AFSCHEID VAN COEN BOT Nieuw Noordhollandsch Dagblad iStad en o mlreU KATHOLIEKE MIDDENSTAND Vernieuwing in ons gewest' SCHOON RIJDEN IN ZAANDAM HET WEERBERICHT De man, die 640 menschen redde ZATERDAG 26 JANUARI 1946 De VERNIEUWING in den Ka tholieken Middenstandsbond in ons gewest schrijdt geregeld voort Vrijwel overal in Kenne- merland, Noorderkwartier en W.- Friesland zijn de afdeelingen weer opgestaan en de meesten zijn ac tief aan den slag geslagen. Ver nieuwing, ook in de organisatie in dit opzicht, dat de plattelands- afdeelingen zich nauwer aaneen, gesloten hebben. In de afgeloopen weken zijn verschillende bijeen komsten gehouden, o.a. te Schagen om nauwere aaneensluiting tot stand te brengen. Dit mede, om de belangen van de plattelands- afdeelingen beter tot hun reen' te doen komen, naast de belangen der stedelijke afdeelingen, zoodat beide hun gerechte plaats krijgen in de nieuwe organisatie-regeling in den Katholieken Bond. Zoo wordt gewerkt aan een combi tie van de vroegere fede raties in Westfriesland en het Noorderkwartier tot één federatie •ooor Noordholland boven de lijn CastricumPurmerend. waarin de afdeelingen ten plattelande hun speciale wenschen en be'an- -gen zullen kunnen behartigen Onder leiding van de oude fe deratie zijn de afdeelingen in het rayon Alkmaar in deze stad bij een geweest, om van de heeren Jan Bakker en Herman Geijer nog eens te hooren, waarom prin. cipieele organisatie voor midden standers, ook op vakgebied noodig is, en welke taak de Jonge Mid denstand thans heeft. Deze pro- paganda-actie wordt nu voortge zet met drie rayon-vergaderingen in Westfriesland: Vrijdag j.l. te Grootebroek; a.s. Donderdag in Hoogkarspel; Vrijdag 1 Feoruari as. te Wognum. Aan de hand van oude waarden zal de Katholieke Middenstand in ons gewest nieu we daden stellen! Gisteren werd te Zaandam ge reden om het kampioenschap schoonrijden van Noord-Holland voor paren. Hieraan ging vooraf een wedstrijd paarrijden voor ju niores .die neg niet een eersten prijs hebben behaald. In de hoofdafdeeling. die gevormd werd door 13 paren, is heel fel gestre den. wat wel te voorzien' was. daar de beste paren uit het heele land aanwezig waren, waardoor de jury een uiterst moeilijke taak had. Het kampioenspaar werd: Ku- perus. Alkmaar en mevr. Dog gers-Boontjes. Daren; op de hie len gevolg ddor 2. Meeuwig Hoofddorp en mej. Fijnheer. Nw. Niedorp; 3. Goedhart. Zaandijk en mej. van Arkel. Hoofddorp: 4 Blaauboer. Kolhorn en mej. Schipper, Westzaan: 5. D. J. v d Woude. Zaandijk en mevr. De BooGroenveld. Hoofddorp; 6. Bakker, Hilversum en mevr. Krij- ger-Noels Zwijndrecht. Bij de juniores waren de uit slagen: 1. Boontjes. Burgerbrug en mevr. Dekker-Veuger. Sint Maartensbrug; 2. Hr en mevr Rijks. Zaandam; 3. Hr. en mevr. Ruyter: Zaandam; 4. Brommers- ma, De Beemster en mei. Wai- boer, Anna Paulowna: 5 De Ja ger Heiloo en mej Kaandorp. Heiloo: 6 Petrie. Hoofddorp en mej. Hendriksma, Hoofddorp. OMZFT VAN' HF .TITTVROUW" TE GROOTEBROEK De omzet aan de veilingver eniging ..De Tuinbouw" te Grootebroék heeft over 1945 be dragen: aan vroege aardappelen 1704.225 87: aan late aardap pelen 124.108.47: aan poot- aardappelen f •638.050.31: aan groenten 1.098.73415. Totaal ƒ3.563.118.80. WIERINOERWAARD DE YPELAARS Naar wij vernemen zullen de "Ype- laars" in c'e tweede helft van Fe bruari te Wieringer waard een uit voering geven van het blijspel "De Huistyran" in zaal Boersen. We twij felen