Nieuuu TUINBOUWPERIKELEN ZIJN NOG ZWAAR In de metropool New York Voor Den Helder, Schagen en omgeving nergens ^ngdel] Bureaux: Wanverhouding tusschen producenten- en consumentenprijs Provinciale Veiling- bond in ons gewest houdt 'n belangrijke vergadering PROPAGANDA EN VOORLICHTING Het loopt mis Oude getrouwe! Herbouw van de Jodenbuurt? HOE NU Atoom-energie Vreemd geval Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel. 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dacrhlad t Buiten God i* 't VRIJDAG 25 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10840 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200 HOORN: Draaf singel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank QE ZEER BELANGRIJKE JAARVERGADERING van den Provincialen Veilingbond voor Noordholland, gisteren ge houden in de groote zaal van ,,'t Gulden Vlies", mocht zich in een goede opkomst verheugen. De problemen die ter tafel kwa men wettigden zulks trouwens volkomen. Reeds uit het openingswoord van den voorzitter van de Pro vinciale Commissie, den heer J. P. Nijssen, bleek, dat de tuin bouw voor vraagstukken staat, die een spoedige oplossing ver- eischen. De importantie dier problemen werd beklemtoond door de aanwezigheid van vooraanstaande figuren, o.w. wij opmerkten den heer Niemöller van den Centralen Bond van Veilingen in Nederland, den Provincialen Voedselcommissaris, den heer Joh. de Veer, den heer Torna van den Accountants dienst, benevens een vertegenwoordiger van den Voorlichtings dienst. Wijlen de heer Valstar was de loods voor het tuinbouwwezen De voorzitter meende de nage dachtenis aan den zoo begaafden en bekwamen leider van den Nederlandschen tuinbouw, wijlen den heer Valstar uit het West- land, die ruim 25 jaar onafge broken de betrouwbare loods was voor den Nederlandschen tuin bouw, niet te mogen voorbijgaan. Het was een slag voor den tuin bouw, toen het bericht door kwam, dat de heer Valstar door sluipmoordenaarshand gevallen was. De voorzitter noemde het een zeer moeilijke opgave, voor dezen man een geschikten plaats vervanger te vinden. Ook wijdde spr. gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van den heer K Molenaar. Een scherp protest meende de heer Nijssen te moeten uiten aan het adres van die Nederlanders, die de tuinders generaliseeren in verband met hun houding in be zettingstijd. Men mag gerust zeg. gen, dat zij, op weinige uitzon deringen na, spontaan hebben medegewerkt om het Nederland, sche volk in stand te houden. Wanverhouding tusschen producenten, en consu mentenprijs Er bestaat een wanverhouding tusschen producenten, en consu mentenprijs. was de algemeene IN VERHAND met de Kamer- debatten over de ingrijpende kwestie der oorlogssctiaderege- ling even iets over het typische verschil in „propaganda en voor lichting", dat men in sommige bladen aantreft. Zoo vertelt „het Vrije Voik''. dat echterge bonden" is aan het democratisch- socialisme, met groote letters, dat de SDAP-fractie het, „warm en deskundig", voor de getroffenen opnam. Men leest dan twee ko lom over een, zeer zeker goede, redevoering, van den socialist Hofstra, de eenige van deze groep die het woord had. Over de zeven andere sprekers, waaronder vier van de Katholieke Fractie, die ook zeer goede redevoeringen hielden, niet minder warm of deskundig, lazen wij in „H.V.V." géén woord! Het is misschien wel propaganda, maar dan toch niet van de breedste soort. Wel licht zou het „Volk" repliceeren, dat „de Tijd'', overigens vol van vernieuwing, zich min of meer aan hetzelfde euvel schuldig maakt, nu dit blad uitvoerig de prestaties der vier redevoerende Katholieken roemt, en de speech van Hofstra met een paar regels „afdoet". Misschien is het nog al tijd zoo. dat ieder zijn eigen wil een volk vindt. De lezers van „de Tijd", resp. van „het Volk" blij ven in tusschen even wijs als voor den oorlog. Is de natuur dan toch sterker dan de leer en kruipt het bloed dan toch waar het niet gaan kan? Het zou leerzaam zijn voor sommige vemieuwingsidea- listen om met de realiteit van de dingen rekening te houden.... opinie der vergadering. Dit moet veranderen, wil men op een ge zonde basis kunnen voortbouwen Wil men niet hopeloos vastloo. pen, dan dient de koers radicaal gewijzigd te worden. Men zal ook producten moeten telen, af gestemd op de bbhoeften van nabijgelegen consumptiecentra. De tuinders zullen moeten gaan zorgen voor exportproducten en vertrouwen op den ruggesteun der regeering. Het laat zich aanzien dat wij met den tuinbouw, organisato risch gezien, een nieuwen weg inslaan. Door wie zal de tuin bouw moeten worden bestuurd? En welke plaats zullen wij krij gen in de Stichting voor den Landbouw, zoo vroeg de voor zitter zich af. Het is een bekend feit dat alle tuinders prijs stellen op zelfbestuur. Jaarverslagen. De begrooting voor 1946 De balans over het het boekjaar 1943/44 sloot met 24.065.