s.o.s. Hoek- en Banketbakkerij Firma J. DUNSELMAN Mooi ca lémet tooneelzaal P.O.A. H.V. EEN MOEDER Oorlogsvrijwilligers Amor in de Pastorie BETER BRIEFONDERWIJS 4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad MEISJE B. KOORN Co. DENTA KUNSTGEBITTEN Vertrouwd adres sinds 1860 VERHUIZINGEN EN AUTO-TRANSPORTEN H. J. J. v. Koningsbruggen - Den Helder WELK R.K. BURGERMEISJE BONTJE'S Levensmiddelenbedrijf Rietmatten C. ZEEMAN kantoorbediende C. Beemsterboer Ned. Staatsloterij TREKKING Ie klas 4 Februari 1946 Mevr. M. Brommer- Kraft FLINKE KRACHT (mann.) NETTE BEDIENDE ALLE SOORTEN POOTAARDAPPELEN J. P. BEEMSTERBOER - Warmenhuizen voor Beter Borstelwerk Boom GULDEN VLIES-Tel. 2451 Distributiedienst Harenkarspel Nr. 189 UITSLUITEND CEZAGSTROEPEN of INDIE COUPON uit HEERHUGOWAARD-ZUID NA AFLOOP BAL GAAT NU ZELF FRUIT TELEN nu er in de Betuwe nog niet voldoende is! C K. BEEN CO. HILLEGOM WOENSDAG 23 JANUARI 1946 Met diepe droefheid geven wij U kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heen gegaan onze geliefde en zorgzame Man en Vader den Heer DIRK MIESSEN in leven Hoofd-Tele- graafwerker N.S. in den ouderdom van ruim 55 jaar. G. Miessen—Heertjes A. Miessen P. A. Miessen C. Reek Alkmaar 2i Januari 1946 Jan van Scorelkade 74 De teraardebestelling zal plaats hebben Vrij dag 25 Januari a.s. des nam. 2 uur vanaf het sterfhuis op de Algem. Begraafplaats te Alkmaar Hecfen overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, na voorzien te zijn van d'e H.H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JACOBUS JOSEPHUS ABBES Weduwnaar van Maria Jacoba Bui in den ouderdom van 71 jaar. A. M. v. d. Aakster- Abbes P. C. v. d. Aakster J. Abbes Hf. R. Abbes- Molenkamp M. P. Peperkamp- Abbes P. N. Peperkamp en kinderen Alkmaar, 22 Januari 1946 Zijdam 17. De gezongen H. Uitvaart» dienst zal plaats hebben Vrijdag 25 Januari a.s., des morgens te 9 uur, in de Parochiekerk van den H. Laurentius, waarna de begrafenis van uit de kerk om 11 uur op het R.K. Kerkhof "St. Bar bara" alhier. Rozenkrans bidden om 7.30 uur in het St. Elisab. Ziekenhuis. geyr voor assistentie op de expeditie, accu raat werkend. Koffiebranders en Thee-importeurs Fnidsen Alkmaar Gevr. wegens 'ziekte der te- genw. R.K. Huishoudster bij Vader en Zoon op boerderij. K. de Haan Ruigeweg F 37 Schagerbrug. Gevraagd: R.K. KNECHT; intern; niet boven 25 jaar; voor land- en tuinbouwbedr. bij W. HOOGEVEEN. Burg. Lovinckstr. 63 Breezand NH Welk MEISJE is er genegen om samen met m'n vrouw 't huishouden te doen; in R.K/g'ezin met drie kinderen. J. A. MEIJER Middenweg 10 te Anna Paulowna. repareert alle voorko mende reparaties aan Zitting Donderdags van 9 tot 12 uur. Café Tromp Markt. Schagen. Binnen 2 x 24 uur gebit wederom terug. BASSINGRACHT 10 DEN HELDER onder garantie. Loodsgracht 22 - Telefoon 2026 SPECIAAL INGERICHT VOOR HET VERVOER VAN BRANDKASTEN EN PIANO'S durft de leiding van de huishouding per 1 Februari op zich te nemen te gen flink loon en veel verv'al/ Meisje en werkster aanwezig. DE GOORN - TeL Avenhorn 26 IN ALLE MATEN uit voorraad leverbaar Wieringerwaard Telefoon 288 Te koop aangeboden: Da meswintermantel