Nieuw us GOUIN - Fransch staatshoofd De kwade P.O.D. in Yelzen Doodstraf tegen Trien Groot uit Spanbroek RWIJSE Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Nog geen overeenstemming over het regeeringsprogram NIEUW CONCORDAAT MET SPANJE Kampioenschap op de prikslee Twaalf jaar tegen land- wachter uit de Beemster Ook Spanje voor de Uno? Uiteenzetting van vroegeren leider (2aalsle nieuws Clandestiene slachterij 1946 o. Lv. nclair. Jenst. mens. in de (zullen er 601; ;reduc- ne 610; /angst, ippelen" toeslag ucifers bloem; I worden 1 inge- en 548 ;n d'er- aantal live die fen van Januari Jappelen 1 toewij- P 20 t.rn. 1 suiker; Ivergoe- als dit 1bonnen E) en ewezen andels- ten. tin het ingvliet toewij- ran het t 10%. g voor e ver dien de plaats eleverd. lover 5 lus een aillisten handels- Hoof cfredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur p. Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad tvi» Buiten God U - nergens veilig fVondel DONDERDAG 24 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10839 ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) IIOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 09. tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank IN DE WANDELGANGEN van de Fransche Assemblee is men het er alsnog over eens geworden, dat, afgezien van de bestaande geschilpunten, in elk geval tot onmiddellijke verkiezing van een regeeringshoofd, waarbij Felix Gouin candidaat zou zijn, overgegaan kon worden, daar zijn persoon voor allen aanvaardbaar was. Onmiddellijk na de hervat- ting van de zitting der As semblee te 19.15 uur werd aldus de stemming aan de orde gesteld. Na schorsing van de bijeenkomst voor het tellen der stemmen werd be kend gemaakt, dat Felix Gouin tot hoofd van de voor- loopige Fransche regeering was gekozen. Ondanks de verkiezing van Gouin Is nog steeds geen over eenstemming bereikt over een gemeenschappelijk program, dat de M.R.P. in staat zou stellen tot een coalitie met de socialisten en de communisten toe te treden. Gouin vraagt het noodige begrip. In 'n radiorede zeide de nieuw gekozen president van de Fran sche regeering, Gouin, gisteren avond, dat hij zijn taak aan vaardde niet slechts als 'n plicht' ten opzichte van de republiek, maar in het bijzonder, als een plicht tem opzichte van Frankrijk, waarvoor men niet alleen zijn leven moet offeren,, maar ook zijn populariteit". Hij deed een beroep op partijen en personen de huidige toestand van Frank rijk met de noodige ernst en moed onder het oog te zien. „Het is slechts op deze voorwaarde dat ik de taak die mij is opgedragen, zal uitvoeren een taak die al leen dan kan worden uitgevoerd wanneer ik het noodige begrip en de noodige overeenstemming vind". De levensloop van den nieuwen Franschen president. Felix Gouin werd geboren te Peypin (Bouches du Rhone) en is 61 jaar oud. Na zijn voorberei dende studiën, bezocht hij de universiteit de Aix (Provence), waar hij den titel van meester in de rechten behaalde. In 1904 trad Gouin toe tot de Parti-Socialiste, waarvan hij tot op heden een der oudste strijders is. Op 10 Novem ber 1911 werd hij benoemd tot conseiller-general van het depar tement Bouches du Rhone en in Maart 1923 volgde zijn benoe ming tot ourgemeester van d'Is- tres. Bij de verkiezingen in 1924 werd Felix Gouin candidaat ge steld en op 11 Mei van dat jaar werd hij als afgevaardigde van Aix gekozen. Sedertdien werd hij bij volgende verkiezingen met een steeds stijgend aantal stem men herkozen en wel in 1928 1932 en 1936. In verscheidene commissies had hij zitting o.a. in 19241936 in die voor de burger lijke en de strafwetgeving en de financiën. Gedurende den eersten