—. Het winstsale'o bedroeg 3.234.—. De ex ploitatierekening per 30 Juni 1945 geeft een batig saldo aan van f 2 703.De balans sloot met I 28.036.—. Op de begrooting voor 1946 is de post contributies (1/30 pet. van den omzet) geraamd op 8000. De financleele commissie bleek ac- coord te kunnen gaan met Iret beleid van het bestuur. Voor de financleele commissie voor 1946 werden vertegenwoordigers van aangesloten vereenigingen uit Groo tebroek, Opperdoes en Winkel ult- genoodigd. Bestuursverkiezing. Bij de gehouden bestuursverkiezing wegvns periodiek aftreden van de heeren J. Kliffen, J. P. Nijssen en J. A. Woeld'ers en wegens de vaca tures ontstaan door het bedanken van den heer Th. Roosje om gezondheids redenen en het overlijden van den heer K. Molenaar werden gekozen d'e heeren J. Kliffen, J. P. Nijssen (voorzitter), J. A. Woelders, A. de Boer (Grootebroek) en W. Dekker (Warmenhuizen). Het sproeien wordt gesaboteerd. Het bestuur stelde voor dat de vel lingen hun eens genomen besluit tof verplicht sproeien van vroege aard appelen met koperhoudend'e bestrij dingsmiddelen ter voorkoming' van pbytophtora infestans, met alle hun ten dienste staande middelen zullen handhaven. Meerdere leden meenden dat, wil men zulks handhaven, er maatregelen getroffen moeten werden dat het besluit ook wordt nageleefd. In de practijk wordt dit nog al eens gesaboteerd. Er zal dus een contröle- orgaan moeten komen. (Vervolg pag. 3, 5e kolom) MET DE AUTO'S: FORD ONTSLAAT 40.000 ARBEIDERS! Als direct gevolg van de stakingen in de staalbedrij ven zal de Ford-maatschappij met ingang van hedenavond 15.000 en volgende week nog 25.000 arbeiders ontslaan. Indien de stakingen niet zeer spoedig worden opgehe ven, zal Ford geheel en al moeten sluiten. Bij Packard, Briggs en Chrys ler, waa men eveneens te kort aan onderdeelen heeft, wordt een ontslag van 12.000 arbeiders verwacht. S Op 7 Februari a.s. zal mej. Aaltje Luikens den dag her denken, dat zij 50 jaar gele den als hulp in de huishou ding in dienst trad bij de fa milie Middel, toen nog wonen de te Musselkanaal, thans te Emmer-Compascum, De Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, Dr. Ir. J. A. Ringers, heeft vergezeld van den wnd. bur gemeester van Amsterdam, den Heer F. de Boer en den wethouder J. Bommer, als mede van het hoofd van Publieke Werken te Am sterdam, Ir. L. S. P. Schef- fer, een inspectietocht door de zoo zwaar gehavende Jo denbuurt van Amsterdam gemaakt, teneinde de moge lijkheden van den wederop bouw van deze buurt onder de oogen te zien. STAD VAN JODEN, IEREN, NEGERS, ITALIANEN! PUBLIEK SPREEKT MEE IN DEN GEMEENTERAAD! HOE AMERIKA PROPAGANDA MAAKT VOOR NEDERLAND Een speciale verslaggever seint ons uit New-York: Wij hebben een officieel be zoek gebracht aan den bur gemeester van New-York in het kleine raadhuis, waar de burgemeester met zijn klei nen staf van nauwste mede werkers gevestigd zijn, ter wijl rondom het raadhuis de geweldige wolkenkrabbers staan, waarin de duizenden gemeente-ambtenaren hun werk verrichten. De huidige burgemeester, Odwyer, die van Iersche afkomst is, was op het laatste oogenblik ver hinderd ons te ontvangen, daar hii een conferentie moest hebben ter bijlegging van de dreigende staking^, van het personeel der vervoersbedrij ven, welk personeel een pro- Wat we dringend noodig hebben: kolen voor Nederland. In het kader der herstelbetalingen aan de eens door Dnitschland bezette gebieden zal ook ons land zijn deel in steenkool ontvangen. Deze kolen komen voor het grootste gedeelte uit het Ruhrgebled. Eenige trucks met de kostbare brand stof gereed voor het vertrek naar