vS/ac/ en o ml relt DE ONDERGRONDSCHE VAN LANGENDIJK VERRADEN 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad SCHOONRIJDEN TE ANNA PAULOWNA OM HET KAMPIOEN. SCHAP VAN NEDERLAND Meulenbeit wint den strijd Experiment met Vondel's „jeptha" HET WEERBERICHT Tegen Bos uit Alkmaar 10 jaar geëischt VRIJDAG 25 JANUARI 1946 Een flink aantal deelnemers vocht te Anna Paulowna in een zeer spannenden strijd om het kampioenschap schoonrijden van Noord-Holland voor dames en voor heeren. Ook rondom de baan was veel belangstelling. De wedstrijden georganiseerd door de IJsclub „Eendracht maakt Macht" waren verdeeld in A- en B-klassen (ofwel resp. senioren en junioren). De uitslagen waren als volgt: Seniores, Dames: 1. Mw. de Jager-Wardenhorst, Heiloo. 2. Mej. Fijnheer. Nw. Niedorp. 3. Mej. Schipper, Westzaan. 4. Mej. Molenaar, Nw. Vennep. 5. Mw. Bakker-Kaan, Anna Paulowna. 6. Mw. de Boo-Groenveld, Hoofddorp. Seniores, Heeren: 1. C. Timmermans, Schagen. 2. J. Kuperus, Alkmaar. 3. T. Stumpel, Hoorn. 4. C. Meeuwig, Hoofddorp. 5. J. Blaauboer, Kolhorn. 6. G. Rijper, Alkmaar. Juniores, Dames: 1. Mej. L. Molenaar, Nieuw Vennep. 2. Mw. de Jager.Wardenhorst, Heiloo. 3. Mej. M. Kaan. Anna Pau. lowna. 4. Mw. Sehene.Kooy, Schagen. 5. Mw. Dekker-Venger, Sint Maartensbrug. 6. Mej. A. Kaandorp, Heiloo. Juniores, Heeren: 1. G. Rijper, Alkmaar. 2. M. de Ruyter. Zaandam. 3. A. Boojitjes, Burgerbrug. 4. M. Brommersma, Beemster. 5. P. Visser. Schagen. 6. Stam, Zaandijk. De wedstrijden om het Neder- landsche kampioenschap scnaat- senrijden over de korte baan, af stand van 160 meter, zijn gisteren onder auspiciën va de Zutphen- sche IJsvereeniging te Zutphen verreden. De meeste' rijders kwa men uit Gelderland, doch er wa ren nu ook eenige Friezen en een aantal Westerlingen, onder wie de beide Amsterdammers Markus en Meulenbeit. die een voorname rm speelden. Met van der Ploeg (Heerenveen) en Mulder (Voorst) plaatsten zij zich tenslotte in den halven eindstrijd. De ritten tus- schen Markus en Meulenbeit en van d/r Ploeg en Mulder hadden tot resultaat, dat beide eerstge- noemden zich vor den eindstrijd plaatsten, en van der Ploeg en Mulder moesten uitmaken, wie beslag zou leggen op de derde plaats. Het merkwaardige geval deed zich hierbij voor, dat alle vier eenmaal winnaar en eenmaal verliezer werden en dat de ver schillen in tijd geen beslissing brachten, zoodat een extra rit noodig was. Meulenbeit sioeg Markus en werd kampioen. De tijd van deze rit bedroeg 17 sec.. tweede Markus in 17.5 sect.-, der de van der Ploeg in 16.9 sec en vierde Mulder in 17.3 sec. LANGEBAANWEDSTRIJDEN TE WARMENHUIZEN 34 Deelnemers hadden zich op gegeven voor de langebaanwed- strijden op den schaats, die gis teren alhier werden verreden. De strijd ging om den wisselbe ker, door de vereeniging S.I.S.. uitgeloofd aan den winnaar .in het algemeen klassement, terwijl aan de winnaars van de drie af zonderlijke trajecten medailles werden toegekend. De wisselbeker is niet in han den van N. Strijbis gebleven. De bekerhouder heeft zijn aanhang wel wat teleurgesteld. Reeds in de 500 meter gingen voor hem eenige kostbare seconden verlo ren, toen hij, in den eersten bocht uit het evenwicht geraakt, alle inspanning moest aanwen den om op de been te- blijven. Dit in aanmerking genomen, is zijn tijd 54.6 sec. nog een prestatie. Hoewel sinds vroeg in den morgen talrijke Warmenhuizers in den weer waren om de sneeuw van hun baan te verwijderen gelooven wij, dat eenige stroef heid van het ijs wel invloed heeft gehad op de tijden. Naarmate de wedstrijden vorderden, daag den het publiek in steeds grooter getale op. De uitslagen zijn: 500 M.: 