van Serooskerken, onze hoofdver tegenwoordiger bij dit proces, zijn bewondering uitend voor het optreden van den Fran- schen aanklager, nog eens aan onzen medewerker ver klaard, hoe omstandigheden buiten den wil van den Ne- derlandschen vertegenwoordi ger oorzaak zijn, dat het Ne derlandsche deel der aan klacht niet geheel tot zijn recht komt. De beslissing een eigen vertegenwoordiger naar Neu IN NEDERLANDSCHE KRINGEN hij de UNO te Londen is men volgens Reuter van meening, dat het optreden van dr. Manoeilsky, namens de delegatie van de Oekraine betreffende Indonesië, waarover de Nederlandsche delegatie niet werd ge raadpleegd de belangrijke vraag naar voren brengt van de interpretatie van het handvest. Van Nederlandsche zijde wordt er n.l. op gewezen, dat men met het volste recht zou kunnen opmerken, dat hetgeen in Indonesië gebeurt een zuiver binnen- landsche aangelegenheid is, waarbij het aan de Nederlandsche regeering vrij staat om de hulp in te roepen, welke zij wen- schelijk acht om de situatie te behandelen. Hoewel er oogen- schijnlijk overeenkomst bestaat tusschen de Indonesische en Perzische situatie wijzen Nederlandsche kringen er op, dat de Perzische regeering zelf een beroep heeft gedaan op den Vei ligheidsraad. terwijl een dergelijk beroep niet gekomen is noch van de Nederlandschenoch van de Grieksche regeering. Dr. Manoeilsky heeft verklaard dat hij besloten had tot den door hem genomen stap, nadat hij tallooze telegrammen had ontvangen van Indonesische nationalistische groepen, waarin hem verzocht werd om hun geval aan de UNO voor te leggen, daar zijzelf niet in staat waren dit te doen. Diplomaten, die in nauw con tact staan met de algemeene ver gadering van de UNO, verheelden niet, dat de actie van de regee ringen der Sovjet-Une en de Oekraïne den raad en het geheele apparaat van de UNO voor een nieuwe en acute moeilijkheid stelt. Reuters diplomatieke corres pondent. Sylvain Mangeot, schrijft Een bespreking van de vraagstukken Perzië, Grieken land en Indonesië kan thans door de betrokken partijen niet wor den verhinderd, maar wel kan elk der permanente leden van den Veiligheidsraad (dus da Big Five) een actie beletten. Wat ook het voornemen van de Sovjet- Unie tav. Perzië is, men kan ge rust voorspellen dat Engeland vermoedelijk niet zal pogen den weg naar een volledig optre den der UNO in de kwestie Grie- renberg te zenden, werd pas het laatste oogenblik geno men. De hoofdzaken betreffende Nederland zijn ter sprake ge. bracht, maar er is geen volledig beeld der gebeurtenissen gege ven. Naar men hoopt, zal de Ne derlandsche getuige, die eerst daags zal verschijnen, bijv. over het verzet, aanvullende verkla ringen afleggen. Van Tuyll kon zijn teleurstelling niet verhelen over het feit, dat de verant woordelijke departementen niet uit eigen beweging materiaal ter beschikking hebben gesteld. Men zond slechts hetgegn werd opge. vraagd, maar hem zijn uiteraard niet alle bescheiden bekend, zoodat mogelijk in Nederland nog materiaal is, dat van groot nut geweest had kunnen zijn voor de reconstructie van het Duitsche optreden in ons land, aldus baron van Tuyll. kenland of Indonesië te versper ren. In de wandelgangen van de UNO verwachtte men algemeen, dat thans nog meer kwesties zul len worden te berde gebracht. Men meent, dat de nieuwe mode die door de Sovjet-Unie en de Oekraine, is ingevoerd, waarbij een derde partij bepaalde kives- ties voor den Veiligheidsraad brengt, wellicht opgang zal maken C EN VEEL VOORKOMEND verschijnsel op het terrein van den zwarten handel vor men de clandestiene slachtin gen en het zonder vergunning houden van koeien, varkens en schaven. Zoo vonden contro leurs van den C.C.D. op een bedrijf te Ursum vleesch van een schaap, dat zonder ver- eischte machtiging was ge slachtVoorts waren tien le vende schapen op de boerderij aanwezig, die niet administra tief verantwoord waren. In Arnhem hield een bakker vier varkens, welke niet op de re- mstratiekaart vermeld stond. Bij een nader onderzoek wer den op den zolder, verborgen achter beddengoed, een var kenskop en -poten te voor schijn gehaald, alsmede een geringe hoeveelheid gerookt vleesch en spek. In de bakkerij werden resten van varkens haar, bloed en met bloed be smeurde touwen gevonden. Bij een chauffeur daar ter plaatse werd eveneens een frauduleuze slachting van een schaap ont dekt. Bovendien kwam aan het licht, dat dezelfde chauffeur in Eist nog een vijftal schapen had loopen. Zieken en lichamelijk zwakken van het m.s„Oranje" gebracht. worden per L.C.T. aan boord A.B.C.