er niet aan, gezien de goede roep die van deze wakkere tooneel- groep uitgaat of 't wordt een succes. avond voor een uitverkochte zaaL Weersverwachting medegedeeld door de K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Zondagavond NEVELIG! Nevelig of mistig weer Des nachts in het Oosten matige vorst; overdag temperatuur om het vriespunt. Matige; overwe gend Zuidelijke wind. In het Zuidwesten des lands later kans op eenigen neerslag. VRLIDAGM'DUAG had in de Raadzaal van het gemeentehuis hier ter stede het officieele afscheid plaats van Coen Rot, schip per van de „Dorus Kijkers", die met pensioen ging. Een feestelijk versierde zaal. waarin talrijke familieleden en genoodigden, bood mede door aanwezigheid van verschillende redders met hun medailles waaronder de negentigjarige Janus Kuiper een grt.otsehe aan blik. Aanwezig waren mede de voorzitter en de secretaris -penning meester van NZHRM, de heeren P. Tegelberg en H. Th. de Booy. Burgemeester Ritmeester presideerde deze feestelijke hijeenkomst. De scheidende schipper was ge zeten temidden van zijn familie en de kleinzoon van den grooten redder keek aandachtig naar alles, wat voorviel. Als eerste spreker nam de heer P. Tegelberg het woord, die er op wees, dat er voor ieder mensch een tijd van komen was en van gaan. Coen Bot kwam in 1900 bij de red. dingsrfiaatschappij en heeft in den loop der jaren de vele ont wikkelingen bij het reddingswe zen op den voet kunnen volgen. In 1918 werd hij schipper van de roeireddingshoot Den Helder en in 1923 schipper van de motor boot „Dorus Rijkers". In dien diensttijd van 45 jaren maakte hij 154 tochten mede, waarbij 64 keer reddingen konden worden ondernomen van in totaal 640 menschenlevens. In die beginperiode nam hij zijn plaats in tusschen "mannen van naam, zooals een Dorus Rij kers, Cupido, Japie.Japie en Smit. Maar het gaat altijd zoo: de bijzonderen komen op den duur naar voren, ook al vallen ze in het begin niet op. Den bijzonde. ren man, Coen Bot, verging het ook op die manier. Tegen zijn wil kwam hij steeds meer naar voren en werd het groote begrip van de reddingsmaatschappij. Daar deze maatschappij niet in de schuld wil staan bij de be manning. verleent zij onderschei dingen, om eenigszins den dank aan hen uit te drukken. Bot kreeg er zoo elt De twaalfde, is vandaag op komst. Hij ontving de bronzen en zilveren medaille voor menschlievend hulpbetoon van H.M. de Koningin, de zilve ren eere-medaille van Oranje. Nassau, de groot-zilveren, de klein, en groot-gouden van de NZHRM, twee met gesp, de bronzen onderscheiding van Ita lië de zilveren van Engeland, de gouden van Frankrijk en Zwe den en de zilveren van Duitsch- land. Maar ondanks dit heeft de maatschappij nog steeds het ge voel, dat zij in de schuld staat, omdat dit heldenwerk niet te heloonen is. Nederland, maar in het bijzonder Den Helder is trotsch op hem. Spreker bood Coen Bot namens de maatschappij een zilveren sigarendoos aan met de inscrip tie: Hulde en dank van de NZH RM aan C. Bot 1900-1945". Hierna speldde de heer Tegelberg de nieuwe onderscheiding op, een klein.zilveren medaille, voor ieder, die gedurende den oorlog minstens 4 keer uitgevaren is met de reddingsboot, met in scriptie „Verdiensten in oorlogs. tijd 1940—1945" met naam. Verder kregen deze onderschei, ding de heeren R. Eelman, P. Bot J. Runnenburg, J. v. Veen en D. Snip. Hierna nam burgemeester Ritmeester het woord, die naar voren bracht, dat