1. C. v. d. Kommer (Warmenhuizen) 49.2 sec.; 2. N. Pronk (Warmenhuizen) 50.07 sec.; 3. J. v d. Voort ('s Gra. vezande) 52 sec. 1500 M.; 1 C. v. d. Kommer 2.40.1 mm.; 2. N. Strijbis (Scha- gerwaard) 2 42,8 min.; 3. J. v. d. Voort 2.44.3 min. 3000 M.: 1. N. Strijbis 5 36 3 min.; 2. J v. d. Voort 5.41.2 min.; 3. J. v. Wonderen (Warmenhui zen) 5.42.4 min. Algemeen klassement: 1. C. v. d. Kommer 161.45: 2. J. v.d. Voort 163.62; 3. J. v. Wonderen 165 02; 4. N. Strijbis 165.36. DEN HELDER Terecht mag men van een ex periment spreken dat de school- vereeniging „De Lyceïst" in het Casino heeft gedaan met het op voeren van Vondel's drama: „Jeptha, of de Offerbelofte". Vraagt men zich af, of de klas- seike spelen voor het publiek in- "t algemeen aantrekkelijk zijn, dan kan daar een voorzichtige bevestiging op volgen. Met die voorwaarde dan, dat ze aantrek kelijk en begrijpelijk moeten worden gegeven. Klassieke spelen in 't algemeen en Vondel's dra ma's in het bijzonder zijn dik wijls moeilijk te volgen, omdat ze maar al te vaak in het ver plichte harnas der drie-eenheid van plaats, tijd en handeling worden geperst. Vooral ook, wan neer zooals hier een zielsconflict tot een voor ons onbegrijpelijke oplossing wordt gebracht, als een vader, volgens eigen gedachte door een eed aan God gebonden-, zijn kind ten offer brengt. Voor „Jeptha" bestudeerde de gouden poeet uit een overdadig tijdperk de oude schrijvers Aris- toteles en Horatius en zooiets maakt het 'n modern publiek, in gesteld op tempo en filmische momenten, niet gemakkelijk. Vandaar, dat we rustig kunnen spreken van een experiment. Is dit experiment een succes geworden? Warneer acteurs met jaren lange tooneelervaring vaak moei te hebben de klassieke stof te be- heerschen geldt dit zeker voor jeugdige lyce'Lten. al leven ze op school ook midden ni de oudheid. 'n Succes? Neen. Wel 'n 'ge slaagde avond, dank zii de kun dige leiding van den heqr J. W. van Vendeloo die met de hier en daar zelfs sterke vertolking b.v. in het vierde en vijfde tafe reel 'n groot aandeel in het slagen had. Over het algemeen was het zeggen cVer versen te tam en te zwak met bij de meesten soms een momenteele opleving. Ook de Reien de eeuwige strui- kelblok bij practisch iedere opvoe ring van Vondel waren matig en gemakkelijk onrenomen, behalve in het vijfde bedrijf, waar een werke lijk góede oplossing in de opstelling was gevonden, die wel op naam van den regisseur kan worden gescho ven. De moeilijke rol van Jeptha's ge malin had iets sterker kunnen zijn, maar de opgave werd door mej. Groene wegen behoorlijk verwerkt. De eenige, die naast den heer Van Vendeloo ver boven alles uitstak was mej.'Hoogerwerf in ce rol van Jep tha's dochter Iphis. Zij had een mooie uitspraak en goed volgehou den gebaren; scheen over het alge meen ook geen hinder te hebben van de lange versvoeten en de hier en daar al te gemakkelijke rijmen. Was ce uitvoering voor het publiek aantrekkelijk? Dat zeer zeker; het was een ge waagde poging met een zwaar stuk, die de verdienste had ons weer te laten genieten van Vondel's schoone poëzie. En het publiek aprecieerde de uitvoering ten volle, omdat het aanvoelt cat dit gegeven ondanks 't moeilijke begrijpen veel tot den mensch zegt. Een belofte voor de toekomst. T. v. d. H. ORGELCONCERT NIEUWE KERK Woensdagavond gaf de orgelist van de Luthersche Kerk te Den Haag, Feike Asma, een orgelbe speling in de Nieuwe Kerk te Den Helder. De belangstelling was zeer matig. De bespeling werd geopend met 2 werken van G. F. Handel, waarvan de bekende „Water, music", door F. Asma voor orgel bewerkt, virtuoos werd vertolkt. Daarop volgde een Praeludium en Fuga van