2 Nieuw Noordhollandsch Dagblod WOENSDAG 23 JANUARI 1946 <Stad en Omtrek JONKER TE BERGEN Winnaar in 't algemeen klassement1 De uitslagen v. d. gisteren te Bergen verreden wedstrijden in 't hardrijden op de schaats luiden als volgt: 500 meter: 1. M. Jonker (War- menhuizen) 49.7 sec.; 2. C. van de Kommer (N. Niedorp) 50.3 s.; 3. dr. L, Dijkstra (Amstelveen) 50,6 sec.; 4 en 5 N. Pronk (War- menhuizen) en A. B. Wetering (Bergen) beiden 51,4 sec.; 6 J. J. Bosman 52.9 sec. 1500 meter: 1 M. Jonker (War- menhuizen) en 2 M. Strijbis (Schagerwaard) beiden 2,45 min.; 3 dr. L. Dijkstra (Amstelveen) 2.47,3 min.; 4 C van de Kommer (N. Niedorp) 2,48,3 min.; 5 J. C. van Wonderen (Warmenhuizen) 2,51 min.; 6 C. Reek (Heiloo) 2,51.6 min. 3000 meter: 1 M. Strijbis (Scha gerwaard) 5 37,1 min.; 2 M. Jon ker (Warmenhuizen) 5,46.4 min. 3 dr. L. Dijkstra (Amstelveen) 5,49.9 min.; 4 J. C. van Wonderen (Warmenhuizen) 5 57,8 min.; 5 C. van de Kommer (N. Niedorp) 6 24.5 min.; 6 C. Reek (Heiloo) 6,34,6 min. Algemeen klassement: 1. M. Jonker 162.433 punten. 2. M. Strijbis 164.367 punten. 3- Dr. L. Dijkstra 164.684 pt. DEN HELDER EE. MEISJESSCHOOL Als opvolgs'er van Zuster Pla- cidia is tot hoofd van de R.K. Meisjesschool alhier benoemd mej. C. Lee wens. Het zal onge twijfeld velen dankbaar stemmen dat mej. Leewens, die op deze school een goede reputatie heeft en in het hart van de vrouwelijke jeugd een ruime plaats heeft in genomen. is aangewezen om het werk van Zuster Placidia voort te zetten in een school, die zich nog in een gestadigen groei van het aantal leerlingen mag ver heugen BURGERLIJKE STAND Geboren: 2 d. v. F. Bommel- Zwaan; d. v. N. Bos-Doef; z. v. F. Petter-Fels; z. v. C. J. Souwer. Bais; z. v. M. M. Ras.Kost; d. v. M. C. Kemner.v. d. Burgh; z. v. A. Tompot.v. d. Plaas. Ondertrouwd: C. Riekwel en K. M. Louwhoff; J. A. Hoogen- bosch en E. W. M. T. Suidman; M. van Doorn en W. M. Frank fort; J,^ Barendrecht en G. M. Kapitein; J. W. Schram en A. Verveer; A. Kreté en E. Tamis; C. W. Frank en M. F. J. Reijnen; L. Nater en N. Leereveld. Gehuwd: P. Springer en J. F Vogt; A. Hollaar en C. W. Schnat meier; P. J. de Vries en G. Beijer K. J. Keijzer en G. J. Mebius. Overleden: H. ter Stege, v., 78 jaar; T. Sluiter, m.. 73 jaar; J. J. Jellema, m., 9 mnd.; L. C. van der Klaauw. v.. 32 jaar; R. Kneut, v., 75 jaar; B. Uittenbogaard, m., 23 jaar; C. S. Moria. m., 6 jaar; C. Kiesewetter, m., 62 jaar. WEER HET WASCHGOED In de Brouwerstraat is weer eenig waschgoed van een droog lijn verdwenen. Het is nog steeds textielnood en daar dient men aan te denken, als men de wasch buiten te drogen hangt. SCHAPEN VERDWENEN Van een weiland achter de Burgemeester Houwingsingel zijn een viertal schapen verdwenen. De schapen zijn door honden uit elkaar gejaagd en zoodoende de kluts kwijt, aan het dwalen ge raakt. GENÏLEMAN.DIEF Dezer dagen of liever één de zer nachten heeft een kolenhan delaar zeer 'ongewenscht bezoek gehad. Door tiet weghalen van eenige dakpannen kon gemakke. lijk toegang worden verkregen in een brandstoffen-opslagplaats in het Doolhof. Doodgemoede reerd werd eenige brandstof bij elkaar gesleept en omdat de nachtwandelaars geen vervoer middel hadden, werd maar even tjes de handkar van den hande laar geleend, om de bijeenge gaarde kolen naar huis te bren gen Om niet heelemaal voor dief te worden aangekeken brachten de hierin eerlijke dieven de kar weer terug, natuurlijk zonder inhoud. Deze zal zijn weg al wel gedeeltelijk naar de kachel ge vonden hebben. „WACHT U VOOR DEN HOND" Dit opschrift, dat bij menig huis en vele boerderijen te zien is, probeert de bezoekers, die niet gewenscht zijn of die zoo maar even aankomen, af te schrikken, met het gevolg, dat de hond, waarop het opschrift sla'at, meestal 'n indigesiie gevoerd wordt aan lekkere