Wat de Duitschers onder recht verstonden Nieuw Noordhollandsch Dagblad 3 Onmenschelijke wreedheden om beken tenissen uit hun slachtoffers te persen RADAR een veilige loods DE MINISTER ZEGT* f SPAREN De eenvoudige methode i voor iedereen WEER BELANGRIJKE VERBETERINGEN In de treinverbindingen DIJKTE WALCHEREN VOLLEDIG DICHT EU WE, WINNAAR IN SECTIE B, IS NOGAL TEVREDEN Veertien tegen vier-en-zestig! HULDIGING VAN KARDINAAL DE JONG Door katholiek Neder land op 28 Februari Londbouwelftol trok ten aanval Van Eigen Erf Provinciale Veilingbond in Noordholland ZATERDAG 26 JANUARI 1946 U//J BEHOEVEN eigenlijk niet meer te herhalen, dat hetgeen de Duitschers onder recht verstonden, zooals zij dit toe pasten in de Westelijke landen, welker bewoners onder hun dwingelandij zuchtten, neerkwam op verkrachting van het meest elementaire recht. Wij wisten ook van de onmensche lijke wreedheden, die zij toepasten op hun slachtoffers om deze tot bekentenissen te dwingen. Folteringen, waarvan wij tot dan toe alleen hadden vernomen in boeken en die bedre ven werden door wilde stammen in een of ander ver land op een ander werelddeel. MAAR het waren onze naaste buren. Het is geen nieuws, maar toch als wij hooren van de aanklacht van den Franschen aaklager, Dubost. te Neurenberg, die een schril, maar waar beeld geeft van de martelingen, die wer den ondergaan, wordt het ons op nieuw vreemd te moede. Men weet ook, dat de Duitschefs herhaaldelijk poogden onderscheid te maken tusschen de handelin gen van de partij en van de weer macht, maar de Fransche aankla ger sielde uitdrukkelijk de verant woordelijkheid van het opper commando der Weermacht vast door te betoogen, dat de politie organisaties altijd samenwerkten met de Weermacht. Hij legde tal van documenten over, waaruit duidelijk bleek, dat de Duitschers anti-Duitsche gedachten reeds 'n voldoende voorwendsel achtten om onschuldigen in de gevangenis te 'zetten, terwijl de gevallen, waarin alleen familie-relatie oorzaak van arrestatie was, eveneens talrijk zijn. Duivelachtige mishandelingen Aan de hand van officieeie stukken bewees Dubost. dat de gevangenen aan een onmensche lijke behandeling onderworpen waren. Er was een Duitsche order betreffende toepassing van „ver hoor derde graad", wat een ver hoor beteekende door toepassing van martelingen, om uit de gevan genen mededeelingen te persen, die voor de Duitschers van belang waren. In Bordeaux liet men de slachtoffers op een gloeiende kachel zitten. In Bourges gebruik te men sterke lampen om de huid der gevangenen tijdens het ver hoor te schroeien. Meermalen ge bruikte de Gestapo electrische stroom. In Marseille beschikte zij over een electrischen stoel. Ook werden ijsvyaterbaden en baden in geëlectriceerd water toegepast. Slagen op de nagels van vingers en teenen waren algemeen ge- Door middel van het „magisch oog" van zijn Radar-uitrusting, stoomde een 3000 ton metend schip „blind" de mistige Theems- haven binnen. Op feillooze wijze manoeuvreerde het schip langs de schepen en boeien, waarbij .al leen afgegaan werd op de aan wijzingen, die door den naviga- tie-officier. belast met het Radar apparaat, telefonisch aan den ka pitein op de brug werden door gegeven. Het Radarapparaat be vindt zich in een verduisterde cabine in het scheepsruim. Op het beweegbaar scherm van net grijs metalen apparaat, slechts drie voet groot, kon de navigatie- officier de kustlijn en elke hin derpaal op de vaarroute onder scheiden. SparenI is het parool, dat de minister ons gaf, en het is nood zakelijk, want straks kunt U Uw linnenkast aanvullen, zult U Uw meubilair weer kunnen ver nieuwen. Heeft U dan het noo- dige bedrag aan contanten bij een? Hoe echter zult U sparen? Het antwoord is eenvoudig: De Grugter heeft Uw voorkeur om zijn beter verzorgde waar. En bovendien ontvangt U cassa- bons, waardoor U 10% op Uw uitgaven bespaart. Want U weet: voor tien gulden aan cassabons, een gulden contant terug. Dat is de eenvoudige methode voor iedereen; zoo wordt iedere uitgave tevens een besparing. 