wereldoorlog 19141918 trad Gouin als vrijwilliger in het leger, Militant strijder voor het so cialisme als hij was, schaarde hij zich onder de tachtig opposanten, die na de capitulatie weigerden de republiek uit te leveren aan de regeering LavaL Voorts was Gouin de officieele vertegenwoordiger van de socia listische partij bij de regeering de Gaulle. Hiertoe verliet hij na de volledige bezetting van Frank- •ijk het land om zich via Spanje naar Engeland te begeven, doch 'edurende drie maanden sloot men hem op in een concentratie kamp te Mirando. In Augustus 1942 arriveerde hij te Londen waar hij het voorzitterschap be kleedde van de qpmmissie voor den wederopbouw van den Fran schen staat, welke ook den tekst samenstelde voor de consultatie ve vergadering. In September '43 begaf hij zi'ch naar Algiers, ten einde aldaar deel te nemen aan de voorbereiding van de commis- Het ls mogelijk, dat volgende maand een nieuw Concordaat tusschen het Vaticaan en Spanje tot stand zal komen. Hooge Spaansche vertegenwoordigers zullen op 5 Februari de drie nieuwe kardinalen uit Spanje naar Rome begeleiden. Het zijn afgevaardigden van de departe menten van buitenlandsche za ken en justitie. Zij zullen de in stallatie-plechtigheden bijwonen. Het oude concordaat van 1851 kwam in 1931 feitelijk buiten werking bij de invoering van' de anti-kerkelijke wetten door de republikeinen ingesteld. De te genwoordige „modus vicendi" re gelde de benoeming van Spaan sche prelaten in 1941. Gisteren werden te Warmen- huizen op de ijsbaan SIS de kam pioenschapswedstrijden voor Noord-Holland op de prikslee ge houden. Er waren 40 deelnemers, de eerste prijswinnaar was N. Pronk te Warmenhuizen;- 2. A. Groot te Warmenhuizen en 3 K. Kossen te Eenigenburg Voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam stond terecht: Vervolgens: Gerrlt Groot uit Zuld-Beemster. "Ik handelde steeds in opdracht van m'n meerdere"; zei <2e hulp- landwachter Gerrit Groot uit Z. O. Beemster die terecht stond wegens het feit dat hij van 1 Mei '441 Mei '45 als land wachter had dienst ge daan en assistentie had' verleend bij het arresteeren van personen. Verd. zei alleen maar "hulp" land- wachter te zijn geweest; in Edam moest hij op het politiebureau waar arrestanten zaten de wacht houden; ook nam hij deel aan spoorwegbe waking. De "opperschaarïeider" van de hulplandWacht J. de Vries en zijn colleg'a T, C. Bier kwamen een en ander bevestigen. Verd. was tot de NSB toegetreden omdat hij het niet eens was met het vernietigen van groenten enz.; hij was blokleider en had de eed van trouw op Mussert afgelegd'. Een zoon van hem heeft in Rusland gestreden. Op 'n vraag' van den President zei verd. dat hij niet wist dat hij werkte in het voordeel van den vijand'! De nroc.-fiscaal wees erop dat verd. geuniformd en gewapend een jaar lang meegedaan had aan de terreur. Als direct na de bevrijding alle landwachters1 waken neergeschoten zou dit ongetwijfeld in den g'eest van het grootste deel van het Ned. volk geweest zijn De nieuwe man van Frankrijk sie voor den tijdelijken raad, welke hem op 10 November 1943 tot zijn voorzitter koos en dit mandaat in Mei 1944 hernieuwde. Blijft Bidault? Het Fransche regeeringshoofd Felix Gouin zeide gisteravond, dat hij de bedoeling had den mi nister van buitenlandsche zaken, Georges Bidault, te vragen om zijn functie te blijven waarnemen, zoodat hij zoo spoedig mogelijk naar Londen zou kunnen terug- keeren. Visjinsky is eindelijk in Londen aangekomen. Volgens den diplo- matieken correspondent van de Daily Mail doen in kringen der UNO niet bevestigde geruchten de ronde, dat de Sowjetdelegatie instructies heeft ontvangen voor het naar voren