dingen en lieve woordjes, om hem toch maar te vriend te houden. Momenteel echter kon dit bordje wel in verre omtrek geplaatst worden bij weilanden en kippenhokken. Wat is het ge val? In de groote omtrek van den Helder zwerven nog aardig wat door de Du'tschers achterge. laten honden rond en deze half- verwilderde dieren jagen scha pen op. bijten kippen dood, halen leghokken leeg en doen meer van dergelijke kwaadaardige dingen. Om van die last af te komen heeft men al dikwijls jacht op die halve hyena's gehouden, zoo dat er al verscheidene zijn opge dreven. Maar de last is nog niet over. Het is daarom aan te raden, wanneer men dergelijke dieren weet, dit ten spoedigste te mel den bij een van de politiepos'en, die dan wel verdere maatregelen treft. Ook de bezitters van honden kunnen de dieren niet altijd rus tig laten loopen. We willen er nog aan herinneren, dat in de betreffende politievoorschriften o.m. is bepaald, dat honden niet mogen losloopen tusschen 22 en 6 uur. En dat van 15 Oct. tot 1 Mei 'het geheele etmaal de hon den niet vrij mogen loopen. Dit laatste geldt echter niet voor de bebouwde kom van den Helder. Vooral in het komende voor jaar diene men de honden ver te houden van weilanden e.d. waar vee rondloopt. SCHAGEN SCHAATSWEDSTRIJDEN Heden Woensdagmiddag om 1 uur zou op de baan der Schager IJsclub aan de Laurierstraat al hier een wedstrijd in het hard rijden voor scholieren van onze M.U.L.O. worden gehouden. Deze wordt dan gesplitst in een afzon derlijken wedstrijd voor de jon gens en een voor de meisjes. Het IJsclub-bestuur heeft hiervoor vrijwillig prijzen beschikbaar ge steld, welke zoodanig zijn, dat stellig een interessante strijd verwacht mag worden. DE HUISTYRAN Bovengenoemd eenvoudig too- neelsiukje van Godfried Bomans werd Zondagavond voor een vrij goed bezette „Roode Leeuw" dooi de „Wieringermeersche Zwervers' voor het voetlicht gebracht. Over het algemeen mag deze uitvoering geslaagd heeten. Er is om dit overdreven model gezin veel gelachen en dat was ook de bedoeling. Inderdaad heeft ,,de Huistyran" geen andere pretentie dan het pu bliek te doen schaterlachen, op voedkundige of kunstzinnige waarde ontbreken wel totaal. De ..Zwervers" hebben er even wel van gemaakt wat er van te maken was en voor dilettanten 'n heel acceptabel spel geleverd. Vooral het spel van Joh. Meije- rink als Maria mag in dit verband geroemd worden. De huistyran vonden we iets te theatraal, al liet zijn wijze van spreken niets te wenschen over. Ook zijn gri- mage was prima verzorgd, het geen bij zijn vrouw Anna stellig niet het geval was. Zij v/as, even als de „verliefde jongeling" een zwakke figuur, waar weinig van uitging; hun spel bekoorde dan o.ok allerminst. Meer waardeerin? mo°' n hebben voor de wijze, waarop de blijkbaar nogal jeugdige tse.ii. Meijerink de rol van den bejaar den huisknecht vervulde. De heer Vis acteerde verdienstelijk en wist een goede creatie van den pedanten Wittebol te scheppen. Aan het eind van den avond bracht de Weleerw. heer Dekker, kapelaan van de Wieringermeer, thans verblijf houdende te Anna Paulowna. dank aan allen die op eenigerlei wijze bijgedragen had den tot het welslagen van deze uitvoering, en sloot met den wensch, dat de Wieringermeer- ders spoedig allen weer in hun eigen omgeving zouden mogen werken"en spelen. MOREEL HERSTEL Maandagavond werd in huize Irene op initiatief van de afd. Schagen van N.V.H. een vereeni- ging voor Moreel Herstel opge richt. De navolgende personen zullen hieraan deelnemen: Hoog- eerw. Deken G. Kuijs; Ds Smits, Wethouder Jaspers, F. Bonge- naar, Mr. Graaf-Eiland. Majoor Holema, C. Koning (van Tjaile- wal), Mr. Westenberg, Mr. Set- tels, mevr de Boer-de Moor A. H. van Songen en Mr. de Nooij. Als bestuursleden wees" men de heeren Settels, Westenberg en de