Zijlstoi CINEMA AMERICAIN BAL is de aehier- Piano's - Orgels - Accordeons W. KAMSTRA CABARET-AVONDEN 'N REUZE TYPE DE MAN IN HET GRIJS De Gruyter 1 elke fZijlstra- I winkel! DANCING Vrouwengevangenis Nieuw NoordKol la ndsch Dagblad St. Mariaschool Den Helder Heerenkappers bediende BER. BEENTJES OVERNAME SLAGERIJ COR BAARS, ROYAL, SCHAGEN „VRIJ EN ONVERVEERD" een Bedrijfsleider Alb. Groot Twee landarbeiders een schuurknecht GEBR. KAPITEIJN Tabaksartikelen JAN BOERSEMA Kinderbadjes, Afwaschbakjes en Houten Emmers Kuiperij BAKKER VLOEIBLADEN P.O.A. N.V. I OPZICHTER le klas 1 OPZICHTER 2e klas SPOED! SPOED! DUITSCHE VLEUGEL IJsclub Eendracht Maakt Macht Estafette-wedstrijd voor paren STRENGMAN'S ZAKENBEURS 27 Januari TH. RIJPER Zuid-Scharwoude e van UITVOERING fe Zijdewind R. K. Fanfarecorps ,,St. Martinus" Heerenkapsalon annex Parfumerieën E. EVENHUIS DAT KLOPT NIET Alkmaars Jeugdtooneel „Jong Leven" JOOP TER HEUL HEDENAVOND en a.s. ZONDAGAVOND wederom voortzetting van onze geslaagde EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA DUO DJVANCHE LON TELBY HARMONIE THEATER 'n Meesterlijke creatie v. Roger Richebé Danielle Darrieux VICTORIA THEATER Margaret Lockwood - James Mason - Phyllis Calvert e.a. geeft weer DONDERDAG 24 JANUARI 1948 Gevraagd te£<en half April: een nette Kraamverpleeg ster. Br. onder no. 30858 bur. van dit blad. Gevraagd1: een flinke HULP ln de Huishouding Adres: J. W. RIETVELD; Slulsdijkstraat 141, Den Hel der. Gevraagd tegen half April 2 Onderwijzeressen liefst mgt Hoofdacte. Brieven aan den Zeer- eerwaarden Heer Pastoor HARST, Kerkgracht 63, Den Helder. gevraagd, goed kun nende knippen en scheren. In- of extern Hoog loon. Kapper - Spanbroek Mevr. Wed. C. OOSTER MAN, Schagen, deelt U van deze plaats mede, dat zi.i haar slagerij heeft overgedragen aan dhr. C. BAARS. Zij brengt hierbij tevens haar cliën- tèle dank voor het geno ten yertrouwen. Dat U mij in de toekomst uw vertrouwen zult ge ven en Mat U steeds vleesch van 100 kwali teit bij mij zult koopen is de wensch van Laan E 97 - Tel. 397 SCHAGEN Vrijdag-, Zaterdag- en Zondagavond 8 uur Zondagmiddag half 3 De Nationale film: Nederland's aandeel in deni Geallieerden Oorlog en opnamen van het Ko ninklijk huis van 1940—1945 De opbrengst van deze film wordt geheel ter be schikking gesteld van Ne derlands Volksherstel GEVRAAGD per 1 Maart op Boerderij met zoon(s) Adres: STOLPEN SCHAGERBRUG en gevraagd voor vast werk Bij: Meerweg 31, BREEZAND Koop uw bij Begoniastraat 85 DEN HELDER leveren wij goed en goedkoop. DIJK 8 ALKMAAR voor bureaux ALKMAAR Bij - den Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, Inspectie Noord-Holland, ikunnen worden geplaatst: Vereischten: Grondige ervaring in de uitvoering van belangrijke grondwerken zoowel op civiel- als op cultuurtechnisch gebied. Bezit Diploma M.T.S., resp. Diploma cursus Nederl. Heide Mij. strekt tot aanbeveling. Salarisgrenzenf Opzichter le klasse: geh. 2780.— tot 4104.—; ongeh. 2589.— tot f 3694.—. Opzich ter 2e klasse: geh. f 1924— tot f 3079.—; ongeh. 1600.— tot 2772.