mt. 42. STEENHART, Schaepman- plein 14 te Alkmaar. Voor direct gevraagd: Vereischt wordt grondige kennis van Boekhouden en Correspondentie mo derne talen. Sollicitaties aan: Zaadteelt Zaadhandel W ARMENHUIZEN HALT!! Kachels in alle soorten en mgten, vanaf f 7.50; vuurduvels vanaf f 7.50; fornuizen, zw. en wit emaille v.a. f 25. vuurvaste cement, p. kop 25 ct.; roosters en ringen. Donderdag op de markt in Schagen. Verder stoe len, tafels, kasten, bedden en ledikanten enz. enz. J. v. HOUTEN, In- en Verkoop. Kooltuin 23, Alkmaar tfeer../ Telef. no. 3448 Gezocht per i Februari door Heer (ambt.) een Zit- en Slaapkamer met vaste wasch- tafel en volledig pension. Br. onder no 158P2 bur. van dit blad. Gevraagd: pl.m. 2000 M2 Sierteeltvergunning, open- grond B; ook ruilen voor tuinbouw-teeltvergunning (warmoezerij gewassen). Aanb. met prijsopgaaf aan J. J. v d. Does, Hoflander- weg 109 A te Beverwijk NH Kantoor Langstraat 53 in do Rotterd. Bank Aile prijzen worden con tant uitbetaald Toezending van loten na ontvangst van postwissel of giro op postrek 210771 De Collectrice: Bij de KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABR. te ALKMAAR is plaats voor een niet ouder dan 21 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan het Secretariaat, Oudegracht 182. GEVRAAGD in GROSSIERDERIJ hier ter stede voor loop- en bezorgwerk. Leeftijd 1822 jaar. Brieven onder no. 15868 bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD: Handel in Pootaardappelen en vergunning op flink dorp bij Hoorn te huur aangeboden. Pracht vischwater. Zeer geschikt voor eenvoudige R.K. menschen. Huur van het perceel met inventaris slechts f 25.per week. Borgstelling groot f 5000.vereischt. Is per 1- Febr. a.s. eventueel te aanvaarden. Bevr. GOYERT, de Lairessesir. 116, Amsterdam-Zd. PERSOONSBEWIJS- ETUI'S ALKMAAR HUIGBROUWERSTR. 3 - ALKMAAR Heeft U bonnen voor klompen en rubberlaarzen WU kunnen ze U DIRECT leveren ZONDAG 27 JANUARI 8 uur HET AMSTERDAMSCH TOO- NEEL met het ontroerende too- neelwerk: een familiegeschiedenis In drie bedrijven door COR HERMUS Regie en titelrol: Carolina van Dommelen Décor: W. Beijne en Zn. - Costumes: Ridde- rikhof. - Kapwerk: Leon van Volen. De pers zegt: Een prachtig gespeeld sterk stuk in een buitengewone bezetting. Een avond van waarachtig tooneel. Entrée f 2.en f 2.50 Plaatsbespreking v.a. Donderdag 24 Januari, dagelijks van 111 uur. ZELFVERZORGERS moeten op de aan hen uitge reikte opplakvelletjes de volgende bonnen opplakken en inleveren op den daarvoor vastgestelden dag. Zie zegelboekje Van de bonkaarten A, B, C: Aaardappelen: 526 553 555 520 521 B 45 B 54 B 56 B 44 Vleesch: 550 551 552 516 517 518 519 Melk: ABC 43 46 53 55 De bonkaarten KD en KE Aardappelen: 620 648 651 615 Vleesch: 611 612 613 614 645 646 647 Melk' 610 621 644 650 kunnen zich weer aanmelden voor de op alle Aanmeldingsbureaux. Ook zij, die be- hooren tot de lichtingen 1945, 1946 en 1947 kunnen zich aanmelden. De Bureaux in NOORD-HOLLAND zijn ge vestigd te DEN HELDER, HOORN. ALK MAAR, HAARLEM, HILVERSUM, AMSTER DAM (Honthorststraat 20) en AMSTERDAM (Dam 4). De Inspecteur in de provincie Noord-Holland. De Reserve-Majoor. J. A. NEYEN. JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o.Lv dagblad-directeur Dr. Wormser en F. de Sinclair Engels, Frarts, Duits, Ned. en Corresp., middenst. diploma, steno, boekhouden, opl. Practijkexamens. ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR. ONDERWIJS Secretariaat: Lusthofstraat 6 Rotterdam. 1552 "Grail!* proelle» leervak: naam adrës te_ De R.K. Gem. Tooneelvereen. DE BLAUWE RIJGER zal op ZONDAG 27, MAANDAG 28 JANUARI en ZONDAG 3 FEBRUARI in de zaal van v. d. HEILIGENBERG opvoeren Spel van ernst en luim. Aanv. 7.30 uur Kaartverkoop en plaatsbespreken Zondag 27 Januari en Zondag 3 Februari na de Hoogmis. APPELBOOMEN, pyramide, alle gewenschte soorten f 10.50; PEREBOOMEN. idem f 10.50; PRUIMEBÖO- MEN, idem f 10.50; KERSEN f 10.50; PLATTE MO REL (voor tegen den muur) f 10.PLATTE PERZIK idem f 15.—; DRUIVENBOOMEN. idem f 5.—; APPEL- en PEREBOOMEN, halfstam f 12.50; APPEL- en PEREBOOMEN, hoogstam f 14.—; KRENTEBOO- MEN f 1.50 en 2.—; HAZELNOTEBOOMEN f 3.— en 6.AALBESSEN, struik, rood, wit, zwart, f 0.65; KRUISBESSEN, struik, rood, groen, groen, wit f 0.75; AALBESSEN op stam, soorten als boven, f 3. KRUISBESSEN op stam. idem f 3.—; AARDBEIEN f 0.04%; FR AMBOZEN-AARDBEIEN, stikstoof f 0.20; FRAMBOZEN f 0.25 MEERLAAN 190 Betaling: per postwissel, giro en onder rembours. Gironummer: 4 9 6 2 9 3 OFFICIEELE PUBLICATIES NUMMERTOEWIJZINGEN Het Centraal Distributiekantoor deelt mede;dat in de week van 20 t.m. 26 Januari nummertoewijzingen zullen worden uitgereikt voor: versnaperingen 599; 600; suiker 601; brood 602 (Amerik. bloem); 603 (inl. bloem); 604 (reduc tie); bloem 605 t.m. 607; rijst 608; boter 609; margarine 610; 611; vet 612; kaas 613; 614; melk 615; 616; vleesch ontvangst» bewijs voor vleeschzegels-vleeschwaren art. 52; aardappelen' 617; 618; lucifers 619; 620; gedr. ZuicVruchten 623. De toeslag bedraagt voor margarine; vet; meüc; vleeschwaren; lucifers en Zuidvruchten 10 pet. Voor versnaperingen; suiker; bloem; rijst en kaas 50 pet. De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van een kwart maal het aantal inge leverde rantsoenen. Voor vet moeten de bonnen 514 en 548 worden ingeleverd. De toewijzingen voor vet worden eer- halve uitgereikt op basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen. De toewijzingen zijn, behalve die voor melk en aardappelen, geldig voor detaillisten van 27 Januari t.m. 9 Februari; voor grossiers van 27 Januari t.m. 23 Februari. De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geinig' van 27 Januari t.m. 2 Februari a.s. De toewij zingen no, 602 t.m. 604 zijn reeds in de week van 20 t.m. 26 Januari geldig. Voor de artikelen versnaperingen, suiker; bloem en rijst wordt in bovengenoemde week een vergoe ding' voor handelsverlies gegeven op dezelfde wijze als dit voor jam reeds is geschied. Op de opplakvellen met bonnen voor deze artikelen moeten dus de vakjes 20; 40; 60; 80 en 100 niet worden beplakt. Nogmaals wordt erop gewezen dat deze toeslag bestemd is voor vergoeding voor handels- verlies en niet voor eigen gebruik van de detaillisten. TOEWIJZINGEN TABAK Het C.D.K. deelt mede dat