Nooij aan. omdat verwacht Kan worden, dat zij met den aard der bevolking het best bekend zijn. De actie van het comité zal o.m de gezinsweek in begin Februari omvatten. De weleerw. heer Kap. Tol zal als contaciman tusschen beide vereenigingen optreden OPBRENGST COLLECTE De alhier gehouden collecte door het NVH-Roode Kruis georgani seerd ten bate van het comité Nederland Helpt Indië heeft het enorme bedrag van f 8000.op gebracht, d.i. ruim f 2- per in woner. Dit bedrag, dat geraamd was voor het geheele District Schagen. dus omvattende alle plaatsen in de omgeving, werd alleen reeds door de inwoners van ons s'adje bij elkander gebracht. SCHAGEN VRIJ EN ONVERVEERD Deze week draait in Royal een film, die we in ieders belang stelling kunnen aanbevelen. Het is „Vrij en Onverveerd", welke in opdracht van onze regeering door British Paramount News is vervaardigd en een getrouw filmverslag vormt van den strijd van de Vereenigde Volken tegen de tyrannie en het aandeel, dat de strijders onder onze nationale driekleur daaraan hebben gehad. Deze indrukwekkende hulde aan allen, die onder het fiere rood-wit.blauw onzen Ned. naam hebben hooggehouden en de be wondering van de geheele we reld hebben afgedwongen^ werd vervaardigd naar het scenario van Hans Bernsteijn en Robert Kiek, de vermaarde oorlogscor respondent. Dezelfde Robert Kiek neemt het gesproken woord in de film voor zijn rekening, terwijl Joe Hall voor de bijpassende muziek zorgde. Voor filmliefhebbers zal het voorts nog interessant zijn te vernemen, dat Albert Stockwell de leiding had bij de montage en Charles Green als geluidsinge nieur fungeerde. Vaklieden van naam hebben alzoo zorg gedra gen, dat „Vrij en Onverveerd" aan alle gestelde eischen zou vol doen zoodat ieder rechtgeaard Nederlander er een onverdeelde voldoening in zal vinden. Rest ons te vermelden, dat de baten van alle voorstellingen te Schagen beschikbaar zullen wor den gesteld voor het nobele werk van Nederlandsch Volksherstel. ANNA PAULOWNA GELUIDEN UIT DE RIMBOE! Zaterdagmiddag zijn er op nieuw vier jongens tot „Broertjes van de groote Wereldbroeder schap" geïnstalleerd, n.l. Hugo Menhere. Henk Kroon, Theo Ko men, en Bertje Schlamann. Aal moezenier Vis zegende de insig nes en daarna werden de jongens door Akela v. d. Berg geïnstal leerd. De aalmoezenier vertelde op een boeiende manier de geschie denis van St. Christofoor. En daarna kregen we depanne, koekenrace! Het hoogtepunt was wel, dat ook de aalmoezenier ohder luid gehuil van de jonge wolven, op de knieën naar 't midden moest om uit de schaal met pannekoe ken +e eten. Het was echt weer een leuke middag. Zondagmiddag hadden we den spannenden priksleewedstrijd.. De welpen waren vol enthousias me, vooral omdat er een echte welpenpet onder de prijzen te bespeuren was. Alle andere prij zen vielen daardoor bij de wel pen in 't niet. De laatste rit, met alle jongens, die voor een prijs in aanmerking kwamen, ging om de pet. De kleine Jos. v. Klink kwam als overwinnaar uit den strijd te voorschijn. Hij is verdiend, hoor Jos! De welpen werden door Akela Neuvel thuis Onthaald op choco lademelk met taai-taai, en dat ging er in na zoo'n heelen mid dag IfSrd werken. En daarna gingen we naar de kerk, om O.L. Heer te danken voor den heerlijken middag en tevens te bidden voor de arme kindertjes op Java. De St. Pancratiushorde kan weer op een paar geslaagde mid dagen terugzien! De prijzen werden toegekend aan: Groep A: le prijs Jan Smit; 2e prijs Henk Kroon; 3e prijs Tinus Huiberts; 4e prijs Hugo Menhere. Groep B: le prijs Piet Tiim- mers; 2e prijs Bertje Schlamann; 3e prijs Jaap Weijers; 4e prijs Piet Komen. Groep C: le prijs Jos Klink; 2e prijs Jan Angevare; 3e prijs Bennie Kroon; 4e prijs Guusie Folge. BENOEMING Tot directeur der R.K. Gem. Zangvereeniging „Canticum No vum" alhier is benoemd de heer Th. Ploeg van Den Helder. WESTERLAND IJS WEDSTRIJDEN De vereeniging „Westerland" die haar veldbanen op het „Zout- land" welke in prima staat ver keerden, geopend had, hield Zon dagmiddag korte baan-westrij- den voor mannen. Ale Wierniger- cracks als Lonten (S. en J.), J. Kreijger gaven acte de presence. Achttien rijders namen aan den wedstrijd deel. Jammer was 't dat de wedstrijd 3 kwartier over tijd begon, waardoor de laatste ritten in het donker gereden werden. Er waren spannende en snelle ritten bij. De bekende 44- jarige J. Lont wist het bestaan om één rit van K. Kreijger te winnen. En Kreijger is er ook een, die er mocht zijn, getuige zijn vroe gere successen aan den „over kant". De beslissende rit was voor Kreijger. Ten slotte waren er nog vijf rijders, waarvan Siubbe (Hippo) afviel en den vijfden prijs behaalde. J. Kreijger, S. Lont, Nan Rot gans en Piet Wigbout streden verwoed om den eerepalm. De jongere garde ging met den prijs strijken. De eerste prijs ad 50 was voor Nan Rotgans (Den Oever); 2. Piet Wigbout (Hippo) 25; 3. Jans Kreijger (Hippo) 15; 4. S. Lont f 10. De publieke belangstelling was enorm. Maandagmiddag waren de da mes aan de beurt. Er was be:rekkeliijk weinig strijd ift de beginseries. De „ster' figuurlijk gesproken natuurlijk was Mej. F. Kooy van Westerland, die met den eersten Walters (Hippo); 4 Mej prijs, f 30 naar huis ging; 2 Mej. T. Ot tes (Hippo) f 15; 3 Mej. Fr. Walters (Hippo); 4 Mej. F. Bak ker. Het is wel duidelijk tot uiting gekomen, dat er op Wieringen prima rijdsters en rijders zijn. Ze zijn allen geziene gasten op vreem de banen en tevens gevreesde concurrenten. WAARLAND VERKENNERS-TOONEEL In de zaal van den Heer C. van Ophem gaf de verkennersgroep „St. Wulfram" voor het eerst na de bevrijding een uitvoering aan ouders en verdere belangstellen de dorpsgenoo'en. Nada^. de aalmoezenier met een korte- uitlegging van de jonge jeugdbeweging de bijeenkomst had geopend, gaven de welpen een demonstratie van hun verrichtin gen op de hordebij eenkomsten en tevens toonden zij hun bedre venheid in zang en declamati>- De verkenners zelf gaven een uitvoering van.Jaet spel „Kerst legende". dat zeer goed werd weergegeven. In het bijzonder mag gewezen worden op het ver dienstelijke spel van den kluize naar en dat van den palfrenier. De aanwezigen konden terugzien op een mooien avond, terwijl zij gelijktijdig een indruk hadden ge kregen van het opbouwende werk, dat in de jeugdbeweging wordt verricht. ZIJPE COLLECTE De dezer dagen gehouden col lecte „Nederland helpt Indië" heeft te St. Maartensbrug en Burgerbrug piet minder dan res pectievelijk 828.75 en f 990.50 opgebracht. DE ST. VINCENTIUS- VEREENIGING Bestaat in Nederland 100 jaar Op 10 Februari 1846 werd te 's-Gravenhage door het lid van den Algemeenen Raad te Parijs, den Heer Guinaumont, die toeval lig bij een Haagsche familie op bezoek was, de eerste afdeeling der St. Vineentiusvereeniging in in Nederland opgericht, die van den H. Jacobus. Van dien datum af dateert dus de werkzaamheid dezer vereeniging, die zich snel ontwikkelde en thans werkzaam is op een uitgestrekt terrein van de Katholieke Charitas. Zij heeft 530 Conferenties, 43 Bijzondere Ra den en tal van liefdewerken, o.m. een 100-tal bibliotheken en telt meer dan 9000 leden. Haar voornaamste liefdewerk is het bezoeken en steunen van arme gezinnen, dat de laatste ja ren gemiddeld 17000 per jaar be droeg. Voorts zijn ongeveer 7000 voogdijkinderen aan haar zorg toevertrouwd. De landelijke viering van dit eeuwfeest zal plaats hebben in de maand Juli a.s., vermoedelijk te 's-Gravenhage. Het eeuwfeest van de St. Jacobusconferentie zal her dacht worden op 10 Februari a.s. met een Pontificale Hoogmis en een Plechtig Lof in de St. Jaco- buskerk, terwijl op 18 Februari d. o. v. in den Koninklijken Schouwburg, en op 3 Maart in het Gebouw van K en W. dit feit feestelijk zal worden herdacht, Z.Em. de Kardinaal Aartsbis schop, Z. Exc., de Nuntius, bene vens de Hoogwaardige Bisscnop- pen van Nederland hebbij bij ge legenheid van dit gedenkwaardig jubileum het eere-presidiaat van de vereeniging willen aanvaarden. DE K.L.M.