—. Sollicitaties met volledige inlichtingen uitsl. schrift, in te dienen bij het Hoofd van de Inspectie Noord- Holland, Kennemerpark 27. Alkmaar. Ter overn. aangeboden wegens vertrek: (micfd. grootte - prachtige klank) HOORNSCHE KADE 25 - ALKMAAR II II aan DE WEEL, gem. OUDE NIEDORP houdt VRIJDAGMIDDAG om 2 uur een HET BESTUUR Weg'ens ziekte der tegenw. gevr. R.K. Huishoudster bij Vader en Zoon op boerderij K. de Haan Ruigeweg F 37 Schagerbrug. Wilhelminastraat 105 Amsterdam verkoopt zaken en bedrij ven. Prov. bij verkoop 3% Zend briefkaart, wij be zoeken U. Inschrijving kosteloos, f 37.500.1ste klas café bedrijf, luxueus ingericht met muziekverg., verga derzalen, prima stand, Den Haag; f 9000.Le- vensmiddelenbedrijf met prima inv., 2 snelwegers, vleeschsniijmach., electr. frigidaire, electr optel kassa, in 't Gooi, rijk be staan verzekerd; f 250U— Schoenmakerij, weg. sterf geval, geheel compleet. Den Haag. Koopers en verkoopers gaan naar Strengman's Zakenbeurs. bij Ben. 18 jaar geen toegang Aanvang 7 uur 1 1 1 -J - a M a waa m m m m m mm m-m mm m- i m..m m m -i w i m m m m 1 -m i m, m m m m a t m m-m m m 1 M i a a a a a i i m~.m- m m a \\mmm \m ~m - i mm - KZ&r \innr Levensmiddelen^ Wij vaeren goede waeren brandstof ruilen voor Damesschoenen; zwarte hooge of lage hak; mt. 38. Br. onder no. 15916 bur. van dit blad. op ZONDAG 27 en DINS DAG 29 JAN. a.s. van het m.m.v. de Dameszangver- eeniging „WAARLAND", in zaal BLANKENDAAL Dinsdagavond voor dona teurs vrij entrée. Kaarten verkrijgbaar bij D. Busker te Zijdewind Aanvang precies 7 uur BAL NA Ondergeteekende maakt bekend, dat met ingang van 1 Februari de wordt overgenomen door Hij bedankt voor het genoten vertrouwen, in hem gesteld en beveelt zijn opvolger bij zijn cliënten aan. Hoogachtend, N. PI.INSE Ondergeteekende maakt bekend, dat hij met ingang van 1 Februari de zaak van den heer Prinse heeft overgenomen. Hij hoopt de cliënten tot hun volle tevredenheid te bedienen. Hoogachtend, E. EVENHUIS, Geestersingel 47 - Alkmaar N.B. De zaak wordt wegens herstelwerkzaamheden van 28 tot 31 Jan, gesloten. HEROPENING 1 FEBR. Wij kunnen U aanbiedenenkele vanaf 20 tot 120 bas Ook nog enkele TWEE KLAVIER ORGELS met PEDAAL, zeer geschikt voor kapel of kleine kerk Piano-, Orgel-, Accordeon-, Muzlek- instrumentenhandel en reparatle-inr. ALKMAAR - HUIGBROUWERSTR. 2 - TEL. 4554 - ALKAAR Stel: U hebt een goed stuk grond en lust en ijver om dien grond te bewerken. Wat hebt U dan? Niets! Er ontbreekt wat aan; zaad! Goed zaad van Brouwer. Als U dat er bij doet krijgt U tot uikomst: EEN GOEDEN OOGST! Dat klopt wél! Nog enkele prijscouranten gratis beschikbaar. Fa. P. M. BROUWER - Breezand N.H., tel. K 2232-385 Zaden - Bloembollen - Pootaardappelen ,,'T WAPEN VAN HEEMSKERK" brengt op 31 JANUARI a.s.: Blijspel in drie bedrijven naar de bekende boeken van Cissy v. Marxveldt, bew. door Dom de Gruyter Regie: JAN HU IJ GEN BAL NA met medewerking van Alkmaars meest gevierde dansorkest „DE DOLONANS" Aanvang 8 uur - Entrée 2.(Incl. belasting) Kaarten verkrijgb. bij: J. TOL. Spoorstraat 56. HOF MAN, Kerkplein 9. J. HUIJGEN, Ramen 22, STOR, J. v. Scorelkade en aan de zaal. Plaatsbespreken op den dag der uitvoering van 111 uur. f I ifVf i( 7IV Vanaf Vrijdag 25 Januari met VIVIANE ROMANCE - GEORGES FLAMANT RENéE SAINT-CYR - MARGUéRITE DUVAL Voorstellingen dagelijks om 8 uur. Zaterdag 7 uur en 9.30. Zondag 2 uur, 4.30, 7 uur en 9.30. Woensdag 2.30 Matinee. Leeftijd 18 jaar VAN 25. TOT EN MET 31 JANUARI: in de komische film (Quelle dröle de gosse) VOORSTELLINGEN om 8 uur. - Zaterdag 7 uur en 9.30 uur. - Zondag 2 en 4.30 uur en 7 en 9.30 uur. -Woensdagmiddag om 2.30 uur x Toegang boven 14 jaar Vanaf Vrijdag 25 Januari (THE MAN IN GREY) met Voorstellingen dagelijks om 8 uur. Zaterdag 7 uur en 9.30. Zondag 2 uur. 4 30. 7 uur en 9.30. Woensdag 2.30 Matine» Leeftijd 18 jaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4