vooral de laatste onderschei ding voor Coen Bot en zijn be manning een eer was. Immers, waar in den oorlog de menschen er op uit waren elkaaT te dooden, heeft hij zijn menschlievend werk doorgezet, nu met de oor logsgevaren als tweede tegen stander. Burgemeester Ritmeester haal. de vele oorlogsherinneringen op, zware maanden voor Coen Bot in het Oranjehotel in Schevenin. gen, waar ze elkaar terugvonden en verdere onaangenaamheden met den bezetter. Als vertegenwoordiger van het ge meentebestuur. dankte spreker Bot, ■wat hij als raadslid voor den Hel der heeft geoaan. Coen heeft naast bet afscheid éen groote vreugde, dat hij een zoon heeft die hem kan op volgen en die dit ook zal doen. Op zijn schipperstijd kan hij met trotsch terugzien. Vervolgens reikte namens d'e be manning machinist R. Eelman een door den tfelderschen schilder Gaut- zert gemaakt portret van Coen aan den schipper over, terwijl J. v. Veen een keurig rijm van A. v. Veen, cat goed verzorgt! was, voorlas en ten geschenke gaf. Verder sprak Ce heer Suter na mens het plaatselijk bestuür van het reddingswezen woorden van dank en deed die "woorden vergezeld' gaan van 'n paar mooie boeksteunen; waarna Schipper Bot persoonlijk allen dankte voor hun woorden en g'esctrenken. Op zijn eigen manier schetste hij de gevoe lens van vreugde, die hem bezielden omdat hij na al de gevaren, dit mocht meemaken, maar ook de ge voelens van weemoed, omdat hij af scheid moest nemen. Straks word ik bij het oud roest ingedeeld maar er is een plekje waar wat nieuwe menie opgesmeerd is in de vorm van mijn zoon. "Want ik ben blij zoo met mijn zoon te kunnen blijven meeleven met de maatschappij. Het zal de eerste keer echter heel moeilijk zijn de Dorus Rijkers te zien uitvaren, 'n Per soonlijk woord van dank richtte hij tot den heer H. Th. de Booy die evenals diens vader wist met de zee lui om te gaan en wat hen toe kwam. Verder hoopte hij dat zijn zoon met moed, maar mei met over moed, de taak zou overnemen; want 't werk kan niet gedaan wor den met de kracht van hem alleen. Ook dankte hij burgemeester Rit meester voor de persoonlijke woor den die hem goed' hadden gedaan. Tot slot voerde ce heer H. Th. de Booy secret;*ris-penningmeesler der maatschappij het woord rechisfreeks tot 3en schipper gericht, omdat ze gezamenlijk veel hadden meega- maakt. Hij dankte Coen Bot vooral voor 't werk tijdens den oorlog; waarin den Helder het drukste red- dingstation was. Spreker vond het jammer dat de "Dorus Rijkers" niet zelf bij dit afscheid kon zijn want dan zou het trouwe schip veel tra nen laten om het afscheid van den schipper. Hierna was de sluiting van het officieele gedeelte, waarna een ge zellig onderons de aanwezigen nog bezig hield. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN De uitreiking van de bonkaar ten K 603 voer de derde periode (tijdvak 17 Febr.16 Maart '46) zal plaats vinden te: Den Helder. Distributiekantoor, Spoorstraat: A t.m. Bo op 28 Jan. 1946- Br t.m. D 29 Jan. 1946; E t.m. 