661 (Advertentie) bruik. Geheime richtsnoeren voor SS en politie gaven aan, dat de leden van „benden" niet mochten worden gefusilleerd dan nadat zij alles wat zij vertellen konden, ge zegd hadden. Van Keitel was er een order, dat alleen de doodstraf afschrikwekkend kon werken en andere straffen door den vijand als teeken van zwakte zouden worden aangezien. Vrouwen uit landen, waar de doodstraf twijfel zou kunnen doen rijzen ten aan zien van de Duitsche grootmoe digheid, moesten maar i.aar Duitschland overgebracht worden. Al met al was het èen droeve li tanie, die het tribunaal van Du bost te hooren kreeg en meerdere malen onderbrak het diens betoog om zich te beraden over de toe laatbaarheid van enkele bewijs stukken. SCHAATSENRIJDEN KAMPIOENSCHAP HARDRIJDEN LANGE BAAN Voor de wedstrijden om het Nederlandsche kampioenschap voor amateurs lange baan, welke Zaterdag.en Zondag worden ge organiseerd door de Koninklijke IJsvereeniging Thialf te Heeren veen. onder auspiciën van den Kon. Ned. Schaatsenrijdersbo'nd, hebben alle bekende rijders in geschreven. .'Wij noemen Buyen, die den titel moet. verdedigen. Verder Keijzer. Roos. Havekotte. Egas en andere bekende hardrijders. Er is evenwel een tegenvaller, nl. Langedijk, de winnaar van de wedstrijden te Davos. zal niet kunnen starten te Heerenveen op advies van zijn geneesheer, aangezien hii een bloeduitstor ting in het dijbeen heeft opge- loopen tijdens een sleetocht te Davos. Aan den start zal wel verschij nen Bestebreurtje, de Nederland, sehe rijder, die de laatste jaren steeds voor Zwitserland is ge start. Een der belangrijkste verbete. ringeri. opgenomen in de op Maandag 28 Jan. van kracht wor dende dienstregeling der Ned. Spoorwegen, is de opening van een autobusdienst tusschen Gel- dermalsen en 's.Hertogenbosch, waardoor de verbinding met het zuidelijke deel van ons land aan zienlijk wordt verbeterd. In ver band met deze nieuwe verbinding wordt de trein, die om 4.50 van Amsterdam C.S. vertrok, (op werkdagen) vervroegd tot 4.30, waardoor het mogelijk is om reeds om 12 45 in Maastricht te zijn. De nachttrein van 3.10 uit Amsterdam C S. naar het Zuiden gaat nu om 7.00 uit Amsterdam (ook op Zon. en feestdagen). Men is dan om 13.48 in Maas tricht. Reizigers, die om 5.13 uit Maastricht vertrekken (alleen op werkdagen) kunnen reeds om 12.51 in Amsterdam zijn. Tusschen GeldermalsenDen Bosch v.v. zullen voldoende auto's loopen om alle treinreizigers te vervoeren. Er moet evenwel rekening' mee wor den gehouden dat door de bruggen onderweg inet één-richtingsverkeer een enkele maal een auto de aanslui ting-kan missen. Ten aanzien van de Schipbrug bij Hedel heeft de Rijks waterstaat evenwel zijn volle mede werking toegezegd. Bovendien zijn zoowel voor de treinen als de auto's wachttijden vastgesteld. Tusschen Utrecht en Geldermalsen zijn voorts treinen bijgelegd. terwijl op het baanvak SliedrechtGeldermalsen de dienstregeling wijzigingen moest on dergaan. Voor de Zaankanters is van be lang een nieuwe late verbinding AmsterdamUitgeest. Deze trein rijdt dagelijks, vertrekt om 23.35 uit Amsterdam en stopt op alle stations in de Zaanstreek. De belangrijke verbetering tus schen EnkhuizenHoornAm sterdam v.v. hebben wij al ge meld. Voorts zijn er in deze nieuwe dienstregeling vele afwijkingen van de voorafgaande die wij on mogelijk alle kunnen noemen. De reizigers worden echter dringend aangeraden de nieuwe uithan"- biljetten en vouwbladen grondig ,e raadplegen. Nadat al op 1 December 1945 een mislukte poging tot sluiting werd gedaan, is Donderdagmid dag om 16.37 uur het laatste Wal- cherensche dijkgat bij Ramme- kens opnieuw met een groote be tomen caisson geblokkeerd. De manoeuvre verliep gunstig, doch om tot volledige «sluiting