Nederland. teststaking wilde beginnen tegen üen verkoop van ge meentelijke electrische cen trales aan een particuliere onderneming. Deze staking, welke het geheele verkeer in de wereldstad tram, bus, onder- en bovengrondsche spoorweg zou hebben lam gelegd, kon nog op het laat ste moment worden voorko men. De Nederlandsche journalisten werden nu door den waarnemend burgemeester ontvangen, wiens uiterlijk duidelijk zijn Italiaan- sche aikomst-verried. Deze deelde ons mede, dat de stad New-York binnen haar grenzen 2 millioen joden telt, 1 Yz millioen Ieren, een half millioen negers en een mil lioen Italianen. De jaarlijksche begrooting der stad komt uit op een bedrag van 750 millioen dol lar, weik bedrag waarschijnlijk spoedig zal moeten worden ver dubbeld in verband met de kos ten van het achterstallige onder houd aan den ondergrondschen spoorweg, gebouwen enz. Het wo ningvraagstuk vormt een -zeer moeilijk pobleem. dit laatste heb ben we zelf kunnen ervaren, toen we in New-York aankwamen en wij naar een hotel werden ge bracht, waar slechts twee kamers gereserveerd waren voor ons uit zes journalisten bestaand gezel schap. De waarnemend burgemeester gaf ons een uiteenzetting van de wijze, waarop de gemeente be stuurd wordt, waarvan voor ons wel het meest interessante is, dat het toezicht op den gemeenteraad zich bevindt in handen van, het publiek, dat het recht heeft, de gemeenteraadszittingen bii te wo nen en om in tegenwoordigheid van de pers zooveel critiek uit te oefenen als het wenscht. In den verkiezingstijd kunnen de kiezers een gemeenteraad en een burge meester wegwerken, indien zij on tevreden zijn over het gevoerde .beleid. (Vervolg pag. 3, 5e kolom) NEDERLAND gaat voetballen tegen Frankrijk. Dat is prachtig. Al was het alleen maar. omdat wij gerust weer eens wat meer den Romaanschen kant uit mogen zien. nu we zoo sterk An gelsaksisch gericht worden. Ne derland heeft als datum voorge steld Zondag 9 Juni, dat is Eerste Pinksterdag. Dit verbaast ons. De opvatting dat op dergelijke -hooge christelijke feestdagen geen open bare sportwedstrijden moesten worden gehouden, was toch ge meengoed geworden? En op dit nunt ontmoette he t rapport- Woerdema, dat richtsnoer is voor den nieuwen Rijksdienst voor de sport, vrijwel geen verzet. Men zal zeggen, dat als het z.g. katho lieke Frankrijk dezen datum zou aanvaarden, het z.g. „protestant- sche" Nederland zich niets heeft te verwijten, maar dat is niet juist. Nederland had dezen datum niet moeten voorstellen, als het in eigen land de gewoonte heeft, op zulke feestdagen niet te spe len afgezien van de omstandig heid. dat Nederland nu dan toch op allerlei manleren in deze snort"eheurtenis op dezen Pink ster-Zondag betrokken wordt. Deze geste van den N.V.B. is ons derhalve heelemaal niet duidelijk. ER KOMT EEN U.N.O.- COMMISSIE QE PLENAIRE ZITTING van de algemeene vergadering van de Vereenigde Volken heeft, nadat de Amerikaan- sche minister van buitenland- sche zaken, Byrnes, en de waarnemende Sovjet-minister van buitenlandsche zaken, Wisjinskiej, het woord hadden gevoerd, de voorgestelde re solutie inzake de oprichting van een commissie voor- de atoomenergiemet algemeene stemmen aangenomen. Kampcommandant be dreigd, dader doodge schoten ten huize van den dokter De politie van de gemeente Steyl is thans druk doende de identiteit te onderzoeken van zekeren B„ die Dinsdag j.l. ten huize van dokter V. te Steyl een tragischen dood heeft ge vonden. Genoemde B. was, toen hij zich tevoren bij het kamp voor politieke gevangenen vervoegd had met een verzoek alle ge detineerden te mogen zien, verwezen naar den kamp commandant W„ die op dat oogenblik ten huize van dok ter V. vertoefde. B„ die door drie personen, onder wie een militair, bege leid werd, greep ten huize van den dokter den kamp-comman dant aan, bij welke worste ling ook de begeleidende per sonen en de bewoner des hui zes betrokken werden. Op een gegeven oogenblik achtte de militair het leven van den kampcommandant in gevaar, waarop hij zijn revol ver trok en B. in 't hart schoot. Het vermoeden bestaat, dat B. vroeger in het kamp opge sloten is geweest, terwijl men tevens aan kan nemen, dat hij niet normaal was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1