'I 30 Jan. 1946; J t.m. K 31 Jan. 1946 's morgens en 2 Febr. 1946 's morgens; D t.m. M 1 Febr. 1946; N t.m. R 4 Febr. 1946; S 5 Febr 1946- T tm. V 6 Febr. 1946: W t.m. Z 7 Febr. 1946. Julianadorp, café van Doorn: 11 Febr. 1946 Anna Paulowna café Slikker: A t m. J 12. Febr. 1946; K tun. Z 13 Febr. 1946. BreezancL café Vader: A tm. J 14 Febr 1946; K t.m. Z 15 Febr. 1946. Callantsoog, café van Scheijen: 11 Febr. 1946 Kantooruren 912 en 1416 uur. te Anna Paulowna en Bree. zand van 912 en 1315 uur. De reeds uitgereikte kaarten voor melk, vleesch en aardappe len D 602 zijp eveneens geldig voor de derde periode, zoodat de zelfverzorgers en niet-zelfverzor. gers thans aan hetzelfde loket kunnen worden geholpen. Bij overlegging van de distrD butiestamkaart en tegen inname van den inlegvelbon A-E 24 zal worden uitgereikt een bonkaart KA.KE 603. Naar gelapg de uitgereikte bon. kaart zal het vakje 403b van de distributiestamkaart van een let ter A, B. C, D of E worden voor. zien. ONDERLINGE BRIDGEDRIVE No. 1. Zoon en van Haren, 73 punten; 2. Goes en Verberne 65 V- pnt.; 3. Groef.ewegen en Heijblok 65 pnt.; 4. Verberne en Bouma 63 14 pnt.; 5. Zwagerman en Lastdrager 62 pnt.; 6. Sinne. ge en Sinnege 51 pnt.; 7. Schnei ders en Dorré 50 pnt.: 8. Van Gastel en Handgraaf 49 14 pnt.; 9. Van Riel en Limonard 47 pnt; 10. Sturk en Prins 4514 Pnt-1 1L Van Kempen en Padt 45 pnt.; 12. Koningsbruggen en v. d. Krogt, 41 pnt. De eerste prijswinnaars be- hooren tot de insiders en hebben lang op hun kans gewacht. Zij hebben zeer goed gespeeld en behaalde eep gemiddelde van meer dan 3 pnt. per spel. Paar drie heeft vooral een goed re. sultaat geboekt. De voorzitter en zijn partner brachten het er weer goed af en de uitslag is nun best mede gevallen. De overige paren waren er minder goed in en vooral paar twaalf bereikt het hooge peil van eenige weken terug niet meer. Het bestudee. ren var, het^systeem heeft geen voordeel gebracht. SCHAGEN INSTALLATIE Zondagmiddag zal wederom een aantal jonge Verkenners ge. installeerd worden. Deze gebeurtenis vindt plaats in het bekende lokaal van de Zusterschool. De ouders van be trokkenen. zoowel als de leden van het groepscomité worden daarbij verwacht. BURGERLIJKE STAND Geboren; Adolf Bernardus, z. v. Jan Gerrit Volten en Jantje Jansen; Edward, z. v. Frits Kruit en Maria Margaretha Mink; Jan Abraham, z. v. Jan Beers en Johanna Abrahamse. Overleden; Johanna Bijstra, oud 72 jaren, weduwe van W. P. J. C. van Dokkum; Régina Rot gans, oud 72 jaren, eehtgenoote van C. Fredriks; Klaas Honig, oud 70 jaren, weduwnaar van J. Krom: Emegonda Jonkman, oud 76 jaren, eehtgenoote van K Bies. boer; Neeltje Visser, oud 76 ja ren, weduwe van P. Zegers. Ondertrouwd; Cornells Mat. thijs Baars, oud 29 jaren, slager, wonende te Schagen en Maria van den Berg, oud 27 jaren, zon der beroep, wonende te Barsin- gerhorn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden; leeren handschoen, wit schapenwollen want, zilveren ring, groene want, br. hand schoen, motorhandschoen. Verloren: meerdere schapen wollen wanten, sleutel, porte feuille, zwarte damestasch, nik kelen polshorloge, muts, bril, zwarte vulpen, br. en grijze want in elkaar. Aan komen loopen: wit hondje. GEMEENTEVELDWACHTER De heer J. Keesman, markt meester alhier, is door den Com missaris der Koningin dezer pro vincie aangesteld als onbezoldigd gemeenteveldwachter. CONCERT SCHAGENS HAEMONIEKAPEL Schagens Harmoniekapel concer teerde Woensdagavond VDor een 7eer talrijk publiek in het Noord- Hollandsch Koffiehuis; onder leiding van de eminente directeur D. H. Steinroth, terwijl het Nee'. Herv. Kerkkoor hieraan tevens zijn mede werking' verleende. Over tref geheel genomen mogen we zeggen dat de Harmonie door de bezetting weinig geleden heeft. Wat gespeeld werd getuigde van veelvul dige en nauwkeurige repetities en een juiste opvatting van de dirigent. Vooral