J. S. Bach. De orge list deed de werken van de groot meesters van de klassieke kunst opnieuw voor ons leven, door de fijne registratie en hoogstaande techniek. De orgeldispositie is uitermate geschikt voor deze muziek." F. Asma vervolgde met varia ties over een oud-Hollandsch volkslied van W. Mudde. Door de verschillende registraties kwam dit werk bijzonder tot zijn recht. De Toccata van W. Ralph Dr;f. fill werd brillant vertolkt. De techniek, die hier vereischt wordt staat zeer hoog. maar werd op de bekende wijze, Feike Asma eigen, voorgedragen. Tenslotte volgde de finale over kerkelijke me^dieën van den orgejist. De fijne manier van registratie en speeltechniek was hier volkomen Het maakte ons stil. Het was een avond vol hoog staand genot. Door zijn techniek beheers'cht Feike Asma alle wer. ken en het orgel moet dan wel mee. Het is bedroevend, dat het Heldersche publiek zoo weinig belangstelling toont voor deze kunst, die op zoo'n hoog peil staat temeer daar de toegangs prijs laag was gehouden. Moge de volgende keer meer interesse worden gevonden voor de orgelbespelingen. A. K. ANNA OLIM VEROORDEELD Het Bijz. Gerechtshof veroor deelde de dienstbode Anna Glim ot 12 jaar Rijkswerkinrichting: zij had in Juni '44 aan de Duit schers verteld, dat haar vader met familie en buren naar de radio luisterde, waarvan het ge volg was, dat vader en oom ge arresteerd werden, om nooit weer terug te keeren. Het Hof achtte verd. wel toerekeningsvatbaar, doch nam den jeugdigen leeftijd van verd. in aanmerking. Aan het vonnis was verbonden de on'zet ting uit rechten voor den tijd van het leven. SCHAGEN UITREIDING DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Op Maandag en Dinsdag 28 en 29 Januari a.s. zullen in gebouw „Irene" de nieuwe levensmidde- lenbonkaarten KA t.m. KE 603 wor'den uitgereikt aan niet-zelf- verzorgers. Voor de zelfverzor- gers is dit 4 en 5 Februari d.a.v. Opgemerkt wordt nog, dat de bonkaarten voor aardappelen, vleesch en melk nog 4 weken gel dig zullen blijven, zoodat men ze zorgvuldig dient te bewaren, c? IERSCH OSSENVLEESCH Inderdaad: wij krijgen Iersch ossenvleesch. Dezer dagen kwam een vijftal Iersche ossen per spoorwagon in Schagen aan. Hier van blijkt er slechts 1 voor Scha gen zelf te zijn. de rest gaat naar Oudesluis, Burgerbrug, 't Zand. Barsingerhorn enz. Toch is dit sympathieke geschenk van de Ier sche regeering ons zeer welkom en, zijn we goed ingelicht, dan verwachten we. dat toch menige Schaginees er genoegen van zal beleven. IJSWEDSTRIJDEN Door de Schager IJsclub wer den hardrijderij wedstrijden korte baan voor heeren georganiseerd. De uitslagen zijn: 1. K. Lim- men, 2. J. Boontjes. 3. M. de Boer. 4. A. v/d Pijl, 5. K. Boontjes. 6. C. Borst. De Landbouwschool te Schagen organiseerde eveneens korte- baanwedstrijden. De uitslagen luiden: 1. A. de Vries. Wieringen, 2. E. Mulder Wieringen, 3. G. Kater, Nieuwe Niedorp. 4. A. Blauboer, Schagen 5. Kalverdijk. Oudkarspel. 6. P. Ottens, Wieringen, 7. J. Bas. 't Zand. Door de Openbare Lagere School werden schoolwedstrijden gehouden. Prachtige prijzen wa ren beschikbaar gesteld d:or de Schager IJsclub, waarvoor deze vereeniging alle lof verdient. De uitslagen waren als volgt: 6. 7 en 8e kl. Meisjes. 1. Tini Bakker. 2. Trijnie Miedema; jon gens 1. Wim Schouten, 2. .Taap Schouten. De le prijs voor deze wedstrijd was eerst na 3 eindrit ten. welke enorm spannend wa ren, bevochten. 4e en 5e kl. Meisjes. 1. Lies v/d Sluis, 2, Riet Koburg, 3. Nellie Keesman; jongens te prijs Wim Rong, 2, Bert Kuiper, 3. Gerrie Miedema. 4. Rienus de Vries MARTOVERZICHT Omtrent de Donderdag gehou den markt kunnen we kort zijn, aangezien er practisch geen vee was. Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: WEINIG VERANDERING! Nevelig of mistig weer; des nachts lichte vorst, vooral in het Oosten. Overigens tempe ratuur om het vriespunt. Ma tige aan de kust vrij krachtige Zuidelijke wind. DE ZAAK-RUITER AANGEHOUDEN Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam hield zich gisteren weer eens bezig met een verra derszaak uit Holl. Noorderkwar tier; ditmaal was de Langendijk het tooneel van het gebeuren. Terecht stond Klaas Ruiter van Oudkarspel, wien ten laste was gelegd, dat hij in Juli 1941 ver schillende Langendijker ingeze tenen aan vervolging door de Duitschers had blootgesteld, door aan den N.S.B.'er R. Bos te ver tellen, dat N. Siet hem had ge vraagd toe te treden tot de on dergrondsche, daarbij verteld had van de plannen en werkwijze van de ondergrondsche, waartoe ook Schrijver behoorde; hij ver zocht Bos voorts de zaak aan te geven bij den N.S.B.'er Majoor van Politie P. Maarleveld. Hij had o.m, verteld dat de oud-res.. luitenant Schrijver commandant en J. Keizer ondercommandant van de ondergrondsche waren, die over 15 mitrailleurs en 1 mil. Iioen patronen beschikte en dat de heeren Schelhaas, v. Spengler en Wijnveldt, resp. burgemeester van Langendijk Noord- en Zuid. Scharwoude en Oudkarspel van deze plannen op de hoogte wa ren. Het gevolg van een en ander was, dat Stet, Keizer en Schrij ver gearresteerd werden en drie weken gevangen gehouden wer. den aan den Amstelveenscheweg te Amsterdam. Nadat verdachte Ruiter tegen de behandeling van zijn zaak be zwaar had gemaakt, omdat hij geen gelegenheid had gehad zich te verstaan met zijn nieuw.toe. gewezen verdediger, mr. H. Scholten, werd deze zaak aange houden tot 30 Jan. a.s. en kwam de tweede verdachte, R. Bos, wonende Schermerweg. Alkmaar thans gedetineerd, in de beklaag denbank. Deze antwoordde op de vraag van den president, dat hij sinds '36 lid der N.S.B. was, niet wist dat de verzetsbeweging te gen de Duitschers gericht was; wel wist hij, dat het een geheime organisatie was Nadat dë hulp-rechercheur C. Jongebloed zijn ambtseedig pro ces, verbaal bevestigd had," kwam de gedetineerde, voormalige groepsleider der N.S.B.. C. Schrie ken in het getuigenbank) e, die verklaarde, dat verdachte hem het geval-Ruiter verteld had, zooals wij dat hierboven schet sten. Het was z.i. meer de be doeling van Bos het gevaar van de burgers af te wenden, dan om de Duitschers te helpen. Dan kwam de voormalige ma joor van de staatspolitie P. Maar leveld uit Alkmaar, geboeid en door een veldwachter bewaakt, de rechtszaal binnen, in zijn keu rig confectiepakje. Hij scheen zich in zijn nieuwe situatie nu niet bepaald op zijn gemak te voelen en herinnerde zich de zaak eerst nadat de president aan de hand van de stukken zijn ge heugen wat opgefrischt had. Hij bevestigde dat Bos bij hem ge weest was voor het geval-Ruiter. Verdachte Bos had nartiens Rui ter de zaak bij Maarleveld aan. gegeven, omdat Ruiter geen vrij kon krijgen naar Alkmaar te gaan. Hij wist, dat de wnd. C. v. P. Maarleveld N.S B.'er was; aan hem verleide hij, dat Ruiter het heele verhaal onder eede wilde bevestigen. De procureur-fiscaal betreurde het dat de zaak-Ruiter uitge steld moest worden. Dit verraad had geweldige gevolgen kunnen hebben voor de geheele verzets beweging; verdachte was N.S B._ er en moet daar ook nu de con sequentie van aanvaarden; spr. eischte in dit ernstige geval een gevangenisstraf van 10 jaar met ontzetting uit rechten. De verdediger wees er op, dat verd. geen profiteur, noch brood- hl. S.B.'er was, doch een door propaganda misleide. Opzet. zoo. als ten laste is