brengen van nog een andere aangelegenheid voor de algemeene vergadering van de UNO, n.l. de situatie in Spanje. Op een persconferentie deel de de heer J. P. Engels, v.h. leider van den P.O.D. te Velsen, thans leider van den P.O.D. te Amsterdam, een en ander mede over de kwaad willige geruchten, die door ontevreden en onverant- woordeiyke élementen over het beleid van den P.O.D. te Velsen zijn rondgestrooid. Over de arrestatie van den heer Fischer, directeur van het Bureau roerende goede, ren van vijanden en land verraders, vertelde de heer Engels, dat deze arrestatie, zooals later bekend gemaakt werd, op een vergissing be rustte. Het is nl. gebleken, dat de heer Fischer welis waar N.S.B.'er was, maar als zoodanig met medeweten van de Rotterdamsche politie be langrijk illegaal werk heeft gedaan tijdens de Duitsche bezetting. IN DE MIDDAGZITTING van het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam stond terecht Trientje Groot uit Spanbroek, die in Februari 1945 een brief had geschre ven aan de Landwacht te Hoorn, waarin zij mededeelde dat haar man C. Loos, illegale blaadjes in huis had en maar gearresteerd moest worden. Toen de landwacht een on derzoek kwam instellen, wa ren daar aanwezig J. Stam en P. Vlaar, die zii aanwees als onderduikers evenals haar man. Zij ging zelfs zoover haar kinderen uit bed te ha len om ze te laten getuigen. Uit haar verhoor bleek, dat ze in 1935 voor oplichting tot 3 maanden voorw. was veroordeeld. Verdachte herinnerde zich daar niets van; de verhouding tusschen haar en haar man was slecht. Geen wonder. Verd. was 2'A jaar net 'n Duitscher op stap geweest, het heele land door en 21 Febr. liep de verhouding uit op 'n groo- te ruzie. Nadat ze den brief aan de Landwacht geschreven had, had ze nog drie dagen tijd, om haar verraad ongedaan te maken. Dit rekende de procureur-fiscaal haar zwaar aan. Eveneens 't feit, dat zij zich bij de arrestatie van haar man en diens vrienden schandalig gedroeg, door te fluiten tegenover de Land wacht-commandant, dien zij voor bezoek uitnoodigde „maar dan in zijn burgerpakkie! Het gevolg vah haar verraad is, dat haar man en J. Stam gefusilleerd werden. De zwaarste straf achtte de fis caal hier op z'n plaats; hij eischte de doodstraf. Verd. reageerde op dezen eisch, door te gaan huilen. De verdediger wees op de slechte verhouding tusschen man en vrouw; deze laatste had niet de bedoeling, haar man uit den weg te ruimen en heeft deze gevolgen ook niet voor zien. Pi. verzoekt, mede in het be_ lang van de twee kinderen van 6 en 8 jaar niet de doodstraf uit te spreken, doch wel een zware ge vangenisstraf. De fiscaal wijst er op, dat de kinderen ook bij langdurige ge vangenisstraf aan haar opvoeding worden onttrokken. Op de vraag of zij nog iets in het midden wilde brengen, schud, de verd. die nog steeds iast had van de waterlanders van neen. Uispraak over 14 dagen. Hij is ten tweede male gearres. teerd voor een feit, dat met zijn politiek verleden niets uitstaande heeft. Over de geruchten van den P.O.D.-rechercheur, die gevange. nentransporten naar het bureau van den S.D. in de Euterpestraat bracht en aldaar de aanwezige politiemannen met „Heil Hitier" begroette, deelde de heer Engels mede, dat de persoon van dezen rechercheur, den heer A. Kunt- kes, volkomen onkreukbaar is en dat hij verre van den Hitlergroet te brengen of op andere wijze Düitsch sympathiseerend te zijn geweest, een belangrijke schakel was in het ondergrondsche ver zet en als zoodanig vele men- schen het leven heeft kunnen redden. De geruchten, die over zijn persoon de ronde doen, zijn het gevolg van het optreden van ontevreden elementen bij den P.O.D. De rechercheurs