de verschillende marsehen kwamen prachtig tot hun recht. Hieruit zou kunnen blijken dat dit soort het orkest we] hét beste ligt. Niettemin dwong de vertolking van de groote "Suite Oriëntale" in i deelen van F. Popy veler hewon-" dering af; voor de correcte wijze waarop dit ongetwijfeld zware werk werk weergegeven. De solopartiien daarvan kwamen echter niet voor 100 pCt. tot hun recht wijl de solis ten op het kritieke moment wat on vast werden. Vooral enkele klarinet ten kwamen op gespannen voet met de maat door te korte of te lange rusten. Wij ontkwamen niet aan den indruk dat dit de zwakste groep van deze harmonie vormt. Bij de dikwfils doorsoeeló'e num mers zooals de Espana Wals en Blaze Away trad dit euvel niet op. Toen ",,c men blijkbaar zeker van zijn zaak. De zang van het Ned Herv. Kerk koor o.l v. dirigent Nico Snel ver wierf aller sympathie. "Laatste Zon nestraal" van T. Paardekooper vond een uitnemende vertolking. De par tijen zijn keurig op elkaar Ingesteld terwijl ook individueel correct ge zongen wordt. We hadden van dit tamelijk omvangrijke koor hooge verwachtingen, doch deze zijn volle- die* beantwoord. Een aanvulling van het koor met enkele heeren vooral bassen zou het geheel echter nog verbete ren. Vermelden we voorts dat het Strijkorkest van diverse Schager misici, omvattende een B-tal violen. 1 cello. 1 hobo en piano, uitmuntend voldeed als begeleiding van de ver schillende zangnummers. Vooral de jeugdigt pianist Mantel, leerling van het Amsterdamseh Con servatorium, viel op door zijn een voudige maar doeltreffende wijze van begeleiding. DOL GEWORDEN Op de markt werd een dolge worden koebeest, dat blijkbaar ge vaar bij verder vervoer zou op- loiwreii nirmtse ?edorvd Hp+ ietwat bloederig karwei trok leeraard nogal veel bekijks. AF VA? v^nSTRIJD Onder verwijzing naar een el ders in dit nummer jrkomende advertentie, vestigen wij de aan dacht van belanghebbenden op de Zondagmiddag te houden ronde- baan afvalwedstrijd voor schaat senrijders. Het bestuur der Sclia- er IJsclub heeft hiervoor tairijke flinke prijzen beschikbaar gesteld zoodat ijs en weder diene' de op een flinke deelname gerekend kan worden. HET NESSEMER BOEREN- CABARET Door ziekte heeft het Boeven- cabaret eenige weken stil gele gen, doch nu men opnieuw weer gaat beginnen blijkt wel hoe groot de belangstelling voor dit gezelschap is. Wij noemen slechts enkele plaatsen waar binnenkort weer wo^di onbetreden:: Wierin- gerwaard. Dirkshorn, Oudesluis, Harenkarspel, Berkhout, Hoorn, juiianadoip, zinna Pauiowna enz. enz. Voorwaar wel 'n bewijs dat dit genre, wat in ons land nog hieuw is, veel gevraagd wordt. 'T ZAND UITREIKING BONKAARTEN De uitreiking van nieuwe bon kaarten voor levensmiddelen voor de volgende periode zal te 't Zand plaats vinden op Vrijdag 1 Fe bruari in café Pronk voor niet- zelfverzorgers en op Dinsdag 12 Februari a.s. voor de zelfverzor gers. Voor het dorp Oudesluis zijn deze data resp. 1 en 13 Februari d.a.v. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ Onder leiding van den heer B. Groot als oudste bestuurslid hield de plaatselijke afaeeling van de Katholieke Volkspartij een vergade ring. Hij sprak zijn teleurstelling over de slechte opkomst uit. De po litieke belangstelling in de afdeeling laat ook nog wel te wenschen over maar gezien het eclatante succes van de actie tot werving van nieuwe le den mogen we op dit punt toch niet te pessimistisch zijn, zoo naeenc-e de voorzitter. Uit de drie door het bestuur ge stelde candidaten werd de heer C. Veul met bijna alg*emeene stemmen tot voorzitter gekozen. Tot bestuurs leden werpen gekomen de heeren Jac. de Wit C. Jz. en W. P. Baars. De heer P. Doedens brak vervol gens een lans voor een eventueel studiecentrum in de afdeeling. Ge zien de geringe opkomst werd be sloten op voorstel van den heer G. Sijs c.at hij hierover nog eens zou spreken op een van de jongleren bij eenkomsten, die iederen Donderdag avond gehouden worden. Alvorens over te gaan tot verkie zing van een afgevaardigde voor den Kring in de vacature van wijlen den heer W. E. J. Doedens z.g. herdenkt de heer Groot met enkele waardee- rende woorden c.en overledene en stelt uit piëteit diens zoon voor ais nieuw afgevaardigde. De heer P. Doedens wars' met algemeene stem. men gek&en. In 'de rondvraag dankt de heer P. Doedens voor de waardeereride woorden ter nagedachtenis van zijn vader gesproken. De neer C. J. c'e Wit brengt "als afgevaardigde een kort verslag uit van de kringverga dering en wil gaarne dat uit de af deeling een nieuw schrijven tot het Studiecentrum in Utrecht gericht wordt aangaande een punt uit het Urgentieprogram waarmee meerdere •leden het niet eens kunnen zijn met name over de vennootschapsbelastin gen. Ook deze spr. brengt hulde aan de nagedachtenis van c'en heer W. E. J. Doedens. De voorzit+er sprak nog een pro- propagandistisch woord voor "De Op- marsch". In de hierna gehouden bestuurs vergadering wterden Ce bestuurs functies als volgt verdeeld: C. Veul: voorzitter; P. Doedens: 1ste secr.; B. Groot: 2de secr.; W. P. Baars: penningmeester: P. v. Diepen: G. 'Sijs en Jac de Wit C. Jz- leden. DEN OEVER HARDRIJDEN VOOR DAMES De IJsclub „Voorwaarts" te Den Oever organiseerde op haar banen, j.L Donderdag, een druk bezochte hardrijderij voor dames, er werd gestart in een A en B kl. In de A klasse won Tr. Ottens (Hippo den lsten prijs van 25; 2de werd Tr. Walters (Hippo) ƒ15 3e Tr. Bakker, 7 50 ■o, G. Wigbout f 10. Tr. Ottens won tevens den door mevr. A Poel-WieSman beschikbaar gestelden medaille. ANNA PAULOWNA MGR. MUTSAERTSOORD De in deze gemeente gehouden collecte voor het Mgr. Mutsaers. oord, de bekende stichting voor het herstel van Spoor, en Tram. wegpersoneel heeft het schitte rende bedrag opgebracht vafï 450.97 Voorzeker een prach tig en algemeen medeleven met dit schoone werk Een woord van innigen dank mag zeker niet worden onthouden aan de beide Z.E. Heeren Pastoors, de leidsters der Gidsen met hun staf voor hun schitterende hulp en mede werking in deze. ST. MAARTEN NIEUWE BONNEN HALEN Nieuwe bonnen voor de eerst volgende periode kunnen afge haald worden op Woensdag 30 Ja nuari voor niet-zelfverzorgers en op 6 en 7 Februari voor de zelf verzorgers in café de Wit te Stroet (Gem. St. Maarten). WESTERLAND (Wieringen) MOOI SUCCES Op de Woensdag gehouden hard rijderijen te Gr.ouw (Fr.) behaalde mej. Tr. Kooy alhier den eersten prijs ad 80.Voorwaar een schit terende prestatie, in het eldorado der Frkesehe rijdsters zoo'n succes te boeken. BOUWMEESTER-AVOND Naar wij vernemen is de Bouw meester-avond op Maandag 28 Jan. geheel uitverkocht. Deze avond is voor iecen van den Kunstkring. Dinsdagavond wordt een tweede uitvoering gegeven voor leden van de arbeidersorganisaties. Deze avond is georganiseerd in overleg met de plaatselijke afdeeling van het N.V.H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2