detaillisten in tabak in het Noorden des lands dus in Nederland boven Haringvliet en Waal in de week van 20 t. m. 26 Jan. a.s. toewij zingen no. 621 en 622 zullen ontvangen op basis van het aantal ingeleverde rantsoenen vermeerderd met 10%. Bovendien wordt in deze week een vergoedinng voor handelsverlies gegeven. Ter verkrijging* van deze ver goeding moeten de detaillisten op d'e opplakvellen de vakjes 20; 40; 60; 80 en 100 onbeplakt lateh. In plaats van 20 bonnen worden dus slechts 19 bonnen ingeleverd. Hierdoor wordt een toeslag van 5% verstrekt over 5 perioden. Per periode ontvangen de deaillisten dus een vergoeding voor handelsverlies van 1%. De detaillisten mogen dezen toeslag uitsluitend gebruiken voor handels- verliezen en niet voor eigen gebruik. TEELTVOORSCHRIFTEN OOGST 1946 Vanwege het Ministerie van Landbouw; Visscherij en Voedselvoorziening zijn thans d'e teeltvoorschriften voor akkerbouwproducten voor den oogst 1946 uitgegeven. Telers en handelaren worden verwezen naar de publi catie van deze voorschriften in de landbouw- en vak bladen. VERPLICHTE LEVERING VAN RUNDVEE Besloten is voor de periode van 1 December 19451 September 1946 wederom een aanslag in de verplichte levering van rundvee op te leggen. De handhaving van deze leveringsplicht is noodzakelijk om een redelijke vleeschvoorziening van d'e burgerbevolking te kunnen waarborgen. Naar het bedrijfschap voor vee en vleesch mededeelt zal de aanslag gemiddeld 90 kg. per vrouwe lijk rund boven een jaar bedragen. Er moet echter op gerekend! worden dat de aanslag voor de verschillende bedrijven binnen een gewest sterk zal varieeren. Nader zal worden beslist of het noodzakelijk is na 1 September 1946 een aanslag op te leggen. Van veel in vloed hierop zal o.m. zijn hoeveel vleesch uit den var kensstapel ter beschikking komt hetgeen een zeer on zekere factor is aang'ezien de veevoederpositie waar van de ontwikkeling van d'en varkensstapel in hooge mate afhankelijk is nog zeer moeilijk is. De veehoudersdienen bij hun bedrijfsvoering met bo venstaande rekening te houden. I HOOFDBEDRIJFSCHAP VOOR TUINBOUWPRODUCTEN Met ingang van 22 Januari a.s zijn de afdeelingen Grondstoffen; Prijzen en Bedïijfsrecht van het Hoofd bedrijfschap voor Tuinbouwproducten verplaatst naar Laan van Meerdervoort 27 te 's Gravenhage; Tel. 334104. Postadres voor alle afdeelingen blijft v. d. Spiegelstraat 5 te 's Gravenhage. Tel 392272. RUBBERLAARZEN Het C.D.K. deelt mede d'at handelaren in rubbelaarzen de van het publiek ontvangen bonnen voor rubberlaar zen rechtstreeks aan hun fabrikant moeten doorzenden Fabrikanten moeten deze bonnen in veelvouden van 100 stuks en met een minimum van 100 stuks bij den plaatse lijken distributiedienst in leveren. De bonnen moeten onderscheiden naar soort op afzonderlijke opplakvellen worden geplakt. Inlevering dient te geschieden met een ontvangstbewijs M.D. 34201; waarop het nummer waar onder de fabrikant bij het Rijksbureau voor Huid<en en Leder is ingeschreven moet worden vermeld. De fabri kant ontvangt het orgineel van het ontvangstbewijs terug alsmede een toewijzing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4