moesten vriendschap zoeken Ten aanzien van de heeren Haak en van der Voort, over wie geruchten loopen als zouden zij omkoopbaar zijn, vertelde de heer Engels het volgende: In het belang van het recher che-onderzoek naar de bergplaats van bepaalde goederen, die door twee gedetineerden uit het kamp te Velsen zouden zijn verstopt, werd het wenschelijk geacht, dat de rechercheurs zich met de be treffende gedetineerden zouden bevrienden, om op deze wijze hun vertrouwen te winnen en achter de bergplaats te komen van de door hen achtergehouden waarde.artikelen. De ontwikkeling van dit ver trouwen bracht ais conse. quentie met zich mede, dat de rechercheurs mede moes ten werken aan bepaalde plannen, waardoor zij welis waar het recherchewerk be vorderden, maar zich 't risi co op den hals haalden een disciplinaire straf op te loo pen. Het resultaat van hun bemoei, ingen was, dat inderdaad ver scheidene goederen van de gede tineerde collaborateurs op deze wijze werden achterhaald, met name een heele renpaardstal, die een vermogen vertegenwoordig de. Hoewel de heer Engels zulk een optreden van rechercheurs laakte, meent hij, dat het direc. toraat-generaal de aangelegen, heid op de juiste wijze gewaar, deerd heeft door de rechercheurs uit het arrest vrij te laten. Nu kan nog elk geval afzonderlijk beoordeeld worden en alle omstan digheden ln aanmerking nemend eischt spr. 12 jaar gev. met ontzet ting uit alle reclrten. Uitspraak over 14 dagen. Tenslotte: Jacob Post uit De Rijp. De 46-jarige Jacob Post uit De Rijp was in f940 NSB-er geworden om er beter op te worden; in 1941 ging hij echter failliet en daarom trad hij in Dultachen dienst als Wachtsman; welke functie hij gnünlformd en ge wapend vervulde van Augustus 1942 tot October 1944. Z'n gezin kreeg 100.per maand' en hij zelf vrij kost en kleeren; inwoning en zakgeld. Pres.: Dat was 'n beste tijd hè? Verd.: Ja President. Hij zeide niet te weten dat Neder, land nog in oorlog was met Duitsch- land'. Pres.De Duitschers werden toch als onze vijanden beschouwd? Verd.: Over 't algemeen well De Procureur-fiscaal schetste de houding van verd. als: "Hoe word ik er beter van" en vaderlandsliefde toonde hij niet. Spr. eischte 10 jaar gev. met ontzetting uit rechten voor den ti1d van het leven. Uitspraak over 14 dagen. Het verzoek van de communisten om met de Labourpartij een fu sie aan te gaan, Is door deze ge weigerd. Op de deputatenver- gadering van de Anti-revolution- naire partij ls de heer J. Schouten als leider gekozen. Jean Lu- chaire, de leider van de Fransche pers tijdens de Duitsche bezetting, is ter dood veroordeeld. De Fransche en Engelsche troepen zullen binnen enkele dagen Syrië en de Libanon verlaten. De Hongaarsche minister - president zal heden bij de Kamer van afge vaardigden een voorstel indienen de republiek uit te roepen. Een veehouder had op de vee markt te Purmerend clandestien een koe en twee schapen gekocht. Nog dienzelfden morgen slachtte de boer de dieren in een leeg staand huis, dat onbewoonbaar was verklaard. Tijdens het ver voer van het vleesch liep een wiel van den wagen vast. Voor wat geld, vleesch en goede woor den werd een passeerend chauf feur bereid gevonden het trans port over te nemen. Bij aanhou ding werden tusschen melkbussen verborgen ontdekt 83 kg scha- penvleesch. 382 kg rundvleesch en 18 kg vet. Alles werd in beslag genomen. De veehouders, diens knecht, de chauffeur en een sla ger, aan wien een gedeelte van het vleesch zou worden verkocht, werden in verzekerde bewaring gesteld. Duizenden kilo's visch worden dagelijks op den vischafslag te IJ muiden aangevoerd. Aneto-Breyer P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1