-VOCEL Breidt zijn vluchten uit Nadat het burgerluchtverkeer van de K. L. M. op het vasteland van Europa 5Vz jaar had stilgele gen, kon op 17 December jl. on danks allerlei moeilijkheden een van de oudste luchtlijnen worden heropend, en het was deze verbin ding MalmöKopenhagenAm sterdam v.v., welke de inleiding vormde tot het uitgebreide na- oorlogsche luchtverkeer, dat de K. L. M. in aansluiting op haar intercontinentale en transatlanti sche lijnen zal gaan exploiteeren. Dank zij het feit dat de K.L.M.- vliegtuigen, die tot voor kort in charter voor de Britsche lucht vaartmaatschappij B O A C het traject Bristol-Lissabon vlogen, thans uit dit verkeer konden wor den teruggetrokken, is het moge lijk gebleken op 21 Januari a.s. een luchtlijn naar Zwitserland te openen, en wel van Amsterdam naar Zürich v.v. Aangezien de vliegtuigen van Swissair, die dit traject drie maal per week vlie gen, al een maand tevoren zijn volgeboekt, voorziet deze nieuwe K. L. M.-verbinding in een ware behoefte. De vliegtuigen vertrek ken eiken werkdag en komen aen- zelfden dag terug. Deze dienst geeft aansluiting op treinen door practisch geheel Zwitserland. De bes.aande dienst van Swissair op Maandag, Woensdag en Vrijdag wordt gehandhaafd, zoodat op ge noemde dagen tweemaal een vlieg tuig naar Zürich vertrekt. De tweede belangrijke uitbrei ding van Hollands luchtverkeer is de nieuwe dienst op Spanje en Portugal, 's Maandags, Woens dags en Vrijdags vertrekken de K. L. M.-vliegtuigen van Schiphol, vliegen via Madrid naar Lissabon en komen resp. Dinsdags, Donder dags en 's Zaterdags terug. Daar Duitschland als achterland voor de Nederlandsche handel en industrie thans is uitgeschakeld, is het voor het aankweeken van nieuwe relaties in verder gelegen streken van belang, dat'een snelle en regelmatige verbinding met een land als Tsjecho-Slowakije moge lijk is. Te dien einde heeft de K. L. M. een driemaal wekelijk- schen dienst tusschen Amsterdam en Praag ingesteld, welke op 4 Februari a.s. wordt geopend. Er wordt gevlogen op Maandag, Woensdag en Vrijdag, terwijl de terugreis op denzelfden dag wordt gemaakt Zoo groeit onze nationale bur gerluchtvaart weer langzaam maar zeker uit tot een uitgestrekt luchtverkeer, waarvan binnenkort weer nieuwe uitbreidingen mogen worden verwacht. Nog niet zorgeloos met afval! „Men meene niet, dat nu de oorlog voorbij is, er zorgeloos met oude materialen en afvalstoffen kan worden omgesprongen. Want ook thans gelden de slagzinnen: afvalstoffen zijn grondstoffen en grodstoffen zijn deviezen. Deze beide grondregels, tezamen met het principe, neergelegd in het spreekwoord „veel kleintjes ma ken een groote". vormen ook thans na de bevrijding den grondslag voor den arbeid van „Romea". het Rijks'-urea-1 voor oude materialen en afvalstoffen", aldus deelde de heer J. H van Haaren, directeur yan Romea mede in een onderhoud, waarin hij een en ander over de werk zaamheden van Romea vertelde. De Britsche troepen in Griekenland De» Grieksche eerste mlmster, Sofoelis, heeft op een vraag be treffende de actie der Sovjetunie om de kwestie van de aanwezig heid der Britsche troepen in Grie kenland voor den Veiligheidsraad te brengen, geantwoord, dat de Britsche troepen met volledige instemming der Grieksche regee ring en in volledige samenwer king met de regeering tot herstel van de orde in Griekenland zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2