te komen zal in de komende dagen weer hard moeten worden ge werkt, terwijl de geheele situatie nog aanzienlijke risico's oplevert. CUWE heeft door van Chris- toffel te winnen in de sectie b. den eersten prijs van die groep gewonnen, bestaan de uit een zilveren beker en een bedrag in geld. Christoffel legde de partij tegen Euwe" zeer scherp aan, zoodat weldra wilde stellingen ontston den, die echter in het algemeen een voor Euwe gunstige tendentie vertoonden. Op den 19den zet bracht Euwe een torenoffer, dat snel tot winst leidde, toen Chris toffel de beste verdediging ver zuimde. Voor Denker ging het er nu om, door een overwinning op Abra hams gelijken stand met Christof fel te bereiken. Hij nam echter te veel risico en verloor. Dientenge volge kwam Abrahams nog tot deeling van den vierden en vijf den prijs met Thomas en mis schien ook Koenig, wiens partij met Medina nog aan den gang is. Het schaaktournooi zal een onbevredigend einde hebben, aangezien men de deelnemers in twee groepen heeft ingedeeld en de kampioenen van deze groepen niet tegen elkaar uit komen. Aldus zijn twee paral lel loopende tournooien in een zelfde gebouw georganiseerd. Naar wordt meegedeeld is zulks geschied uit tijdnood, omdat het Britsche ministerie van binnen- landsche zaken slechts verblijf- vergunningen op korten termijn heeft verstrekt. Desalniettemin wordt er na afloop een exhibi- tionmatch georganiseerd tus schen den veer tien jarigen Ar- turo Pomar en dr. Bernstein, die vijftig jaar ouder is. In sectie a de hangpartijrond'e enkele verrassende resultaten op. Steiner won een pertinente remise- stelling tegen Friedmann, die den tijd overschreed! Daar de Amerikaan er bovendien in gjaagd'e zijn slecht- staande partij" tegen Fairhurst uit 't vuur te sleepen en nog te winnen; is Steiner al bijna zeker van den eer sten prijs. Prins maakte een verdienstelijke remise tegen Opocensky, won een gelijkstaande partij teg'en Stone; maar speelde tegen Bernstein zoo lang op winst, dat hij ten slotte ver loor. Bernstein kon het einde tegen Broadbent niet houden, maar won tegen Friedmann. Pomar wil bruggenbouwer worden en heeft een bezoek gebracht aan alle Londensehe bruggen, waardoor hij zelfs eenmaal te laat op het tournooi verscheen. Wanneer men den eindstand van sectie b bekijkt, valt in de eerste plaats op dat Christoffel hier zoo veel beter heeft gespeeld dan te Hastings. De belangrijkste factor was dat Christoffel zich eerst moest in spelen en daartoe kreeg hij te Has tings een goede gelegenheid. Ditzelfde geldt trouwens ook voor mijzelf. Ofschoon ik over mijn par tijen te Londen niet heelemaal tevre den ben (natuurlijk wel over het re sultaat) ben ik in vergelijking met Hastings sterk vooruitgegaan. Ik maakte veel minder fouten in mijn berekeningen en voelde mij in het algemeen vaster in het zadel. Voeg ik beide tournooien bi> elkaar, dan kom ik tot een score van l6Vt uit 22 (75 procent) welke stellig tot tevreden heid stemt, want zij beteekent dat ik tegen den gemiddelden deelnemer van beide tournooien een tweekamp van tien partijen met 71/»2V« zou winnen. Van de overige deelnemers heeft Wood, de Londensehe kampioen, wel eenigszins teleurgeseldevenals Win ter, ex-kampioen van Engeland en vooral Medina, de Spaansche kam pioen, dien men vóór den wedstrijd goede kansen op den tweeden of der den prijs gaf. Dr. EU WE. Op uitnoodiging van het Aarts bisdom is te Utrecht gevormd een plaatselijk comité van voorberei ding voor een huldiging van Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong door Katholiek Nederland. Het ligt in het voornemen deze huldiging te doen plaatsvinden op Donderdag 28 Februari a.s. te Utrecht. Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. P. Giobbe, Pauselijk Internun tius en Hunnne Hoogw. Excel lenties de Bisschoppen van Ne derland verklaarden zich bereid zitting te nemen in een voor deze huldiging te vormen Eerecomité. In het plaatselijk comité van voorbereiding hebben zitting de Hoogeerw. Heer A. Wiegerink, Deken van Utrecht en de heeren Mr. F. Janssens (voorzitter). Mr. J. de Vreeze (secretaris), E. Theis- sing (penningmeester), H. J. Kui per en Mr. M. Steenberghe. De plechtigheden, welke te Utrecht zullen plaatsvinden en waarover het comité spoedig na dere bijzonderheden hoopt te kunnen bekerd maken zullen slechts door een beperkt aantal genoodigden kunnen worden bij gewoond. Getracht zal woeden tot een zoo algemeen mogeliike deel neming van heel Katholiek Ne- rWinnrj aan deze huldiging te komen. (Dit b=ficht, voorharie opgenomen in "De Tiid" van Vrijdag, was aan de pers toegezonden met verzoek, dat aUe bladen het geliiktijdig zou den plaatsen in het. nummer van Za terdag. Hoofdredactie N.N.H.D.) (Vervolg van pag 1) Hoe staat het eigenlijk met de prijzen? was de volgende vraag, door ver schillende sprekers ter tafel ge bracht. De heer Groen wees er op, dat als er over höoge prijzen wordt geklaagd, wel eens verge ten wordt, dat de productie-kos ten zeer hoog zijn. Er gaan geruchten, dat de regeering de prijzen voor de tuinbouwproducten wil los laten. Dit zou ongetwijfeld vele voordeelen bieden en het kweeken van kwaliteitspro ducten in de hand werken. Wanneejr echter de productie binnenkort veel grooter wordt, zal er een te sterke prijsdaling plaats hebben. Het is de over tuiging van den heer Groen, dat men er met vrije prijs vorming niet komt. Wel dient de tuinbouw zelf het apparaat te bezitten om tot een bevredigende prijsregeling te ko men. Minimumprijzen moeten er komen zei de freer v. d. Heuvel (A.R.); maximumprijzen behoeven er niet te zijn. De freer Droe.ssen (R.K.) achtte in het algemeen garantieprijzen noo- dig. De kunstmest is het volg<ende practische probleem van de eerste orde. De heer D e Ru ij ter (C.H.) vroeg froe het hier nu precies mee staat. Het gebrek aan kunstmest is een gevaar voor de pro ductie geweest. Hoe staat het met den aanvoer en met de productie? Behalve de kunstmest zou de invoer van veevoer ons uit den nood helpen meende de heer v. d. Sluis (maar daarmee is het beslissende export- probleem nog ni-et opgelost!). Een derde oorzaak van practische moei lijkheden is fret gebrek aan arbeids krachten, waar de heer Droessen op wees, terwijl de heer v. d. Heuvel aan den minister niet meer of min der dan een "oplossing" van dit vraagstuk vroeg! Wij noteeren nog de volgende wenschen Deviezen voor landbouwmachines; vermogensaanwasbelasting werkt on billijk voor de tuinders; meer overleg met de tuinders over de export; ook de tuinbouw moet in de Stichting van den Landbouw als ze straks publiek rechtelijk zal worden; geen staats orgaan mag het worden; wat het ge val is als Minister Vos zijn zin krijgt. Verder: betere toestanden voor de kleine boeren; betere Pachtwet als de oude in 1947 afloopt; bescherming van de natuurboter tegenover de margarine; stopzetten van de ge dwongen veeleveringen. De heer v. d*. Heuvel g'af vanaf den uitersten rechtervleugel nog een ge weldigen voorzet, door te betoogen, dat er meer werkkrachten in den landbouw vrij van militairen dienst plicht zouden kunnen zijn als er meer ambtenaren en controleurs soldaat werden. De heer Amelink had nogal wat klachten over de voedselvoorziening. De heer Mansholt heeft nu tot Dinsdag tijd om zijn plan de cam pagne op te maken. QE BAKKERSGEZELLEN in Haarlem zijn tevreden over de nieuwe loonregeling, zoodat het gevaar van geen brood voorziening is geweken. In de omgeving van Wierden is een autobus van de Ned. Spoor wegen op 'n open overweg aan gereden door een militairen trein, waarbij de conducteur van den trein werd gedood en en de bestuurder van de auto en zes passagiers licht gemond werden. Ér bestaan plannen om nabij Gilze-Rijen een sana torium voor tbc-lijders, plaats biedende aan ongeveer 500 patiënten, op