-Marvo-Stevens P. UEN ZAL ZICH HERINNE REN dat de Duitsche pro paganda in April 1943 zeer veel ophef gemaakt heeft over den massamoord op Poolsche officieren te Katyn, die zij aan de Russen toeschreef. Zelfs werden uit alle bezette landen zoogenaamde commissies van deskundigen uitgezonden, die moesten vaststellen dat de moord inderdaad door de Russen begaan was. In het porces van Neurenberg zal thans voor het oordeel der historie worden vastgesteld, dat de Duilschers dezen af schuwelijken moord hebben gepleegd. Een der documenten, die hieromtrent door den Russi- schen aanklager zullen wor den overgelegd, is een stren ge geheime dringende bood schap van de Duitsche „abtei- lung innere verwaltung" te Warschau gericht aan „haupt- abteilung innere verwaltung" te Krakau, het hoofdkwartier van den beruchten Hans Frank, gouverneur-gen. van Polen. De inhoud van deze boodschap luidt: dat op 2 Mei 1943 uit Katijn eenige leden der delegatie van het Poolsche Roode Kruis zijn terugge keerd, in het bezit van hulzen der kogels waarmee de slachtoffers van Katijn doodgeschoten zijn; de hulzen waren van Duitsch fabrikaat, merk Helio, kaliber 7.65. Deze Duitsche mededeeling werd verzonden 3 Mei 1943 om 17 uur 40, dus enkele we ken nadat de Duitsche propa ganda Katyn op haar pro gramma had genomen. Onder de Poolsche bevolking heeft, naar een medewerker ons uit Neurenberg meldt, nooit twij fel bestaan aan het feit, dat de Duitschers verantwoorde lijk waren voor den moord, die zij den tegenstanders in de schoenen schoven. Alleen reeds het feit, dat de Duit schers over Katyn gingen spreken en schrijven vlak na de gruwelijke likwideering van het ghetto van Warschau heeft aanstonde de overtui ging gegeven, dat Katyn slechts een propagandamid del was om de aandacht van de vreeselijke misdaden tegen de Joden van Warschau af te leiden. De Russische aan klacht, die waarschijnlijk 1 Februari zal beginnen, zal ook een aantal films als bewijs materiaal vertoonen, o.a. van het concentratiekamp Maina- neky, die in gruwelijkheid het Amerikaansche materiaal nog zullen overtreffen. De geallieerde bestuursraad voor Oostenrijk zal aan de re geering „allen mogelijken steun" verleenen om de ver banning der Habsburgers te handhaven! H. M. de Koningin heeft te Rotterdam aan een 40 tal offi cieren van de Nederlandsche koopvaardijvloot onderschei dingen uitgereikt. Na afloop der plechtigheid onderhield de Vorstin zich nog geruimen tijd met de gedecoreerde officieren Generaal de Gaulle zal een bezoek brengen aan Canada. - In het Engelsche Lagerhuis is aangedrongen op een meer volledige verklaring over In donesië. - Alle personen in Duifschland, die kunnen wer ken, moeten zich melden. - Met ingang van 1 Febr. wordt als afdeeling voor den Weder opbouw een afdeeling nood- woningbouw gevormd. Nu het nieuwe legseizoen voor de kippen gaat aanbreken, is het mogelijk de nog aanwezige voor raden geconserveerde eieren, die tot dusver uitsluitend aan zieken werden verstrekt in uitgebreider distributie te brengen. Jeugdige personen tot 21 jaar zullen twee maal een ei toegewezen krijgen. In de bonnenlijst voor de komen de week zal een bon worden aan gewezen, welke recht geeft op het koopen van een ei. De bon voor het tweede ei zal later worden bekend gemaakt. De eieren zullen uitsluitend verkrijgbaar zijn bij de detaillisten, die gewoon zijn eieren op ranfsoenbonnen voor zieken te verkoopen. "7EER BINNENKORT zullen de nog resteerende punten van de textielkaart V 510 gel dig worden verklaard. Het pu bliek wordt erop gewezen, dat het koopen en verkoopen van textielgoederen op bonnen der textielkaart niet geoorloofd is, zoolang deze nog niet door het Centraal Distributiekantoor aangewezen zijn. Tegen hen, die zich hieraan niet houden, zullen strenge maatregelen worden genomen. 1200 Nederlandsche evacué's zijn aan boord gegaan van de „Johan de Witt" en zullen bin nenkort van de reede van Tand jong Priok naar Nederland ver trekken. De opbrengst van den Rooden Kruis-luisterwedstrijd „Hallo met wiedie door Koos Koen gere gisseerd werd en uitgezonden ten bate van de actie: „Nederland helpt Indië" heeft, naar wij ver nemen, een batig saldo van f 200.000.opgeleverd. Het aan tal inzendingen op dbze prijsvraag bedroeg ruim 383.000. Door de Meteoor Filmmaat schappij zullen binnenkort een 10-tal Nederlandsche films in roulatie gebracht worden. Dit zijn groote speelfilms van ver schillende productiegroepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1