gelegd, acht pl. uitgesloten; spr. wijst er op, dat het feit in '41 gepleegd werd en vraagt, mede met het oog op ver. dachtes leeftijd en omstandighe. heden. clementie. Verdachte zei tenslotte, dat hij niet den vijand hulp wilde ver. leenen en geen fanatieke N.S.B. er was al was hij actief voor de beweging werkzaam. Hij vraagt de uiterste clementie. Uitspraak over 14 dagen. De weinige runderen werden voor vrijwel onveranderde prij zen van de hand gedaan. De bonnenprijs is evenwel iets ge stegen, tot f 0.30, zoodat dit ook van invloed was op den veeprijs zelf. De noteering voor Schagen is ongetwijfeld lager, ondanks de aanwezigheid van kooplieden uit de geteisterde gebieden. Oude schapen gelden plm. 80 a 95, overhouders ongeveer 45, han del matig. Hierbij geldt tevens de overweging, dat men niet erg op schapen gebrand is, zoolang de sneeuw- en vorstperiode aan. houdt. Zoover bekend werd slechts 1 paard verkocht voor 1100 en een span veulens voor 550. Het resteerende gedeelte bleef onverkocht. In den geitenhandel is een op leving merkbaar. Ondanks den ruimen aanvoer werd hier meer betaald dan in. Purmerend. Voor een oude 50, voor twee jonge tezamen f 45, handel vlug. De prijs van pluimvee en ko nijnen blijft onveranderd hoog. Voor jonge hennen werd 22 en voor oudé 15 gemaakt bij een stuggen handel. De koeien-aanvoer voor de Centrale was iets ruimer, die van kalveren en varkens klem. WESTERLAND IJSWEDSTRIJDEN Woensdagmiddag werden door de IJsclub „Westerland" op haar banen druk bezochte hardrijde rijen gehouden op de ronde baan (500 M.). Aantal deelnemers 21. Verschillende goede rii'ders gaven acte de présence. Gebrek aan routine was de oorzaak, dat ver schillende deelnemers, die toch heusch niet zoo slecht reden, in de bochten niet aan snelheid wonnen, doch snelheid kwijt raakten. In den eindstrijd bleven over S. en J. Lont, M. Koorn en J. Kooy. De 44-jarige „veteraan" J. Lont was de beste wat de stijl betrof. Hij gaf, wat dat betrof, een voorbeeld aan de jongeren. De einduitslag was: 1. S. Lont (Hippolytushoei) 70; 2. J. Lont (Hippo) 35: 3. M. Koorn (Wie. ringermeerpolder) f 20; 4. J. Kooy (Noord-Shoe). Jammer dat de sneeuwval de laatste ritten veel verzwaarde, 't IJs was in goede conditie. De ijsclub is wel actief. 'T ZAND GEEL-ZWART NIEUWS Leden van „Geel-Zwart" het ziet er op het moment nog niet naar uit. dat het a.s. Zondag een voetbaldag zal ziin, maar wel roep !k bij dezen, alle leden op voor de training die Dinsdag 29 Jan. a.s. zal beginnen in zaal ..de Wit". A'ler opkomst dringend ae- wenscht. HARENKARSPEL SCHAATSWEDSTRIJDEN DOOR .KLEIN MAAR DAPPER' De IJsvereeniging „Klein maar Dapner" organiseerde Dinsdag in de Kerkbuurt een wedstrijd op de schaats voor de jongensschool. Prijswinnaars waren: le en 2e klas: 1ste prijs Jan Schotten; 2de Cor Mulder; 3de Niek Hoogeboom: 4de Piet Hoo- geboom 3e"*en 4e klas; 1ste prijs Jan Kleibroek; 2de Leo Kos; 3de Ko Boerdiik: 4de S. Broersen; 5de Jan Bluker Cz. 5e en 6e klas: 1ste prijs Jan Boerdiik; 2de Arie Buter Az.; 3de Nico Boon Bz_: 4de Jac. Mo lenaar- 5de Sam Strooper en Jo Blokdijk. 7e klas; 1ste prijs Tijs Tesse. laar; 2de Nico Borst; 3de Cees Dekker Mz, Voor de meisjesschool Woens. dag. .Prijswinners waren: le en 2e klas: 1ste prijs Rini Dekker: 2de Truus Karsten; 3de Nfellie Hof; 4de Elli Tesselaar 3e klas: 1ste prijs Annie Im mens; 2de Doortje Stevens. 4e klas: 1ste prijs Marietje Goudsblom; 2de Fientje Hof. 5e klas: 1ste priis Marie Pronk; 2de Annie Boerdijk 6e klas: 1ste prijs Annie Kar sten; 2de Aat Blankedaal. 7e en 8e klas. 1ste prijs Alie Boon; 2de Truus Langedijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2