te richten. De eerste zending tuindersqlas, ongeveer 30.000 vierkante M., ter verdeeling onder de tuin ders in de getroffen gebieden, is uit België in ons land gear riveerd. Behoudens toestem ming van de betrokken regee ringen zal ingaande 18 Fe bruari een luchtverbind'ng tusschen Londen en Amster dam van vier maal per dag worden onderhouden. In Rotterdam is een 2 jarig jonge tje, doordat goeddat bij de kachel te drogen hing, van de lijn getrokken werd en vlam vatte, levend verbrand. Ne derland zal 5.000 paarden van Canada koopen. In verbond met het aanvaarden van een aan hem, in overleg met de regeering, door den luitenant gouverneur-generaal verstrek te opdracht, is aan den hee<- P. A. Wansink met ingang van 1 Februari a.s. eervol ontslag verleend als directeur van uen Rijksvoorlichtingsdienst. Ameland is thans reeds zes da gen geïsoleerd. De nieuw benoemde chef der directie van Economische Zaken van het ministerie van buitenlandsche zaken, Mr. W. Cnoop Kn(p- mans is benoemd tot buiteng woon gezant en qevolmachtigd minister. (Vervolg en slot) Het bestuur van ae coop. Mark.t- v 4 eeniging' "Drj Volharding1" voor WognumNibbixwoud en Omstre ken, verzocht alles in het werk te stellen om te komen tot betere prijsverhoudingen van verschillende groenten van producent tot consu ment. Uit een voorgelegde prijzen lijst bleek dat de grossierswinst ge middeld 30 pCt. bedroeg'; die van detaillisten 35 pCt., terwijl de ver hooging van de consumptieprijs 75 pCt. was. Deze winstmarge werd niet bevorderlijk geacht voor den afzet. Een vertegenwoordiger der hande laren meent dit te moeten rectifi- ceeren. Men heeff bij deze calculatie geen rekening g-ehouden met de 10 pCt. aftrek voor de vrachtpool doch deze eenvoudig bij den winst gere kend. Dat geeft een scheef beeld. De heer Volkers vindt het prae- advies van het bestuur erg ongeluk kig gekozen. Het zou bovendien in tegenstelling zijn met het aanvaarde vporstel van den Noordermarktbond. De voedselcommissaris de heer Joh. de Veer betoogt dat men in dit verband niet met gevoelsargumenten mag aankomen. Slechts het bewijs van eigen exploitatie kan overtui gend' zijn. Het voorstel wordt door de vergadering aanvaard. Vervolgens is een voorstel aan de orde er hij het Centraal Bureau op aan te dringen dat meer zegging schap door de tuinders of hun orga nisatie wordt verkregen in den 'af zet en de distributie van hun pro ducten. Dit slaat ook op den export. Men moet echter de controle op den export er» r.e verlading niet te licht nemen. He|t kwam voorheen v-rr.k voor dat bij het verladen le en 2e kwaliteit iri de wagons werd ver mengd. Men zou dus ook bij het ver laden controle moeten instellen. Het surplus zou men voor eigen rekening uit de markt moeten ne men en voor gezamenlijke rekening door middel van vriezen of drogen of koelen moeten conserveeren. Men zal verder den aanvoer moeten rege len. De veiling mag geen vergaar bak worden doch moet regelmatig worden voorzien. Geen prijsverschil. De veilingsver. Den Helder stelde voor maatregelen te treffen die de tuinders in de gelegenheid zullen stellen steeds hun aardappelen via de veiling waarbij zij zijn aangeslo ten te kunnen afleveren aan de V.B. N.A. voor den zelfden prijs als bij r-echtstreekscfre levering aan de V. B.N.A. Wordt aanvaard'. Een voorstel om bij fret loslaten der maximumprijzen voor groenten daar voor een garantieprijs in de plaats te stellen ondervond geen tegenwerping' Evenzoo een voorstel van de Langen- dijker Groentencentrale d'at de Prov. Commissie met alle haar ten dienste staande middelen het sproeien van de aardappelen bevordert. De rondvraag kwam wat in het ge drang doordat de zaal tijdig ontruimd moest worden. Er waren ongetwijfeld nog' vele aanwezigen die vragen op het hart hadden doch die nu zullen moeten wachen tot de volgende ver gadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3